Alytaus miesto savivaldybės dokumentų paieška
Keičiantis Susijęs Atsisiųskite aktą byloje
Sprendimas, Nr. T-13 2013-02-28
Padalinys: ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA
Pastaba: Pakeistas

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 
DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS APLINKOS APSAUGOS RĖMIMO SPECIALIOSIOS PROGRAMOS 2013 METŲ SĄMATOS TVIRTINIMO

 

 ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA 

 

  SPRENDIMAS 

 DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS APLINKOS APSAUGOS RĖMIMO SPECIALIOSIOS PROGRAMOS 2013 METŲ SĄMATOS TVIRTINIMO 

 

 2013  m. vasario 28 d. Nr. T-13

Alytus

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo (Žin., 1994, Nr. 55-1049; 2008, Nr. 113-4290) 16 straipsnio 2 dalies 17 punktu, Lietuvos Respublikos savivaldybių aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos įstatymo (Žin., 2003, Nr. 61-2760; 2004, Nr. 25-754; 2010, Nr. 137-7005)  2 straipsnio 3 dalimi ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011-03-04 įsakymu Nr. D1-201 „Dėl Savivaldybių aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos priemonių vykdymo patikrinimo tvarkos aprašo, Savivaldybių aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos priemonių vykdymo ataskaitos formos ir Savivaldybių aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos priemonių vykdymo ataskaitos formos pildymo taisyklių patvirtinimo“ (Žin., 2011, Nr. 30-1416), Alytaus miesto savivaldybės taryba  n u s p r e n d ž i a:

                      Tvirtinti Alytaus miesto savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos 2013 metų sąmatą (pridedama).

 

Savivaldybės meras                                                                                                      Jurgis Krasnickas          

______________

 

 

 

 PATVIRTINTA

                                                                                      Alytaus miesto savivaldybės tarybos

                                                                                       2013 m. vasario 28 d.

                                                                                      sprendimu Nr. T-13  

                     

ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS

APLINKOS APSAUGOS RĖMIMO SPECIALIOSIOS PROGRAMOS

2013 METŲ SĄMATA

 

 
               1. Informacija apie Savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos (toliau – programa) lėšas
 
Eil. Nr.
(1) Programos finansavimo šaltiniai
2013 m. numatyta surinkti lėšų, Lt
1.1.
Mokesčiai už teršalų išmetimą į aplinką
312 100,0
1.2.
Mokesčiai už valstybinius gamtos išteklius
68 500,0
1.3.
Lėšos, gautos kaip želdinių atkuriamosios vertės kompensacija
89 400,0
1.4.
Savanoriškos juridinių ir fizinių asmenų įmokos ir kitos teisėtai gautos lėšos
-
1.5.
Iš viso (1.1 + 1.2 + 1.3 + 1.4)
470 000,0
1.6.
Mokesčiai, sumokėti už medžiojamųjų gyvūnų išteklių naudojimą
0,0
1.7.
Ankstesnio ataskaitinio laikotarpio ataskaitos atitinkamų lėšų likutis
0,0
 
1.8.
Iš viso (1.6 + 1.7)
0,0
1.9.
2013 metų programos lėšos (1.5 + 1.8)
470 000,0
2013 m. spalio 31 d. Alytaus miesto savivaldybės tarybos sprendimo Nr. T-245 redakcija
2013 m. gruodžio 19 d. Alytaus miesto savivaldybės tarybos sprendimo Nr. T-287 redakcija
 
Eil. Nr.
(2) Savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiajai programai skirtinos lėšos
Lėšos, Lt
1.10.
20 procentų Savivaldybių aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos lėšų, neįskaitant įplaukų už medžioklės plotų naudotojų mokesčius, mokamus įstatymų nustatytomis proporcijomis ir tvarka už medžiojamųjų gyvūnų išteklių naudojimą
94 000,0
1.11.
Ankstesnio ataskaitinio laikotarpio ataskaitos atitinkamų lėšų likutis
15 989,0
(5 551,0**)
 
1.12.
Iš viso (1.10 + 1.11)
109 989,0
(5 551,0**)
 
Eil. Nr.
(3) Kitoms programos priemonėms skirtinos lėšos
Lėšos, Lt
1.13.
80 procentų Savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos lėšų, neįskaitant įplaukų už medžioklės plotų naudotojų mokesčius, mokamus įstatymų nustatytomis proporcijomis ir tvarka už medžiojamųjų gyvūnų išteklių naudojimą
376 000,0
1.14.
Ankstesnio ataskaitinio laikotarpio ataskaitos atitinkamų lėšų likutis
28 339,0
(108 532,0**)
1.15.
Iš viso (1.13 + 1.14)
404 339,0
(108 532,0**)
 
