Alytaus miesto savivaldybės dokumentų paieška
Keičiantis Pakeistas Susijęs Atsisiųskite aktą byloje
Sprendimas, Nr. T-206 2011-08-25
Padalinys: ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 
DĖL PAKEISTOS ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS APLINKOS APSAUGOS RĖMIMO SPECIALIOSIOS PROGRAMOS 2011 METŲ SĄMATOS TVIRTINIMO

 

 ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

 SPRENDIMAS

 DĖL PAKEISTOS ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS APLINKOS APSAUGOS RĖMIMO SPECIALIOSIOS PROGRAMOS 2011 METŲ SĄMATOS TVIRTINIMO

 

 2011 m. rugpjūčio 25 d. Nr. T-206

Alytus

 

 Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo (Žin., 1994, Nr. 55-1049; 2008, Nr. 113-4290) 16 straipsnio 2 dalies 17 punktu, 18 straipsnio 1 dalimi, Lietuvos Respublikos savivaldybių aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos įstatymo (Žin., 2003, Nr. 61-2760; 2004, Nr. 25-754; 2010, Nr. 137-7005) 2 straipsnio 3 dalimi ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2003-11-05 įsakymu Nr. 533 „Dėl Savivaldybių aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos ataskaitos apie programos priemonių vykdymą formos, jos pildymo instrukcijos bei Aplinkosaugos priemonių sąrašo patvirtinimo“ (Žin., 2003, Nr. 108-4842), Alytaus miesto savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:

1. Tvirtinti pakeistą Alytaus miesto savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos 2011 metų sąmatą (pridedama).

2. Pripažinti netekusiu galios Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2011-01-27 sprendimą Nr. T-13 „Dėl Alytaus miesto savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos 2011 metų sąmatos tvirtinimo“.

 

Savivaldybės meras                                                                                                      Feliksas Džiautas

______________

 

 PATVIRTINTA

                                                                                      Alytaus miesto savivaldybės tarybos

                                                                                      2011 m. rugpjūčio 25 d.

                                                                                      sprendimu Nr.  T-206

                     

 

 

ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS

APLINKOS APSAUGOS RĖMIMO SPECIALIOSIOS PROGRAMOS

2011 METŲ SĄMATA

 

 

PAJAMOS

 

Eil.

Nr.

Pajamų šaltiniai

2011 m. numatyta surinkti lėšų,  tūkst. Lt

I.

Juridinių ir fizinių asmenų mokesčiai, mokami įstatymų nustatytomis proporcijomis ir tvarka už teršalų išmetimą į aplinką

389,0

 

II.

Medžioklės plotų naudotojų mokesčiai, mokami įstatymų nustatytomis proporcijomis ir tvarka už medžiojamųjų gyvūnų išteklių naudojimą

 

III.

Juridinių ir fizinių asmenų mokesčiai, mokami įstatymų nustatytomis proporcijomis ir tvarka už valstybinius gamtos išteklius, išskyrus medžiojamųjų gyvūnų išteklius

39,1

 

IV.

Lėšos, gautos kaip želdinių atkuriamosios vertės kompensacija

108,6

 

V.

Savanoriškos juridinių ir fizinių asmenų įmokos

 

VI.

Kitos teisėtai gautos lėšos

 

 

IŠ VISO PAJAMŲ

536,7

 

                                                                

22,6

 LĖŠŲ LIKUTIS 2011-01-01 _____________________  tūkst. Lt

 

 

                                                                           559,3

 2011 metų PROGRAMOS LĖŠOS _____________________ tūkst. Lt (100%)

 

 

 

IŠLAIDOS

 

 

Eil.

Nr.

Išlaidų straipsniai

Skirtos lėšos,

tūkst. Lt

I. Priemonėms, kuriomis kompensuojama aplinkai padaryta žala; gamtosaugos objektams projektuoti, statyti, rekonstruoti, remontuoti, eksploatuoti; aplinkos teršimo šaltiniams pašalinti

Ia. Priemonėms, kuriomis kompensuojama aplinkai padaryta žala

1.

Želdynams miesto bendrojo naudojimo teritorijose, miesto parkuose kurti, želdiniams veisti (medžių ir krūmų sodinukams įsigyti, pasodinti ir prižiūrėti), kitoms želdinių apsaugos priemonėms įgyvendinti (VšĮ „Alytaus parkai“ įrangai, reikalingai želdynams ir želdiniams tvarkyti, vykdant sanitarinės apsaugos priemones, įsigyti)

159,2

 

 

2.

Želdiniams tvarkyti (medžiams genėti, avariniams medžiams šalinti)

173,7

3.

Želdynų ir želdinių būklės stebėsenos programai vykdyti

12,2

4.

Alytaus miesto požeminio vandens šaltinių apsaugos planui įgyvendinti (Alytaus miesto savivaldybės požeminio vandens monitoringui vykdyti)

13,3

Ib. Gamtosaugos objektams projektuoti, statyti, rekonstruoti, remontuoti, eksploatuoti

1.

Vidzgirio botaninio draustinio ekologinio-mokomojo tako tilteliui per Kirmijos upelį projektuoti ir pastatyti

30,0

2.

Dailidės ežerėlio (esančio Pirmajame Alytuje) išvalymo ir pritaikymo rekreacijai techniniam projektui parengti, ekspertizei atlikti, I etapo statinio projekto (ežerėlio išvalymo) vykdymo priežiūrai, techninei priežiūrai vykdyti

28,5

Ic. Aplinkos teršimo šaltiniams pašalinti

 

 

 

IŠ VISO I STRAIPSNIO IŠLAIDŲ (Ia+Ib+Ic)

416,9

II. Savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiajai programai

1.

Savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiajai programai

111,9

 

IŠ VISO II STRAIPSNIO IŠLAIDŲ

111,9

III. Priemonėms, numatytoms Lietuvos Respublikos medžioklės įstatyme, kurios pagal Lietuvos Respublikos savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos įstatymą gali būti finansuojamos šios programos lėšomis

 

 

 

IŠ VISO III STRAIPSNIO IŠLAIDŲ

IV. Kitoms aplinkos apsaugos priemonėms

1.

Visuomenės aplinkosauginiam švietimui, projektams, renginiams organizuoti, leidybai, spaudos prenumeratai

28,5

 

2.

Želdynų ir želdinių apsaugos ir priežiūros komisijos bei kitai aplinkosauginei veiklai užtikrinti

2,0

IŠ VISO IV STRAIPSNIO IŠLAIDŲ

30,5

 

 

IŠ VISO IŠLAIDŲ

559,3

2011 m.gruodžio 1 d. Alytaus miesto savivaldybės Tarybos sprendimo Nr. T-273 redakcija

 

___________________

 

 

Į pradžią