Alytaus miesto savivaldybės dokumentų paieška
Susijęs Atsisiųskite aktą byloje
Sprendimas, Nr. T-187 2012-08-30
Padalinys: ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 
DĖL SAVIVALDYBĖS TURTO PERDAVIMO VALDYTI, NAUDOTI IR DISPONUOTI JUO PATIKĖJIMO TEISE

                                                                                                                                

 

 ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA 

 

 

  SPRENDIMAS 

 DĖL SAVIVALDYBĖS TURTO PERDAVIMO VALDYTI, NAUDOTI IR DISPONUOTI JUO PATIKĖJIMO TEISE

 

 2012 m. rugpjūčio 30 d.   Nr. T-187 

Alytus

 

 

 

                      Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo (Žin., 1994, Nr. 55-1049; 2008, Nr. 113-4290) 7 straipsnio 4 punktu, 48 straipsnio 2 dalimi, Valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymo (Žin., 1998, Nr. 54-1492; 2006, Nr. 87-3397) 11 straipsniu, Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2007-10-25 sprendimu Nr. T-214 patvirtintu Savivaldybės turto perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise tvarkos aprašu ir įgyvendama Aplinkos apsaugos rėmimo specialiąją programą, atsižvelgdama į Alytaus apskrities priešgaisrinės gelbėjimo valdybos 2012-07-09 raštą Nr. 3S-807(9.13), Alytaus miesto savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:

1. Perduoti Alytaus apskrities priešgaisrinei gelbėjimo valdybai nuostatuose numatytai veiklai vykdyti Alytaus miesto savivaldybės 2012-05-14 nuosavybės teise įsigytą turtą – purkštuvą SOLO 433H (inventorinis Nr. 90400063), kurio įsigijimo vertė 1 799,00 Lt, valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise.

2. Įgalioti Alytaus miesto savivaldybės administracijos direktorių pasirašyti 1 punkte nurodyto turto patikėjimo sutartį.

 

 

 

Savivaldybės meras                                                                              Jurgis Krasnickas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                              

 

Į pradžią