Alytaus miesto savivaldybės dokumentų paieška
Keičiantis Pakeistas Susijęs Atsisiųskite aktą byloje
Sprendimas, Nr. T-129 2010-05-27
Padalinys: ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 
DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS SOCIALINIŲ PASLAUGŲ ORGANIZAVIMO IR MOKĖJIMO UŽ SOCIALINES PASLAUGAS TVARKOS APRAŠO TVIRTINIMO

ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS SOCIALINIŲ PASLAUGŲ ORGANIZAVIMO IR MOKĖJIMO UŽ SOCIALINES PASLAUGAS TVARKOS APRAŠO TVIRTINIMO

 

2010 m. gegužės 27 d. Nr. T-129

Alytus

 

 Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo (Žin., 1994, Nr. 55- 1049; 2008, Nr. 15-508) 16 straipsnio 2 dalies 36 punktu ir 18 straipsnio 1 dalimi, Socialinių paslaugų įstatymu (Žin., 2006, Nr.17-589; 2010, Nr.53-2598), Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2006 m. balandžio 5 d. įsakymu Nr. A1-93 „Dėl socialinių paslaugų katalogo patvirtinimo“ (Žin., 2006, Nr. 43-1570, 2009, Nr. 83-3450), Alytaus miesto savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:

1.           Neteko galios.

2015     liepos 30 d. Alytaus miesto savivaldybės tarybos sprendimo Nr. T-212 redakcija

 

2.            Neteko galios.

             2015 m. liepos 30 d. Alytaus miesto savivaldybės tarybos sprendimo Nr. T-212 redakcija

 

 3. Pripažinti netekusiu galios Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2009-05-28 sprendimo Nr. T-129 „Dėl Alytaus miesto savivaldybės socialinių paslaugų organizavimo ir mokėjimo už socialines paslaugas tvarkos aprašo tvirtinimo“ 1 punktą.

 

Savivaldybės meras                                                                                                     Česlovas Daugėla

______________

 

PATVIRTINTA

Alytaus miesto savivaldybės tarybos

2010 m. gegužės 27 d.

sprendimu Nr. T-129

 

ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS SOCIALINIŲ PASLAUGŲ ORGANIZAVIMO IR MOKĖJIMO UŽ SOCIALINES PASLAUGAS TVARKOS APRAŠAS

 

 

                     Neteko galios.

                     2015 m. liepos 30 d. Alytaus miesto savivaldybės tarybos sprendimo Nr. T-212 redakcija

 

Į pradžią