Alytaus miesto savivaldybės dokumentų paieška
Keičiantis Pakeistas Susijęs Atsisiųskite aktą byloje
Sprendimas, Nr. T-10 2012-02-09
Padalinys: ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 
DĖL IŠMOKŲ VAIKAMS TEIKIMO ASMENIMS, PATYRUSIEMS SOCIALINĘ RIZIKĄ, TVARKOS APRAŠO TVIRTINIMO

          Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo (Žin., 1994, Nr. 55-1049) 18 straipsnio 1 dalimi ir Išmokų vaikams įstatymo 17 straipsnio 1 dalimi, Alytaus miesto savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:

    1. Tvirtinti Išmokų vaikams teikimo asmenims, patyrusiems socialinę riziką, tvarkos aprašą (pridedama).

                      2. Pripažinti netekusiu galios Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2004 m. liepos 1 d. sprendimą Nr. T-142 „Dėl Išmokų socialinės rizikos šeimoms taisyklių tvirtinimo“.

 

Savivaldybės meras                                                                                                      Feliksas Džiautas

______________

 

PATVIRTINTA

Alytaus miesto savivaldybės tarybos

2012 m.  ___________________ d.

sprendimu Nr. _____

 

2016 m. sausio 28 d. Alytaus miesto savivaldybės tarybos sprendimo Nr. T-24 redakcija

 

 

 

IŠMOKŲ VAIKAMS TEIKIMO ASMENIMS, PATYRUSIEMS SOCIALINĘ RIZIKĄ, TVARKOS APRAŠAS

 

I SKYRIUS

 BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Išmokų vaikams teikimo asmenims, patyrusiems socialinę riziką, tvarkos aprašo (toliau – aprašas) tikslas – užtikrinti tikslingą išmokų vaikams naudojimą, patenkinant gyvybiškai būtinus vaikų poreikius.

2. Išmokos vaikams asmenims, patyrusiems socialinę riziką, skiriamos ir mokamos vadovaujantis Lietuvos Respublikos išmokų vaikams įstatymu, Vyriausybės patvirtintais Išmokų vaikams skyrimo ir mokėjimo nuostatais ir šiuo aprašu.

3. Asmenys, patyrę socialinę riziką – tai bendrai gyvenantys asmenys ar vieni gyvenantys asmenys, auginantys nepilnametį vaiką (vaikus), piktnaudžiaujantys alkoholiu, narkotinėmis, psichotropinėmis ar toksinėmis medžiagomis, priklausomi nuo azartinių lošimų, dėl socialinių įgūdžių stokos nemokantys ar negalintys tinkamai prižiūrėti vaikų, naudojantys prieš juos psichologinę, fizinę ar seksualinę prievartą, gaunamą valstybės paramą naudojantys ne šeimos interesams ir įrašyti į socialinės rizikos šeimų, auginančių vaikus, apskaitą.

4. Aprašas taikomas Alytaus miesto savivaldybėje gyvenamąją vietą deklaravusiems asmenims arba įtrauktiems į gyvenamosios vietos neturinčių asmenų apskaitą Alytaus miesto savivaldybėje asmenims, kurie yra patyrę socialinę riziką.

5. Aprašu privalo vadovautis Alytaus miesto savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyrius (toliau – Socialinės paramos skyrius) ir VšĮ Alytaus miesto socialinių paslaugų centras (toliau – Socialinių paslaugų centras).

 

II SKYRIUS

IŠMOKŲ VAIKAMS RŪŠYS IR TEIKIMO BŪDAI

 

6. Išmokų vaikams, kurios gali būti teikiamos asmenims, patyrusiems socialinę riziką, vadovaujantis šiuo aprašu, rūšys:

6.1. vienkartinė išmoka vaikui;

6.2. išmoka vaikui;

6.3. išmoka privalomosios pradinės karo tarnybos kario vaikui;

6.4. vienkartinė išmoka nėščiai moteriai.

7. Išmokos vaikams asmenims, patyrusiems socialinę riziką, gali būti teikiamos šiais būdais:

7.1. pinigais:

7.1.1. vaiką (vaikus) prižiūrinčiai motinai ar tėvui (įmotei ar įtėviui);

7.1.2. vyresniam kaip 16 metų vaikui.

7.2. nepinigine forma:

7.2.1. maisto produktais, drabužiais, avalyne, higienos reikmenimis ir kitomis vaikams būtinomis prekėmis;

7.2.2. socialinėmis kortelėmis, skirtomis pirkti parduotuvėse (prekybos centruose)  parduodamas prekes (išskyrus alkoholio, tabako gaminius bei loterijos bilietus) ir atsiskaityti už komunalinius mokesčius;

7.2.3. maitinimo talonais;

7.2.4. paslaugomis, vadovaujantis Lietuvos Respublikos socialinių paslaugų įstatymu:

7.2.4.1. socialinių įgūdžių ugdymas ir palaikymas;

7.2.4.2. psichosocialinė pagalba.

7.2.5. apmokant vaikų maitinimo išlaidas mokyklose ar dienos centruose;

7.2.6. apmokant vaikų išlaikymo išlaidas ikimokyklinėse įstaigose;

7.2.7. medikamentais, apmokant vaikų gydymo išlaidas.

