Alytaus miesto savivaldybės dokumentų paieška
Keičiantis Susijęs Atsisiųskite aktą byloje
Sprendimas, Nr. T-278 2012-11-29
Padalinys: ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 
DĖL DARBUOTOJŲ, KURIEMS GALI BŪTI SUTEIKTOS TARNYBINĖS GYVENAMOSIOS PATALPOS, KATEGORIJŲ SĄRAŠO TVIRTINIMO

 

 ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA 

 

 

  SPRENDIMAS 

DĖL DARBUOTOJŲ, KURIEMS GALI BŪTI SUTEIKTOS TARNYBINĖS GYVENAMOSIOS PATALPOS, KATEGORIJŲ SĄRAŠO TVIRTINIMO

 

 2012 m. lapkričio 29 d.   Nr. T-278

Alytus

 

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.618 str. (Žin., 2000, Nr. 74-2262), Vietos savivaldos įstatymo (Žin., 1994, Nr. 55-1049; 2000, Nr. 91-2832; 2005, Nr. 57-1941; 2006, Nr. 82-3251) 18 straipsnio 1 dalimi, Tarnybinių gyvenamųjų patalpų naudojimo ir apskaitos tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. liepos 11 d. nutarimu Nr. 878 (Žin., 2001, Nr. 62-2265; 2006, Nr. 118-4466), 3 punktu, Alytaus miesto savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:

                      1. Tvirtinti Darbuotojų, kuriems gali būti suteiktos tarnybinės gyvenamosios patalpos, kategorijų sąrašą (pridedama).

2. Pripažinti netekusiu galios Alytaus miesto tarybos 1997-05-29 sprendimą „Dėl darbuotojų, kuriems gali būti suteiktos tarnybinės gyvenamosios patalpos, pareigų ir kategorijų sąrašo patvirtinimo“.

 

Savivaldybės meras                                                                                                      Jurgis Krasnickas          

______________

 

 

 

                                                                                         PATVIRTINTA

                                                                                         Alytaus miesto savivaldybės tarybos

                                                                                         2012 m.  lapkričio 29 d.               

                                                                                         sprendimu Nr. T-278

 

 

DARBUOTOJŲ, KURIEMS GALI BŪTI SUTEIKTOS TARNYBINĖS            GYVENAMOSIOS PATALPOS, KATEGORIJŲ SĄRAŠAS

 

 

 

1. Gydytojai.

   2. Statybos inžinerijos srities specialistai.

   3. Kultūros, muzikos, dailės ir sporto sričių specialistai.

    2017 m. rugpjūčio 24 d. Alytaus miesto savivaldybės tarybos sprendimo Nr. T-276 redakcija

 

 

                                                ______________________

Į pradžią