Alytaus miesto savivaldybės dokumentų paieška
Atsisiųskite aktą byloje
Įsakymas, Nr. DV-583 2010-10-07
Padalinys: ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 
DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS EKSTREMALIŲJŲ SITUACIJŲ OPERACIJŲ CENTRO SUDĖTIES SUDARYMO IR NUOSTATŲ TVIRTINIMO

ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS

DIREKTORIUS

 

 ĮSAKYMAS

 DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS EKSTREMALIŲJŲ SITUACIJŲ OPERACIJŲ CENTRO SUDĖTIES SUDARYMO IR NUOSTATŲ TVIRTINIMO

 

2010 m. spalio 7 d. Nr. DV-583

Alytus

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 29 straipsnio 8 dalies 2 punktu (Žin., 1994, Nr. 55-1049; 2008, Nr. 15-508; 2009, Nr. 159-7206), Civilinės saugos įstatymo (Žin., 1998, Nr. 115-3230, 2004, Nr. 163-5941) 14 straipsnio 5 punktu ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010-08-25 nutarimu Nr. 1213 patvirtintu Ekstremalių situacijų operacijų centrų sudarymo ir darbo organizavimo tipinės tvarkos aprašu:

1. S k i r i u Alytaus miesto savivaldybės ekstremaliųjų situacijų operacijų centro koordinatoriumi Algimantą Tarasevičių, Alytaus miesto savivaldybės administracijos Komunalinio ūkio skyriaus vedėją.

2. S u d a r a u Ekstremaliųjų situacijų operacijų centro struktūrines grupes:

2.1. Operacinio vertinimo ir ekstremaliųjų situacijų prevencijos bei informacijos valdymo grupę: Vida Mačernienė, Alytaus miesto savivaldybės administracijos Aplinkos apsaugos skyriaus vedėja, Genė Platūkienė, Alytaus miesto savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyriaus vedėjo pavaduotoja, Kęstutis Rydolis, Alytaus apskrities priešgaisrinės gelbėjimo valdybos Operacinio vadovavimo skyriaus viršininkas, Vytautas Arlauskas, AB „Lietuvos dujos“ Kauno filialo padalinio Alytaus skyriaus eksploatavimo inžinierius, Rimgaudas Simonaitis, AB „Rytų skirstomieji tinklai“ Alytaus regiono Alytaus skyriaus Dispečerinio valdymo grupės vadovas, Rolandas Žakas, UAB ,,Dzūkijos vandenys“ direktorius, Kęstutis Laužonis, UAB „Litesko“ filialo „Alytaus energija“ technikos direktorius, Remigija Neciunskienė, Alytaus visuomenės sveikatos centro Visuomenės sveikatos saugos skyriaus vyriausioji specialistė.

2.2. Materialinio techninio aprūpinimo grupę: Palmira Raškauskienė, Alytaus miesto savivaldybės administracijos Komunalinio ūkio skyriaus vedėjo pavaduotoja, Antanas Butkevičius Alytaus miesto savivaldybės administracijos Finansų skyriaus vedėjas, Aldona Sviderskienė, Alytaus miesto savivaldybės administracijos Buhalterinės apskaitos skyriaus vedėja.

2.3. Visuomenės informavimo ir elektroninių ryšių organizavimo ir palaikymo grupę: Asta Guzienė, Alytaus miesto savivaldybės administracijos Informacinių technologijų skyriaus vedėja, Irena Bikulčienė, Alytaus miesto savivaldybės administracijos Viešųjų ir užsienio ryšių skyriaus vyriausioji specialistė; Evaldas Latvėnas, UAB „Alytaus kabelinė televizija“ direktorius, Vida Ramanauskaitė-Grišmanauskienė, UAB Alytaus radijo vyriausioji redaktorė;

2.4. Administravimo grupę: Violeta Stanionienė, Alytaus miesto savivaldybės administracijos Vidaus ūkio skyriaus vedėja, Rasa Ogulevičienė, Alytaus miesto savivaldybės administracijos Vidaus administravimo skyriaus vedėjo pavaduotoja, Darius Kulbinskas, Alytaus miesto savivaldybės administracijos Informacinių technologijų skyriaus vyriausiasis specialistas.

3. T v i r t i n u Alytaus miesto savivaldybės ekstremaliųjų situacijų operacijų centro nuostatus (pridedama).

 

Administracijos direktorius                                                                                      Giedrius Čereškevičius

______________

 

PATVIRTINTA

Alytaus miesto savivaldybės

administracijos direktoriaus

2010 m. spalio 7 d.

