Alytaus miesto savivaldybės dokumentų paieška
Pagrindas Atsisiųskite aktą byloje
Priedas, Nr. T-54 2011-03-31
Padalinys: ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 
T-54-priedas-DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS 2011 METŲ SOCIALINIŲ PASLAUGŲ PLANO TVIRTINIMO

PATVIRTINTA

Alytaus miesto savivaldybės tarybos

2011 m. kovo 31 d.

sprendimu Nr. T-54

 

ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS 2011 METŲ SOCIALINIŲ PASLAUGŲ PLANAS

 

I. ĮVADAS

 

1. Bendroji informacija

 

Alytaus miesto savivaldybės 2011 metų socialinių paslaugų planas (toliau – planas) parengtas vadovaujantis Socialinių paslaugų įstatymu (Žin., 2006, Nr. 17-589), Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006 m. lapkričio 15 d. nutarimu Nr. 1132 patvirtinta Socialinių paslaugų planavimo metodika (Žin., 2006, Nr. 124-4705, 2010, Nr. 72-3634), socialinės apsaugos ir darbo ministro 2007 m. balandžio 12 d. įsakymu Nr. A1-104 „Dėl Socialinių paslaugų plano formos ir socialinių paslaugų efektyvumo vertinimo kriterijų patvirtinimo“ (Žin., 2007, Nr. 42-1608). Planas suderintas su Alytaus miesto savivaldybės 2011 metų biudžetu.

Vadovaujantis Socialinių paslaugų įstatymu, socialines paslaugas savivaldybėje planuoja ir organizuoja Alytaus miesto savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyrius (toliau – Socialinės paramos skyrius). Socialinių paslaugų teikėjai – savivaldybės ir ne savivaldybės pavaldumo socialinių paslaugų įstaigos ir visuomeninės organizacijos.

Rengiant planą naudota Statistikos departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės, Socialinio žemėlapio, Alytaus darbo biržos, miesto savivaldybės administracijos struktūrinių padalinių (Socialinės paramos skyriaus, Vaiko teisių apsaugos skyriaus), Alytaus miesto įstaigų, teikiančių socialines paslaugas, pateikti duomenys.

Šiame plane vartojamos sąvokos atitinka Lietuvos Respublikos socialinių paslaugų įstatyme ir kituose teisės aktuose apibrėžtas sąvokas.

 

2. Socialinių paslaugų teikimo ir plėtros tikslai

 

Socialinių paslaugų teikimo ir plėtros tikslai – mažinti socialiai pažeistų šeimų ir asmenų socialinę atskirtį, vykdant valstybės ir savivaldybės socialinę politiką. Šių tikslų įgyvendinimas padės kurti palankią šeimai aplinką, efektyvią socialinę apsaugą, aktyvų bendruomenių dalyvavimą socialinėje veikloje ir socialiai pažeistų gyventojų socialinę integraciją.

Socialinių paslaugų planas parengtas, atsižvelgiant į Alytaus regiono plėtros iki 2020 metų II prioriteto „Darni bendruomenė“ 2.2 tikslą „Sveikatos ir socialinių paslaugų kokybės ir prieinamumo gerinimas“; Alytaus miesto plėtros iki 2015 metų strateginio plano 3 prioritetą – „Žmogiškųjų išteklių plėtra“ ir šio prioriteto 3.2 tikslą gerinti viešųjų paslaugų teikimo kokybę. Socialinių paslaugų planavimas vykdomas, vadovaujantis Alytaus miesto savivaldybės 2010–2012 metų strateginio veiklos plano tikslu užtikrinti švietimo, kultūros ir sporto plėtrą ir kokybę, mažinti socialinę atskirtį. Įgyvendinant šį tikslą vykdoma 05 programa „Socialinės paramos sistemos įgyvendinimas“.

Siekiant gerinti socialinių paslaugų kokybę ir prieinamumą, išskiriami socialinių paslaugų plano įgyvendinimo tikslai:

1. Įgyvendinti valstybės ir miesto savivaldybės socialinę politiką, organizuojant ir teikiant socialines paslaugas įvairioms žmonių socialinėms grupėms.

2. Teikiant socialines paslaugas bendradarbiauti su kitomis savivaldybės institucijomis, organizacijomis, skatinant gerinti teikiamų socialinių paslaugų kokybę.

3. Planuoti socialines paslaugas, atsižvelgiant į socialinių paslaugų gavėjų poreikius.

 

3. Socialinių paslaugų plano rengėjai

 

Socialinių paslaugų planą rengė:

Danutė Tamaševičienė, Socialinės paramos skyriaus vedėja;

Genė Platūkienė, Socialinės paramos skyriaus vedėjo pavaduotoja;

Jolanta Kalvaitienė, Socialinės paramos skyriaus vyriausioji specialistė;

Evelina Misiukevičienė, Socialinės paramos skyriaus vyriausioji specialistė;

Remigija Akuockaitė, Socialinės paramos skyriaus vyriausioji specialistė;

Bernadeta Motūzaitė, Socialinės paramos skyriaus specialistė;

Raimonda Dirsienė, Strateginio planavimo skyriaus vyriausioji specialistė.

 

II. BŪKLĖS ANALIZĖ

 

4. Savivaldybės socialinės, ekonominės ir demografinės situacijos įvertinimas

 

Dėl mažėjančio natūralaus gyventojų prieaugio ir didėjančios migracijos Alytaus miesto gyventojų skaičius nuo 1996 m. iki 2011 m. sumažėjo 7,9 proc. Darbingo amžiaus gyventojų skaičius 2011 m. pradžioje – 45487 asmenys, t. y. 71,5 proc. visų miesto gyventojų.

Lietuvos statistikos departamento duomenimis, bendras gyventojų skaičius Alytaus mieste proporcingai mažėja. 2010 m. miesto savivaldybėje gyveno 66,8 tūkst. gyventojų, 2011 m. pradžioje – 63,6 tūkst. gyventojų (1,96 proc. visų Lietuvos gyventojų), iš jų darbingo amžiaus 45487 gyventojai, pensinio amžiaus – 10130 gyventojų.

Alytaus miesto gyventojai sensta – per pastaruosius 3 metus demografinės senatvės koeficientas (pagyvenusių (60 metų ir vyresnio amžiaus) žmonių skaičius, tenkantis šimtui vaikų iki 15 metų amžiaus) išaugo nuo 98 (2008 m.) iki 113 (2010 m.), auga žymiai greičiau negu respublikoje (nuo 134 (2008 m.) iki 140 (2010 m.).

 

4.1. Pagrindiniai statistiniai Alytaus miesto socialiniai rodikliai

 

Rodikliai

2009-01-01

2010-01-01

2011-01-01

Pokytis +, - (lyginant su praėjusiais metais

Gyventojų skaičius

67505

66841

63651

-3190

Vaikų skaičius 1000-iui gyventojų

213

206

199

-7

Jaunimo skaičius 1000-iui gyventojų

230

230

228

-2

Darbingo amžiaus gyventojų skaičius

45801

45610

45487

-123

Pensinio amžiaus gyventojų skaičius

10237

10266

10130

-136

Pensinio amžiaus gyventojų skaičius 1000-iui gyventojų

150

152

151

-1

Senatvės pensijos gavėjų skaičius 1000-iui gyventojų

143

149

162

-13

Netekto darbingumo pensijos gavėjų skaičius 1000-iui gyventojų

85

88

91

+3

Dirbančių senatvės pensijos gavėjų skaičius 1000-iui gyventojų

19

14

15

+1

Dirbančių netekto darbingumo pensijos gavėjų skaičius 1000-iui gyventojų

16

14

15

+1

Demografinės senatvės koeficientas

98

106

113

+7

Šaltinis – www.socialiniszemelapis.lt

 

4.2. Gyventojų socialinių paslaugų poreikius sąlygojantys veiksniai

 

Alytaus miesto savivaldybės gyventojų socialinių paslaugų poreikius sąlygoja gyventojų sveikatos būklė, visuomenės senėjimas, bedarbystė, alkoholio ir narkotinių medžiagų vartojimas.

