Alytaus miesto savivaldybės dokumentų paieška
Pakeistas Susijęs Atsisiųskite aktą byloje
Įsakymas, Nr. DV-511 2011-07-22
Padalinys: ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 
DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS PROJEKTŲ IR PROGRAMŲ ADMINISTRAVIMO TVARKOS APRAŠO TVIRTINIMO

 

ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

 

 ĮSAKYMAS

 DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS PROJEKTŲ IR PROGRAMŲ ADMINISTRAVIMO TVARKOS APRAŠO TVIRTINIMO

 

2011 m. liepos 22 d. Nr. DV-511

Alytus

 

         Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 18 straipsnio 1 dalimi, 29 straipsnio 8 dalies 2 punktu ir siekdama užtikrinti efektyvų Europos Sąjungos fondų, Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto, Alytaus miesto savivaldybės biudžeto lėšų panaudojimą ir kokybišką projektų ir programų, bendrai finansuojamų Europos Sąjungos fondų lėšomis, įgyvendinimą:

         1. T v i r t i n u Alytaus miesto savivaldybės administracijos projektų ir programų administravimo tvarkos aprašą.

         2. P r i p a ž į s t u netekusiais galios Alytaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2005 m. birželio 7 d. įsakymą Nr. DV-294 „Dėl Alytaus miesto savivaldybės administracijos projektų ir programų, bendrai finansuojamų Europos Sąjungos fondų lėšomis, administravimo ir kontrolės tvarkos aprašo patvirtinimo“ ir 2011 m. birželio15 d. įsakymą Nr. DV-409 „Dėl asmens, atsakingo už statybos rangos darbų ir techninės priežiūros bei statinio projekto vykdymo priežiūros paslaugų atlikimo kontrolę, projekto vadovo, projekto finansininko funkcijų sąrašų tvirtinimo“.

 

Administracijos direktorė                                                                                                   Ona Balevičiūtė

______________

 

PATVIRTINTA

Alytaus miesto savivaldybės

administracijos direktoriaus

2011 m. liepos 22 d.

įsakymu Nr. DV-511

 

ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS PROJEKTŲ IR PROGRAMŲ ADMINISTRAVIMO TVARKOS APRAŠAS

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Alytaus miesto savivaldybės (toliau – savivaldybė) projektų ir programų administravimo tvarkos aprašas (toliau – aprašas) nustato atsakingų asmenų ir darbo grupių vykdomas funkcijas ir administravimo tvarką.

2. Projektų ir programų administravimo tikslas – užtikrinti tinkamą projektų įgyvendinimą laiku, vadovaujantis Lietuvos Respublikos įstatymais, projektų tikslų pasiekimą bei išankstinę, einamąją ir paskesniąją kontrolę.

3. Tvarkos apraše vartojamos sąvokos:

3.1. Projekto vykdytojas – Alytaus miesto savivaldybė, vykdanti projektą pagal trišalę paramos teikimo sutartį (toliau – sutartis), kurią sudarė Alytaus miesto savivaldybės administracija, tarpinė institucija ir įgyvendinančioji institucija.

3.2. Projekto vadovas / koordinatorius (toliau – projekto vadovas) – savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu paskirtas savivaldybės administracijos atsakingas darbuotojas.

3.3. Statybos įgyvendinimo priežiūros vadovas / asmuo, atsakingas už techninės dokumentacijos, ekspertizės, statybos rangos darbų ir techninės priežiūros bei projekto vykdymo priežiūros paslaugų vykdymo priežiūrą (toliau – statybos vadovas) – savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu paskirtas savivaldybės administracijos atsakingas darbuotojas

3.4. Projekto finansininkas – savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu paskirtas savivaldybės administracijos atsakingas darbuotojas.

 

II. SU PROJEKTŲ ĮGYVENDINIMU SUSIJĘ ASMENYS, JŲ VYKDOMOS FUNKCIJOS

 

4. Projektas įgyvendinamas vadovaujantis Europos Sąjungos teisės aktais, reglamentais, Lietuvos Respublikos įstatymais ir teisės aktais, sutarties bei jos priedų nuostatomis, savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymais.

5. Už tinkamą projekto įgyvendinimą yra atsakingi administracijos direktoriaus įsakymu paskirti atsakingi asmenys (projekto darbo grupė) pagal jų atliekamas funkcijas.

