Alytaus miesto savivaldybės dokumentų paieška
Susijęs Priedas Atsisiųskite aktą byloje
Sprendimas, Nr. T-167 2012-06-28
Padalinys: ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 
DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS ALYTAUS ENERGINIO EFEKTYVUMO DIDINIMO AGENTŪROS STEIGIMO BEI ĮSTATŲ TVIRTINIMO

 

 ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA 

 

 

  SPRENDIMAS 

 DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS

ALYTAUS ENERGINIO EFEKTYVUMO DIDINIMO AGENTŪROS 

STEIGIMO BEI  ĮSTATŲ TVIRTINIMO

 

 2012 m. birželio 28 d.   Nr. T-167

Alytus

 


                         Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo (Žin., 1994, Nr.55-1049; 2008, Nr. 113-4290) 16 straipsnio 2 dalies 21 punktu,  Lietuvos Respublikos viešųjų įstaigų įstatymo (Žin., 1996, Nr. 68-1633; 2004, Nr. 25-752; 2007, Nr. 17-631) 4 straipsnio 4 dalimi ir 6 straipsniu, Alytaus miesto savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:

1.  Įsteigti Alytaus miesto savivaldybės viešąją įstaigą Alytaus energinio efektyvumo didinimo agentūrą.

2.  Tvirtinti Alytaus miesto savivaldybės viešosios įstaigos Alytaus energinio efektyvumo didinimo agentūros įstatus (pridedama).

3.  Paskirti Eglę Metelionytę laikinai eiti Alytaus miesto savivaldybės viešosios įstaigos Alytaus energinio efektyvumo didinimo agentūros direktoriaus pareigas  iki konkurso būdu bus paskirtas direktorius, nustatyti jai 18,4 bazinės mėnesinės algos dydžio tarnybinio atlyginimo koeficientą ir įgalioti įregistruoti Alytaus miesto savivaldybės viešąją įstaigą Alytaus energinio efektyvumo didinimo agentūrą teisės aktų nustatyta tvarka valstybės įmonės Registrų centro Alytaus filiale.

                      Šis sprendimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo (Žin., 1999, Nr. 13-308; 2000, Nr. 85-2566) nustatyta tvarka.     

 

Savivaldybės meras                                                                                                      Jurgis Krasnickas

______________

 

 


 

 

Dokumento priedai:
T-167 - Priedas-DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS ALYTAUS ENERGINIO EFEKTYVUMO DIDINIMO AGENTŪROS STEIGIMO BEI ĮSTATŲ TVIRTINIMO
Į pradžią