Alytaus miesto savivaldybės dokumentų paieška
Keičiantis Susijęs Atsisiųskite aktą byloje
Sprendimas, Nr. T-293 2012-12-20
Padalinys: ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 
DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TERITORIJOJE TEIKIAMŲ MOKESČIŲ LENGVATŲ FIZINIAMS ASMENIMS TVARKOS APRAŠO TVIRTINIMO

 

 ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA 

 

SPRENDIMAS

DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TERITORIJOJE TEIKIAMŲ MOKESČIŲ LENGVATŲ FIZINIAMS ASMENIMS TVARKOS APRAŠO TVIRTINIMO

 

2012 m. gruodžio 20 d. Nr. T-293

Alytus

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo (Žin., 1994, Nr. 55-1049; 2008, Nr. 113-4290; 2010, Nr. 25-1177, Nr. 84-4406, Nr. 86-4525; 2011, Nr. 52-2504) 16 straipsnio 2 dalies 18 punktu, Paveldimo turto mokesčio įstatymo (Žin., 2002, Nr. 123-5531) 7 straipsnio 3 dalimi, Nekilnojamojo turto mokesčio įstatymo (Žin., 2005, Nr. 76-2741) 7 straipsnio 5 dalimi, Žemės mokesčio įstatymu (Žin., 1992, Nr. 21-612; 2011, Nr. 163-7743) 8 straipsnio 3 dalimi, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002-11-19 nutarimo Nr. 1798 „Dėl nuomos mokesčio už valstybinę žemę“ (Žin., 2002, Nr. 112-4993; 2008, Nr. 107-4097) 1.8 punktu ir 2003-11-10 nutarimo Nr. 1387 „Dėl žemės nuomos mokesčio už valstybinės žemės sklypų naudojimą“ (Žin., 2003, Nr. 106-4755) 8 punktu, Alytaus miesto savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:

                      T v i r t i n t i Alytaus miesto savivaldybės teritorijoje teikiamų mokesčių lengvatų fiziniams asmenims tvarkos aprašą (pridedama).

Šis sprendimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

 

Savivaldybės meras                                                                                                      Jurgis Krasnickas

______________

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PATVIRTINTA

Alytaus miesto savivaldybės tarybos

2012 m. gruodžio 20 d.

sprendimu Nr. T-293

 

ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TERITORIJOJE TEIKIAMŲ MOKESČIŲ LENGVATŲ FIZINIAMS ASMENIMS TVARKOS APRAŠAS

 

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Alytaus miesto savivaldybės teritorijoje teikiamų mokesčių lengvatų fiziniams asmenims tvarkos aprašas (toliau – tvarkos aprašas) nustato paveldimo turto, nekilnojamojo turto ir žemės nuomos už valstybinę žemę bei žemės mokesčių sumažinimo, atleidimo nuo mokesčių mokėjimo tvarką fiziniams asmenims Alytaus miesto savivaldybės teritorijoje.

2. Tvarkos aprašas parengtas vadovaujantis šiais Lietuvos Respublikos įstatymais ir teisės aktais:

2.1. Civiliniu kodeksu;

2.2. Vietos savivaldos įstatymu;

2.3. Paveldimo turto mokesčio įstatymu;

2.4. Nekilnojamojo turto mokesčio įstatymu;

2.5. Žemės mokesčio įstatymu;

2.6. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002-11-19 nutarimu Nr. 1798 „Dėl nuomos mokesčio už valstybinę žemę“;

2.7. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003-11-10 nutarimu Nr. 1387 „Dėl žemės nuomos mokesčio už valstybinės žemės sklypų naudojimą“.

3. Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymu, Alytaus miesto savivaldybės taryba (toliau – taryba) gali priimti sprendimus savo biudžeto sąskaita teikti mokesčių išimtines lengvatas, t. y. sumažinti mokesčių dydį, atleisti nuo mokesčių mokėjimo arba atidėti paveldimo turto mokesčio mokėjimo terminą.

4. Tvarkos apraše vartojamos sąvokos:

4.1. Žemės mokesčio mokėtojas – fizinis asmuo, nuosavybės teise valdantis privačią žemę.

