Alytaus miesto savivaldybės dokumentų paieška
Atsisiųskite aktą byloje
Sprendimas, Nr. T-67 2010-03-25
Padalinys: ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 
DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS 2010 METŲ SOCIALINIŲ PASLAUGŲ PLANO TVIRTINIMO

ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

 SPRENDIMAS

 DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS 2010 METŲ SOCIALINIŲ PASLAUGŲ PLANO TVIRTINIMO

 

 2010 m. kovo 25 d. Nr. T-67

Alytus

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo (Žin., 1994, Nr. 55-1049, 2008, Nr. 113-4290) 16 straipsnio 4 dalimi ir Socialinių paslaugų įstatymo (Žin., 2006, Nr. 17-589, 2008, Nr. 71-2702) 13 straipsnio 3 dalimi, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006 m. lapkričio 15 d. nutarimu Nr. 1132 patvirtintos Socialinių paslaugų planavimo metodikos 33 punktu, Alytaus miesto savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:

Tvirtinti Alytaus miesto savivaldybės 2010 metų socialinių paslaugų planą (pridedama).

 

Savivaldybės meras                                                                                                        Česlovas Daugėla

______________

 

PATVIRTINTA

Alytaus miesto savivaldybės tarybos

2010 m. kovo 25 d.

sprendimu Nr. T-67

 

ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS 2010 METŲ

 SOCIALINIŲ PASLAUGŲ PLANAS

 

I. ĮVADAS

 

1. Bendroji informacija

 

Alytaus miesto savivaldybės 2010 metų socialinių paslaugų planas (toliau – Socialinių paslaugų planas) parengtas vadovaujantis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymu (Žin., 2008, Nr. 113-4290), Socialinių paslaugų įstatymu (Žin., 2006, Nr. 17-589), Socialinių paslaugų katalogu, patvirtintu Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2006 m. balandžio 5 d. įsakymu Nr. A1-93 (Žin., 2006, Nr. 43-1570), Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006 m. lapkričio 15 d. nutarimu Nr. 1132 patvirtinta Socialinių paslaugų planavimo metodika (Žin., 2006, Nr. 124-4705, 2007, Nr. 106-4342), socialinės apsaugos ir darbo ministro 2007 m. balandžio 12 d. įsakymu Nr. A1-104 „Dėl Socialinių paslaugų plano formos ir socialinių paslaugų efektyvumo vertinimo kriterijų patvirtinimo“ (Žin., 2007, Nr. 42-1608). Socialinių paslaugų plano paskirtis – apibūdinti ir prognozuoti socialines paslaugas, jų teikimo tikslus, plėtros strategines kryptis, veiklos priemones ir įgyvendinimo prioritetus.

Socialines paslaugas savivaldybėje planuoja ir organizuoja Alytaus miesto savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyrius (toliau – Socialinės paramos skyrius). Socialinių paslaugų teikėjai – savivaldybės ir ne savivaldybės pavaldumo socialinių paslaugų įstaigos ir visuomeninės organizacijos.

 

2. Socialinių paslaugų teikimo ir plėtros tikslai

 

Socialinių paslaugų plano tikslai atitinka pagrindinį Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos tikslą – siekti efektyvios socialinės apsaugos bei užtikrinti socialiai pažeidžiamų gyventojų grupių socialinę integraciją į visuomenės gyvenimą.

 Socialinių paslaugų planas atitinka Alytaus regiono plėtros plane numatytas priemones 2008–2010 metams, Alytaus miesto plėtros iki 2015 metų strateginio plano vieną iš strateginių tikslų – gerinti sveikatos, socialinių paslaugų kokybę bei prieinamumą ir Alytaus miesto savivaldybės 2010–2012 metų strateginio veiklos plano Socialinės paramos sistemos įgyvendinimo programą.

Siekiant plėsti socialinių paslaugų infrastruktūrą ir gerinti teikiamų paslaugų kokybę, išskiriami socialinių paslaugų plano įgyvendinimo tikslai:

1. įgyvendinti valstybės ir miesto socialinę politiką, organizuojant ir teikiant socialines paslaugas įvairioms žmonių socialinėms grupėms.

 2. teikti socialines paslaugas, bendradarbiaujant su visuomeninėmis organizacijomis.

 3. planuoti socialines paslaugas, atsižvelgiant į socialinių paslaugų gavėjų poreikius.

 

3. Socialinių paslaugų plano rengėjai

 

Socialinių paslaugų planą rengė:

Danutė Tamaševičienė, Socialinės paramos skyriaus vedėja;

Genė Platūkienė, Socialinės paramos skyriaus vedėjo pavaduotoja;

Jolanta Kalvaitienė, Socialinės paramos skyriaus vyriausioji specialistė;

Evelina Misiukevičienė, Socialinės paramos skyriaus vyriausioji specialistė;

Remigija Akuockaitė, Socialinės paramos skyriaus vyriausioji specialistė;

Bernadeta Motūzaitė, Socialinės paramos skyriaus specialistė;

Raimonda Dirsienė, Strateginio planavimo skyriaus vyriausioji specialistė.

