Alytaus miesto savivaldybės dokumentų paieška
Susijęs Atsisiųskite aktą byloje
Sprendimas, Nr. T-276 2012-11-29
Padalinys: ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 
DĖL SAVIVALDYBĖS TURTO PERDAVIMO PANAUDOS PAGRINDAIS

 

 ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA 

 

 

  SPRENDIMAS 

DĖL SAVIVALDYBĖS TURTO PERDAVIMO PANAUDOS PAGRINDAIS    

 

 2012 m. lapkričio 29 d.   Nr. T-276

Alytus

 

 

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo (Žin., 1994, Nr. 55-1049; 2000, Nr. 91-2832; 2005, Nr. 57-1941; 2006, Nr. 82-3251) 48 straipsnio 2 dalimi, Valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymo (Žin., 1998, Nr. 54-1492; 2002, Nr. 60-2412; 2003, Nr. 38-1721; 2006, Nr. 87-3397) 13 straipsnio 1 ir 2 dalimis, Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2007-06-28 sprendimu Nr. T-139 patvirtintu Savivaldybės turto perdavimo panaudos pagrindais laikinai neatlygintinai valdyti ir naudotis tvarkos aprašu ir atsižvelgdama į uždarosios akcinės bendrovės „Dzūkijos vandenys“ 2012-11-07 prašymą Nr. S-4826-12, Alytaus miesto savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:

1. Perduoti 5 metams UAB „Dzūkijos vandenys“ Alytaus miesto savivaldybei nuosavybės teise priklausantį turtą pagal panaudos sutartis laikinai neatlygintinai valdyti ir naudotis įmonės įstatuose numatytai veiklai vykdyti ES struktūrinių fondų iš dalies finansuotu Buvusio Alytaus eksperimentinio namų statybos kombinato ir Alytaus mėsos kombinato pramonės teritorijos infrastruktūros rekonstrukcijos (Naujosios ir Pramonės g. pramonės zonų infrastruktūros sutvarkymo) projektu sukurtą ilgalaikį materialųjį turtą Pramonės g. 16, Alytuje, kurio įsigijimo vertė 1 803 900,00 Lt, nusidėvėjimas 7 516,24 Lt, likutinė vertė 1 796 383,76 Lt (2012-11-01 duomenimis), pagal priedą.

2. Įgalioti Alytaus miesto savivaldybės administracijos Ekonomikos ir turto skyriaus vedėją Moniką Česynienę pasirašyti 1 punkte nurodyto turto panaudos sutartį.

 

Savivaldybės meras                                                                                                      Jurgis Krasnickas

______________

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       Alytaus miesto savivaldybės tarybos

                            2012 m. lapkričio 29 d.

                            sprendimo Nr. T-276

      priedas

 

 

SAVIVALDYBĖS ILGALAIKIO MATERIALIOJO TURTO, PERDUODAMO UAB „DZŪKIJOS VANDENYS“,

SĄRAŠAS

 

 

Eil. Nr.

Turto pavadi-nimas

Gavimo metai

Inventori-nis Nr., registro Nr.

Unikalus Nr., žymėjimas plane, ilgis m

Įsigijimo vertė, Lt

Nusidė-vėjimas, Lt

Likutinė vertė, Lt (2012-11-01 duome-nimis)

1.

Pramoninės zonos Pramonės g. 16 lietaus nuotekų tinklai

2012-09-30

30106027,

44/1413327

4400-2133-6307,

KL,

2447,79

923300,00

3847,08

919452,92

2.

Pramoninės zonos Pramonės g. 16 buitinių nuotekų tinklai

2012-09-30

30106028,

44/1413327

4400-2133-6383,

KF, 2042,85

441200,00

1838,33

439361,67

3.

Pramoninės zonos Pramonės g. 16 vandentiekio tinklai

2012-09-30

30106029,

44/1413327

4400-2133-6394,

V,

1260,99

439400,00

1830,83

437569,17

Iš viso

 

 

1803900,00

7516,24

1796383,76

 

________________________

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Į pradžią