Alytaus miesto savivaldybės dokumentų paieška
Susijęs Atsisiųskite aktą byloje
Sprendimas, Nr. T-305 2012-12-20
Padalinys: ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 
DĖL SAVIVALDYBĖS TURTO PERDAVIMO

 

 ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA 

 

  SPRENDIMAS 

DĖL SAVIVALDYBĖS TURTO PERDAVIMO

 

 2012 m. gruodžio 20 d.   Nr. T-305

Alytus

 

 

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo (Žin., 1994, Nr. 55-1049; 2008, Nr. 113-4290) 48 straipsnio 2 dalimi, Valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymo (Žin., 1998, Nr. 54-1492; 2002, Nr. 60-2412; 2003, Nr. 38-1721; 2006, Nr. 87-3397) 11 straipsniu, 13 straipsnio 1 ir 2 dalimis, Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2007-06-28 sprendimu Nr. T-139 patvirtintu Savivaldybės turto perdavimo panaudos pagrindais laikinai neatlygintinai valdyti ir naudotis tvarkos aprašu ir 2007-10-25 sprendimu Nr. T-214 patvirtintu Savivaldybės turto perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise tvarkos aprašu ir atsižvelgdama į Švietimo skyriaus vedėjo 2012-12-13 raštą Nr. ŠS-114, Alytaus miesto savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:

                      1. Perduoti Alytaus miesto švietimo įstaigoms jų nuostatuose numatytai veiklai vykdyti Alytaus miesto savivaldybės nuosavybės teise valdomą materialųjį turtą valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise:

1.1. Alytaus suaugusiųjų ir jaunimo mokyklai – ilgalaikį materialųjį turtą, kurio įsigijimo vertė 176 081,62 Lt, ir trumpalaikį materialųjį turtą, kurio įsigijimo vertė 48 581,50 Lt, pagal 1 priedą;

1.2. Alytaus lopšeliui-darželiui „Putinėlis“ –  ilgalaikį materialųjį turtą, kurio įsigijimo vertė 89 303,35 Lt, ir trumpalaikį materialųjį turtą, kurio įsigijimo vertė  62 126,90 Lt, pagal 2 priedą.

2. Perduoti 5 metams Alytaus miesto savivaldybės  nuosavybės teise valdomą turtą pagal panaudos sutartis laikinai neatlygintinai valdyti ir naudotis įstaigų nuostatuose numatytai veiklai vykdyti:

2.1. Alytaus dailiųjų amatų mokyklai – ilgalaikį materialųjį ir nematerialųjį turtą, kurio įsigijimo vertė 8 712,00 Lt, pagal 3 priedą;

2.2. VšĮ Alytaus apskrities S. Kudirkos ligoninei – ilgalaikį materialųjį turtą, kurio įsigijimo vertė  4 998,79 Lt, pagal 4 priedą.

3. Įgalioti Ekonomikos ir turto skyriaus vedėją Moniką Česynienę pasirašyti 1 punkte nurodyto turto perdavimo ir priėmimo aktus ir 2 punkte nurodyto turto panaudos sutartis.

 

Savivaldybės meras                                                                                                      Jurgis Krasnickas          

______________

 

 

 

 

 

 

 

Į pradžią