4.2. Žemės nuomos už valstybinę žemę mokėtojas – fizinis asmuo, nuomos teise valdantis valstybinę žemę.

4.3. Paveldimo turto mokesčio mokėtojas – Lietuvos gyventojas, paveldintis nekilnojamuosius ir kilnojamuosius daiktus.

4.4. Nekilnojamojo turto mokesčio mokėtojas – fizinis asmuo, nekilnojamojo turto savininkas.

5. Taryba pagal šį tvarkos aprašą gali teikti šių mokesčių lengvatas:

5.1. žemės;

5.2. žemės nuomos už valstybinę žemę;

5.3. paveldimo turto;

5.4. nekilnojamojo turto.

 

II. MOKESČIŲ LENGVATŲ TEIKIMO SĄLYGOS IR REIKALAVIMAI

 

6. Fizinių asmenų (mokesčių mokėtojų) prašymai suteikti mokesčio lengvatą teikiami svarstyti tarybos komitetams:

6.1. jeigu mokesčio mokėtojui praėjusiais kalendoriniais metais taryba nebuvo suteikusi mokesčių lengvatų;

6.2. Mokesčio suma yra 28,96 Eur ir didesnė;

(Nuo 2015-01-01)

2014 m. gruodžio 22 d. Alytaus miesto savivaldybės tarybos sprendimo Nr. T-332 redakcija

 

6.3. fizinio asmens vidutinės pajamos, tenkančios vienam šeimos nariui, per paskutinius 6 mėnesius iki prašymo pateikimo mėnesio, mažesnės už dvigubą valstybės remiamų pajamų dydį.

7. Mokesčių lengvatos gali būti taikomos, jei yra viena iš sąlygų:

7.1. abu šeimos nariai arba vienas iš jų senatvės pensininkai;

7.2. abu šeimos nariai arba vienas iš jų yra asmenys, kuriems nustatytas 0–40 procentų darbingumo lygis (iki 2007 m. birželio 30 d. – I bei II grupės invalidai);

7.3. vienas iš sutuoktinių, kai kito nėra, augina du ir daugiau vaikų iki 18 metų arba neįgalų vaiką;

7.4. mokesčio mokėtojo šeima neteko (einamaisiais metais) maitintojo;

7.5. mokesčio mokėtojas yra nepilnametis ir jo šeimoje nėra darbingų asmenų (prie darbingų asmenų nepriskiriami mokymo įstaigų dieninių skyrių moksleiviai ir studentai iki 24 metų amžiaus);

7.6. kitais ypač svarbiais atvejais (mirtis, liga, gaisras ir kita).

8. Žemės ir nuomos mokesčio už valstybinę žemę lengvata taikoma tik tam žemės sklypui, kuriame yra deklaruota asmens gyvenamoji vieta.

2019 m. rugsėjo 25 d. Alytaus miesto savivaldybės tarybos sprendimo Nr. T-290 redakcija

 

9. Mokesčių lengvatos nesuteikiamos asmenims:

9.1. kurių nuosavybės, nuomos ar kita teise valdomuose pastatuose, statiniuose ar žemės sklypuose buvo vykdoma veikla pažeidžiant Lietuvos Respublikos teisės aktų nuostatas. Pažeidimus padarę asmenys buvo bausti administracine tvarka už (miesto ir kitų gyvenamųjų vietovių tvarkymą, prekybą viešosiose vietose, triukšmo valdymą, gyvenamųjų ir bendrojo naudojimo patalpų naudojimą, atliekų tvarkymą, reklamos naudojimo reikalavimų ir draudimų nesilaikymą bei kt.);

9.2. nesumokėjusiems mokesčių (delspinigių) už praėjusius metus;

9.3. kurie nėra sudarę valstybinės žemės nuomos sutarčių.

 

III. PRAŠYMŲ PATEIKIMAS

 

10. Prašymus suteikti mokesčių lengvatas priima savivaldybės administracijos direktoriaus įgaliotas struktūrinis padalinys.

