Alytaus miesto savivaldybės dokumentų paieška
Susijęs Atsisiųskite aktą byloje
Sprendimas, Nr. T-12 2013-02-28
Padalinys: ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 
DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS APLINKOS APSAUGOS RĖMIMO SPECIALIOSIOS PROGRAMOS 2012 METŲ PRIEMONIŲ VYKDYMO ATASKAITOS TVIRTINIMO

 

 ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA 

 

  SPRENDIMAS 

 DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS APLINKOS APSAUGOS RĖMIMO SPECIALIOSIOS PROGRAMOS 2012 METŲ PRIEMONIŲ VYKDYMO ATASKAITOS TVIRTINIMO 

 

 2013  m. vasario 28 d. Nr. T-12   

Alytus

 

 Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo (Žin., 1994, Nr. 55-1049; 2008, Nr. 113-4290) 16 straipsnio 2 dalies 17 punktu ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011-03-04 įsakymu Nr. D1-201 „Dėl Savivaldybių aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos priemonių vykdymo patikrinimo tvarkos aprašo, Savivaldybių aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos priemonių vykdymo ataskaitos formos ir Savivaldybių aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos priemonių vykdymo ataskaitos formos pildymo taisyklių patvirtinimo“ (Žin., 2011, Nr. 30-1416), Alytaus miesto savivaldybės taryba  n u s p r e n d ž i a:

                      Tvirtinti Alytaus miesto savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos 2012 metų priemonių vykdymo ataskaitą (pridedama).

 

Savivaldybės meras                                                                                                      Jurgis Krasnickas          

______________


PATVIRTINTA

                                                                                                                                                                            Alytaus miesto savivaldybės tarybos

                                                                                                                                                                             2013 m. vasario 28 d.

                                                                                                                                                                             sprendimu Nr. T-12  

                     

ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS

APLINKOS APSAUGOS RĖMIMO SPECIALIOSIOS PROGRAMOS

2012 METŲ PRIEMONIŲ VYKDYMO ATASKAITA

 

 

               1. Informacija apie Savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos (toliau – programa) lėšas
 
Eil. Nr.
(1) Programos finansavimo šaltiniai
Surinkta lėšų, Lt
1.1.
Mokesčiai už teršalų išmetimą į aplinką

366 842,0

 
1.2.
Mokesčiai už valstybinius gamtos išteklius

107 910,0

 
1.3.
Lėšos, gautos kaip želdinių atkuriamosios vertės kompensacija

58 710,0

 
1.4.
Savanoriškos juridinių ir fizinių asmenų įmokos ir kitos teisėtai gautos lėšos (draudimo išmoka dėl eismo įvykio metu sužalotos liepos S. Dariaus ir S. Girėno – Vilniaus g. sankirtoje)

1 003,0

 
1.5.
Iš viso (1.1 + 1.2 + 1.3 + 1.4)
534 465,0
1.6.
Mokesčiai, sumokėti už medžiojamųjų gyvūnų išteklių naudojimą
0,0
1.7.
Ankstesnio ataskaitinio laikotarpio ataskaitos atitinkamų lėšų likutis
0,0
(1 009,0**)
1.8.
Iš viso (1.6 + 1.7)
0,0
(1 009,0**)
1.9.
Faktinės ataskaitinio laikotarpio programos lėšos (1.5 + 1.8)
534 465,0
(1 009,0**)
 
Eil. Nr.
(2) Savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiajai programai skirtinos lėšos
Lėšos, Lt
1.10.
20 procentų Savivaldybių aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos lėšų, neįskaitant įplaukų už medžioklės plotų naudotojų mokesčius, mokamus įstatymų nustatytomis proporcijomis ir tvarka už medžiojamųjų gyvūnų išteklių naudojimą
106 893,0
1.11.
Ankstesnio ataskaitinio laikotarpio ataskaitos atitinkamų lėšų likutis
447,0
(5 551,0**)
1.12.
Iš viso (1.10 + 1.11)
107 340,0
(5 551,0**)
 
Eil. Nr.
(3) Kitoms programos priemonėms skirtinos lėšos
Lėšos, Lt
1.13.
80 procentų Savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos lėšų, neįskaitant įplaukų už medžioklės plotų naudotojų mokesčius, mokamus įstatymų nustatytomis proporcijomis ir tvarka už medžiojamųjų gyvūnų išteklių naudojimą
427 572,0
1.14.
Ankstesnio ataskaitinio laikotarpio ataskaitos atitinkamų lėšų likutis
1 789,0
(108 532,0**)
1.15.
Iš viso (1.13 + 1.14)
429 361,0
(108 532,0**)
 
               2. Priemonės, kurioms finansuoti naudojamos lėšos, surinktos už medžiojamųjų gyvūnų išteklių naudojimą
 
Eil. Nr.
Priemonės pavadinimas
Detalus priemonės vykdymo aprašymas
Panaudota lėšų, Lt
2.1.
Miško sklypų, kuriuose medžioklė nėra uždrausta, savininkų, valdytojų ir naudotojų, įgyvendinamos žalos prevencijos priemonės, kuriomis jie siekia išvengti medžiojamųjų gyvūnų daromos žalos miškui
 
2.1.1.
0,0
2.2.
Kartografinės ir kitos medžiagos, reikalingos pagal Medžioklės įstatymo reikalavimus rengiamiems medžioklės plotų vienetams sudaryti ar jų ribų pakeitimo projektams parengti, priemonės
 
2.2.1.
0,0
 
Iš viso
 
0,0
 
               3. Programos lėšos, skirtos Savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiajai programai
 
Programos pavadinimas
Panaudota lėšų, Lt
Savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialioji programa
91 351,0
 