 

III SKYRIUS

 IŠMOKŲ VAIKAMS SKYRIMAS IR MOKĖJIMAS

 

8. Socialinių paslaugų centro darbuotojai, teikiantys socialinės priežiūros paslaugas asmenims, patyrusiems socialinę riziką, lankydami minėtus asmenis namuose, surašo apsilankymo namuose aktą (toliau – aktas). Akte, kurį surašo ne mažiau kaip du Socialinių paslaugų centro darbuotojai, įvertina asmenų, patyrusių socialinę riziką, gyvenimo sąlygas ir socialinius įgydžius, prižiūrint ir auklėjant vaikus.

9. Socialinių paslaugų centro darbuotojams nustačius suaugusiųjų asmenų socialinių įgūdžių tinkamai prižiūrėti ir ugdyti vaikus stoką ar nebuvimą, taip pat piktnaudžiavimą alkoholiu, gaunamų išmokų vaikams panaudojimą ne pagal paskirtį, teikiamas siūlymus minėtos įstaigos vadovui, kad šias išmokas būtina mokėti nepinigine forma.

10. Socialinių paslaugų centro vadovas pateikia Socialinės paramos skyriui raštą su  Socialinės rizikos asmenų, kuriems nurodoma išmokas vaikams mokėti vienu iš nepiniginės formos būdų, sąrašu.

11. Socialinės paramos skyrius, atsižvelgdamas į pirmiau įvardytą Socialinių paslaugų centro vadovo raštą su sąrašu, parengia Alytaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo dėl išmokų vaikams mokėjimo asmenims, patyrusiems socialinę riziką, nepinigine forma projektą.

12. Per 5 darbo dienas nuo direktoriaus įsakymo pasirašymo dienos Socialinės paramos skyrius priima sprendimą dėl išmokų vaikams skyrimo ir išsiunčia pranešimą apie paskirtas išmokas asmenims, patyrusiems socialinę riziką.

13. Viena savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo kopija perduodama Socialinių paslaugų centro darbuotojams, kita – saugoma išmokų vaikams gavėjų bylose.

14. Socialinės paramos skyrius:

14.1. tikrina bendrai gyvenančių asmenų gyvenimo sąlygas ir, surašius buities tyrimo aktą, priima sprendimą laikyti bendrai gyvenančius asmenis patyrusiais socialinę riziką;

14.2. vadovaudamasis Viešųjų pirkimų įstatymu, vykdo socialinės kortelės pagaminimo ir aptarnavimo paslaugos pirkimą ir nustato, kokiose prekybos tinklo parduotuvėse ši paslauga bus teikiama;

14.3. elektroniniu paštu pateikia Išmokų vaikams, skirtų asmenims, patyrusiems socialinę riziką, vardinį sąrašą su jame nurodytomis sumomis, viešųjų pirkimų konkursą laimėjusio prekybos tinklo parduotuvėms  ir (arba) Socialinių paslaugų centro vadovui iki einamojo mėnesio 6 dienos;

14.4. išmokų vaikams mokėjimo žiniaraščius perduoda savivaldybės administracijos Buhalterinės apskaitos skyriui iki einamo mėnesio 6 dienos.

15. Buhalterinės apskaitos skyrius lėšas perveda į viešųjų pirkimų konkursą laimėjusio prekybos centro parduotuvės ir (arba) Socialinių paslaugų centro atsiskaitomąsias sąskaitas banke.

16. Pagal pateiktą vardinį sąrašą su jame nurodytomis sumomis, viešųjų pirkimų konkursą laimėjusi prekybos tinklo parduotuvė neatlygintinai pagamina socialines korteles, pristato jas į Socialinės paramos skyrių ir perveda į minėtas korteles vardiniame sąraše nurodytas pinigų sumas.

17. Socialinės paramos skyriaus specialistai gautas socialines korteles išduoda išmokų gavėjams, kai jie pasirašo Išmokų vaikams, skirtų asmenims, patyrusiems socialinę riziką, vardiniame sąraše.

18. Skiriant išmokas vaikams 7.2.7 punkte numatytu būdu, Socialinių paslaugų centro darbuotojai, teikiantys socialinės priežiūros paslaugas asmenims, patyrusiems socialinę riziką, pagal pateiktą vardinį sąrašą su jame nurodytomis sumomis privalo pildyti išmokų vaikams naudojimo apskaitos žurnalą, ir šias išmokas naudoti pagal paskirtį, kad būtų užtikrinti gyvybiškai būtini vaikų poreikiai. Apskaitos žurnale nurodomas asmens gaunamos išmokos dydis, pirkimo ir apmokėjimo datos, sumos bei pridedami apmokėjimą patvirtinantys dokumentai. Minėtame žurnale pasirašo Socialinių paslaugų centro darbuotojai, teikiantys socialinės priežiūros paslaugas asmenims, patyrusiems socialinę riziką, ir vaikų išmokų gavėjai.

 

IV SKYRIUS

SPRENDIMŲ DĖL IŠMOKŲ VAIKAMS TEIKIMO ASMENIMS, PATYRUSIEMS SOCIALINĘ RIZIKĄ, APSKUNDIMO TVARKA

 

19. Socialinių paslaugų centro darbuotojų, teikiančių socialines paslaugas asmenims, patyrusiems socialinę riziką, surašytas apsilankymo namuose aktas gali būti skundžiamas Socialinių paslaugų centro vadovui.

20. Socialinės paramos skyriaus sprendimas dėl išmokų vaikams teikimo asmenims, patyrusiems socialinę riziką, gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

_________________________

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Į pradžią