6. Projekto vadovas, vykdydamas jam pavestas funkcijas:

6.1. Rengia, kaupia, nuolat atnaujina, sistemina ir teikia savivaldybės ir administracijos vadovams informaciją apie savivaldybės administracijos ir savivaldybės įstaigų planuojamus įgyvendinti (pateiktas paraiškas finansavimui gauti) ir įgyvendinamus projektus, finansuojamus ES lėšomis, projektų vertinimo / įgyvendinimo eigą.

6.2. Rengia ir teikia informaciją Regiono plėtros tarybai apie planuojamus įgyvendinti ir įgyvendinamus projektus.

6.3. Rengia projektinius pasiūlymus dėl regioninės dimensijos projektų arba nacionalinės svarbos projektų, bendrai finansuojamų Europos Sąjungos fondų lėšomis, teikia juos atitinkamoms institucijoms, esant poreikiui juos tikslina.

6.4. Informuoja savivaldybės administracijos direktorių apie paskelbtus kvietimus teikti paraiškas.

6.5. Analizuoja finansavimo sąlygų aprašus ir esant poreikiui administracijos vadovams teikia informaciją apie priemonės tikslus, remiamas veiklas, finansavimo intensyvumą, projekto įgyvendinimo terminą ir kt.

6.6. Surenka reikiamą informaciją projekto paraiškai tinkamai užpildyti.

6.7. Organizuoja projekto paraiškos pateikimą įgyvendinančiai institucijai (pildo projekto paraišką ir jos priedus, rengia, renka, sukomplektuoja reikiamus paraiškos priedus, lydimuosius dokumentus, parengia projekto paraišką siuntimui į įgyvendinančią instituciją).

6.8. Teikia paraišką su priedais administracijos direktoriui pasirašyti.

6.9. Pagal įgyvendinančiosios institucijos paklausimus organizuoja papildomos informacijos vertinimui atlikti surinkimą, užtikrina, kad informacija nustatytais terminais būtų pateikta reikiamoms institucijoms.

6.10. Gavęs sprendimą apie paramos skyrimą projektui, išanalizuoja finansavimo ir administravimo sutarties projektą, derina jį su atsakingais darbuotojais pagal galiojančią tvarką ir teikia jį pasirašyti administracijos direktoriui.

6.11. Rengia projekto pirkimų planą, derina jį su Viešųjų pirkimų skyriumi, teikia pasirašyti administracijos direktoriui ir pasirašytą teikia įgyvendinančiajai institucijai.

6.12. Atsako už projekto pirkimų plano ir biudžeto vykdymo kontrolę.

6.13. Sudaro projekto įgyvendinimo veiklų vykdymo grafiką ir vykdo jo kontrolę.

6.14. Rengia prašymus (esant poreikiui – su pagrindžiančiais dokumentais) administracijos direktoriui dėl leidimo vykdyti pirkimus (šių projekte numatytų veiklų įgyvendinimo: galimybių (investicinių) studijų rengimo, audito, draudimo paslaugų, projekto viešinimo spaudoje, reprezentacinių dovanų, informacinių stendų ir atminimo lentų, projektą reprezentuojančių kilnojamų stendų gamybos, leidinių, filmų leidybos, renginių organizavimo, baldų ir įrangos pagaminimo ir instaliavimo, projekto administravimui reikalingų priemonių pirkimo arba nuomos), juos derina su atsakingais darbuotojais pagal galiojančią tvarką.

6.15. Rengia (organizuoja rengimą) dokumentus pirmiau minėtų prekių ir paslaugų pirkimams vykdyti (pirkimo paraišką, techninę užduotį, sutarties projektą ir kitus dokumentus, reikalingus pirkimo dokumentams parengti) ir teikia juos Viešųjų pirkimų skyriui.

6.16. Derina pirmiau minėtų prekių ir paslaugų sutarčių projektus (iki pirkimo ir esant poreikiui – po pirkimo) pagal tuo metu galiojančią Alytaus miesto savivaldybėje patvirtintą sutarčių derinimo tvarką.

6.17. Koreguoja pirmiau minėtų prekių ir paslaugų sutarčių projektus pagal atsakingų darbuotojų ar Viešųjų pirkimų komisijos pateiktas pastabas.

6.18. Rengia arba organizuoja atsakymų rengimą į pirmiau minėtų prekių ir paslaugų viešųjų pirkimų metu pateiktus konkursų dalyvių paklausimus.