Nedarbas apriboja asmens ir jo šeimos galimybes pasirūpinti pirmos būtinybės reikmenimis, apmokėti už komunalines paslaugas, gydymo paslaugas, turėti sveikatos draudimą ir kita. Tokiu atveju teikiamos tarpininkavimo, atstovavimo, maitinimo organizavimo, asmeninės higienos ir kitos socialinės paslaugos.

Gimstamumo mažėjimas, darbingo amžiaus asmenų emigracijos didėjimas lemia spartų mūsų miesto gyventojų senėjimą. Statistikos departamento duomenimis, 2010 m. pensinio amžiaus asmenų buvo 627,1 tūkstančio arba kas penktas Lietuvos gyventojas. Alytaus miesto savivaldybėje pensinio amžiaus asmenų – 10,1 tūkstančio, tai sudaro 15,9 procento visų savivaldybės gyventojų. Šiems asmenims reikalingos pagalbos į namus, socialinės priežiūros, socialinės globos paslaugos, transporto paslaugos, aprūpinimas techninės pagalbos priemonėmis.

Alytaus miesto savivaldybėje neįgaliųjų asmenų, vyresnių kaip 18 metų, yra 3823, (1000-iui gyventojų tenka 56,6), neįgaliųjų vaikų – 358 (1000-iui vaikų savivaldybėje – 25,8). Asmenims su negalia reikalingos tokios pačios socialinės paslaugos kaip ir pensinio amžiaus asmenims. Tai pagalbos į namus, socialinės globos, transporto, aprūpinimo techninės pagalbos priemonėmis, būsto pritaikymo neįgaliųjų poreikiams ir kitos paslaugos.

Didėjantis alkoholio, narkotinių, psichotropinių ir kitų medžiagų vartojimas bei psichologinė, fizinė ar seksualinė prievarta lemia suaugusių asmenų ir šeimų priskyrimą socialinės rizikos grupei. Šioms šeimoms ir jų vaikams reikalingos socialinės paslaugos siekiant sumažinti neigiamas socialinių problemų pasekmes vaikams ir šeimoms.

2010 m. atlikta socialinės rizikos šeimų apklausa. Šios apklausos pagrindinis tikslas – išsiaiškinti esamą Alytaus miesto socialinės rizikos šeimų situaciją ir nustatyti socialinių paslaugų poreikį.

 

1 paveikslas. Socialinės rizikos šeimų skaičius.

 

Alytaus miesto savivaldybėje 2008 m. buvo 84 socialinės rizikos šeimos, kuriose augo 173 vaikai, 2009 m. socialinės rizikos šeimų skaičius padidėjo iki 99 šeimų, jose augo 194 vaikai, 2010 m. socialinės rizikos šeimų apskaitoje buvo 96 šeimos, kuriose augo 186 vaikai.

 

2 paveikslas. Vaikai, kuriems nustatyta globa (rūpyba)

 

Alytaus mieste daugėja atvejų, kai socialinės rizikos šeimoje augančiam vaikui nustatoma institucinė globa. Galima išskirti šias pagrindines priežastis, dėl kurių socialinės rizikos šeimų vaikams nustatoma globa (rūpyba):

tėvų nesugebėjimas tinkamai rūpintis vaiku dėl socialinių įgūdžių stokos,

prieš vaikus naudojama psichologinė, fizinė ar seksualinė prievarta,

tėvų priklausomybė nuo alkoholio ar psichotropinių medžiagų.

Socialinės rizikos šeimose vaikus dažniausiai augina vienišos motinos, 2009 m, tokių šeimų buvo 54, 2010 m. – 51 šeima.

Dauguma socialinės rizikos šeimose gyvenančių darbingo amžiaus asmenų yra bedarbiai, registruoti darbo biržoje. Dirbančių šeimose 2009 m. – 19 asmenų, 2010 m. – 15 asmenų. Daugėja socialinės rizikos šeimų, gaunančių socialines pašalpas, skaičius. 2009 m. socialines pašalpas gavo 25 socialinės rizikos šeimos, 2010 m. – net 61 šeima. Socialinės paramos skyriaus specialistai, teikiantys socialinės rizikos šeimoms socialinės priežiūros paslaugas, nuolat vertina šeimų gyvenimo ir buities sąlygas. Tais atvejais, kai šeimose piktnaudžiaujama alkoholiu, gaunama valstybės parama naudojama ne šeimos poreikiams tenkinti, išmokos vaikams mokamos ne pinigine forma, o socialinėmis kortelėmis, skirtomis pirkti maisto produktus, 2009 m. tokių šeimų buvo 24, o 2010 m. – 18. Vaikams, augantiems socialinės rizikos šeimose, skiriamas nemokamas maitinimas ir parama mokinio reikmenims įsigyti.

 

Rodikliai

2008 m.

2009 m.

2010 m.

Pokytis +/- lyginant su praėjusiais metais

Socialinės rizikos šeimų skaičius

84

99

96

-3

Vaikų, augančių socialinės rizikos šeimose, skaičius

173

194

186

-8

Šeimų, kuriose vaikus augina vienas iš tėvų, skaičius

50

54

51

-3

Dirbančių asmenų skaičius

10

19

15

-4

Tėvai, registruoti darbo biržoje

45

52

61

+9

Šeimų, gaunančių socialinę pašalpą, skaičius

17

25

61

+36

Šeimų, gaunančių socialinę paramą nepinigine forma, skaičius

14

24

18

-6

Šeimų, gaunančių maitinimą vaikams, mokinio reikmenis, skaičius

44

53

57

+4

Suteikta socialinių (bendrųjų) paslaugų

1199

1241

1585

+344

Pravesta šeimoms paskaitų, seminarų

5

7

8

+1

 

Socialinės rizikos šeimoms yra teikiama nuolatinė pagalba padedant spręsti įvairias problemas: individualiai bendraujama su suaugusiais šeimos nariais jiems aktualiais klausimais (tėvų ir vaikų tarpusavio santykių gerinimo, vaikų auklėjimo, gydymo nuo priklausomybė ligų ir kt. klausimais). Tarpininkaujama šeimai tvarkant reikalingus dokumentus (piniginei socialinei paramai, išmokoms vaikams, mokinių socialinei paramai, socialiniam būstui gauti ir kt.). Kiekvieną mėnesį minėtų šeimų tėvams rengiamos paskaitos, į kurias kviečiami įvairių sričių specialistai. Siekiant atkurti ir palaikyti socialinės rizikos šeimų savarankiškumą, ugdyti jų gebėjimus atlikti visuomeniniame ir asmeniniame gyvenime reikalingas funkcijas, Alytaus miesto savivaldybės socialinės rizikos šeimoms teikiamos socialinių įgūdžių ugdymo ir palaikymo paslaugos. Lankydamos socialinės rizikos šeimas socialinės darbuotojos teikia tarpininkavimo, konsultavimo, informavimo, socialinių įgūdžių ugdymo ir palaikymo paslaugas. Šių šeimų motinoms ir vaikams mieste reikalinga trumpalaikės socialinės globos įstaiga, kurioje dirbtų specialistų komanda (psichologas, narkologas, socialinis darbuotojas). Mieste reikėtų įsteigti priklausomybės ligų centrą, kuriame būtų teikiamos medicininės, psichologinės ir socialinės paslaugos asmenims, žalingai vartojantiems alkoholį, narkotines medžiagas, būtų vykdoma priklausomybės ligų prevencija, gydymas ir reabilitacija.

Alytaus miesto savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyriuje buvo atlikta gyventojų apklausa. Šios apklausos metu buvo apklausti 152 asmenys.

 

3 paveikslas. Respondentų amžius.

 

Atliekant apklausą buvo apklausti įvairaus amžiaus asmenys. Daugiausiai apklaustųjų buvo nuo 40–60 metų amžiaus – 44%, 60 metų amžiaus ir vyresnio amžiaus asmenų – 37%.

 

4 paveikslas. Apklaustųjų užimtumas ir socialinė padėtis.

