Alytaus miesto savivaldybės dokumentų paieška
Keičiantis Pakeistas Atsisiųskite aktą byloje
Sprendimas, Nr. T-178 2012-08-30
Padalinys: ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA
Pastaba: Negalioja 1, 2, 3 punktai

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 
DĖL DAUGIABUČIŲ NAMŲ ŠILDYMO IR KARŠTO VANDENS SISTEMŲ PRIEŽIŪROS (EKSPLOATAVIMO) MAKSIMALIŲ TARIFŲ NUSTATYMO

 

 

 ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA 

 

  SPRENDIMAS 

DĖL DAUGIABUČIŲ NAMŲ ŠILDYMO IR KARŠTO VANDENS SISTEMŲ PRIEŽIŪROS (eksploatavimo) MAKSIMALIŲ TARIFŲ NUSTATYMO

 

 2012 m. rugpjūčio 30 d.   Nr. T-178 

Alytus

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 6 straipsnio 30 punktu, 16 straipsnio 2 dalies 37 punktu, 18 straipsnio 1 dalimi, Šilumos ūkio įstatymo 20 straipsnio 4 dalimi, 32 straipsnio 5 dalies 4 punktu, Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2003 m. rugpjūčio 7 d. nutarimu Nr. 03-54 patvirtinta Daugiabučių namų šildymo ir karšto vandens sistemų priežiūros (eksploatavimo) maksimalių tarifų nustatymo metodika (Žin., 2009, Nr. 39-1506) ir atsižvelgdama į Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2009 m. lapkričio 26 d. įsakymu Nr. 1-229 patvirtinto Pastato šildymo ir karšto vandens sistemos priežiūros tvarkos aprašo (Žin., 2009, Nr. 143-6311) nuostatas, Alytaus miesto savivaldybės taryba  n u s p r e n d ž i a:

1. Neteko galios.

2013 m. vasario 28 d. Alytaus miesto savivaldybės tarybos sprendimo Nr. T-15 redakcija

 

2. Neteko galios.

2013 m. vasario 28 d. Alytaus miesto savivaldybės tarybos sprendimo Nr. T-15 redakcija

 

3. Neteko galios.

2013 m. vasario 28 d. Alytaus miesto savivaldybės tarybos sprendimo Nr. T-15 redakcija

 

4. Pripažinti netekusiu galios nuo 2012 m. rusėjo 1 d. Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2012 m. vasario 23 sprendimą Nr. T-30 „Dėl daugiabučių namų šildymo ir karšto vandens sistemų priežiūros (eksploatavimo) maksimalių tarifų nustatymo“.

 

 

Savivaldybės meras                                                                                                      Jurgis Krasnickas

 

                                                       ______________

 

 

 

Patvirtinta

Alytaus miesto savivaldybės tarybos

2012 m. rugpjūčio 30 d.

sprendimu Nr. T-178

 

pastatŲ (Daugiabučių namų) šildymo ir karšto vandens sistemos (įskaitant ir šilumos punktus) Priežiūros (eksploatavimo) maksimalaus tarifo diferenciacijos koeficiento k1  pagal bendrąjį naudingą plotą  reikšmės

 

Neteko galios.

2013 m. vasario 28 d. Alytaus miesto savivaldybės tarybos sprendimo Nr. T-15 redakcija

__________

 

 

patvirtinta

Alytaus miesto savivaldybės tarybos

2012 m. rugpjūčio 30 d.

sprendimu Nr. T-178

 

pastatų (Daugiabučių namų) šildymo ir karšto vandens sistemos (įskaitant ir šilumos punktus) Priežiūros (eksploatavimo) maksimalaus tarifo diferenciacijos koeficiento k2 pagal pastato šilumos įrenginių eksploatavimo laiką Reikšmės

 

Neteko galios.

2013 m. vasario 28 d. Alytaus miesto savivaldybės tarybos sprendimo Nr. T-15 redakcija

 

________________

 

 

Patvirtinta

Alytaus miesto savivaldybės tarybos

2012 m. rugpjūčio 30 d.

sprendimu Nr. T-178

 

Šilumos punktų priklausančių kitiems asmenims prevencinės ir korekcinės priežiūros (būsenos atkūrimas) tarifų diferenciacija pagal pastato (daugiabučio namo) bendrąjį naudingą plotą 

 

Neteko galios.

2013 m. vasario 28 d. Alytaus miesto savivaldybės tarybos sprendimo Nr. T-15 redakcija

________________

Į pradžią