6.19. Gavęs pranešimą apie įvykusį pirmiau minėtų prekių ir paslaugų viešojo pirkimo konkursą ir galimybę pasirašyti sutartį su konkurso laimėtoju, organizuoja sutarties pasirašymo procedūras.

6.20. Pasirašytos sutarties 1 egz. teikia Vidaus administravimo skyriui ir antrą – kitai sutartį pasirašiusiai šaliai.

6.21. Bendradarbiauja su pirmiau minėtų prekių ir paslaugų teikėjais ir teikia sėkmingam paslaugų suteikimui ir darbų atlikimui reikalingą informaciją.

6.22. Esant reikalui vykdo pirmiau minėtų prekių ir paslaugų pirkimų procedūras kaip pirkimų organizatorius.

6.23. Administruoja pirmiau minėtų prekių ir paslaugų atlikimo sutartis, atsako už jų vykdymą ir kontrolę.

6.24. Kontroliuoja, kaip laikomasi pirmiau minėtų prekių ir paslaugų teikimo / vykdymo grafikų.

6.25. Vertina galimą projekto įgyvendinimo riziką, teikia informaciją apie ją administracijos direktoriui.

6.26. Organizuoja reikalingos informacijos leidinių, filmų ir kt. parengimui surinkimą.

6.27. Pasirašo suteiktų pirmiau minėtų prekių ir paslaugų priėmimo perdavimo aktus, sąskaitas faktūras.

6.28. Pagal kuruojamas prekių ir paslaugų sutartis teikia vizuoti prekių, paslaugų priėmimo ir perdavimo aktus administracijos direktoriui, sąskaitas – faktūras Investicijų skyriaus vedėjui.

6.29. Pagal kuruojamas prekių ir paslaugų sutartis teikia paslaugų atlikimą įrodančius dokumentus ir sąskaitas faktūras projekto finansininkui.

6.30. Teikia dokumentus ir informaciją apie prižiūrimų sutarčių vykdymo eigą projekto finansininkui ir Investicijų skyriaus vedėjui, administracijos direktoriui.

6.31. Jei projekte numatyta, ieško tarptautinių, regioninių parodų, rengia arba organizuoja pasirengimą dalyvauti parodose ir dalyvauja jose.

6.32. Prireikus rengia prašymus keisti finansavimo ir administravimo sutartis, gavęs agentūros pritarimą dėl sutikimo keisti sutarties sąlygas, išanalizuoja minėto pakeitimo projektą, derina jį su atsakingais darbuotojais ir teikia jį pasirašyti administracijos direktoriui.

6.33. Įgyvendinančiajai ar tarpinei institucijai vienašališkai nusprendus keisti finansavimo ir administravimo sutartį, apie tokio keitimo priežastis informuoja administracijos direktorių, išanalizuoja minėto pakeitimo projektą, derina jį su atsakingais darbuotojais ir teikia jį pasirašyti administracijos direktoriui.

6.34. Derina su įgyvendinančiąja institucija visus su projekto įgyvendinimu susijusius klausimus (sprendžia projekto laikotarpio keitimo klausimus, su projekto įgyvendinimu susijusių asmenų keitimo klausimus ir kt. klausimus), susijusius su finansavimo ir administravimo sutarties keitimu ir įgyvendinimu.

6.35. Prireikus derina viešųjų pirkimų dokumentus su įgyvendinančiąja institucija.

6.36. Prireikus dalyvauja projektavimo, ekspertizės, rangos, statinio techninės priežiūros, statinio projekto vykdymo priežiūros vykdytojų susitikimuose.

6.37. Organizuoja reikiamų ataskaitų rengimą ir teikimą įgyvendinančiąjai institucijai projekto įgyvendinimo laikotarpiu.

6.38. Rengia arba organizuoja reikiamos informacijos ataskaitoms, mokėjimų prašymų veiklų įgyvendinimo dalims parengti surinkimą.

6.39. Organizuoja projekto įgyvendinimo darbo grupės / atsakingų asmenų posėdžius.

6.40. Organizuoja projekto viešinimo priemones, rengia ir teikia informaciją apie vykdytas / planuojamas vykdyti viešinimo priemones įgyvendinančiąjai institucijai, organizuoja su projektų viešinimu susijusius renginius (pvz., projektų konferencijas).

6.41. Organizuoja reikiamų ataskaitų rengimą ir teikimą įgyvendinančiąjai institucijai pasibaigus projekto įgyvendinimui.