               2. Priemonės, kurioms finansuoti skiriamos lėšos, surinktos už medžiojamųjų gyvūnų išteklių naudojimą
 
Eil. Nr.
Priemonės pavadinimas
Skirta lėšų, Lt
2.1.
Miško sklypų, kuriuose medžioklė nėra uždrausta, savininkų, valdytojų ir naudotojų, įgyvendinamos žalos prevencijos priemonės, kuriomis jie siekia išvengti medžiojamųjų gyvūnų daromos žalos miškui
0,0
2.1.1.
0,0
2.2.
Kartografinės ir kitos medžiagos, reikalingos pagal Medžioklės įstatymo reikalavimus rengiamiems medžioklės plotų vienetams sudaryti ar jų ribų pakeitimo projektams parengti, priemonės
 
2.2.1.
0,0
 
Iš viso
0,0
 
               3. Programos lėšos, skirtos Savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiajai programai
 
Programos pavadinimas
Skirta lėšų, Lt
Savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialioji programa
109 989,0
 
 
        4. Kitos aplinkosaugos priemonės, kurioms įgyvendinti skirtos programos lėšos
 
Eil. Nr.
Priemonės pavadinimas
 
Skirta lėšų
4.1.
Aplinkos kokybės gerinimo ir apsaugos priemonės:
 
4.1.1.
Dviračių, pėsčiųjų ir kito bevariklio transporto takų priežiūros darbams finansuoti
6 200,0
4.1.2.
Aplinkos apsaugos priemonei – Dviračių takų Jaunimo parke remontui finansuoti
70 000,0
4.1.3.
Smėlio, druskos ir purvo mišinio, kuris didina kietųjų dalelių koncentraciją aplinkos ore, surinkimo iš miesto gatvių ir šalinimo darbams, atliekamiems tik pavasario laikotarpiu, finansuoti
10 000,0
 
4.2.
Atliekų tvarkymo infrastruktūros plėtros priemonės:
 
4.2.1.
Atliekų surinkimo iš viešųjų teritorijų priemonėms įsigyti (plastikiniams maišams šiukšlėms talkų metu rinkti įsigyti)
2 000,0
4.3.
Atliekų, kurių turėtojo nustatyti neįmanoma arba kuris nebeegzistuoja, tvarkymo priemonės:
 
4.3.1.
Bešeimininkėmis atliekomis užterštoms teritorijoms išvalyti ir sutvarkyti
8 000,0
4.4.
Aplinkos monitoringo, prevencinės, aplinkos atkūrimo priemonės:
 
4.4.1.
Savivaldybės požeminio vandens monitoringui vykdyti
 
25 300,0
 
4.4.2.
Buvusios Alytaus naftos produktų bazės ir jos gretimybių užterštos teritorijos Santaikos g., Alytuje, papildomų ekogeologinių valytino sklypo tyrimų atlikimo bei užterštos teritorijos tvarkymo plano parengimo projektui dalinai finansuoti
23 200,0
4.4.3.
Priemonėms (kuro perpylimo siurblys), reikalingoms avarijų padariniams likviduoti įsigyti
600,0
4.5.
Visuomenės švietimo ir mokymo aplinkosaugos klausimais priemonės:
 
4.5.1.
Aplinkosauginio švietimo projektams įgyvendinti, aplinkosauginiams renginiams organizuoti, knygų, plakatų, lankstinukų, spaudinių aplinkosaugine tema spausdinimo (leidybos), įsigijimo, platinimo darbams finansuoti, seminarams, konferencijoms, mokymo ir kvalifikacijos kursams aplinkosaugos tema finansuoti
25 560,0
4.6.
Želdynų ir želdinių apsaugos, tvarkymo, būklės stebėsenos, želdynų kūrimo, želdinių veisimo, inventorizacijos priemonės:
 
4.6.1.
Želdynams miesto bendrojo naudojimo teritorijoje, miesto parkuose kurti, želdiniams veisti (medžių ir krūmų sodinukams įsigyti, pasodinti ir prižiūrėti; želdiniams tvarkyti (medžiams genėti, avariniams medžiams šalinti ir kitoms želdinių sanitarinės būklės gerinimo priemonėms įgyvendinti; želdynų ir želdinių būklės stebėsenos programai vykdyti
233 479,0
 
 
Iš viso
404 339,0
 

¬¬ –  Vyriausybei priėmus sprendimą kreiptis į teismą dėl AB banko „Snoras“ bankroto bylos iškėlimo, Alytaus miesto savivaldybės AB banko „Snoras“ sąskaitoje liko įšaldytos lėšos (pažymėtos dviejų žvaigždučių simboliu), kuriomis savivaldybė negalėjo

disponuoti. Tai yra ankstesnio ataskaitinio laikotarpio lėšų likutis, nurodytas Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2012-02-09 sprendimu Nr. T-13 patvirtintoje Alytaus miesto savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos 2011 metų

priemonių vykdymo ataskaitoje.

 

____________________

 

Į pradžią