        4. Kitos aplinkosaugos priemonės, kurioms įgyvendinti panaudotos programos lėšos
 
Eil. Nr.
Priemonės pavadinimas
 
Detalus priemonės vykdymo aprašymas
Panaudota lėšų, Lt
4.1.
Aplinkos kokybės gerinimo ir apsaugos priemonės:
 
4.1.1.
Dviračių ir kito bevariklio transporto takų priežiūros darbams finansuoti
1. Priemonės vykdytojai – Alytaus miesto savivaldybės administracijos Komunalinio ūkio skyrius. Priemonė finansuojama vykdant Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2010-12-29 sprendimu Nr. T-261 patvirtintą Alytaus miesto aplinkos oro kokybės programą, kurios įgyvendinimo priemonių plane viena iš transporto sistemos atnaujinimo priemonių yra bevariklio transporto infrastruktūros plėtra ir priežiūra.
Organizavus viešuosius pirkimus priemonė buvo vykdoma pagal su UAB „Ordo“ sudarytą sutartį.
2. Priemonės vykdymo pradžios data – 2012-03-01.
Priemonės įvykdymo pabaigos data – 2012-03-30.
3. Atliktų darbų ir (ar) suteiktų paslaugų aprašymas: 
buvo įvykdyta pėsčiųjų ir dviračių takų priežiūra.
13 600,0
4.2.
Atliekų tvarkymo infrastruktūros plėtros priemonės:
 
4.2.1.
Atliekų surinkimo iš viešųjų teritorijų priemonėms įsigyti
 
 
4.2.1.1.
Šiukšlių dėžėms Jaunimo parke įsigyti ir pastatyti
1. Priemonės vykdytojas – Alytaus miesto savivaldybės administracijos Aplinkos apsaugos skyrius ir VšĮ „Alytaus parkai“. Organizavus viešuosius pirkimus, priemonė buvo vykdoma pagal Alytaus miesto savivaldybės administracijos ir UAB „Ernesto mažoji miesto architektūra“ sutartį.   
2. Priemonės vykdymo pradžios data – 2011-02-15.
Priemonės įvykdymo pabaigos data – 2011-06-12.
3. Atliktų darbų ir (ar) suteiktų paslaugų aprašymas:
nupirkta, sumontuota ir Jaunimo parke pastatyta 25 vnt. šiukšlių dėžių („Arcoiris“). 
4. Įsigyta įranga ar prekės:
įsigyta 25 vnt. šiukšlių dėžių („Arcoiris“).
21 175,0
4.2.1.2.
Šiukšlių dėžėms miesto bendrojo naudojimo teritorijose įsigyti
1. Priemonės vykdytojas – Alytaus miesto savivaldybės administracijos Komunalinio ūkio skyrius. Priemonė buvo vykdoma, organizavus viešuosius pirkimus pagal Alytaus miesto savivaldybės administracijos ir UAB „OTTO Baltija Waste Management Solutions“ sutartį. 
2. Priemonės vykdymo pradžios data – 2012-03-09.
 Priemonės įvykdymo pabaigos data – 2012-06-29.
3. Atliktų darbų ir (ar) suteiktų paslaugų aprašymas: 
nupirkta 100 vnt. žalios spalvos, 50 l talpos, plastikinių pakabinamų šiukšlių dėžių, skirtų miesto bendrojo naudojimo teritorijoms.
13 794,0
4.2.1.3.
Plastikiniams maišams šiukšlėms talkų metu rinkti įsigyti
 1. Priemonės vykdytojas – Alytaus miesto savivaldybės administracijos Aplinkos apsaugos skyrius. 
2. Priemonės vykdymo pradžios data – 2012-03-29. 
Priemonės įvykdymo pabaigos data – 2012-10-08.
3. Atliktų darbų ir (ar) suteiktų paslaugų aprašymas: 
Organizavus viešuosius pirkimus apklausos būdu iš UAB „Estko Kaunas“ nupirkta 240 vnt. 120 l ir 228 vnt. 100 l talpos plastikinių maišų šiukšlėms dėti, kurie išplatinti miesto švietimo įstaigoms pavasarį ir rudenį organizuojamų apsivalymo talkų metu.
2 000,0
4.2.1.4.
Atliekų surinkimo konteinerių aikštelėms remontuoti ir įrengti
1. Priemonės vykdytojas – Alytaus miesto savivaldybės administracijos Komunalinio ūkio skyrius. Priemonė buvo vykdoma, organizavus viešuosius pirkimus pagal Alytaus miesto savivaldybės administracijos ir UAB „Alstapa“ sutartį. 
2. Priemonės vykdymo pradžios data – 2012-03-15. 
Priemonės įvykdymo pabaigos data – 2012-12-13.
3. Atliktų darbų ir (ar) suteiktų paslaugų aprašymas:
Miesto bendrojo naudojimo teritorijose, kapinėse įrengta, suremontuota ir/ arba aptverta  23 vnt. atliekų konteinerių aikštelių (Užupių kapinėse įrengta 7 vnt., Ulonų g. 10 įrengta ir aptverta 1 vnt., Vilties g. 32 įrengta ir aptverta 1 vnt., Vilties g. 4 praplėsta 1  vnt., Jaunimo g. 46 praplėsta ir aptverta 1 vnt., Naujojoje g. 6 aptverta 1 vnt., Ulonų g. 33 įrengta ir aptverta 1 vnt., Ulonų g. 4 aptverta 1 vnt., Ulonų g. 8 aptverta ir įrengta 1 vnt., Volungės g. 42 aptverta 1 vnt., Ulonų g. 49 aptverta 1 vnt., Volungės g. 5 aptverta 1 vnt., Volungės g. 11 įrengta ir aptverta 1 vnt., Likiškėlių g. 84 aptverta 1 vnt.; Volungės g. 50 įrengta ir aptverta 1 vnt.; Daugų g. kapinėse įrengta 2 vnt.). 
36 203,0
 