 

Didžioji dauguma apklaustųjų asmenų sudaro neįgalūs asmenys – 30% ir pensinio amžiaus asmenys – 28%. Likusioji dalis yra dirbantys asmenys – 14%, bedarbiai – 19 %, auginantys vaikus asmenys – 7%.

 

5 paveikslas. Pajamos, tenkančios vienam šeimos nariui vidutiniškai per mėn.

 

Palyginus apklaustųjų asmenų pajamos, tenkančios vienam šeimos nariui, yra minimalios, neviršinančios 700 litų: iki 300 litų – 22 %; 301–500 litų – 23 %; 501–700 litų – 22%. Trečdalio asmenų pajamos vienam šeimos nariui yra didesnės nei 700 litų: 701–900 litų – 14 %; 901–1100 litų – 10 %; daugiau kaip 1100 litų – 9%.

 

6 paveikslas. Pagrindinis šeimos/asmens pragyvenimo šaltinis

 

Pajamos, tenkančios vienam šeimos nariui, yra minimalios, nes šeimų pagrindiniai pragyvenimo šaltiniai yra netekto darbingumo pensija – 38%, socialinė pašalpa – 19%, išankstinė/senatvės pensija – 15%. Darbo užmokesčio pajamos gaunantys asmenys sudaro tik 17 % apklaustųjų asmenų.

 

7 paveikslas. Asmens/šeimos gaunamos socialinės paslaugos

 

Apklaustiesiems asmenims teikiamos šios paslaugos:

1. Bendrosios – informavimo ir konsultavimo – 11 %, Nemokamo maitinimo valgykloje – 6%, asmens higienos paslauga – 6 %, transporto paslauga – 4 %.

2. Specialiosios paslaugos – pagalba namuose – 15 %, socialinių įgūdžių ugdymo ir palaikymo – 3 %.

3. Socialinės globos paslaugos – dienos socialinė globa namuose ar institucijoje – 11 %, ilgalaikė socialinė globa – 4 %, trumpalaikė socialinė globa Nakvynės namuose – 3 %.

4. Maisto parama iš ES intervencinių atsargų – 19%.

 

8 paveikslas. Problemos, su kuriomis susiduria kreipiantis ar gaunant paslaugas

 

Apklaustieji asmenys apklausos metu įvardijo dvi didžiausias problemas, su kuriomis susiduriama kreipiantis ar gaunant paslaugas:

1. Informacijos apie socialinės paramos galimybes ir teikiamas socialines paslaugas trūkumą – 37%.

2. Dėl lėšų stygiaus socialinių paslaugų gavėjai pageidauja tik minimalaus teikiamų paslaugų skaičiaus.

 

9 paveikslas. Nuomonė apie mokamas paslaugas

 

Daugiau negu pusė apklaustųjų išsakė savo nuomonę, kad paslaugos turėtų būti nemokamos – 64%. Tik 26% nuomone, apklaustųjų paslaugos turėtų būti dalinai mokamos ir 10% – paslaugos turėtų būti mokamos.

 

10 paveikslas. Paslaugų kainos dalis, kurią klientas sutiktų apmokėti

 

Apklaustieji asmenys sutiktų apmokėti 20 procentų paslaugų kainos 52 % klientų, o visiškai nesutiktų mokėti už paslaugas 42 % klientų.

 

11 paveikslas. Socialinių paslaugų kokybės vertinimas

 

Apklaustieji asmenys vertindami teikiamų socialinių paslaugų kokybę labai gerai įvertino maisto organizavimo, pagalbos į namus, dienos socialinės globos paslaugas, maisto paramos ir ES intervencinių atsargų. Gerai įvertintas specialiųjų poreikių nustatymo, neįgaliojo pažymėjimo išdavimo, asmens higienos paslaugų teikimas. Blogiausiai įvertintos aprūpinimo techninės pagalbos priemonėmis ir informavimo, konsultavimo paslaugos.

 

4.3. Kiti rodikliai

 

4.3.1. Gyventojų migracija

 

Statistikos departamento duomenimis, pastaraisiais metais Alytaus miesto savivaldybėje gyventojų skaičius nuolat mažėja. Pagrindinė migracijos priežastis – gyventojai keičia gyvenamąją vietą, daug darbingo amžiaus gyventojų bedarbystė verčia vykti į užsienį.

 

 

 

Alytaus

mieste

 

Respublikoje

 

Metai

Atvyko

Išvyko

Neto migracija

Atvyko

Išvyko

Neto migracija

 

 

 

 

 

 

 

2008

839

1635

-796

65972

73690

-7718

2009

778

1535

-757

56051

71534

-15483

2010

769

3963

-3194

55011

133375

-78364

Šaltinis - www.stat.gov.lt

 

4.3.2. Bedarbiai

 

Alytaus darbo biržos duomenimis, 2011 m. sausio 1 d. mieste registruota 7339 bedarbiai (52,3 % vyrų ir 47,7 % moterų).

 

Pagrindiniai darbo rinkos rodikliai Alytaus mieste 2010 metais

 

Registruota bedarbių

Vidutinis metinis bedarbių ir darbingo amžiaus gyventojų santykis (proc.)

Bedarbių struktūra (metų pabaigoje)

per metus

metų pabaigoje

vidutinis metinis

Moterų

Vyrų

Jaunimo iki 29 m.

Ilgalaikių bedarbių

Vyresni kaip 50 m. darbingo amžiaus darbingi asmenys

Gaunančių nedarbo draudimo išmoką

6541

7339

7478

16,4

3503

3836

1739

3551

1914

1184

Šaltinis – www.ldb.lt

 

Registruotų bedarbių ir darbingo amžiaus gyventojų santykis per metus išaugo iki 16,4 proc.(respublikoje – 14,5 proc.).

 

Rodiklis

Alytaus miesto savivaldybėje

Respublikoje

2008 m.

2009 m.

2010 m.

2008 m.

2009 m.

2010 m.

Registruoti bedarbiai, tūkst.

2,0

5,6

7,5

73,4

203,1

312,1

Registruotų bedarbių ir darbingo amžiaus gyventojų santykis, %

4,3

12,4

16,4

3,4

9,4

14,5

Šaltinis – www.stat.gov.lt

 

2010 m. Alytaus teritorinė darbo birža gavo 8 pranešimus apie numatomus grupės darbuotojų atleidimus, kurių priežastys – iškeltos bankroto bylos ir dėl nepalankios ekonominės situacijos vykdomi struktūriniai pertvarkymai. Apie atleidimus įspėtas 371 darbuotojas. Darbo rinką stipriai paveikė grupiniai darbuotojų atleidimai iš AB „Alytaus kranai“, įmonių grupės „Alita“, lopšelių-darželių „Gintarėlis“ ir „Eglutė“, UAB „Varėnos pienelis“ ir „Ertra“. 2010 m. darbo rinkoje buvo juntami besitęsiančios ekonominės krizės padariniai. Darbo jėgos paklausa, lyginant su 2009 m., išaugo 1,5 karto, tačiau 2010 m. žymiai pasikeitė pati paklausos struktūra pagal darbo sutarties pobūdį, neterminuoto darbo vietų pasiūlos lyginamoji dalis 2,5 proc. sumažėjo, o pasiūlymų dirbti pagal terminuotas darbo sutartis skaičius padidėjo 1,7 karto. Daugiausiai laisvų darbo vietų registruota paslaugų sektoriaus įmonėse. Perteklinės darbo rinkos sąlygomis, augant darbdavių keliamiems reikalavimams darbo jėgos kvalifikacijai bei darbinei patirčiai, sunkiau į darbo rinką integruojasi jauni žmonės, absolventai. Todėl išaugo jaunimo nedarbas. Išaugęs ieškančiųjų darbo skaičius ir nepakankama darbo vietų pasiūla mažino įsidarbinimo galimybes bei didino ilgalaikį nedarbą, metų pabaigoje ilgalaikiai bedarbiai sudarė 45,4 proc. visų įregistruotų bedarbių.

