Alytaus miesto savivaldybės dokumentų paieška
Keičiantis Pakeistas Susijęs Atsisiųskite aktą byloje
Sprendimas, Nr. T-11 2012-02-09
Padalinys: ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA
Pastaba: Negalioja 1 p.

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 
DĖL PINIGINĖS SOCIALINĖS PARAMOS ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS NEPASITURINTIEMS GYVENTOJAMS TEIKIMO TVARKOS APRAŠO TVIRTINIMO

 

 ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA 

 

  SPRENDIMAS 

 DĖL PINIGINĖS SOCIALINĖS PARAMOS ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS NEPASITURINTIEMS GYVENTOJAMS TEIKIMO TVARKOS APRAŠO

TVIRTINIMO

 

 2012 m. vasario 9 d.   Nr. T-11

Alytus

 

          Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo (Žin., 1994, Nr. 55-1049) 18 straipsnio 1 dalimi ir Lietuvos Respublikos piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatymo (Žin., 2003, Nr. 73-3352) 11 straipsnio 3 dalimi, 22 straipsnio 1 dalies 2 punktu, 2 dalies 2 punktu, 7 ir  8 dalimis, 23 straipsnio 1 dalies 1 punktu, 2 dalies 1 punktu, 3 ir 4 dalimis, Alytaus miesto savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:

          1. Neteko galios.

          2013 m. gruodžio 27 d. Alytaus miesto savivaldybės tarybos sprendimo Nr. T-299 redakcija

 

          2. Pripažinti netekusiu galios Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2007-02-01 sprendimą Nr. T-25 „Dėl Piniginės socialinės paramos Alytaus miesto savivaldybės nepasiturinčioms šeimoms ir vieniems gyvenantiems asmenims teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“.

 

 

Savivaldybės meras                                                                                                      Feliksas Džiautas

______________

 

 

PATVIRTINTA

Alytaus miesto savivaldybės tarybos

2012 m. vasario 9 d.

sprendimu Nr. T-11

 

PINIGINĖS SOCIALINĖS PARAMOS ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS NEPASITURINTIEMS GYVENTOJAMS TEIKIMO TVARKOS APRAŠAS

 

Neteko galios.

2013 m. gruodžio 27 d. Alytaus miesto savivaldybės tarybos sprendimo Nr. T-299 redakcija

Į pradžią