 
4.3.
Atliekų, kurių turėtojo nustatyti neįmanoma arba kuris nebeegzistuoja, tvarkymo priemonės
 
4.3.1.
Bešeimininkėmis atliekomis užterštoms teritorijoms sutvarkyti
1. Priemonės vykdytojas – Alytaus miesto savivaldybės administracijos Aplinkos apsaugos ir Komunalinio ūkio skyriai. Priemonė buvo vykdoma pagal Alytaus miesto savivaldybės administracijos sutartis su UAB Alytaus regiono atliekų tvarkymo centru, UAB „Alstapa“, UAB „Ekonovus“, UAB „Ordo“.
2. Priemonės vykdymo pradžios data – 2012-02-06. 
Priemonės įvykdymo pabaigos data – 2012-12-04.
3. Atliktų darbų ir (ar) suteiktų paslaugų aprašymas:
3.1. UAB „Ekonovus“ iš miesto bendrojo naudojimo teritorijų išvežė ir perdavė atliekų tvarkytojams 15,88 t bešeimininkių žaliųjų atliekų;
3.2. UAB „Alstapa“ sutvarkė šalia Jotvingių g. 5, Alytuje, bešeimininkėmis pavojingomis atliekomis užterštą teritoriją ir perdavė atliekų tvarkytojams 342,0 kg naftos produktais užteršto dumblo bei 1 540,0 kg sukietėjusių naftos produktų.
3.3. Organizuojant grunto valymo darbus, įvykus avarijoms, kai nežinomas teršėjas arba užterštas teritorijas būtina sutvarkyti nedelsiant, siekiant išvengti (sumažinti) neigiamą poveikį aplinkai, Alytaus apskrities priešgaisrinė gelbėjimo valdyba (pagal su savivaldybe sudarytą bendradarbiavimo sutartį) sorbentais sutvarkė ir išvalė  užterštas miesto teritorijas. UAB Alytaus regiono atliekų tvarkymo centrui buvo perduota 0,124 t pavojingomis medžiagomis užterštų sorbentų. Bendrovė pagal su savivaldybe sudarytą sutartį priima šias medžiagas laikinai saugoti ir perduoda atliekų tvarkytojui.  
3.4. UAB „Ordo“ sutvarkė bešeimininkėmis atliekomis užterštas Alytaus miesto teritorijas: Kalnėnų g. (griovys), Putinų g. 74F ir 74E (11 nugriautų garažų teritorijų 1 plote – 1 vnt., 2 plote – 10 vnt.), Goštauto g. (gatvės gale esanti kalva su ąžuoliuku), Pramonės g. 16 (teritorija), Santaikos ir Radžiūnų g. sankirtoje (teritorija), Kaniūkų aikštelė (prie Kaniūkų tilto), vandens telkinys (prie Sveikatos tako ir Jazminų g.). Į Alytaus regiono nepavojingų atliekų sąvartyną išvežta ir atiduota šalinti  12,3 t mišrių komunalinių atliekų, 1,5 t medienos atliekų.   
27 272,0
 
 
4.3.2.
Sorbentams ir kitoms priemonėms, reikalingoms avarijų padariniams likviduoti, įsigyti
1. Priemonės vykdytojas – Alytaus miesto savivaldybės administracijos Aplinkos apsaugos skyrius. 
2. Priemonės vykdymo pradžios data – 2012-02-15. 
Priemonės įvykdymo pabaigos data – 2012-08-30.
3. Atliktų darbų ir (ar) suteiktų paslaugų aprašymas:
Organizavus viešuosius pirkimus nupirkta skystų ir birių sorbentų, skirtų išsiliejusiems naftos produktams surinkti miesto teritorijoje ir motorinis purkštuvas skystiems sorbentams naudoti.
Alytaus miesto savivaldybės administracija ir Alytaus apskrities priešgaisrinė gelbėjimo valdyba yra sudariusios bendradarbiavimo sutartį, pagal kurią savivaldybė yra įsipareigojusi nupirkti ir perduoti Alytaus apskrities priešgaisrinei gelbėjimo valdybai priemones ir medžiagas, skirtas vandens ir grunto valymui nuo išsiliejusių naftos produktų, tepalų ir pan. Alytaus apskrities priešgaisrinė gelbėjimo valdyba įsipareigojusi šiomis medžiagomis operatyviai atlikti vandens ir grunto valymo darbus, išsiliejus naftai ir kitoms medžiagoms, kai nežinomas teršėjas arba užterštas teritorijas būtina sutvarkyti nedelsiant Alytaus miesto teritorijoje. 
4. Įsigyta įranga ar prekės:
Alytaus miesto savivaldybės administracija nupirko biraus sorbento „Naftolakis“ (12,5 kg), „Sintan“ naftos produktų skaidymo priemonę (27 l) ir motorinį purkštuvą, kuriuos perdavė Alytaus apskrities priešgaisrinei gelbėjimo valdybai. 
Motorinis purkštuvas Alytaus apskrities priešgaisrinei gelbėjimo valdybai nuostatuose numatytai veiklai vykdyti perduotas Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2012-08-30 sprendimu Nr. T-187 „Dėl savivaldybės turto perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise“. 
Alytaus apskrities priešgaisrinė gelbėjimo valdyba sorbentais 2012 m. sutvarkė ir išvalė 7 užterštas miesto teritorijas.  
3 389,0
 
