Alytaus miesto savivaldybės dokumentų paieška
Keičiantis Susijęs Atsisiųskite aktą byloje
Sprendimas, Nr. T-260 2010-12-29
Padalinys: ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA
Pastaba: Iš dalies pakeistas

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 
DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS 2011 METŲ SPECIALIOSIOS KOMUNALINIŲ ATLIEKŲ TVARKYMO PROGRAMOS TVIRTINIMO

ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

SPRENDIMAS

 DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS 2011 METŲ SPECIALIOSIOS KOMUNALINIŲ ATLIEKŲ TVARKYMO PROGRAMOS TVIRTINIMO

 

2010 m. gruodžio 29 d. Nr. T-260

Alytus

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo (Žin., 1994, Nr. 55-1049; Žin., 2008, Nr. 113-4290) 16 straipsnio 2 dalies 40 punktu, Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2008 m. lapkričio 27 d. sprendimu Nr. T-214 „Dėl Alytaus miesto savivaldybės vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą nuostatų tvirtinimo“ patvirtintų Vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą nuostatų 39 punktu, atsižvelgdama į 2009 m. birželio 22 d. Alytaus miesto savivaldybės vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą administravimo sutarties Nr. 166/SR-738 7.25 punktą, Alytaus miesto savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:

Tvirtinti Alytaus miesto savivaldybės 2011 metų specialiąją komunalinių atliekų tvarkymo programą (pridedama).

 

Savivaldybės meras                                                                                                         Feliksas Džiautas

______________

 

PATVIRTINTA

Alytaus miesto savivaldybės tarybos

2010 m. gruodžio 29 d.

sprendimu Nr. T-260

 

ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS 2011 METŲ SPECIALIOJI KOMUNALINIŲ ATLIEKŲ TVARKYMO PROGRAMA

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Alytaus miesto savivaldybės komunalinių atliekų tvarkymo programa (toliau – programa) vykdoma vadovaujantis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos, Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo įstatymais.

2. Alytaus miesto savivaldybės komunalinių atliekų tvarkymo programa parengta siekiant įdiegti visoje savivaldybės teritorijoje racionalią, patikimą, ekonomiškai pagrįstą ir pažangią atliekų tvarkymo sistemą (toliau – sistema).

3. Programos vykdytojas – UAB Alytaus regiono atliekų tvarkymo centras (toliau – UAB ARATC).

4. Programos įgyvendinimo trukmė – 2011 metai.

 

II. ESAMOS PADĖTIES ANALIZĖ

 

5. Alytaus miesto savivaldybė ir UAB ARATC pasirašė komunalinių atliekų tvarkymo sistemos organizavimo sutartį (2007-10-25, Nr. 169/SR-1445), kuria UAB ARATC įsipareigojo organizuoti ir eksploatuoti komunalinių atliekų tvarkymo sistemą, apimančią:

5.1. komunalinių atliekų surinkimą iš fizinių ir juridinių asmenų visoje savivaldybės teritorijoje bei atliekų turėtojų aprūpinimą reikiamo – jų poreikius tenkinančio dydžio konteineriais;

5.2. atliekų šalinimą regioniniame sąvartyne;

5.3. vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų tvarkymą administravimą;

5.4. visuomenės informavimą apie atliekų tvarkymą – t. y. savivaldybės gyventojų, atliekų turėtojų, vietinės rinkliavos mokėtojų informavimą apie komunalinių atliekų tvarkymo sistemą ir atliekų surinkimo tvarką; atliekų tvarkymo vietas ir teikiamas paslaugas.

 

III. PROGRAMOS TIKSLAI IR UŽDAVINIAI

 

6. Programos tikslas – pažangus Lietuvos Respublikos vietos savivaldos, Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo įstatymų reikalavimus atitinkantis komunalinių atliekų tvarkymas savivaldybės teritorijoje.

7. Programos uždaviniai:

7.1. surinkti ir pašalinti komunalines atliekas jų susidarymo vietose bei jas tvarkyti, užtikrinant kuo mažesnį neigiamą poveikį aplinkai, tausojant gamtos išteklius, užkertant kelią užkrečiamoms ligoms plisti, saugant aplinką nuo organinės, fizinės ir cheminės taršos.