6.42. Organizuoja su projektu susijusios reikiamos informacijos rengimą ir teikimą turinčioms teisę gauti tokią informaciją institucijoms bei asmenims.

6.43. Bendrauja ir bendradarbiauja su projektų partneriais projektų rengimo, įgyvendinimo klausimais.

6.44. Gavęs informaciją apie planuojamą vykdyti patikrą iš įgyvendinančiosios, tarpinės ar kitų institucijų (turinčių teisę tai daryti), derina patikros laiką, renka patikrai reikalingus dokumentus, kviečia joje dalyvauti už projekto rengimą, įgyvendinimą ir / ar tęstinę projekto veiklą, gautų rezultatų priežiūrą ar susijusių dokumentų saugojimą atsakingus asmenis.

6.45. Saugo (pagal kompetenciją) su projekto įgyvendinimu ir kontrole susijusius dokumentus.

6.46. Renka, kopijuoja, kaupia ir sistemina su pirmiau minėtų paslaugų vykdymu susijusius dokumentus, tvirtina dokumentų, kurių originalai saugomi Investicijų skyriuje, kopijas.

6.47. Pagal kompetenciją vykdo kitas su projekto įgyvendinimu susijusias funkcijas.

6.48. Esant reikalui dalyvauja nepriklausomų ekspertų, komisijų, susijusių su projekto įgyvendinimo klausimų sprendimu, darbe.

6.49. Prireikus teikia šio tvarkos aprašo pakeitimų projektus savivaldybės administracijos direktoriui.

6.50. Atsako už kuruojamų sutarčių vykdymą.

7. Vykdydamas savo funkcijas projekto vadovas turi teisę:

7.1. iki nurodyto termino iš kitų savivaldybės padalinių gauti informaciją reikalingą projekto rengimui ir įgyvendinimui užtikrinti;

7.2. esant reikalui bendrauti su projekto rangovais projekto įgyvendinimo klausimais, vėliau apie tai informuoti projekto įgyvendinimo grupę/asmenis/institucijas;

7.3. iki nurodyto termino gauti iš projekto finansininko ir statybos vadovo dokumentus ir informaciją, susijusią su projekto įgyvendinimu.

8. Statybos vadovas, vykdydamas jam pavestas funkcijas:

8.1 Rengia projektavimo ir technines užduotis (projektavimo, ekspertizės paslaugų, rangos darbų, projekto vykdymo ir techninės priežiūros paslaugų pirkimams).

8.2. Esant poreikiui skaičiuoja elektros, vandens, nuotekų, dujų, ryšių, šilumos tiekimo poreikius.

8.3. Derina projektavimo ir technines užduotis su savivaldybės atsakingais darbuotojais pagal tuo metu savivaldybėje galiojančią tvarką.

8.4. Pildo prašymus išduoti projektavimo sąlygas.

8.5. Skaičiuoja reikalingų vykdyti pirkimų (projektavimo, ekspertizės, projekto vykdymo, techninės priežiūros paslaugų ir darbų) vertes.

8.6. Rengia prašymus (esant poreikiui – su pagrindžiamaisiais dokumentais) administracijos direktoriui leisti vykdyti pirkimus, derina juos su atsakingais darbuotojais pagal galiojančią tvarką

8.7. Derina projektavimo, ekspertizės paslaugų, rangos darbų, projekto vykdymo ir techninės priežiūros paslaugų pirkimų konkurso sąlygų projektus.

8.8. Rengia pirmiau minėtų darbų ir paslaugų sutarčių projektus, juos koreguoja pagal pateiktas pastabas.

8.9. Derina sutarčių projektus (iki pirkimo ir esant poreikiui – po pirkimo) pagal tuo metu galiojančią Alytaus miesto savivaldybėje patvirtintą sutarčių derinimo tvarką.

8.10. Rengia ir teikia Viešųjų pirkimų skyriui dokumentus (paraišką dėl pirkimo, patvirtintą leidimą pirkti darbus ar paslaugas, projektavimo ar techninę užduotį bei kt.) ir informaciją, reikalingą pirmiau minėtų darbų ir paslaugų pirkimo sąlygoms su priedais rengti, tvirtinti ir pirkimo procedūroms vykdyti ir esant poreikiui minėtus dokumentus koreguoja.

8.11. Rengia arba organizuoja atsakymų rengimą į pirmiau minėtų darbų ir paslaugų viešųjų pirkimų metu pateiktus konkursų dalyvių paklausimus.