4.4.
Aplinkos monitoringo, prevencinės, aplinkos atkūrimo priemonės:
 
4.4.1.
Alytaus miesto savivaldybės požeminio vandens monitoringui vykdyti
1. Priemonės vykdytojas – Alytaus miesto savivaldybės administracijos Aplinkos apsaugos skyrius. Organizavus viešuosius pirkimus, pagal sutartį monitoringo darbus vykdė UAB „Vilniaus hidroprojektas“.
2. Priemonė vykdoma pagal parengtą ir Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2012-06-28 sprendimu Nr. T-156 patvirtintą Alytaus miesto savivaldybės požeminio vandens 2012–2015 metų monitoringo (stebėsenos) programą.
Priemonės vykdymo pradžios data – 2012-08-03.
Priemonės įvykdymo pabaigos data – 2012-12-10.
3. Atliktų darbų ir (ar) suteiktų paslaugų aprašymas: 
Parengta Alytaus miesto savivaldybės požeminio vandens monitoringo 2012 metų  ataskaita.  
15 000,0
4.5.
Visuomenės švietimo ir mokymo aplinkosaugos klausimais priemonės:
 
4.5.1.
Aplinkosauginio švietimo projektams įgyvendinti:
 
 
4.5.1.1.
Aplinkosaugos švietimo projektas – aplinkosaugos reportažai žiniose
 
1. Priemonės vykdytoja – viešoji įstaiga Alytaus regioninė televizija.
2. Priemonės vykdymo pradžios data – 2012-03-13.
Priemonės įvykdymo pabaigos data – 2012-12-31.
3. Atliktų darbų ir (ar) suteiktų paslaugų aprašymas: 
parengtas ir Dzūkijos televizijos transliuotas socialinis klipas apie atliekų rūšiavimą.
4. Kita detali informacija apie vykdytą priemonę – projektą planuojama tęsti 2013 m.
1 200 ,0
4.5.1.2.
Aplinkosaugos švietimo projektas „Moksleivių ekologinis švietimas Metelių regioniniame parke“
 

 

1. Priemonės vykdytoja – Metelių regioninio parko direkcija.
2. Priemonės vykdymo pradžios data – 2012-03-13.
Priemonės įvykdymo pabaigos data – 2012-06-29.
3. Atliktų darbų ir (ar) suteiktų paslaugų aprašymas: 
projekte dalyvavo Alytaus Dainavos, Dzūkijos, Panemunės ir Piliakalnio pagrindinių mokyklų 126 mokiniai ir 8 mokytojai. Mokiniai susipažino su Gamtos mokykla Metelių regioniniame parke, dalyvavo užsiėmimuose „Miško ekosistemų pažinimas – sumedėję augalai“, keliavo pažintiniu taku „Tarpežerių miškais ir pelkėmis“.
4. Kita detali informacija apie vykdytą priemonę – projektą planuojama tęsti 2013 m.
1 800,0
4.5.1.3.
Aplinkosaugos švietimo projektas „Gaisras gamtoje – žala žmogui ir gamtai“
 
1. Priemonės vykdytoja – Alytaus apskrities priešgaisrinė gelbėjimo valdyba.
2. Priemonės vykdymo pradžios data – 2012-03-13.
Priemonės įvykdymo pabaigos data – 2012-09-30.
3. Atliktų darbų ir (ar) suteiktų paslaugų aprašymas: 
3.1. sukurtas ir balandžio–gegužės mėnesiais Dzūkijos televizijos transliuotas vaizdo klipas „Nedegink sausos žolės“;
3.2. pagamintas stendas „Apsaugokime gamtą ir savo namus“;
3.3. pagaminta 15 vnt. plakatų;
3.4. miesto bendrojo lavinimo mokiniams organizuotas konkursas „Šv Florijonas – ugniagesių globėjas“.
2 496,0
4.5.1.4.
Aplinkosaugos švietimo projektas – Gamtosauginių mokyklų programa ir dalyvavimas Aplinkos ministerijos projekte „Gamtosauginių mokyklų švietimas ir mokymas elektros ir elektroninės įrangos, apmokestinamųjų gaminių ir pakuotės atliekų klausimais“
1. Priemonės vykdytoja – Alytaus Adolfo Ramanausko-Vanago gimnazija.
2. Priemonės vykdymo pradžios data – 2012-03-16.
Priemonės įvykdymo pabaigos data – 2012-06-20.
3. Atliktų darbų ir (ar) suteiktų paslaugų aprašymas: 
mokyklos bendruomenė dalyvavo seminaruose, konkursuose atliekų rūšiavimo tema, aplankė Alytaus regiono Takniškių sąvartyną, lankėsi Grigiškių popieriaus perdirbimo įmonėje. Buitinės technikos ir elektronikos perdirbimo įmonėje „EMC recycling“ vyko integruota biologijos–fizikos–chemijos–technologijų pamoka.
700,0
4.5.1.5.
Aplinkosaugos švietimo projektas – akcija „Saugokime savo žalią miestą – saugokime Žemę“ Pasaulinės žemės dienos minėjimas)
 
1. Priemonės vykdytoja – Alytaus Adolfo Ramanausko-Vanago gimnazija.
2. Priemonės vykdymo pradžios data – 2012-03-16.
Priemonės įvykdymo pabaigos data – 2012-03-31.
3. Atliktų darbų ir (ar) suteiktų paslaugų aprašymas: 
3.1. Rotušės aikštėje organizuota akcija „Saugokime savo žalią miestą – saugome Žemę“, skirta pasaulinei Žemės dienai paminėti. 
3.2. „Dainavos“ kino teatre miesto mokiniams parodytas filmas „Gyvasis vandenynas“. 3.3. Adolfo Ramanausko-Vanago gimnazistai aplankė uždarąją akcinę bendrovę „Vita Baltic International“, UAB Alytaus regiono atliekų tvarkymo centrą.
1 043,0
4.5.1.6.
Aplinkosaugos švietimo projektas – renginiai, skirti Europos judriajai savaitei
 