7.2. sukurti komunalinių atliekų tvarkymui reikalingą infrastruktūrą;

7.3. formuoti tvarkingą, saugią gyventojų ir svečių poreikius atitinkančią, poilsiui tinkamą aplinką;

7.4. užtikrinti viešosios komunalinių atliekų tvarkymo paslaugos teikimą visiems savivaldybės atliekų turėtojams;

7.5. pasiekti, kad būtų įgyvendintas principas „teršėjas moka“, t. y. atliekų tvarkymo sąnaudoms padengti nustatoma vietinė rinkliava už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą.

 

IV. PROGRAMOS PRIEMONĖS IR VERTINIMO KRITERIJAI

 

8. Programos laikotarpiu numatomos priemonės, skirtos savivaldybėje įdiegti racionalią, pažangią komunalinių atliekų tvarkymo sistemą.

 

1 lentelė

Planuojamas surinkti ir šalinti komunalinių atliekų kiekis

Eil.Nr.

Priemonės pavadinimas

Matavimo vnt.

Vertinimo kriterijai (planuojamas surinkti ir šalinti komunalinių atliekų kiekis)

1.

Komunalinių atliekų surinkimas ir transportavimas iki regioninio sąvartyno

tonos

19 010

2.

Komunalinių atliekų šalinimas

tonos

19 010

 

V. PROGRAMOS SĄMATA

 

2 lentelė

2011 m. pajamos

Eil.

Nr.

Pajamų šaltiniai

2011 m. numatyta

surinkti lėšų (tūkst. Lt)

1.

Vietinė rinkliava už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą (mokama pagal Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2008-11-27 sprendimu Nr. T-214 „Dėl Alytaus miesto savivaldybės vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą nuostatų tvirtinimo“ patvirtintus Vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą nuostatus)

4 172,3

 

IŠ VISO PAJAMŲ

4 172,3

 

LĖŠŲ LIKUTIS 2011-01-01__________________tūkst. Lt

 

                                                              4 172,3

2011 metų PROGRAMOS LĖŠOS____________tūkst. Lt

 

3 lentelė

2011 m. išlaidos

Eil.

Nr.

Išlaidų straipsniai

Skirtos lėšos (tūkst. Lt)

1.

Komunalinių atliekų surinkimas ir transportavimas šalinti regioniniame sąvartyne

(vienos tonos mišrių komunalinių atliekų surinkimo Alytaus miesto savivaldybės teritorijoje ir transportavimo šalinti į Alytaus regioninį sąvartyną pagal tarp Alytaus miesto savivaldybės administracijos, UAB „Dzūtra“, UAB Alytaus regiono atliekų tvarkymo centro 2009-08-06 sudarytą sutartį Nr. 218/SR-1002 kaina be PVM 64,49 Lt.

P. S. Vadovaujantis sutartimi, fiksuota kaina indeksuojama pagal oficialųjį vidutinį metinį vartotojų kainų indeksą Lietuvos Respublikoje, remiantis Statistikos departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės informacija apie praėjusius metus nuo sausio 1 dienos iki gruodžio 31 dienos.)

1 439,4

2.

Atliekų šalinimas (UAB ARATC)

(vienos Alytaus miesto savivaldybės teritorijoje susidarančių mišrių komunalinių atliekų UAB ARATC direktoriaus 2010 11 02 įsakymu Nr. V-175 nustatyta kaina be PVM 108,97 Lt/t)

2 379,1

3.

Užterštų teritorijų tvarkymas, miesto valymas

(Alytaus miesto savivaldybės administracijos Komunalinio ūkio skyrius)

300,0

4.

Konteinerių aikštelių įrengimas

(Alytaus miesto savivaldybės administracijos Komunalinio ūkio skyrius)

53,0

 

IŠ VISO IŠLAIDŲ

4 172,3

2011 m. rugsėjo 29 d. Alytaus miesto savivaldybės tarybos sprendimo Nr. T-230 redakcija

______________

 

Į pradžią