 

4.3.3. Specialiosios pagalbos priemonės

 

Išaugo labiausiai nepasiturinčių gyventojų, gavusių maisto paramą iš Europos Sąjungoje vykdomos Maisto iš intervencinių atsargų tiekimo labdaros organizacijoms programos (MIATLNA), skaičius. Šią paramą gavo 10378 asmenų, t. y. 4,5 karto daugiau nei 2008 metais.

 

Paslaugos pavadinimas

2008 m.

2009 m.

2010 m.

Pokytis +/- lyginant su praėjusiais metais

Maisto parama iš ES intervencinės programos

2288

8047

10378

+ 2331

Maitinimo paslauga

110

133

130

-3

Asmeninė higiena

29

17

6

-11

 

Specialiųjų poreikių lygio nustatymas

 

Poreikio lygio pavadinimas

2008 m.

2009 m.

2010 m.

Didelių spec. poreikių lygis

184

385

480

Vidutinių spec. poreikių lygis

273

335

249

Nedidelių spec. poreikių lygis

33

4

6

Iš viso:

490

724

735

 

Aprūpinimas techninės pagalbos priemonėmis

 

 

2008 m.

2009 m.

2010 m.

Gauta prašymų

464

479

452

Skirta techninės pagalbos priemonių

385

385

315

Suma (tūkst. Lt)

58,1

33,9

52,5

Įrašytų į eilę metų pabaigoje

126

113

113

 

Šiais metais patvirtintas Neįgaliųjų aprūpinimo techninės pagalbos priemonėmis ir šių priemonių įsigijimo išlaidų kompensavimo tvarkos aprašas numato keletą naujovių, kurios padės neįgaliesiems lengviau ir pigiau apsirūpinti techninės pagalbos priemonėmis. Praplėstos galimybės įsigyti priemones įvairesniais būdais. Neįgalieji gali įsigyti priemonę savo lėšomis iš tiekėjų ir gauti jos įsigijimo išlaidų kompensaciją. Toks aprūpinimo būdas suteikia daugiau galimybių pačiam žmogui pasirinkti jo poreikius atitinkančią priemonę, įmonę, apskaičiuoti savo galimybę mokėti ir gauti kompensaciją iš valstybės. Taip pat įvesta 10 procentų priemoka, kurią moka neįgalusis, už rankomis ar automatiškai reguliuojamas lovas ir kojomis minamus triračius.

 

 

2008 m.

2009 m.

2010 m.

Gauta prašymų

11

15

20

Pritaikyta būstų

6

2

-

Valstybės biudžeto lėšos, tūkst. Lt

40,7

128,6

-

Savivaldybės biudžeto lėšos, tūkst. Lt

10,9

32,3

-

Bendra suma, tūkst. Lt

51,6

160,9

-

Vidutinė būsto pritaikymo kaina, tūkst. Lt

8,6

80,4

-

 

Būsto pritaikymo programa įgyvendinama siekiant neįgaliųjų savarankiškumo ir socialinės integracijos tenkinant neįgaliųjų specialiuosius poreikius ir pritaikant neįgaliesiems būstą, jo aplinką.

 

5. Esamos socialinių paslaugų infrastruktūros savivaldybėje analizė

 

Eil. Nr.

Socialinių paslaugų įstaigos tipas

Socialinių paslaugų įstaigos pavadinimas

Pavaldumas

Vietų (gavėjų) skaičius

iš viso

iš jų finansuojamų savivaldybės

1

2

3

4

6

7

1

Socialinės globos namai

VšĮ Alytaus medicininės reabilitacijos ir sporto centras

Visuotinis dalininkų susirinkimas

34 – ilgalaikė globa

35 – globa namuose;

70– pagalba namuose

139

2

Šeimynos

Zitos Kaluževičienės šeimyna

Savivaldybės

taryba

6

6

3

Laikino gyvenimo namai

Alytaus nakvynės namai

 

Savivaldybės taryba

66, iš jų 36 – trumpalaikė globa; 30 – laikinas apnakvindinimas

66

4

Dienos socialinės globos centrai

VšĮ „Vilties pastogė“

 

Visuotinis dalininkų susirinkimas

24 – dienos globa įstaigoje; 23 – globa namuose;

3 – pagalba namuose

50

5

Dienos socialinės globos centrai

VšĮ „Mūsų atgaiva“

Visuotinis dalininkų susirinkimas

25

25

6

Savarankiško gyvenimo namai

 

 

 

 

7

Bendruomeninės įstaigos

1. VšĮ Alytaus bendruomenės užimtumo dienos centras

NVO

350

 

2. Alytaus miesto moterų krizių centras

NVO

55

 

3. Lietuvos Raudonojo Kryžiaus draugijos Alytaus komiteto socialinių ligų anoniminio konsultavimo centras ,,Pasitikėjimas“

Lietuvos Raudonojo kryžiaus draugijos Alytaus komitetas

100

 

4. Lietuvos žmonių su stuburo pažeidimais asociacijos Alytaus miesto ir rajono skyrius

NVO

130

 

5. Alytaus miesto neįgaliųjų draugija

Lietuvos invalidų draugija

1200

 

6. VšĮ Vilniaus ir Alytaus apskričių aklųjų ir silpnaregių tarybos Alytaus filialas

Lietuvos aklųjų ir silpnaregių sąjunga

180

 

7. Lietuvos kurčiųjų draugijos Vilniaus teritorinės valdybos Alytaus pirminė organizacija

Vilniaus teritorinė valdyba, LKD

40

 

8.Visuomeninė organizacija specialiosios kūrybos draugija Alytaus „Guboja“

NVO

59

 

9. Alytaus miesto pensininkų draugija „Bočiai“

NVO

85

 

10. Vilkaviškio vyskupijos Alytaus dekanato „Caritas“

Vilkaviškio vyskupija

90

 

11. VšĮ „Dienos namai“

Fiziniai asmenys

80

 

12. Alytaus neįgaliųjų savanorių savitarpio pagalbos grupė „Gaja“

NVO

30

 

13. Alytaus neprigirdinčių organizacija „Garsiai“

NVO

15

 

14. VšĮ ,,Padovanokim šypseną“

NVO

15

 

 

 

15. Pagyvenusių žmonių asociacija

NVO

20

 

 

 

16. Alytaus miesto ir rajono diabeto asociacija „Viltis „

NVO

15

 

 

 

17. Alytaus apskrities išsėtine skleroze sergančių asmenų draugija „Ateitis“

NVO

100

 

 

 

 

 

 

 

18. VO klubas „Artritas“

NVO

65

 

 

 

19. Lietuvos sutrikusio intelekto žmonių globos bendrijos „Viltis“ Alytaus padalinys

NVO

61

 

 

5.1. Socialinių paslaugų infrastruktūros išsidėstymas ir socialinių paslaugų teikimo savivaldybėje pakankamumo lygis

 

Alytaus miesto savivaldybėje socialines paslaugas teikia 7 socialinių paslaugų įstaigos ir daugiau nei 20 nevyriausybinių organizacijų. 2010 m. įvyko pokyčių socialinių paslaugų tinklo pertvarkoje. Panaikinus apskričių viršininkų administracijas, dalis socialinių paslaugų organizavimo ir teikimo funkcijų buvo perduota savivaldybėms. Alytaus miesto savivaldybė perėmė iš Alytaus apskrities viršininko administracijos Alytaus vaikų globos namų savininko teises ir pareigas. Šioje įstaigoje ilgalaikės socialinės globos paslaugas gauna apie 160 vaikų, dirba 83 darbuotojai.

2010 m. pabaigoje įsteigta nauja viešoji įstaiga Alytaus miesto socialinių paslaugų centras. Įstaiga įkurta įgyvendinant Lietuvos Respublikos ir Europos Sąjungos Sanglaudos fondo finansuojamą projektą „Socialinių paslaugų centro įsteigimas Alytuje“. Naujai įrengtame, aprūpintame įranga, skirta darbui ir užimtumui centre bus teikiamos dienos socialinės globos ir socialinės priežiūros (pagalbos namuose) paslaugos neįgaliems, senyvo amžiaus asmenims, socialinės priežiūros paslaugos rizikos grupės šeimoms, jų vaikams, krizių įveikimo pagalba asmenims, atsidūrusiems kritinėje situacijoje. Prie Socialinių paslaugų centro bus prijungtos dienos socialinės globos paslaugos sutrikusio intelekto asmenims, kurios teikiamos VšĮ „Vilties pastogė“, socialinės priežiūros (pagalbos namuose) ir dienos socialinės globos paslaugos, kurios iki šiol buvo teikiamos VšĮ Alytaus medicininės reabilitacijos ir sporto centre. VšĮ Alytaus medicininės reabilitacijos ir sporto centre 2011 m. bus teikiamos ilgalaikės socialinės globos paslaugos, medicininės reabilitacijos ir sporto, medicininės slaugos paslaugos.