1. Priemonės vykdytoja – viešoji įstaiga Alytaus sporto ir rekreacijos centras.
2. Priemonės vykdymo pradžios data – 2012-03-09.
Priemonės įvykdymo pabaigos data – 2012-10-02.
3. Atliktų darbų ir (ar) suteiktų paslaugų aprašymas: 
organizuoti renginiai, skirti Europos judriajai savaitei paminėti:
3.1. rugsėjo 21 dieną vyko masinis dviračių žygis miesto gatvėmis;
3.2. vyko konkursai, kas lėčiau įveiks trasą dviračiu ir kas greičiau įveiks kliūčių ruožą, dviračių lenktynės.
4. Kita detali informacija apie vykdytą priemonę – projektą planuojama tęsti 2013 m.
1 825,0
4.5.1.7.
Aplinkosaugos švietimo projektas „Pažinkime ir įamžinkime Alytaus gamtą“
 
1. Priemonės vykdytoja – viešoji įstaiga Alytaus jaunimo centras.
2. Priemonės vykdymo pradžios data – 2012-03-13.
Priemonės įvykdymo pabaigos data – 2012-07-02.
3. Atliktų darbų ir (ar) suteiktų paslaugų aprašymas: 
3.1. miesto švietimo įstaigų mokiniams organizuotos 9 pažintinės ekskursijos pažinti miesto gamtą;
3.2. organizuotas mokinių fotografijos darbų konkursas;
3.3. Alytaus miesto savivaldybėje pristatyta fotografijos darbų paroda „Alytaus miesto gamta“.
4. Kita detali informacija apie vykdytą priemonę – projektą planuojama tęsti 2013 m.
990,0
4.5.1.8.
Aplinkosaugos švietimo projektas „Aš ir gamta“
 
1. Priemonės vykdytoja – viešoji įstaiga „Alytaus parkai“.
2. Priemonės vykdymo pradžios data – 2012-03-13.
Priemonės įvykdymo pabaigos data – 2013-10-01.
3. Atliktų darbų ir (ar) suteiktų paslaugų aprašymas: 
3.1. miesto bendrojo lavinimo mokiniams suorganizuota mokomoji pažintinė ekskursija į Aukštadvario regioninį parką;
3.2. 3 mokomosios-pažintinės ekskursijos į Dzūkijos arboretumą Balninkų kaime;
3.3. 1 mokomoji pažintinė ekskursija Vidzgirio botaninio draustinio ekologiniu-mokomuoju taku. 
 4. Įsigyta įranga ar prekės – prekės, reikalingos projektui vykdyti:
pagaminti suniokoti informaciniai stendai automobilių stovėjimo aikštelėje šalia Vidzgirio botaninio draustinio ir Alytaus piliakalnio informacinis stendas.
 1 801,0
4.5.1.9.
Aplinkosaugos švietimo projektas „Pasaulinė aplinkos apsaugos diena“
1. Priemonės vykdytoja – viešoji įstaiga „Alytaus parkai“.
2. Priemonės vykdymo pradžios data – 2012-03-13.
Priemonės įvykdymo pabaigos data – 2012-10-05.
3. Atliktų darbų ir (ar) suteiktų paslaugų aprašymas: 
Alytaus miesto savivaldybės tarybos nariams, administracijos darbuotojams, VšĮ „Alytaus parkai“ ir UAB „Dzūkijos vandenys“ darbuotojams pasaulinės Aplinkos apsaugos dienos proga organizuota išvyka į Žuvinto biosferos rezervatą. Išvykos metu pristatyta muziejaus ekspozicija, parodytas filmas apie rezervatą, keliauta Žuvinto ežero mokomuoju taku.
4. Kita detali informacija apie vykdytą priemonę – projektą planuojama tęsti 2013 m.
513,0
4.5.1.10.
Aplinkosaugos švietimo projektas „Tvenkinys prie namų – poilsio ir nuostabių akimirkų šaltinis“
 
1. Priemonės vykdytojas – Alytaus akvariumininkų klubas.
2. Priemonės vykdymo pradžios data – 2012-03-13.
Priemonės įvykdymo pabaigos data – 2012-03-30.
3. Atliktų darbų ir (ar) suteiktų paslaugų aprašymas: 
3.1. organizuota paskaita-seminaras miesto gyventojams „Tvenkinys prie namų – poilsio ir malonių akimirkų šaltinis“. Renginio metu organizuota akvariumų paroda;
3.2. organizuotas vaikų piešinių konkursas „Mano svajonė – tvenkinys“.
1 000,0
4.5.1.11.
Aplinkosaugos švietimo projektas „Gerbk gamtą ir save – tinkamai tvarkyk šiukšles“
 
1. Priemonės vykdytoja – viešoji įstaiga Alytaus šv. Benedikto gimnazija.
2. Priemonės vykdymo pradžios data – 2012-03-13.
Priemonės įvykdymo pabaigos data – 2012-06-29.
3. Atliktų darbų ir (ar) suteiktų paslaugų aprašymas:
3.1. projektas buvo vykdomas antrus metus. Buvo renkamas ir perdirbamas popierius (makulatūra), gaminami įvairūs dirbiniai, vėliau eksponuoti parodoje; 
3.2. grupė Alytaus šv. Benedikto gimnazijos gimnazistų aplankė Vilniuje šv. Jonų galerijoje dailininkės Katalinos Kriaučiūnaitės parodą. Gimnazistams buvo organizuota pamoka dailininkės dirbtuvėse;
3.3. gimnazistai lankėsi Alytaus regioniniame sąvartyne (Takniškių kaime).
700,0
4.5.1.12.
Aplinkosaugos švietimo projektas „Vaistažolių pasaulyje“
 