8.12. Gavęs pranešimą apie įvykusį viešojo pirkimo (pirmiau minėtų darbų ir paslaugų) konkursą ir galimybę pasirašyti sutartį su konkurso laimėtoju, organizuoja sutarties pasirašymo procedūras.

8.13. Pasirašytos sutarties 1 egz. teikia Vidaus administravimo skyriui ir antrą – kitai sutartį pasirašiusiai šaliai.

8.14. Bendradarbiauja su projektavimo, ekspertizės, projekto vykdymo priežiūros ir techninės priežiūros paslaugų vykdytojais, rengia / organizuoja rengimą ir teikia sėkmingam paslaugų suteikimui ir darbų atlikimui reikalingą informaciją.

8.15. Dalyvauja visuomenei pristatant rengiamų / parengtų techninių projektų sprendinius (esant poreikiui ir vykdomus rangos darbus), kviečia dalyvauti projektavimo sąlygas išdavusias institucijas.

8.16. Rengia prašymus ir teikia techninius projektus derinti atitinkamoms institucijoms.

8.17. Priima projektuotojų pateiktą techninį projektą, tikrina techninį projektą, surašo patikrinimo pažymą.

8.18. Teikia techninį projektą ekspertizę atliekantiems asmenims, gavęs ekspertų išvadas, perduoda jas projektuotojams.

8.19. Priklausomai nuo ekspertų išvadų arba priima galutinį projekto variantą (nesant pastabų), arba vykdo tolesnę projektavimo paslaugų vykdymo kontrolę (jeigu yra poreikis koreguoti parengtą techninį projektą).

8.20. Perduoda techninį projektą Statybos skyriaus specialistui, atsakingam už techninių projektų registravimą arba registruoja techninį projektą ir rengia bei derina (pagal galiojančią tvarką) įsakymą dėl techninio projekto tvirtinimo.

8.21. Organizuoja statybos leidimo gavimo procedūrą, gavęs statybos leidimą, jo kopiją ir techninį projektą perduoda rangovui, techniniam prižiūrėtojui ir projekto vadovui.

8.22. Dalyvauja perduodant statybvietę techniniam prižiūrėtojui.

8.23. Vykdo projektavimo, ekspertizės, projekto vykdymo priežiūros, techninės priežiūros paslaugų, rangos darbų atlikimo kontrolę.

8.24. Administruoja pirmiau minėtų darbų ir paslaugų atlikimo sutartis, atsako už jų vykdymą ir kontrolę.

8.25. Kontroliuoja, kaip laikomasi pirmiau minėtų darbų ir paslaugų vykdymo grafikų.

8.26. Kontroliuoja, kad rangovo paskirtas statinio statyboje saugos ir sveikatos darbe koordinatorius nustatyta tvarka gautų paskyrą – leidimą pavojingiems darbams, kurie išvardyti technologiniame projekte, atlikti.

8.27. Esant poreikiui organizuoja kontrolinių laboratorinių tyrimų palyginimą su objekte atliktais laboratoriniais tyrimais ir atitinkamų sprendimų priėmimą.

8.28. Kontroliuoja statybos darbų žurnalų pildymą (ne rečiau kaip kartą per ketvirtį).

8.29. Dalyvauja darbo grupės susirinkimuose, projektų įgyvendinimo grupės susirinkimuose (esant poreikiui arba pakvietus projekto vadovui) ir techninio prižiūrėtojo rengiamuose susirinkimuose objekte.

8.30. Iškilus grėsmei sėkmingam sutarčių, už kurias atsakingas statybos vadovas, įgyvendinimui, organizuoja susirinkimus su paslaugų teikėjais ir / ar rangovais, esant poreikiui kviečia juose dalyvauti savivaldybės, administracijos vadovus, projekto vadovą / finansininką. Rengia susirinkimų protokolus pagal Dokumentų rengimo taisykles.

8.31. Teikia dokumentus ir informaciją savivaldybės administracijos vadovams, Statybos skyriaus vedėjui, projekto vadovui, projekto finansininkui apie sutarčių, už kurių vykdymą ir priežiūrą atsakingas statybos vadovas, vykdymo eigą, iškilusias problemas ir kt.

8.32. Gavęs pranešimą iš rangovo apie statybos užbaigimą, organizuoja statybos užbaigimo / objekto pripažinimo tinkamu naudoti procedūras (pildo prašymą išduoti statinio statybos užbaigimo aktą Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos teritorijų planavimo ir valstybės priežiūros skyriui ir kt.).