2017 m. rugsėjo 28 d. Alytaus miesto savivaldybės tarybos sprendimo Nr. T-296 redakcija

 

11. Asmenys, prašantys suteikti mokesčių lengvatą, turi pateikti:

11.1. motyvuotą prašymą suteikti mokesčio lengvatą, prašyme turi būti nurodyta: pareiškėjo vardas ir pavardė, gyvenamoji (faktinė) vieta, telefono numeris, konkreti prašomos mokesčio lengvatos suma; taip pat prašyme nurodoma šeimos sudėtis bei šeimos narių gyvenamoji vieta, pateikiama informacija apie mokesčio objektus, t. y. apie nekilnojamąjį turtą (pastatus, žemės sklypus);

11.2. dokumentais pagrįstus duomenis apie pareiškėjo ir jo šeimos narių per paskutinius 6 mėnesius iki prašymo pateikimo mėnesio iš visų šaltinių gautas pajamas;

11.3. iš Valstybinės mokesčių inspekcijos:

11.3.1. žemės mokesčio deklaracijos kopiją (jei asmuo kreipiasi dėl žemės mokesčio lengvatos);

11.3.2. pažymos apie paveldimo turto mokesčio sumą kopiją (jei asmuo kreipiasi dėl paveldimo turto mokesčio lengvatos);

11.3.3. nekilnojamojo turto deklaracijos kopiją (jei asmuo kreipiasi dėl nekilnojamojo turto mokesčio lengvatos).

12. Taryboje svarstomi tik iki nustatyto mokesčio sumokėjimo termino gauti asmenų prašymai.

13. Už prašymuose pateiktų duomenų teisingumą atsako pareiškėjai.

14. Jeigu pateikiami ne visi ar nevisiškai užpildyti dokumentai, laikoma, kad prašymas nepateiktas, kol asmuo pristatys papildomus (patikslintus) dokumentus. Savivaldybės administracijos struktūrinis padalinys nagrinėjantis prašymą per 10 dienų nuo prašymo gavimo dienos apie tai raštu praneša pareiškėjui. Pareiškėjui pateikus papildomus dokumentus, klausimas dėl lengvatų teikimo nagrinėjamas iš naujo.

 

IV. PRAŠYMŲ NAGRINĖJIMAS IR SVARSTYMAS

 

15. Savivaldybės administracijos direktoriaus įgaliotas struktūrinis padalinys išnagrinėja gautus prašymus dėl mokesčių lengvatų suteikimo ir nustatęs, jog pareiškėjas (mokesčio mokėtojas) atitinka šių taisyklių 6–7 punktuose nustatytus kriterijus, parengia tarybos sprendimo projektą dėl mokesčio lengvatos suteikimo. Parengtą sprendimo projektą ir visą su prašymu gautą (turimą) dokumentaciją teikia tarybos komitetams svarstyti.

16. Jeigu fizinių asmenų prašymai suteikti mokesčių lengvatą neatitinka šiame tvarkos apraše nustatytų kriterijų, prašymai nenagrinėjami (nerengiamas tarybos sprendimo projektas) ir neteikiami svarstyti tarybos komitetams. Savivaldybės administracija apie tai raštu informuoja pareiškėjus ir nurodo prašymo nenagrinėjimo motyvus.

17. Tarybos komitetuose apsvarstyti pareiškėjų prašymai, kartu su parengtu tarybos sprendimo projektu teikiami svarstyti savivaldybės tarybai.

18. Tarybai priėmus sprendimą dėl mokesčio lengvatos suteikimo (nesuteikimo) ar panaikinimo, savivaldybės administracija apie tai raštu praneša pareiškėjui.

 

                     V. MOKESČIO LENGVATOS PANAIKINIMAS

 

19. Paaiškėjus (nustačius aplinkybes), kad asmuo pateikė neteisingus duomenis, kurie nulėmė nepagrįstą sprendimo dėl mokesčių lengvatų teikimo priėmimą, tarybos sprendimas dėl mokesčio lengvatos suteikimo pripažįstamas netekusiu galios tarybos sprendimu.

 

VI. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

20. Savivaldybės administracija apie suteiktą ar panaikintą lengvatą (išskyrus apie nuomos mokesčio už valstybinę žemę) raštu informuoja Valstybinę mokesčių inspekciją.

                     

____________________________

 

 

Į pradžią