1. Priemonės vykdytoja – Alytaus Piliakalnio pagrindinė mokykla.
2. Priemonės vykdymo pradžios data – 2012-03-16.
Priemonės įvykdymo pabaigos data – 2012-11-27.
3. Atliktų darbų ir (ar) suteiktų paslaugų aprašymas: 
3.1. apklausa, ar mokiniai pažįsta vaistažoles, jas rinko, fotografavo. Surinko vaistinių augalų herbarą, sukūrė virtualų herbarą;
3.2. organizuota išvyka į Kauno botanikos sodą;
3.3. mokyklos bendruomenei organizuotas projekto „Vaistažolių pasaulyje“ pristatymas, vaistažolių arbatų degustacija.
700,0
4.5.1.13.
Aplinkosaugos švietimo projektas – radijo laidos „Žaliasis kanalas“
 
 
1. Priemonės vykdytoja – uždaroji akcinė bendrovė Alytaus radijas.
2. Priemonės vykdymo pradžios data – 2012-03-13.
Priemonės įvykdymo pabaigos data – 2012-12-31.
3. Atliktų darbų ir (ar) suteiktų paslaugų aprašymas: 
3.1. rengtos ir transliuotos radijo laidos „Žaliasis kanalas“ aktualiomis aplinkosaugos temomis;
3.2. parengti ir radijo stoties FM99 transliuoti reklaminiai garso anonsai: pasaulinei Žemės dienai paminėti, garso anonsas „Aš žalias“, garso anonsas, skirtas Europos judriajai savaitei ir akcijai „Mieste be savo automobilio“, garso anonsas „Aš rūšiuoju atliekas“. 
4. Kita detali informacija apie vykdytą priemonę – projektą planuojama tęsti 2013 m.
4 000,0
4.5.1.14.
Aplinkosaugos švietimo projektas „Surink. Rūšiuok. Panaudok!“
 
 
1. Priemonės vykdytoja – Alytaus Dainavos pagrindinė mokykla.
2. Priemonės vykdymo pradžios data – 2012-03-16.
Priemonės įvykdymo pabaigos data – 2012-06-22.
3. Atliktų darbų ir (ar) suteiktų paslaugų aprašymas: 
3.1. mokykloje vyko popieriaus rūšiavimo akcija, rinko baterijas;
3.2. buvo gaminamos ir platinamos atmintinės „Kaip teisingai rūšiuoti atliekas“, „10 priežasčių, kodėl verta rūšiuoti“;
3.3. organizuotos parodos „Obuolys iš antrinių žaliavų“, „Atliekos atgimsta“;
3.4. apklausa „Ar moki rūšiuoti?“;
3.5. organizuota mokomoji-pažintinė ekskursija į AB „Grigiškės“.
900,0
4.5.1.15.
Aplinkosaugos švietimo projektas „Laimingas vanduo. Laiminga žemė. Laimingas žmogus“
 
1. Priemonės vykdytoja – Alytaus „Drevinuko“ darželis-mokykla.
2. Priemonės vykdymo pradžios data – 2012-03-16.
Priemonės įvykdymo pabaigos data – 2012-12-27.
3. Atliktų darbų ir (ar) suteiktų paslaugų aprašymas: 
3.1. organizuotos piešinių parodos „Laimingas vanduo“, „Laiminga žemė“;
3.2. mokiniai su tėvais dalyvavo akcijoje „Darom-2012“;
3.3. organizuota akcija „Rūšiuokime atliekas mokykloje“, paroda „Antras daiktų gyvenimas“;
3.4. organizuotos išvykos į Vidzgirio botaninį draustinį.
800,0
4.5.2.
Aplinkosauginiams renginiams finansuoti 
1. Priemonės vykdytojas – Alytaus miesto savivaldybės administracijos Aplinkos apsaugos skyrius. Buvo   organizuota Alytaus miesto 2012 metų aplinkos tvarkymo konkursinė apžiūra. 
2. Priemonės vykdymo pradžios data – 2012-06-05.
Priemonės įvykdymo pabaigos data – 2012-10-11.
3. Atliktų darbų ir (ar) suteiktų paslaugų aprašymas: 
3.1. Organizavus viešuosius pirkimus, pagal sudarytą sutartį  iš I. Vaitkienės IĮ „Aibės matas“ nupirkta 21 vnt. graviruotų padėkų ant medinio pagrindo.
3.2. Organizavus viešuosius pirkimus, pagal sutartį su IĮ „Diza“ išleistas fotografijų leidinys „Alytaus miesto 2012 m. aplinkos tvarkymo konkursinės apžiūros nugalėtojai“ su kompaktinėmis plokštelėmis (40 vnt.).
3.3. Nugalėtojams pasveikinti nupirktos gėlės.
3.4. 2012-10-11 organizuota Alytaus miesto 2012 m. aplinkos tvarkymo konkursinės apžiūros nugalėtojų pagerbimo ceremonija. Nugalėtojams įteiktos padėkos, leidiniai, gėlės.   
3 455,0
4.5.3.
Spaudiniams aplinkosaugos tema įsigyti ir platinti
1. Priemonės vykdytojas – Alytaus miesto savivaldybės administracijos Aplinkos apsaugos skyrius. Organizavus viešuosius pirkimus, užprenumeruoti aplinkosauginiai laikraščiai. 
2. Priemonės vykdymo pradžios data – 2012-11-06.
Priemonės įvykdymo pabaigos data – 2012-12-05.
3. Atliktų darbų ir (ar) suteiktų paslaugų aprašymas: 
miesto bendrojo lavinimo mokykloms, VšĮ „Alytaus parkai“, Alytaus miesto savivaldybės administracijos Aplinkos apsaugos skyriui 2013 metams užprenumeruoti aplinkosauginiai laikraščiai:
ekologinio švietimo ir gamtosaugos savaitraštis „Žaliasis pasaulis“ (14 vnt.),  „Tėviškės gamta“ (14 egz.),  „Žalioji Lietuva“ (14 egz.).
2 590,0
 
 
 