8.33. Detalizuoja (iššifruoja) objekto vertę pagal konstruktyvus.

8.34. Tikrina objekto užbaigimo aktą su priedais, jį priima, akto kopiją perduoda projekto vadovui.

8.35. Saugo objekto pripažinimo tinkamu naudoti dokumentus ir užtikrina, kad dokumentai būtų prieinami turintiems teisę juos tikrinti asmenims ir institucijoms.

8.36. Pasirašo suteiktų paslaugų (projektavimo, ekspertizės, projekto vykdymo ir techninės priežiūros) ir atliktų darbų priėmimo–perdavimo aktus, pažymas apie atliktų darbų vertę, sąskaitas faktūras.

8.35. Teikia vizuoti pažymas apie suteiktų paslaugų ir atliktų darbų vertę Statybos skyriaus vedėjui ir administracijos direktoriui, sąskaitas faktūras – Statybos skyriaus vedėjui ir projekto vadovui.

8.36. Teikia paslaugų ir darbų atlikimą įrodančius dokumentus ir sąskaitas faktūras projekto finansininkui per 5 dienas nuo jų išrašymo, bet ne vėliau kaip iki kt. mėnesio 5 d.

8.37. Iki nustatyto termino teikia projekto vadovui ir / ar finansininkui informaciją, reikalingą projekto biudžetui sudaryti, paraiškai rengti, ataskaitoms ir mokėjimo prašymui rengti ir kt.

8.38. Atsiradus poreikiui inicijuoja dokumentų rengimą ir teikimą atitinkamoms institucijoms dėl projektavimo, ekspertizės, projekto vykdymo ir techninės priežiūros paslaugų ir rangos darbų sutartyse numatytų kiekių, apimčių, sprendinių, medžiagų keitimo bei vykdo tų institucijų gautus nurodymus.

8.39. Renka, kopijuoja, kaupia ir sistemina su pirmiau minėtų darbų ir paslaugų vykdymu susijusius dokumentus, tvirtina dokumentų, kurių originalai saugomi Statybų skyriuje, kopijas.

8.40. Pagal kompetenciją vykdo kitas su projekto įgyvendinimu susijusias funkcijas.

8.41. Atsako už kuruojamų sutarčių vykdymą.

9. Vykdydamas jam pavestas funkcijas statybos vadovas turi teisę:

9.1. gauti iš kitų savivaldybės padalinių informaciją, reikalingą projekto įgyvendinimui užtikrinti;

9.2. gauti iš projekto vadovo ir finansininko jo funkcijų vykdymui reikalingą informaciją, susijusią su projekto įgyvendinimu.

10. Projekto finansininkas, vykdydamas jam pavestas funkcijas:

10.1. Renka, kopijuoja, kaupia ir sistemina finansinius dokumentus, priskiriamus projektams, tvirtina dokumentų, kurių originalai saugomi Buhalterinės apskaitos skyriuje, kopijas.

10.2. Priima iš atsakingų už sutarčių vykdymą ir kontrolę asmenų sąskaitas faktūras, perdavimo–priėmimo aktus ir kitus dokumentus, sutikrina, ar dokumentai pasirašyti atsakingų asmenų,

10.3. Pažymi sąskaitas faktūras atitinkamo projekto rekvizitais.

10.4. Rengia buhalterines pažymas dėl patirtų darbo užmokesčio ir socialinio draudimo įmokų, komunalinių, ryšių paslaugų ir transporto išlaidų kompensavimo

 

10.5. Surašo ir pasirašo buhalterines pažymas jam priskirtos srities išlaidų koregavimo, lėšų pervedimo ir kitais klausimais ir teikia jas vizuoti skyriaus vedėjui.

10.6. Tvarko detalią priskirtų projektų išlaidų apskaitą pagal kiekvieną projektą ir finansavimo šaltinį.

10.7. Kiekvieną ūkinę operaciją priskiria lėšų šaltiniui, programai, priemonei, valstybės funkcijai ir ekonominės klasifikacijos išlaidų straipsniui.

10.8. Suveda į informacinę apskaitos sistemą visas ūkines operacijas (gaunamus, siunčiamus dokumentus, mokėjimo pavedimus, paraiškas ir kt.).