įsakymu Nr. DV-583

 

ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS EKSTREMALIŲJŲ SITUACIJŲ OPERACIJŲ CENTRO SUDARYMO IR DARBO

ORGANIZAVIMO NUOSTATAI

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Ekstremaliųjų situacijų operacijų centro sudarymo ir darbo organizavimo nuostatai (toliau – nuostatai) nustato savivaldybės ekstremaliųjų situacijų operacijų centro (toliau – operacijų centras) tikslus, uždavinius ir funkcijas, sudarymo, darbo organizavimo ir sušaukimo tvarką.

2. Operacijų centras savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, kitais civilinę saugą reglamentuojančiais teisės aktais.

3. Operacijų centrą steigia ir jo nuostatus tvirtina Alytaus miesto savivaldybės administracijos direktorius.

4. Nuostatuose vartojamos sąvokos apibrėžtos Lietuvos Respublikos civilinės saugos įstatyme (Žin., 1998, Nr. 115-3230; 2009, Nr. 159-7207) ir kituose teisės aktuose.

 

II. OPERACIJŲ CENTRO VEIKLOS TIKSLAI, UŽDAVINIAI IR FUNKCIJOS

 

5. Pagrindiniai operacijų centro veiklos tikslai – vykdyti ekstremaliųjų situacijų prevenciją, užtikrinti Ekstremalių situacijų komisijos priimtų sprendimų įgyvendinimą, organizuoti ir koordinuoti įvykių, ekstremaliųjų įvykių ir ekstremaliųjų situacijų likvidavimą, padarinių šalinimą, gyventojų ir turto gelbėjimą.

6. Operacijų centro uždaviniai:

6.1. užtikrinti Ekstremalių situacijų komisijos priimtų sprendimų įgyvendinimą;

6.2. pagal kompetenciją organizuoti ir koordinuoti įvykio, ekstremaliojo įvykio ar ekstremaliosios situacijos likvidavimą, padarinių šalinimą, gyventojų ir turto gelbėjimą.

7. Operacijų centras, vykdydamas jam pavestus uždavinius, atlieka šias funkcijas:

7.1. pagal kompetenciją įgyvendina Ekstremalių situacijų komisijos sprendimus ekstremaliųjų situacijų prevencijos klausimais;

7.2. pagal kompetenciją renka, analizuoja ir vertina duomenis ir informaciją apie įvykį, ekstremalųjį įvykį, gresiančią ar susidariusią ekstremaliąją situaciją, prognozuoja jų eigą ir mastą, numato civilinės saugos priemones ir gelbėjimo veiksmus;

7.3. teisės aktų nustatyta tvarka organizuoja gyventojų, valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų, kitų įstaigų ir ūkio subjektų perspėjimą ir informavimą apie įvykį, ekstremalųjį

įvykį ar ekstremaliąją situaciją, galimus padarinius, jų šalinimo priemones ir apsisaugojimo nuo ekstremaliosios situacijos būdus;

7.4. keičiasi informacija su kitų institucijų operacijų centrais, analizuodamas, vertindamas įvykio, ekstremaliojo įvykio ar ekstremaliosios situacijos eigą;

7.5. organizuoja ir koordinuoja civilinės saugos sistemos pajėgų telkimą įvykių, ekstremaliųjų įvykių ar ekstremaliųjų situacijų likvidavimo, padarinių šalinimo, gyventojų ir turto gelbėjimo metu;

7.6. organizuoja ir koordinuoja materialinių išteklių, kurie teisės aktų nustatyta tvarka gali būti panaudoti įvykiui, ekstremaliajam įvykiui ar ekstremaliajai situacijai likviduoti, padariniams šalinti, valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų, kitų įstaigų, ūkio subjektų veiklai palaikyti ar atkurti, telkimą šiems tikslams pasiekti;

7.7. pagal kompetenciją koordinuoja civilinės saugos sistemos subjektų veiksmus įvykių, ekstremaliųjų įvykių ir ekstremaliųjų situacijų metu;

7.8. teikia Ekstremalių situacijų komisijai pasiūlymus dėl reikiamų civilinės saugos sistemos pajėgų, racionalaus ir veiksmingo Lietuvos Respublikos Vyriausybės (toliau – Vyriausybė) ir kitų institucijų skirtų finansinių ir kitų materialinių išteklių panaudojimo ekstremaliosios situacijos padariniams šalinti;

7.9. teisės aktų nustatyta tvarka informuoja tarptautinės pagalbos ir kaimyninių valstybių koordinavimo centrus apie gresiančią ar susidariusią ekstremaliąją situaciją;

7.10. atlieka kitas teisės aktų nustatytas su civilinės saugos sistemos uždavinių įgyvendinimu susijusias funkcijas.