 
4.5.4.
VšĮ „Alytaus parkai“ interneto svetainei sukurti ir patalpinti serveryje
1. Priemonės vykdytojas – Alytaus miesto savivaldybės administracijos Aplinkos apsaugos skyrius.  
2. Priemonės vykdymo pradžios data – 2012-02-24 .
Priemonės įvykdymo pabaigos data – 2012-12-10.
3. Atliktų darbų ir (ar) suteiktų paslaugų aprašymas:
bendradarbiaujant su Alytaus kolegija buvo sukurta VšĮ „Alytaus parkai“ interneto svetainė www.alytausparkai.lt 
Dėl blogos kokybės turinio valdymo sistemos neleido valdyti svetainės turinio ir struktūros, todėl  VšĮ „Alytaus parkai“ interneto svetainė buvo koreguojama ir taisomos klaidos. Paslaugas suteikė UAB „Infoseka“. 
787,0
4.6.
Želdynų ir želdinių apsaugos, tvarkymo, būklės stebėsenos, želdynų kūrimo, želdinių veisimo ir inventorizacijos priemonės:
 
4.6.1.
Želdiniams miesto bendrojo naudojimo teritorijoje, miesto parkuose veisti (medžių ir krūmų sodinukams įsigyti, pasodinti ir prižiūrėti):
 
 
 
 
4.6.1.1.
Medžių ir krūmų sodinukų įsigijimas 
1. Priemonės vykdytojas Alytaus miesto savivaldybės administracijos Aplinkos apsaugos skyrius.
2. Priemonės vykdymo pradžios data – 2012-03-29.
Priemonės įvykdymo pabaigos data – 2012-10-17.
3. Atliktų darbų ir (ar) suteiktų paslaugų aprašymas:
Organizavus viešuosius pirkimus pagal pasirašytas sutartis iš UAB „Soltra“, VĮ Kauno miškų urėdijos, VĮ Alytaus miškų urėdijos, Algimanto Žemaičio gėlininkystės ūkio miesto teritorijai apželdinti nupirkti medžių, krūmų ir rožių sodinukai. 
4. Įsigyta įranga ar prekės:
Iš UAB „Soltra“ nupirktas 1 vnt. mažalapės liepos (kamieno apimtis metro aukštyje 0,2–0,25 m) sodinukas ir 3 vnt. kuolų jam pritvirtinti; 32 vnt. liepos mažalapės „Greenspire“ (kamieno apimtis metro aukštyje 0,10-0,12 m) sodinukų ir 64 vnt. kuolų jiems pritvirtinti; 400 vnt. kininių kadagių „Old Gold“.
Iš Algimanto Žemaičio gėlininkystės ūkio nupirkta 713 vnt. rožių sodinukų. 
 Iš VĮ Alytaus miškų urėdijos nupirkta 1 305 vnt. medžių ir krūmų sodinukų.
Iš VĮ Kauno miškų urėdijos nupirkta 2 336 vnt. medžių ir krūmų sodinukų.
46 414,0
 
 
4.6.1.2.
Medžių ir krūmų sodinukų parvežimas ir pasodinimas
1. Priemonės vykdytojas Alytaus miesto savivaldybės administracijos Aplinkos apsaugos skyrius. Organizavus viešuosius pirkimus, su priemonės vykdytoja – viešąja įstaiga „Alytaus parkai“ sudaryta sutartis.
2. Priemonės vykdymo pradžios data – 2012-08-09.
Priemonės įvykdymo pabaigos data 2012-10-26.
3. Atliktų darbų ir (ar) suteiktų paslaugų aprašymas:
VšĮ „Alytaus parkai“ iš UAB „Soltra“ parvežė 32 vnt. liepų sodinukų ir kuolus jiems pritvirtinti bei 720 vnt. žvilgančiojo kaulenio krūmų sodinukų iš VĮ Kauno miškų urėdijos Raudondvario medelyno.   
VšĮ „Alytaus parkai“  20 vnt. liepos sodinukų pasodino ir kiekvieną pritvirtino 2 kuolais A. Jonyno g. žaliajame plote; 12 vnt. liepos sodinukų pasodino ir kiekvieną pritvirtino 2 kuolais Lauko gatvės žaliajame plote; 720 vnt. žvilgančiojo kaulenio sodinukų pasodino Varėnos gatvės žaliajame plote.
10 000,0
4.6.1.3.
Pasodintų medžių priežiūra
1. Priemonės vykdytojas Alytaus miesto savivaldybės administracijos Aplinkos apsaugos skyrius. Vadovaujantis aplinkos ministro 2008-01-31 įsakymu Nr. D1-87 (Žin., 2008, Nr. 17-611) naujai pasodinti medžiai prižiūrimi (laistomi, tręšiami) trejus metus. Organizavus viešuosius pirkimus, su priemonės vykdytojais – VšĮ „Alytaus parkai“, UAB „Ordo“   sudarytos sutartys.
2. Priemonės vykdymo pradžios data – 2011-04-29. 
Priemonės įvykdymo pabaigos data – 2012-12-31.
3. Atliktų darbų ir (ar) suteiktų paslaugų aprašymas:
Pagal 2009 sudarytas sutartis buvo apmokėtos skolos už 2011 m. atliktus priežiūros darbus, t. y. už A. Juozapavičiaus gatvėje prižiūrimas pasodintas 33 liepas, Birutės g. – ąžuolą, Rūtų g. – 40 šermukšnių; Sudvajų g. – 25 kaštonus; pagal 2010 metais sudarytas sutartis buvo apmokėtos skolos už 2011 ir už 2012 m. atliktus priežiūros darbus, t. y. už Birutės g. 36 pasodintų klevų, S. Dariaus ir S. Girėno g. – 1 liepos, Sudvajų g. – 1 kaštono, Statybininkų g. – 33 liepų priežiūrą.
Pagal 2011 metais sudarytas sutartis buvo vykdomi Statybininkų, Volungės, Likiškėlių, A. Jonyno g. 98 pasodintų liepų, Volungės, Likiškėlių g. – 139 kalninių pušų, Jotvingių g. – 8 gudobelių priežiūros darbai.
2012 m. buvo vykdomi 12 vnt. liepų pasodintų šalia Vilties g. 24, 19 vnt. liepų šalia VšĮ Alytaus kultūros ir komunikacijų centro, 2 liepų – S. Dariaus ir S. Girėno g., 1 liepos Pirmojo Alytaus aikštėje priežiūros darbai.  
56 065,0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(iš to sk. 13 534,0*)
4.6.2.
Medžiams ir krūmams genėti
1. Priemonės vykdytojai – Alytaus miesto savivaldybės administracijos Aplinkos apsaugos ir Komunalinio ūkio skyriai. 
2. Priemonės vykdymo pradžios data – 2011-11-11.
Priemonės įvykdymo pabaigos data – 2011-12-30.
3. Atliktų darbų ir (ar) suteiktų paslaugų aprašymas:
Pagal sudarytą sutartį darbus vykdė UAB „Aplinkos darbai“.
Atlikti medžių genėjimo darbai Alytaus miesto bendrojo naudojimo teritorijose pagal Aplinkos apsaugos skyriaus išduotus leidimus kirsti, persodinti ar kitaip pašalinti, genėti saugotinus medžius ir krūmus (t. y., apmokėtos skolos už 2011 metais atliktus darbus). 
49 066,0
 
