Alytaus miesto savivaldybės dokumentų paieška
Keičiantis Pakeistas Susijęs Atsisiųskite aktą byloje
Sprendimas, Nr. T-302 2012-12-20
Padalinys: ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA
Pastaba: Negalioja 1 p.

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 
DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TURTO PERDAVIMO PANAUDOS PAGRINDAIS LAIKINAI NEATLYGINTINAI VALDYTI IR NAUDOTIS TVARKOS APRAŠO TVIRTINIMO

 

ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TURTO PERDAVIMO PANAUDOS PAGRINDAIS LAIKINAI NEATLYGINTINAI VALDYTI IR NAUDOTIS TVARKOS APRAŠO TVIRTINIMO

 

2012 m. gruodžio 20 d. Nr.T-302

Alytus

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo (Žin., 1994, Nr. 55-1049; 2008, Nr. 113-4290, 137-5379; 2009, Nr. 77-3165, 159-7206; 2010, Nr. 25-1177, 51-2480, 86-4525; 2011, Nr. 52-2504) 16 straipsnio 2 dalies 26 punktu, 18 straipsnio 1 dalies 1 dalimi, Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymo (Žin., 1998, Nr. 54-1492; 2002, Nr. 60-2412, 2003, Nr. 38-1721; 2006, Nr. 87-3397) 13 straipsniu, 23 straipsnio 1 dalies 2 punktu, Alytaus miesto savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:

1.      Neteko galios.

2014 m. spalio 30 d. Alytaus miesto savivaldybės tarybos sprendimo Nr. T-281 redakcija

 

2. Pripažinti netekusiu galios Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2007-06-28 sprendimo Nr. T-139 „Dėl savivaldybės turto perdavimo panaudos pagrindais laikinai neatlygintinai valdyti ir naudotis tvarkos aprašo tvirtinimo “ 1 punktą.

 

 

Savivaldybės meras                                                                                                      Jurgis Krasnickas

______________

 

 

 

 

PATVIRTINTA

Alytaus miesto savivaldybės tarybos

2012 m. gruodžio 20  d.

sprendimu Nr. T-302

 

ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TURTO PERDAVIMO

PANAUDOS PAGRINDAIS LAIKINAI NEATLYGINTINAI VALDYTI IR NAUDOTIS

TVARKOS APRAŠAS

 

                     

 

Neteko galios.

                      2014 m. spalio 30 d. Alytaus miesto savivaldybės tarybos sprendimo Nr. T-281 redakcija

Į pradžią