 

III. OPERACIJŲ CENTRO SUDARYMAS IR DARBO ORGANIZAVIMAS

 

8. Operacijų centrą sudaro operacijų centro koordinatorius (atliekantis operacijų centro vadovo funkcijas) ir nariai, kuriuos skiria Alytaus miesto savivaldybės administracijos direktorius. Operacijų centras sudaromas iš valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų valstybės tarnautojų ir (ar) darbuotojų, profesinės karo tarnybos karių, ūkio subjektų darbuotojų. Į operacijų centro sudėtį gali būti įtraukiami ir civilinės saugos sistemos pajėgų atstovai.

9. Operacijų centro koordinatorius:

9.1. organizuoja, koordinuoja ir kontroliuoja operacijų centrui priskirtų uždavinių vykdymą ir funkcijų atlikimą;

9.2. pagal kompetenciją koordinuoja visų civilinės saugos sistemos pajėgų, dalyvaujančių likviduojant ekstremalųjį įvykį ar ekstremaliąją situaciją ir šalinant jų padarinius ekstremaliosios situacijos židinyje, veiksmus, iki paskiriamas ekstremaliosios situacijos operacijų vadovas, kai nėra gelbėjimo darbų vadovo;

9.3. pagal kompetenciją teikia Ekstremalių situacijų komisijai, ekstremaliosios situacijos operacijų vadovui pasiūlymus dėl gresiančiai ar susidariusiai ekstremaliajai situacijai valdyti ir padariniams šalinti reikalingų priemonių ir veiksmų.

10. Savivaldybės administracijos direktorius, steigdamas operacijų centrą, operacijų centro narius paskiria į grupes. Paskirti operacijų centro grupių vadovai pavaldūs operacijų centro koordinatoriui.

Operacijų centrą sudaro šios grupės:

10.1. operacinio vertinimo ir ekstremaliųjų situacijų prevencijos bei informacijos valdymo;

10.2. materialinio techninio aprūpinimo;

10.3. visuomenės informavimo ir elektroninių ryšių organizavimo ir palaikymo;

10.4. administravimo.

11. Operacinio vertinimo ir ekstremaliųjų situacijų prevencijos bei informacijos valdymo grupė:

11.1. teisės aktų nustatyta tvarka vykdo ekstremaliųjų situacijų prevenciją pagal atitinkamos valstybės ar savivaldybių institucijos ar įstaigos, ūkio subjekto kompetenciją;

11.2. prognozuoja įvykio, ekstremaliojo įvykio ir ekstremaliosios situacijos eigą, jos padarinių pobūdį ir mastą, planuoja civilinės saugos priemones ir gelbėjimo veiksmus;

11.3. įvertina susidariusią situaciją ir suderinusi su operacijų centro koordinatoriumi teikia ekstremaliosios situacijos operacijų vadovui pasiūlymus dėl reikiamų civilinės saugos sistemos pajėgų, racionalaus ir veiksmingo finansinių ir kitų materialinių išteklių panaudojimo gresiančios ar susidariusios ekstremaliosios situacijos padariniams šalinti;

11.4. organizuoja ir koordinuoja įvykio, ekstremaliojo įvykio ir ekstremaliosios situacijos likvidavimą, padarinių šalinimą, gyventojų ir turto gelbėjimą ir evakavimą;

11.5. koordinuoja gelbėjimo, paieškos ir neatidėliotinus darbus, civilinės saugos sistemos pajėgų telkimą ir veiksmus;

11.6. koordinuoja veiksmus ir keičiasi informacija su kitų institucijų operacijų centrais, analizuodama, vertindama ir prognozuodama įvykio, ekstremaliojo įvykio ir ekstremaliosios situacijos eigą;

11.7. organizuoja, analizuoja ir vertina informaciją ir duomenis apie įvykį, ekstremalųjį įvykį ar ekstremaliąją situaciją;

11.8. surinktą, išanalizuotą ir įvertintą informaciją apie įvykį, ekstremalųjį įvykį ar ekstremaliąją situaciją, suderinusi su operacijų centro koordinatoriumi, perduoda ekstremaliosios situacijos operacijų vadovui;

11.9. perduoda Ekstremalių situacijų komisijos, ekstremaliosios situacijos operacijų vadovo sprendimus ir kitą būtiną informaciją civilinės saugos sistemos pajėgoms ir kitiems civilinės saugos sistemos subjektams.