 
 
 
 
 
 
 
(iš to sk. 49 066,0*)
4.6.3.
Pavojų keliantiems  medžiams šalinti
1. Priemonės vykdytojai – Alytaus miesto savivaldybės administracijos Aplinkos apsaugos ir Komunalinio ūkio skyriai. Organizavus viešuosius pirkimus, su priemonės vykdytoju UAB „Ordo“ ir UAB „Aplinkos darbai“ sudarytos sutartys.
2. Priemonės vykdymo pradžios data – 2011-11-01.
Priemonės įvykdymo pabaigos data – 2012-11-15.
3. Atliktų darbų ir (ar) suteiktų paslaugų aprašymas:
Medžiai išpjauti išraunant kelmus Alytaus miesto bendrojo naudojimo teritorijose pagal Aplinkos apsaugos skyriaus išduotus leidimus kirsti, persodinti ar kitaip pašalinti, genėti saugotinus medžius ir krūmus. 2012 m. iškirsta 174 vnt. medžių, 1 119 m2 krūmų. UAB „Aplinkos darbai“ apmokėta už 2012 m. atliktus darbus. UAB „Ordo“ apmokėtos skolos už 2011 m. atliktus darbus. 

67 136,0

 

 

 

 

 

 

 

 
 
(iš to sk. 18 375,0*)
4.6.4.
Želdynų ir želdinių būklės stebėsenos programai vykdyti
1. Priemonės vykdytojas – Alytaus miesto savivaldybės administracijos Aplinkos apsaugos skyrius. Organizavus viešuosius pirkimus, su priemonės vykdytoju Vytauto Didžiojo universitetu sudaryta sutartis.
2. Priemonės vykdymo pradžios data – 2011-01-01.
Priemonės įvykdymo pabaigos data – 2012-11-22.
3. Atliktų darbų ir (ar) suteiktų paslaugų aprašymas:
vadovaujantis Želdynų įstatymu (Žin., 2007, Nr. 80-3215) pagal parengtą Alytaus miesto savivaldybės želdynų ir želdinių būklės stebėsenos 2009–2013 metų programą buvo vykdyta želdynų ir želdinių būklės stebėsena bei parengta 2012 metų stebėsenos ataskaita. Buvo apmokėtos skolos už 2011 metais atliktus darbus.
12 608,0
 
 
 
 
 
 
 
 
(iš to sk. 2 441,0*)
 
Iš viso
 
401 022,0
 
    5.   Ataskaitinio laikotarpio Programos lėšų likučiai (nepanaudotos lėšos)
Eil. Nr.
Programos priemonių grupės pavadinimas
Lėšų likutis, Lt
5.1.
Programos priemonių grupė, kuriai naudojamos lėšos, surinktos už medžiojamųjų gyvūnų išteklių naudojimą 
(1.8-2)
0,0
(1 009,0**)
5.2.
Savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialioji programa (1.12-3)
15 989,0
(5 551,0**)
5.3.
Kitų programos aplinkosaugos priemonių grupė 
(1.15-4)
28 339,0
(108 532,0**)
5.4.
Iš viso:
44 328,0
(115 092,0**)

¬  Nors priemonė buvo įgyvendinta 2011 m., tačiau už jos vykdymą 2011 metais liko neapmokėta dalis lėšų (pažymėtos žvaigždutės simboliu), nes Vyriausybei priėmus sprendimą kreiptis į teismą dėl AB banko „Snoras“ bankroto bylos iškėlimo, Alytaus miesto savivaldybės AB banko „Snoras“ sąskaitoje liko įšaldytos lėšos, kuriomis savivaldybė negalėjo disponuoti. Už priemonės vykdymą apmokėta 2012 metų Aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos lėšomis.

¬¬ –  Vyriausybei priėmus sprendimą kreiptis į teismą dėl AB banko „Snoras“ bankroto bylos iškėlimo, Alytaus miesto savivaldybės AB banko „Snoras“ sąskaitoje liko įšaldytos lėšos (pažymėtos dviejų žvaigždučių simboliu), kuriomis savivaldybė negalėjo disponuoti. Tai yra ankstesnio ataskaitinio laikotarpio lėšų likutis, nurodytas Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2012-02-09 sprendimu Nr. T-13 patvirtintoje Alytaus miesto savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos 2011 metų priemonių vykdymo ataskaitoje.

 

__________________________


 

Į pradžią