Alytaus miesto savivaldybės dokumentų paieška
Susijęs Priedas Atsisiųskite aktą byloje
Sprendimas, Nr. T-156 2012-06-28
Padalinys: ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 
DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS POŽEMINIO VANDENS MONITORINGO 2012-2015 M. PROGRAMOS TVIRTINIMO

 

 ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA 

 

 

  SPRENDIMAS 

 DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS POŽEMINIO VANDENS MONITORINGO 2012-2015 M. PROGRAMOS TVIRTINIMO  

 

 2012  m. birželio 28 d. Nr. T-156   

Alytus

 

 

 

                       Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo (Žin., 1994, Nr. 55-1049; 2008, Nr. 113-4290; 2011, Nr. 52-2504) 16 straipsnio 2 dalies 40 punktu, Lietuvos Respublikos aplinkos monitoringo įstatymo (Žin., 1997, Nr. 112-2824; 2006, Nr. 57-2025) 8 straipsnio 3 dalimi,  Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004-08-16 įsakymo Nr. D1-436 „Dėl Bendrųjų savivaldybių aplinkos monitoringo nuostatų patvirtinimo“ (Žin., 2004, Nr. 130-4680; 2007, Nr. 76-3035) 11 punktu,  Alytaus miesto savivaldybės taryba  n u s p r e n d ž i a:

                      Tvirtinti Alytaus miesto savivaldybės požeminio vandens monitoringo (stebėsenos) 2012–2015 m. programą (pridedama) ir skirti Alytaus miesto savivaldybės biudžeto lėšas jai vykdyti.

 

Savivaldybės meras                                                                                                      Jurgis Krasnickas

______________

 

Dokumento priedai:
T-156 - Priedas-DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS POŽEMINIO VANDENS MONITORINGO 2012-2015 M. PROGRAMOS TVIRTINIMO
Į pradžią