VšĮ „Mūsų atgaiva“ teikiamos dienos socialinės globos paslaugos sutrikusios intelekto asmenims: vaikams nuo 10 metų ir jaunuoliams nuo 18 metų.

VšĮ „Padovanokim šypseną“ teikia socialinės priežiūros paslaugas socialinės rizikos šeimų vaikams.

Nakvynės namai teikia trumpalaikės globos, laikino apnakvindinimo paslaugas, nemokamo maitinimo ir asmeninės higienos paslaugas socialinės rizikos asmenims. Šiomis paslaugomis pasinaudoja apie 400 asmenų.

Daugiausia sociokultūrinių, darbinio užimtumo paslaugų bendruomenei teikiama VšĮ Alytaus bendruomenės dienos užimtumo centre. Šioje įstaigoje socialinę veiklą organizuoja apie 15 visuomeninių organizacijų. Negalią turintiems, pagyvenusiems asmenims teikiamos transporto organizavimo, skalbimo, masažo, darbinio užimtumo, sociokultūrinės paslaugos. Kiekvienais metais įvairias paslaugas gauna per 500 paslaugų gavėjų. Centras įsikūręs „Dainavos“ mikrorajone, jį pasiekti neįgaliesiems nėra paprasta, kadangi šioje vietovėje nevažinėja miesto mikroautobusai. Pagyvenę ir neįgalieji ne kartą išreiškė pageidavimą, kad netoli centro būtų įrengta autobusų stotelė.

2010 m. priėmus naują Šeimynų įstatymą, iki šiol veikusios dvi šeimynos buvo pertvarkytos. 2011 m. Alytuje veikia viena šeimyna, kurioje globojami 6 vaikai.

Teikiant socialines paslaugas, aktyviai veiklą vykdo visuomeninės organizacijos. Tarp jų apie 20 organizacijų teikia socialines paslaugas suaugusiems su negalia ir senyvo amžiaus asmenims, 1 – socialinės rizikos asmenims, 2 – socialinės rizikos šeimoms ir vaikams.

Mieste nėra įkurta savarankiško gyvenimo namų senyvo amžiaus, neįgaliems asmenims, ilgalaikės globos paslaugas teikiančių įstaigų asmenims su proto negalia.

 

6. Savivaldybės galimybių teikti socialines paslaugas ir socialinių paslaugų poreikio įvertinimas

 

Eil. Nr.

Socialinių paslaugų rūšys pagal žmonių socialines grupes[1]

Skaičius asmenų (šeimų), kuriems socialinių paslaugų poreikis

1000 gyventojų tenka vietų

iš jų finansuoja savivaldybė

įvertintas

nepatenkintas

 

1

2

3

4

5

6

1.

Ilgalaikė socialinė globa

 

104

 

-

1,63

104

2.

Trumpalaikė socialinė globa

82

-

1,29

 

82

3.

Dienos socialinė globa institucijoje

49

 

-

0,76

49

4.

Dienos socialinė globa asmens namuose

58

-

0,91

58

5.

Apgyvendinimas savarankiško gyvenimo namuose

-

-

-

-

6.

Pagalba į namus

102

-

1,60

102

7.

Socialinių įgūdžių ugdymas ir palaikymas institucijoje

20 (šeimų)

-

-

20

8.

Socialinių įgūdžių ugdymas ir palaikymas asmens (šeimos) namuose

96 (šeimos)

 

4,51

96

9.

Laikinas apnakvindinimas

231

 

3,63

231

10.

Kitos socialinės priežiūros paslaugos –

intensyvi krizių įveikimo pagalba

Moterų krizių centre 250 patyrusių smurtą, 24 laikinos nakvynės, 77 psichologinės, 57 teisinės pagalbos paslaugos

 

 

 

11.

Bendrosios socialinės paslaugos

1673 sockultūros paslaugos,

307 transporto paslaugos

 

 

307

 

6.1. Savivaldybės organizuojamų socialinių paslaugų analizė

 

Socialinių paslaugų įstaigų ir nevyriausybinių organizacijų darbuotojai teikia miesto gyventojams bendrąsias socialines paslaugas: juos informuoja, konsultuoja, organizuoja sociokultūrines paslaugas. Šias paslaugas daugiausiai teikia savarankiškiems senyvo amžiaus ir neįgaliems asmenims. Kelios nevyriausybinės organizacijos neįgaliems asmenims teikia transporto paslaugas.

Socialinių paslaugų įstaigų ir nevyriausybinių organizacijų teikiamos pagalbos į namus paslaugos ir paslaugos asmens namuose teikiamos siekiant padėti asmeniui (šeimai) tvarkytis buityje. Pagrindiniai pagalbos į namus paslaugų gavėjai yra iš dalies savarankiški senyvo amžiaus ir suaugę neįgalūs asmenys.

 

12 paveikslas. Socialinių paslaugų rūšys

 

2010 m. sumažėjo pagalbos į namus paslaugų gavėjų skaičius, nes įvertinus daugumos gavėjų sveikatos būklę pakeista paslaugos rūšis ir teikiamos dienos socialinės globos paslaugos namuose.

Socialinės globos paslaugų grupei priskiriamos dienos socialinės globos, trumpalaikės socialinės globos ir ilgalaikės socialinės globos paslaugos.

Socialinių paslaugų įstaigose dienos socialinės globos paslaugos namuose ir institucijoje teikiamos senyvo amžiaus asmenims ir suaugusiems asmenims su negalia, kuriems reikalinga nuolatinės specialistų priežiūros reikalaujanti pagalba dienos metu.

Ilgalaikė socialinė globa teikiama visiškai nesavarankiškiems senyvo amžiaus asmenims ir suaugusiems asmenims su negalia, asmenims kompleksinė, nuolatinės specialistų priežiūros reikalaujanti pagalba. Trumpalaikės socialinė globos paslaugos teikiamos suaugusiems socialinės rizikos asmenims bei vaikams likusiems be tėvų globos.

 

Socialinių paslaugų

Žmonių socialinės grupės

Socialinių paslaugų poreikio tenkinimas

Alytaus miesto normatyvas

Šalies normatyvas

vietų

gavėjų

vietų

gavėjų

 

1

2

3

4

5

6

7

Dienos socialinė globa asmens namuose ir institucijoje

1. suaugusiems asmenims su negalia;

2. vaikams su negalia;

3. senyvo amžiaus asmenims

48

 

9

55

32

 

3

25

19

 

2

25

 

3,0

 

0,3

4,0

Trumpalaikė socialinė globa institucijoje

1. suaugusiems asmenims su negalia;

2. vaikams su negalia;

3. likusiems be tėvų globos vaikams, kuriems nustatyta laikinoji globa, ir socialinės rizikos vaikams;

4. senyvo amžiaus asmenims;

5. socialinės rizikos suaugusiems asmenims

 

 

 

35

 

 

 

 

 

 

40

3

 

7

32

 

 

 

 

2

 

29

 

 

0,5

 

1,1

5,0

 

 

 

0,3

4,6

 

Ilgalaikė socialinė globa institucijoje

1. suaugusiems asmenims su negalia;

2. vaikams su negalia;

3. likusiems be tėvų globos vaikams, kuriems nustatyta nuolatinė globa;

4. senyvo amžiaus asmenims.

