Alytaus miesto savivaldybės dokumentų paieška
Pakeistas Susijęs Atsisiųskite aktą byloje
Sprendimas, Nr. T-262 2012-11-29
Padalinys: ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 
DĖL ALYTAUS MIESTO SOCIALINIŲ PASLAUGŲ CENTRO DIREKTORIUI TARNYBINIO ATLYGINIMO KOEFICIENTO NUSTATYMO

 

ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA 

 

 SPRENDIMAS  

DĖL ALYTAUS MIESTO SOCIALINIŲ PASLAUGŲ CENTRO DIREKTORIUI TARNYBINIO ATLYGINIMO KOEFICIENTO NUSTATYMO

 

 2012 m. lapkričio 29 d. Nr. T-262

Alytus

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo (Žin., 1994, Nr. 55-1049, 2011, Nr. 52-2504) 16 straipsnio 3 dalies 3 punktu, Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2009-01-20 įsakymu Nr. A1-22 patvirtinto Socialinį darbą dirbančių darbuotojų darbo apmokėjimo tvarkos aprašo (Žin., 2009, Nr. 9-333, 2012, Nr. 114-5801) 3-1 punktu, Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2012-08-30 sprendimu Nr. T-171 patvirtintų Viešosios įstaigos Alytaus miesto socialinių paslaugų centro įstatų 29.5 punktu, Alytaus miesto savivaldybės taryba   n u s p r e n d ž i a:

Pakeisti Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2011-05-05 sprendimo Nr. T-112 „Dėl viešosios įstaigos Alytaus miesto socialinių paslaugų centro direktoriaus skyrimo“ 1 punkto antrą sakinį ir jį išdėstyti taip:

                      „Mokant atlyginimą nuo 2012-12-01 taikyti 25,4 bazinės mėnesinės algos dydžio tarnybinio atlyginimo koeficientą iš įstaigai darbo užmokesčiui skirtų asignavimų, neviršijant darbo užmokesčiui skirtų lėšų.“

 

 

Savivaldybės meras                                                                                                      Jurgis Krasnickas

______________

 

 

 

 

 

Į pradžią