Alytaus miesto savivaldybės dokumentų paieška
Atsisiųskite aktą byloje
Sprendimas, Nr. T-297 2012-12-20
Padalinys: ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 
DĖL VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS PIETŲ LIETUVOS VERSLO KOOPERACIJOS CENTRO ATLEIDIMO NUO 2012 METŲ NUOMOS MOKESČIO UŽ VALSTYBINĘ ŽEMĘ

 

 ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA 

 

 

SPRENDIMAS

DĖL VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS PIETŲ LIETUVOS VERSLO KOOPERACIJOS CENTRO ATLEIDIMO NUO 2012 METŲ NUOMOS MOKESČIO UŽ VALSTYBINĘ ŽEMĘ

 

2012 m. gruodžio 20 d.   Nr. T-297

Alytus

 

 

 


                     

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo (Žin., 1994, Nr. 55-1049; 2008, Nr. 113-4290) 16 straipsnio 2 dalies 18 punktu, Biudžeto sandaros įstatymo (Žin., 1990, Nr. 24-596; 2004, Nr. 4-47) 22 straipsnio 1 dalies 4 punktu, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002-11-19 nutarimo Nr. 1798 „Dėl nuomos mokesčio už valstybinę žemę“ (Žin., 2002, Nr. 112-4993; 2008, Nr. 107-4097) 1.8 punktu, siekdama įgyvendinti Alytaus miesto savivaldybės ir VŠĮ Pietų Lietuvos verslo kooperacijos centro 2010-07-26 investicijų sutarties Nr. SR-1028 nuostatus, Alytaus  miesto savivaldybės taryba  n u s p r e n d ž i a:

Neatleisti viešosios įstaigos Pietų Lietuvos verslo kooperacijos centro (įmonės kodas 250138970) nuo 2012 metų nuomos mokesčio už valstybinę žemę (žemės sklypo adresas Pramonės g. 12A, plotas 2,4340 ha, mokesčio suma 5385,00 Lt), kadangi investuotojui du mokestinius laikotarpius, pradedant tuo mokestiniu laikotarpiu (2010 metais), kuriame ji gavo projektavimo sąlygų sąvadą, buvo suteiktos žemės nuomos mokesčio lengvatos.

Šis sprendimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

Savivaldybės meras                                                                                                      Jurgis Krasnickas          

______________

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Į pradžią