12

 

 

68

 

 

53

45

 

6

54

 

 

64

 

7,0

 

1,0

8,5

 

 

10,0

 

Socialinė priežiūra

1. suaugusiems asmenims su negalia;

2. senyvo amžiaus asmenims;

3. vaikams su negalia ir jų šeimoms (teikiama asmens (šeimos) namuose, socialinės priežiūros centruose, savarankiško gyvenimo namuose ir kt.);

4. socialinės rizikos suaugusiems asmenims, socialinės rizikos šeimoms (teikiama asmens (šeimos) namuose, socialinės priežiūros centruose, savarankiško

gyvenimo namuose ir kt.);

5. socialinės rizikos vaikams (teikiama socialinės priežiūros centruose ir kt.)

118

 

90

 

 

 

 

 

 

 

 

40

96

 

 

 

 

 

 

 

10

13

 

13

 

 

 

 

 

 

 

 

6

202

 

57

 

5

 

 

 

 

 

 

274

 

 

 

 

 

 

 

 

152

 

41,6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

43,0

 

 

 

 

 

 

 

 

24,0

Bendrosios socialinės paslaugos

Sociokultūrinės paslaugos;

transporto organizavimas;

informavimas, konsultavimas,

kitos bendrosios socialinės paslaugos

1821

 

159

 

 

 

45

 

1528

 

83

 

 

Pagal poreikį

 

 

240,0

13,0

 

 

7. Socialinių darbuotojų ir socialinių darbuotojų padėjėjų skaičius savivaldybėje

 

Eil. Nr.

Įstaigos

Socialinių darbuotojų skaičius

Socialinių darbuotojų padėjėjų skaičius

iš viso

iš jų finansuojamų iš valstybės biudžeto

1.

Savivaldybės socialinių paslaugų įstaigose:

26,5

5,5

51,5

1.1.

 biudžetinėse

13

-

32,5

1.2.

 viešosiose

13,5

5,5

19

2.

Savivaldybės administracijoje

-

-

-

 

Iš viso

26,5

5,5

51,5

______________

 

III. TIKSLAI, UŽDAVINIAI IR PRIEMONIŲ PLANAS

 

8. Ankstesnių metų socialinių paslaugų plano įgyvendinimo rezultatų trumpa apžvalga

 

Įvertinus Socialinių paslaugų 2010 metų plane numatytas priemones, buvo teikiamos visos plane numatytos socialinės paslaugos. Apžvelgus Socialinių paslaugų 2010 metų plane numatytas prioritetines socialinių paslaugų plėtros kryptis, paslaugų gavėjų skaičius išlieka panašus kaip ir 2009 metais. Pastebimas dienos socialinės globos namuose paslaugų padidėjimas, kai kurių bendrųjų paslaugų – transporto organizavimo, sociokultūrinių paslaugų gavėjų skaičiaus išaugimas.

2010 m. paslaugų gavėjų, gaunančių dienos socialinės globos paslaugas asmens namuose, padidėjo 1,5 karto.

 

9. Prioritetinės socialinių paslaugų plėtros kryptys

 

1. Plėsti dienos socialinės globos paslaugas namuose senyvo amžiaus ir neįgaliems asmenims.

2. Teikti socialinių įgūdžių ugdymo ir palaikymo bei užimtumo paslaugas socialinės rizikos šeimoms ir jų vaikams.

3. Teikti socialines paslaugas socialinių paslaugų centre, atsižvelgiant į paslaugų gavėjų poreikius.

 

10. Priemonių planas

 

1 tikslas – organizuoti ir teikti socialines paslaugas įvairioms žmonių socialinėms grupėms

Uždaviniai

Priemonės

Lėšos tūkst. Lt,

finansavimo šaltiniai

Atsakingi vykdytojai

Laukiamas rezultatas

 

1

2

3

4

5

1. Užtikrinti asmenų be nuolatinės vietos socialines garantijas

Trumpalaikė socialinė globa, laikinas apnakvindinimas, maitinimo organizavimo paslaugos įstaigoje

Iš viso 347,7, iš jų 329,0 –

savivaldybės biudžetas, 18,7 – spec. programos lėšos

 

Alytaus nakvynės namai

Vietų skaičius Alytaus nakvynės namuose, 66 vietos.

Nakvynės namų vidutinis maitinimo paslaugas gaunančių asmenų skaičius per mėn., planuojama 30 asmenų;

Nakvynės namų vidutinis trumpalaikės socialinės globos paslaugas gaunančių asmenų skaičius per metus 25 asmenys; Nakvynės namų vidutinis laikino apnakvindinimo paslaugas gaunančių asmenų skaičius per mėn. 15 asmenų.

2. Teikti kompleksinę socialinę pagalbą socialinės rizikos asmenims, šeimoms, krizių atvejus patyrusiems asmenims.

Specialistų konsultacijos, laikino apnakvindinimo paslaugos smurtą patiriantiems asmenims, socialinės rizikos grupės šeimoms

4,0 – savivaldybės biudžeto lėšos; 12,0 –projektinės lėšos; 262,8 – valstybės lėšos (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms atlikti

Moterų krizių centras, Socialinės paramos skyrius

Apie 30 moterų, patiriančių smurtą, Moterų krizių centre bus suteikta kompleksinė pagalba, 96 savivaldybėje esančioms rizikos grupės šeimoms teikiamos socialinės priežiūros paslaugos

3.Teikti kompleksinę socialinę pagalbą socialinės rizikos asmenims, šeimoms, krizių atvejus patyrusiems asmenims.

Teikti kompleksines socialines paslaugas priklausomybės ligomis sergantiems asmenims

 

26,0 – savivaldybės biudžeto lėšos

Raudono Kryžiaus organizacijos Alytaus skyrius

Vidutiniškai 100 intraveninius narkotikus vartojančių asmenų gaus socialines ir medicinines paslaugas.

4. Užtikrinti socialinių paslaugų teikimą, užimtumą ir aplinkos pritaikymą pagyvenusiems asmenims, asmenims su negalia ir kitų socialinių grupių asmenims

Ilgalaikė, dienos socialinė globa Alytaus miesto ir kitų savivaldybių socialinių paslaugų įstaigose, teikiama savivaldybės gyventojams

 

Iš viso 4 621,9, iš jų 3 938,3 –savivaldybės lėšos, 683,6 –valstybės lėšos, 401,2 – kitų šaltinių lėšos

Socialinės paramos skyrius, socialinių paslaugų įstaigos

Šiuo uždaviniu teikiamos ilgalaikės, dienos socialinės globos paslaugos Alytaus miesto savivaldybės gyventojams VšĮ Alytaus medicininės reabilitacijos ir sporto centre, VšĮ „Mūsų atgaiva“, VšĮ „Vilties pastogė“, Alytaus vaikų globos namuose, kitų savivaldybių pensionatuose, globos namuose (iš to skaičiaus Vaikų globos namuose), kuriuose socialines paslaugas gauna Alytaus miesto gyventojai. Planuojama, kad igalaikę globą gaus 55 asmenys, dienos socialinės globos paslaugas įstaigose – 48 asmenys; dienos socialinės globos namuose – 50; socialinės priežiūros (pagalba namuose) – 75 asmenys; Vaikų globos namuose paslaugų gavėjų skaičius – 62 vaikai (Alytaus m. sav.), iš viso 160 vaikų.

5. Užtikrinti socialinių paslaugų teikimą, užimtumą ir aplinkos pritaikymą pagyvenusiems asmenims, asmenims su negalia ir kitų socialinių grupių asmenims

Transporto, maitinimo, sociokultūrinių ir kitų bendrųjų socialinių paslaugų teikimas socialinių paslaugų įstaigose, organizacijose

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

158,1 – savivaldybės biudžeto lėšos

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Socialinės paramos skyrius, visuomeninės organizacijos

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Įgyvendinant šią priemonę, teikiamos transporto organizavimo paslaugos neįgaliems asmenims, maitinimo paslaugos mažas pajamas gaunantiems asmenims, vienišų, neatpažintų asmenų laidojimas, sociokultūrinės paslaugos nevyriausybinėse organizacijose.