10.9. Rengia mokėjimo pervedimus bankui.

10.10. Rengia dokumentus dėl išlaidų, netinkamų apmokėti projektų, finansuojamų iš ES, lėšomis, apmokėjimo.

10.11. Sutikrina įsiskolinimų likučius ir išsiunčia skolų tarpusavio suderinimo aktus debitoriams ir kreditoriams.

10.12. Rengia mokėjimo prašymus bei ataskaitas ir teikia įgyvendinančiosioms institucijoms pagal nustatytas formas ir tvarką.

10.13. Informuoja projekto vadovą apie mokėjimo prašymų įvertinimo rezultatus.

10.14. Bendrauja ir bendradarbiauja su įgyvendinančiosiomis institucijomis dėl projektų mokėjimo prašymų finansinės dalies ir kitais klausimais.

10.15. Užtikrina, kad finansiniai dokumentai, mokėjimo prašymai ir finansinės ataskaitos būtų prienami turintiems teisę juos tikrinti asmenims ir institucijoms.

10.16. Rengia ir derina su projekto vadovu ir statybos vadovu mokėjimo prašymų teikimo grafikus.

10.17. Pagal kompetenciją vykdo kitas su projekto įgyvendinimu susijusias funkcijas.

10.18. Pagal nustatytus reikalavimus archyvuoja jam priskirtų ES finansuojamų projektų buhalterinius dokumentus.

11. Vykdydamas jam pavestas funkcijas projekto finansininkas turi teisę:

11.1. Gauti iš kitų savivaldybės padalinių informaciją, reikalingą projekto įgyvendinimui užtikrinti;

11.2. Reikalauti iš savivaldybės administracijos darbuotojų ir projekto partnerio darbuotojų, kai projektas įgyvendinamas kartu su partneriais, kad visi projekto finansiniai dokumentai būtų pateikti laiku ir teisingai įforminti.

11.3. Gauti iš projekto vadovo ir statybos vadovo informaciją, susijusią su projekto įgyvendinimu.

11.4. Turi teisę nepriimti ne pagal nustatytą tvarką pateiktų apmokėjimui reikalingų dokumentų.

12. Esant poreikiui į projekto darbo grupę administracijos direktoriaus įsakymu gali būti įtraukti ir kiti už projekto valdymą pagal savo kompetencijos sritį atsakingi asmenys.

 

III. KITOS SĄLYGOS

 

13. Projekte numatyti darbai atliekami vadovaujantis sutartimi bei patvirtintu veiklos atlikimo grafiku.

14. Už projekto valdymą atsakingi asmenys pagal savo kompetenciją kontroliuoja, kaip vykdomos sutarties sąlygos ir įgyvendinamas veiklos atlikimo grafikas.

 

IV. PROJEKTO DOKUMENTŲ SAUGOJIMAS

 

15. Alytaus miesto savivaldybės administracijos direktoriui pasirašius paramos teikimo sutartį, sutartis su jos priedais bei papildymais yra saugoma Vidaus administravimo skyriuje.

16. Pojekto įgyvendinimo laikotarpiu asmenys, atsakingi už projekto valdymą, teikia projekto vadovui visus reikalingus dokumentus, susijusius su paramos teikimo sutarties reikalavimų vykdymu (viešųjų pirkimų dokumentų kopijas, viešųjų pirkimų posėdžių protokolus, parengtus informavimo apie projektą dokumentus ir pan.).

17. Projekto vadovas visus dokumentus, susijusius su projekto įgyvendinimu, arba jų kopijas komplektuoja ir saugo projekto byloje, sudarytoje vadovaujantis Lietuvos archyvų departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės generalinio direktoriaus 2001 m. gruodžio 28 d. įsakymu Nr. 88 „Dėl Raštvedybos taisyklių patvirtinimo“ ir 2002 m. birželio 18 d. įsakymu Nr. V-60 „Dėl Raštvedybos taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo“. Pasibaigus projekto įgyvendinimui visi su projekto veiklų įgyvendinimu susiję dokumentai saugomi archyve projektų finansavimo ir administravimo aprašuose numatytą terminą.

18. Projekto finansininkas tvarko buhalterinę apskaitą pagal Lietuvos Respublikos įstatymus ir kitus norminius teisės aktus. Prireikus visi dokumentai teikiami institucijoms ir asmenims, turintiems teisę tikrinti/dirbti/naudotis šiais dokumentais.