12. Materialinio techninio aprūpinimo grupė:

12.1. ekstremaliosios situacijos operacijų vadovo nurodymu organizuoja būtinų materialinių išteklių, kurie teisės aktų nustatyta tvarka gali būti panaudoti įvykiui, ekstremaliajam įvykiui ir ekstremaliajai situacijai likviduoti ir jų padariniams šalinti, valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų, kitų įstaigų, ūkio subjektų veiklai palaikyti ir atkurti, telkimą šiems tikslams pasiekti;

12.2. organizuoja materialinių išteklių, reikalingų būtiniausioms gyvenimo sąlygoms atkurti įvykio, ekstremaliojo įvykio ir ekstremaliosios situacijos metu, telkimą gyventojams.

13. Visuomenės informavimo ir elektroninių ryšių organizavimo ir palaikymo grupė:

13.1. rengia visuomenei informaciją apie gresiančią ar susidariusią ekstremaliąją situaciją, galimus jos padarinius, jų šalinimo priemones ir apsisaugojimo nuo ekstremaliosios situacijos būdus;

13.2. organizuoja spaudos konferencijas;

13.3. teisės aktų nustatyta tvarka organizuoja gyventojų, valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų, kitų įstaigų ir ūkio subjektų perspėjimą ir informavimą apie įvykį, ekstremalųjį įvykį ir ekstremaliąją situaciją, galimus jos padarinius, jų šalinimo priemones ir apsisaugojimo būdus;

13.4. atsižvelgdama į įvykio, ekstremaliojo įvykio ir ekstremaliosios situacijos eigą ir prognozę, planuoja operacijų centro ryšių, duomenų perdavimo įrangos ir sistemų veiklą, užtikrina tinkamą operacijų centro ryšių sistemų būklę;

13.5. užtikrina operacijų centro elektroninės informacijos apsaugą;

13.6. užtikrina turimų operacijų centro informacinių sistemų darbą.

14. Administravimo grupė:

14.1. užtikrina operacijų centro darbo vietų nuolatinį aprūpinimą darbui reikalingomis priemonėmis;

14.2. užtikrina operacijų centro įrangos eksploatavimą ir techninę priežiūrą;

14.3. užtikrina operacijų centro dokumentų įforminimą ir tvarkymą.

15. Operacijų centras pagal kompetenciją vykdo kitus operacijų centro koordinatoriaus sprendimus, būtinus Ekstremalių situacijų komisijos ir (ar) ekstremaliosios situacijos operacijų vadovo priimtiems sprendimams ir (ar) kitiems operacijų centro uždaviniams įgyvendinti.

16. Operacijų centras, atlikdamas funkcijas, turi teisę gauti iš valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų, kitų įstaigų, ūkio subjektų išsamią informaciją apie įvykį, ekstremalųjį įvykį ar ekstremaliąją situaciją, jų turimas civilinės saugos sistemos pajėgas ir materialinius išteklius, kurie galėtų būti panaudoti gelbėjimo, paieškos ir neatidėliotiniems darbams atlikti, gresiančiai ar susidariusiai ekstremaliajai situacijai likviduoti, jų padariniams šalinti.

17. Operacijų centro pasirengimas valdyti ekstremaliąsias situacijas įvertinamas teisės aktų nustatyta tvarka per organizuojamas civilinės saugos pratybas.

 

IV. OPERACIJŲ CENTRO SUŠAUKIMAS IR VEIKLA

 

18. Alytaus miesto savivaldybės administracijos direktorius operacijų centrą sušaukia:

18.1. gresiant ar susidarius ekstremaliajai situacijai;

18.2. teisės aktų nustatyta tvarka paskelbus trečią (visiškos parengties) civilinės saugos sistemos parengties lygį;

18.3. per civilinės saugos pratybas.

19. Atsižvelgdamas į įvykio, ekstremaliojo įvykio ir ekstremaliosios situacijos mastą ir pobūdį, taip pat operacijų centro sušaukimo tikslus, operacijų centro koordinatorius:

19.1. gali inicijuoti viso operacijų centro ar reikiamų operacijų centro grupių arba kai kurių jų narių sušaukimą;

19.2. gali kreiptis į kitas kompetentingas valstybės, savivaldybės institucijas, įstaigas ir ūkio subjektus su prašymu skirti atstovus, kurie padėtų užtikrinti operacijų centro veiklą.

20. Operacijų centro nariai pavaldūs operacijų centro koordinatoriui.

21. Operacijų centro nariai atlieka jiems pavestas funkcijas iš anksto įrengtose operacijų centro patalpose ir (ar) darbo vietose. Operacijų centro koordinatoriaus sprendimu operacijų centro nariai gali dirbti slėptuvėse, kai būtina užtikrinti jų apsaugą nuo gyvybei ar sveikatai pavojingų veiksnių, atsiradusių dėl gresiančios ar susidariusios ekstremaliosios situacijos.

______________

 

 

Į pradžią