Transporto paslaugų gavėjų skaičius (per metus) – 160;

nemokamo maitinimo paslaugų gavėjų skaičius (per metus) – 135; sociokultūrinių paslaugų gavėjų skaičius – 500 (vidutiniškai per metus)

6. Užtikrinti socialinių paslaugų teikimą, užimtumą ir aplinkos pritaikymą pagyvenusiems asmenims, asmenims su negalia ir kitų socialinių grupių asmenims

Organizuoti aplinkos neįgaliems asmenims pritaikymą

50,0 – savivaldybės biudžeto lėšos

 

Socialinės paramos skyrius

Vykdoma Būsto pritaikymo programa negalią turintiems asmenims. Planuojama atlikti būsto pritaikymo darbus 10-čiai asmenų.

7. Teikti socialines paslaugas Socialinių paslaugų centre

 

Dienos socialinės globos paslaugų centre ir namuose, socialinės priežiūros ir kitų bendrų socialinių paslaugų teikimas.

 

Socialinės paramos skyrius, Socialinių paslaugų centras

Centre bus teikiamos dienos socialinės globos paslaugos neįgaliems asmenims, socialinės priežiūros paslaugos (pagalba namuose), socialinės priežiūros paslaugos socialinės rizikos šeimoms, vaikams, krizių įveikimo pagalba. Planuojama suteikti paslaugų:

dienos socialinės globos centre paslaugų gavėjų skaičius – 20;

dienos socialinės globos namuose paslaugų gavėjų skaičius – 50;

socialinės priežiūros (pagalba namuose) paslaugų gavėjų skaičius – 75;

socialinės rizikos šeimų, gaunančių socialinės priežiūros paslaugas, skaičius – 96;

vaikų, gaunančių socialinės priežiūros paslaugas centre, skaičius – 10.

 

11. Regioninių socialinių paslaugų poreikis 2011 m.

 

Eil. Nr.

Socialinių paslaugų rūšys pagal žmonių socialines grupes

Socialinės globos įstaiga

Mastas

(vietų sk.)

1

2

3

4

1.

Ilgalaikė socialinė globa:

 

 

1. Senyvo amžiaus asmenims

Veisiejų pensionatas

 

2

 

2. Suaugusiems asmenims su negalia (proto)

Socialinės globos įstaigų administravimo tarnyba prie SADM

4

3. Be tėvų globos likę vaikai, kuriems nustatyta nuolatinė globa

Alytaus vaikų globos namai,

 

15

 

4. Vaikai ir jaunimas su negalia (proto)

Socialinės globos įstaigų administravimo tarnyba prie SADM

1

2.

Trumpalaikė socialinė globa

suaugusiems žmonėms su negalia (proto)

 

 

 

 

3.

Kitos socialinės paslaugos (įrašykite)

 

 

______________

 

Regioninių socialinių paslaugų poreikis 2010 m. buvo patenkintas, t. y. 4 asmenys apgyvendinti ilgalaikės socialinės globos namuose.

 

IV. FINANSAVIMO PLANAS

 

12. Socialinių paslaugų finansavimo šaltiniai

 

Eil. Nr.

 

Socialinių paslaugų finansavimo šaltiniai

Pagal faktines išlaidas

Pagal planines išlaidas

2010 m.

2011 m.

 2012 m.

1

2

3

4

5

1.

Savivaldybės biudžeto išlaidos socialinėms paslaugoms, tūkst. Lt

1917,4

4505

4555

 

Palyginti su bendru savivaldybės biudžetu, proc.

1,31

2,74

2,80

2.

LR valstybės biudžeto specialiosios tikslinės dotacijos, tūkst. Lt

771,8

946,4

976,0

 

iš jų:

 

 

 

2.1.

socialinės rizikos šeimų socialinei priežiūrai organizuoti

252,5

262,8

270,0

2.2.

asmenų su sunkia negalia socialinei globai organizuoti

519,3

683,6

730,0

2.3.

vaikų globos (rūpybos) išmokoms

-

-

-

3.

ES struktūrinių fondų lėšos, tūkst. Lt

1 934,6

-

-

4.

Asmenų mokėjimai už socialines paslaugas, tūkst. Lt

422,9

440,0

450,0

5.

Kitos lėšos, tūkst. Lt

196,9

200,0

210,0

 

Iš viso, tūkst. Lt

5243,6

6 091,4

6 191,0

 

12.1. Socialinių paslaugų finansavimo šaltinių įvertinimas

 

Pagrindinis socialinių paslaugų teikimo finansavimo šaltinis yra savivaldybės ir valstybės lėšos. Visuomeninės organizacijos vykdo veiklą naudodamos ir kitus šaltinius – projektų lėšas, lėšas, gaunamas iš rėmėjų ir kt. 2010 m. nevyriausybinės organizacijos, vykdančios įvairius projektus, įsisavino apie 100 tūkst. litų lėšų. Projektų vykdymas, gaunant lėšas iš Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, ES struktūrinių fondų, kitų šaltinių numatomas ir 2011 metais. Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje projektams finansuoti, Neįgaliųjų reikalų departamentas prie SADM Alytaus miesto savivaldybės organizacijoms 2011 m. skyrė 180 tūkst. litų, tai 30,0 tūkstančių litų daugiau nei 2010 metais.

Lyginant 2010 su 2011 m, planuojamas savivaldybės biudžeto išlaidų, skirtų socialinėms paslaugoms, didėjimas. Planuojamas savivaldybės lėšų didėjimas 2,34 karto, kadangi finansuojami Alytaus vaikų globos namai. Valstybės lėšų dotacijos turi tendenciją didėti. Tai nulemia didėjantis sunkią negalią turinčių asmenų skaičius.

2007 m. iš savivaldybės biudžeto socialinėms paslaugoms panaudota 2,3 mln. Lt, socialines paslaugas gavo apie 1100 paslaugų gavėjų, 2008 m. iš savivaldybės biudžeto socialinėms paslaugoms skirta 2,2 mln. Lt, paslaugas gavo apie 1200 paslaugų gavėjų, 2009 m. – 2,8 mln. Lt, paslaugas gavo apie 1200 paslaugų gavėjų; 2010 m. – 1,9 mln. Lt, 2011 m. numatyta skirti 4,5 mln. Lt

 

13. Socialinių paslaugų finansavimo iš savivaldybės biudžeto būdai

 

Eil. Nr.

Finansavimo būdai

Lėšos

(tūkst. Lt arba proc.)

praėję metai

einamieji metai

1.

Socialinių paslaugų pirkimas

65,0

124,0

2.

Tiesioginis socialinių paslaugų įstaigų finansavimas

1772,5

4286,0

 

iš jo:

 

 

2.1.

savivaldybės pavaldumo įstaigoms

1228,2

3786,5

2.2.

regioninių socialinių paslaugų įstaigoms pagal lėšų kompensavimo sutartis

544,3

499,5

2.3.

visuomeninių organizacijų įstaigoms pagal lėšų kompensavimo sutartis

 

 

3.

Savivaldybės biudžeto lėšos, skirtos visuomeninėms organizacijoms

95,9

113,0

4.

Finansavimas vykdant socialinių paslaugų programas

-

-

 

Iš viso

1933,4

4523,0

 

14. Lėšos, reikalingos žmogiškųjų išteklių plėtrai

 

Socialines paslaugas teikiančiose įstaigose 2011 m. darbuotojų kvalifikacijai kelti lėšų nenumatyta. Alytaus darbo rinkos mokymo ir konsultavimo tarnyba, atsižvelgdama į Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos patvirtintą tvarką dėl socialinių darbuotojų ir jų padėjėjų profesinės kvalifikacijos reikalavimų, kasmet organizuoja kvalifikacijos kėlimo kursus, kuriuose turi galimybę dalyvauti įstaigų darbuotojai.

 

15. Savivaldybės finansinių galimybių palyginimas su numatytų priemonių finansavimu

 

Alytaus miesto savivaldybėje socialinės paslaugos organizuojamos pagal gyventojų poreikius. Planuojamos savivaldybės finansinės galimybės atitinka įvertintą socialinių paslaugų poreikį bei planuojamą socialinių paslaugų plėtrą. Siekiant išlaikyti Alytaus miesto savivaldybės organizuojamų socialinių paslaugų teikimo kokybę ir kiekybę, būtina didinti šiai sričiai skiriamą finansavimą.

