Alytaus miesto savivaldybės dokumentų paieška
Pakeistas Susijęs Atsisiųskite aktą byloje
Sprendimas, Nr. T-115 2010-04-29
Padalinys: ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 
DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2009-09-24 SPRENDIMO NR. T-181 "DĖL VIETINĖS RINKLIAVOS UŽ KOMUNALINIŲ ATLIEKŲ SURINKIMĄ IŠ ATLIEKŲ TURĖTOJŲ IR ATLIEKŲ TVARKYMĄ LENGVATŲ SKYRIMO IR TEIKIMO" PAKEITIMO

ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2009-09-24 SPRENDIMO NR. T-181 „DĖL VIETINĖS RINKLIAVOS UŽ KOMUNALINIŲ ATLIEKŲ SURINKIMĄ IŠ ATLIEKŲ TURĖTOJŲ IR ATLIEKŲ TVARKYMĄ LENGVATŲ SKYRIMO IR TEIKIMO“ PAKEITIMO

 

 2010 m. balandžio 29 d. Nr. T-115

Alytus

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 18 punktu bei 18 straipsnio 1 dalimi (Žin., 1994, Nr. 55-1049; 2008, Nr. 113-4290), Rinkliavų įstatymo 12 straipsnio 3 punktu (Žin., 2000, Nr. 52-1484), Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2008-11-27 sprendimu Nr. T-214 „Dėl Alytaus miesto savivaldybės vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą nuostatų patvirtinimo“ patvirtintų Alytaus miesto savivaldybės vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą nuostatų 38 punktu, Alytaus miesto savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:

1. Pakeisti Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2009-09-24 sprendimo Nr. T-181 „Dėl vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą lengvatų skyrimo ir teikimo“ 1.1 punktu patvirtinto Vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą lengvatų skyrimo ir teikimo tvarkos aprašo:

1.1. pavadinimą ir išdėstyti jį taip – „Vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą lengvatų skyrimo ir teikimo mažas pajamas turintiems asmenims tvarkos aprašas“;

1.2. 1, 4 ir 10 punktus ir išdėstyti juos taip:

„ 1. Vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą lengvatų (toliau – lengvatos) skyrimo ir teikimo mažas pajamas turintiems asmenims tvarkos aprašas (toliau – tvarkos aprašas) nustato lengvatas, lengvatų dydį, skyrimo sąlygas ir tvarką. Tvarkos aprašas parengtas vadovaujantis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos ir Piniginės socialinės paramos nepasiturinčioms šeimoms ir vieniems gyvenantiems asmenims įstatymais.“

„4. Teisė į lengvatas nustatoma vadovaujantis Lietuvos Respublikos piniginės socialinės paramos nepasiturinčioms šeimoms ir vieniems gyvenantiems asmenims įstatymu, tačiau neatsižvelgiama į šeimos ar vieno gyvenančio asmens (turinčio vieną gyvenamąjį būstą) turimą turtą, ir šio tvarkos aprašo reikalavimais.“

10. Lengvatos skiriamos pagal Lietuvos Respublikos piniginės socialinės paramos nepasiturinčioms šeimoms ir vieniems gyvenantiems asmenims įstatyme nustatytas sąlygas, tačiau neatsižvelgiama į šeimos ar vieno gyvenančio asmens (turinčio vieną gyvenamąjį būstą) turimą turtą.

Šeimoms ar vieniems gyvenantiems asmenims, turintiems daugiau kaip vieną gyvenamąjį būstą, lengvatos neskiriamos.“

2. Pakeisti Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2009-09-24 sprendimo Nr. T-181 „Dėl vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą lengvatų skyrimo ir teikimo“:

2.1. 2.1 punktą ir išdėstyti jį taip:

„2.1. Fiziniam ar juridiniam asmeniui, Alytaus miesto savivaldybės teritorijoje valdančiam, naudojančiam, disponuojančiam avarinės būklės ar fiziškai sunaikintu nekilnojamojo turto objektu, taikoma vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą lengvata – 100 proc. atleidimas nuo įmokos.“

2.2. 2.5.2 punktą ir išdėstyti jį taip:

„2.5.2. Alytaus apskrities priešgaisrinės gelbėjimo valdybos pažymą, jeigu namas yra sudegęs, statinio (-ių) techninės priežiūros patikrinimo aktą, jeigu namas yra avarinės būklės ar fiziškai sunaikintas.“

2.3. 2.5.4 punktą ir išdėstyti jį taip:

„2.5.4. Alytaus miesto savivaldybės administracijos Komunalinio ūkio skyriaus patvirtinantį dokumentą, kad nekilnojamojo turto objekto teritorija yra sutvarkyta ir atitinka Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2005-12-29 sprendimu Nr. T-248 patvirtintų Alytaus miesto tvarkymo ir švaros taisyklių reikalavimus.“

2.4. 2.7.3.1 punktą ir išdėstyti jį taip:

„2.7.3.1. AB „Rytų skirstomieji tinklai“ arba namą eksploatuojančios įmonės pažymą apie suvartotą elektros energijos kiekį. Minimalus elektros energijos sąnaudų dydis, kurio neviršijus gali būti taikoma lengvata, neturi viršyti 50 kWh per pusę kalendorinių metų.“

2.5. 2.7.3.2 punktą ir išdėstyti jį taip:

„2.7.3.2. UAB „Dzūkijos vandenys“ arba namą eksploatuojančios įmonės pažymą apie suvartotą vandens kiekį. Minimalus vandens sąnaudų dydis, kurio neviršijus gali būti taikoma lengvata, neturi viršyti 1 m3 per pusę kalendorinių metų.“

2.6. 2.9 punktą ir išdėstyti jį taip:

„2.9. Pateikus visus nurodytus dokumentus, vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą lengvata, nurodyta 2.1 ir 2.2 punktuose, įsigalioja nuo kito mėnesio. Lengvatos galiojimo terminas nustatomas dviem metų ketvirčiams.“

 

 Savivaldybės meras                                                                                                       Česlovas Daugėla

______________

 

Į pradžią