19.Visus finansinius dokumentus, susijusius su projekto įgyvendinimu, projekto finansininkas komplektuoja ir saugo atskirai kiekvieno projekto byloje, sudarytoje vadovaudamasis Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisyklėmis (patvirtintos Lietuvos archyvų departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės generalinio direktoriaus 2001-12-28 d. įsakymu Nr. 88, pakeistos 2002-06-18 įsakymu Nr. V-60, 2005-11-02 įsakymu Nr. V-111). Pasibaigus projekto įgyvendinimui visi su projekto veiklų įgyvendinimu susiję finansiniai dokumentai saugomi archyve vadovaujantis Lietuvos vyriausiojo archyvaro 2011 m. kovo 9 d. įsakymo Nr. V-100 „Dėl Bendrųjų dokumentų saugojimo terminų rodyklės patvirtinimo“ 2 dalies 10.33 punktu numatytą terminą.

 

V. IŠLAIDŲ APMOKĖJIMO TVARKA

 

20. Projektui įgyvendinti atidaroma atskira banko sąskaita, į kurią yra pervedamos (kompensuojamos – priklausomai nuo išlaidų apmokėjimo būdo) projektui skirtos lėšos.

21. Projekto vykdytojas užtikrina sąskaitos duomenų atsekamumą, t. y. sąskaita naudojama tik projekto tikslams.

22. Projekto vykdytojas apie atsiskaitomosios sąskaitos pasikeitimą informuoja įgyvendinančiąją instituciją sutartyje nustatyta tvarka. Už tai atsakingas projekto finansininkas.

23. Įgyvendinant projektą paramos lėšos projekto vykdytojui išmokamos finansavimo ir administravimo sutartyje nurodytais mokėjimo būdais.

24. Projekto vykdytojas už praėjusio laikotarpio atliktus darbus / suteiktas paslaugas sutartyje numatytais terminais pateikia įgyvendinančiajai institucijai sutartyje ar jos prieduose nustatytos formos mokėjimo prašymą ir nurodytus dokumentus.

25. Tarpinių mokėjimo prašymų periodiškumas ir galutinio mokėjimo prašymo pateikimo terminas nustatomas mokėjimo prašymų pateikimo grafike ir / ar sutartyje.

26. Visi mokėjimai rangovams / tiekėjams / paslaugų teikėjams pagal pateiktus finansinius dokumentus už atliktus darbus, nupirktas prekes ir atliktas paslaugas yra vykdomi sutartyse nustatytais terminais ir nustatytomis sąlygomis.

 

VI. PROJEKTO VIEŠINIMAS

 

27. Projekto vykdytojas privalo vykdyti visuomenės informavimo veiksmus pagal Europos Komisijos 2000 m. gegužės 30 d. reglamento Nr. 1159/2000 „Dėl informavimo ir viešumo priemonių, kurias valstybės narės turi įgyvendinti dėl struktūrinių fondų paramos“ nustatytus reikalavimus bei Informavimo apie ES struktūrinių fondų paramą pagal ES struktūrinės paramos informavimo ir viešinimo priemonių 2007-2013 m. reikalavimus, pagal taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos finansų ministro 2007-12-12 įsakymu Nr. 1K-336 ir 2008-04-29 įsakymu Nr. 1K-162, nuostatas (viešinimo gairės pateikiamos adresu www.esparama.lt).

28. Su viešinimu susijusius dokumentus projekto vykdytojas saugo kartu su projekto dokumentais, t. y. saugomos straipsnių bei pranešimų žiniasklaidai kopijos ir kita informacija.

29. Už projekto viešinimą, informavimą apie projektą yra atsakingas projekto vadovas.

 

VII. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

30. Tvarkos aprašas gali būti keičiamas arba papildomas. Keitimas/atnaujinimas/ papildymas gali būti susijęs su:

30.1. naujų procedūrų, susijusių su naujomis funkcijomis, atsiradimu ar panaikinimu;

30.2. naujomis procedūromis, susijusiomis su teisės aktų pasikeitimu /atsiradimu/panaikinimu;

30.3. atsakingų asmenų / darbo grupių atsiradimu / pasikeitimu / panaikinimu;

30.4. atsakingų institucijų reikalavimu papildyti ar pakeisti tvarkos aprašą;

30.5. projektų, finansuojamų iš kitų programų / fondų administravimo ir kontrolės procedūrų aprašymu.

31. Šis tvarkos aprašas gali būti keičiamas, papildomas ir atnaujinamas administracijos direktoriaus įsakymu.

______________

 

 

 

 

 

 

 

 

Į pradžią