 

15.1. Savivaldybės organizuojamų socialinių paslaugų įvertinimas

 

Siekiant pagerinti socialinių paslaugų teikimą Alytaus mieste, būtina atsižvelgti į tai, ko labiausiai reikia paslaugų gavėjams, nes paslaugų plėsti nepavyks dėl riboto savivaldybės biudžeto. Todėl buvo išskirtos prioritetinės socialinių paslaugų plėtros kryptys:

1. Socialinė priežiūra socialinės rizikos vaikams.

2. Krizių įveikimo pagalba.

 

V. PLĖTROS VIZIJA IR PROGNOZĖ

 

16. Socialinių paslaugų plėtros vizija

 

Atsižvelgiant į socialinių paslaugų gavėjų poreikius, šalies ekonominę ir demografinę situaciją, planuojamas socialinės priežiūros ir ilgalaikės socialinės globos paslaugų didėjimas. Šios paslaugos reikalingos senyvo

Pagal Alytaus regiono plėtros plano viena iš prioritetinių priemonių – socialinių paslaugų centro įkūrimas – įgyvendinta 2010 m. pabaigoje įkūrus viešąją įstaigą Alytaus miesto socialinių paslaugų centrą. Šioje įstaigoje bus teikiamos krizių įveikimo, dienos socialinės globos, socialinės priežiūros neįgaliems, senyvo amžiaus asmenims ir socialinės rizikos šeimoms paslaugos.

Alytaus miesto savivaldybės administracija pasirašė bendradarbiavimo sutartį su Labdaros paramos fondu SOS vaikų kaimų Lietuvoje draugija, pagal kurią 2011 m. numatyta teikti socialines paslaugas bei materialinę paramą socialiai pažeistoms ir socialinės rizikos šeimoms.

Alytaus mieste yra sergančių Parkinsono, išsėtine skleroze ir kitomis ligomis asmenų, kurių ligoms progresuojant, jie didesnę dalį laiko praleidžia namuose prižiūrimi artimųjų. Siekiant sumažinti minėtų ligonių atskirtį ir padėti jų artimiesiems, būtų tikslinga neįgaliesiems teikti dienos socialinės globos paslaugas Alytaus miesto socialinių paslaugų centre, kuriame jie turiningai leistų laisvalaikį, būtų ugdomi jų meniniai ar kiti gebėjimai.

 

17. Prognozuojamos socialinės paslaugos

 

Prognozuojamų plėsti savivaldybėje socialinių paslaugų rūšys:

1. Socialinės priežiūros paslaugos socialinės rizikos šeimų vaikams.

2. Krizių įveikimo pagalba.

3. Dienos socialinė globa įstaigoje ir namuose.

Socialinių paslaugų plėtra leis pasiekti, kad neįgalūs ir senyvo amžiaus asmenys kuo ilgiau gyventų savo bendruomenėje ir mažėtų ilgalaikės socialinės globos poreikis, suteikiant galimybę jų artimiesiems likti darbo rinkoje. Krizių įveikimo pagalbos paslaugos padės šeimoms ir asmenims spręsti socialines problemas ir mažinti jų socialinę atskirtį.

Socialinių paslaugų plėtra siejama ir su socialinių paslaugų įstaigų, nevyriausybinių organizacijų glaudesniu bendradarbiavimu, siekiant sukurti efektyvesnį socialinių paslaugų tinklą.

 

18. Savivaldybės biudžeto augimo perspektyva ir numatomas pokytis

 

Savivaldybės biudžeto lėšų, skirtų socialinėms paslaugoms teikti, 2011 m. numatyta 2,35 karto daugiau negu 2010 metais. Numatytą pokytį sąlygoja valstybės ekonominė situacija, teisinės bazės, reglamentuojančios socialines paslaugas, pakeitimai, Alytaus vaikų globos namų savininko teisių ir pareigų perdavimas Alytaus miesto savivaldybei, panaikinus Alytaus apskrities viršininko administraciją.

 

19. Ateinančių 3 metų išteklių prognozė

 

Siekiant geresnio socialinių paslaugų poreikio tenkinimo, ateinantiems trejiems metams prognozuojamas lėšų poreikio augimas 9–10 procentų kiekvienais metais.

 

VI. PLANO ĮGYVENDINIMO PRIEŽIŪRA

 

20. Socialinių paslaugų plano įgyvendinimo priežiūros vykdytojai

 

Alytaus miesto savivaldybės socialinių paslaugų plano įgyvendinimą prižiūrės Alytaus miesto savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyrius.

 

21. Socialinių paslaugų plano įgyvendinimo priežiūros etapai ir įvertinimo rezultatai

 

Socialinės paramos skyrius renka, sistemina ir analizuoja informaciją apie teikiamas socialines paslaugas savivaldybės teritorijoje. Atliekamos apklausos dėl socialinių paslaugų poreikio, jų teikimo kokybės. Socialinių paslaugų įstaigos ir organizacijos teikia ketvirčio ir metines biudžeto vykdymo bei veiklos ataskaitas. Socialinės paramos skyrius analizuoja ir vertina, kaip socialinių paslaugų įstaigos, organizacijos įgyvendina Socialinio paslaugų plano tikslus ir uždavinius, ar efektyviai ir taupiai naudojamos lėšos.

Savivaldybės interneto tinklalapyje pateikiamas Alytaus miesto socialinių paslaugų plano projektas, savivaldybės gyventojams sudaromos sąlygos pareikšti nuomonę ir vertinti socialinių paslaugų teikimą, teikti pasiūlymus dėl socialinių paslaugų efektyvumo. Taip pat tinklalapyje yra skelbiama informacija apie socialinių paslaugų įstaigas, organizacijas, teikiamų paslaugų kainas, socialinių paslaugų gavimo tvarką.

 

22. Pasiektų rezultatų, tikslų ir uždavinių analizė, numatytų vykdyti priemonių efektyvumas

 

 

Socialinių paslaugų efektyvumo vertinimo rodikliai

2008 m.

2009 m.

2010 m.

1.

Savivaldybės biudžeto išlaidos per metus socialinėms paslaugoms, tenkančios vienam savivaldybės gyventojui, Lt

32,24

29,7

30,1

2.

Valstybės skirtų dotacijų santykis su savivaldybės biudžeto lėšomis, skiriamomis socialinėms paslaugoms, proc.

25,6

38,7

40,3

3.

Vietų skaičiaus stacionariose socialinių paslaugų įstaigose santykis su vietų skaičiumi (maksimaliu lankytojų skaičiumi per dieną) nestacionariose socialinių paslaugų įstaigose (laikino gyvenimo namuose, dienos socialinės globos centruose, savarankiško gyvenimo namuose, socialinės priežiūros centruose).

0,48

 

 

0,42

 

 

0,63

4.

Socialinių paslaugų (įskaitant bendrąsias socialines paslaugas) gavėjų skaičiaus santykis su bendru savivaldybės gyventojų skaičiumi, proc.

4,3

 

9,6

4,2

5.

Socialinės globos ir socialinės priežiūros gavėjų skaičiaus santykis su bendru savivaldybės gyventojų skaičiumi, proc.

0,52

 

0,7

 

1,04

6.

Regioninių socialinių paslaugų gavėjų skaičiaus santykis su kitų socialinių paslaugų (išskyrus bendrąsias socialines paslaugas) gavėjais.

0,09

 

0,13

 

0,05

7.

Socialinių darbuotojų ir socialinių darbuotojų padėjėjų skaičius savivaldybėje, tenkantis 10 tūkst. savivaldybės gyventojų.

6,7

6,26

12,3

8.

Socialinių paslaugų poreikio patenkinimo procentas (asmenų (šeimų), kuriems patenkintas socialinių paslaugų poreikis, santykis su asmenų (šeimų) skaičiumi, kuriems įvertintas socialinių paslaugų poreikis).

0,77

 

0,82

 

0,93

______________

 

 

 

  

Į pradžią