 

II. BŪKLĖS ANALIZĖ

 

4. Savivaldybės socialinės, ekonominės ir demografinės situacijos įvertinimas

 

Svarbiausios dabarties ir ateities demografinės problemos susiję su gimstamumo mažėjimu, aukštu mirtingumo lygiu ir intensyvia migracija.

Lietuvos statistikos departamento duomenimis, bendras gyventojų skaičius Alytaus mieste proporcingai mažėja. 2008 metais miesto savivaldybėje gyveno 68,3 tūkst. gyventojų, 2009 metais – 67,5 tūkst. gyventojų, 2010 metų pradžioje – 67,1 tūkst. gyventojų, iš jų darbingo amžiaus 45610 gyventojų, pensinio amžiaus – 10266 gyventojai. Alytaus mieste 2010 m. lyginant su 2008 m. gyventojų skaičius sumažėjo 2,5%. Pagrindinės gyventojų skaičiaus mažėjimo priežastys – neigiamas migracijos saldo, mažėjantis gimstamumas, didėjantis mirtingumas.

Kasmet daugėjant senyvo amžiaus bei neįgalių asmenų, didėja socialinių paslaugų poreikis. Socialinių paslaugų įstatymo 13 straipsnyje yra pabrėžta, kad savivaldybė atsako už socialinių paslaugų teikimo savo teritorijos gyventojams užtikrinimą, planuodama ir organizuodama socialines paslaugas. Tam, kad vyresnio amžiaus žmonės ar neįgalūs asmenys galėtų kuo ilgiau savarankiškai gyventi namuose, būtina jiems sudaryti galimybę gauti tiek socialines, tiek sveikatos priežiūros paslaugas namuose. Siekiant gerinti medicininių ir socialinių paslaugų koordinavimą savivaldybėje, plėtoti abipusius santykius ir suteikti kuo didesnę paramą Alytaus miesto gyventojams, kuriems dėl amžiaus ar neįgalumo reikalingos medicininės ir socialinės paslaugos, yra sudaryta savivaldybės administracijos ir poliklinikos bendradarbiavimo sutartis.

 

4.1. Pagrindiniai statistiniai Alytaus miesto socialiniai rodikliai

 

Rodikliai

2007 metai

2008 metai

2009 metai

Gyventojų skaičius

68835

68304

67505

Vaikų skaičius

15197

14561

13884

Vaikų skaičius 1000-iui gyventojų

221

213

206

Jaunimo skaičius

15904

15732

15521

Jaunimo skaičius 1000-iui gyventojų

231

230

229.9

Darbingo amžiaus gyventojų skaičius

45958

45801

45610

Pensinio amžiaus gyventojų skaičius

9985

10237

10266

Pensinio amžiaus gyventojų skaičius 1000-iui gyventojų

145

150

152

Socialinės rizikos šeimų skaičius

75

90

96

Socialinės rizikos šeimose augančių vaikų skaičius

176

173

163

Registruotų bedarbių skaičius

1486

1998

5646

Registruotų bedarbių skaičius 1000-iui gyventojų

21,6

29,2

83.6

Registruotų bedarbių skaičius 1000-iui darbingo amžiaus gyventojų

32,4

43,6

123.8

Jaunų – iki 25 metų – registruotų bedarbių skaičius

154

187

792

Jaunų – iki 25 metų – registruotų bedarbių skaičius 1000-iui jaunimo

9,7

11,9

6.76

Šaltinis – www.socialiniszemelapis.lt

 

4.2. Gyventojų socialinių paslaugų poreikius sąlygojantys veiksniai

 

Alytaus miesto savivaldybės gyventojų socialinių paslaugų poreikius sąlygoja šie veiksniai:

Nedarbas siejasi su asmens ir jo šeimos galimybių apribojimu apsirūpinti pirmos būtinybės reikmenimis, apmokėti už komunalines paslaugas, gydymo paslaugas, turėti sveikatos draudimą ir kita. Tokiu atveju teikiamos tarpininkavimo, atstovavimo, maitinimo organizavimo, asmeninės higienos ir kitos socialinės paslaugos.

 Demografinės situacijos blogėjimas susijęs su visuomenės senėjimu, gimstamumo mažėjimu, darbingo amžiaus asmenų emigracijos lygio išaugimu.

Statistikos departamento duomenimis, 2009 metais pensinio asmenų buvo 645,6 tūkstančiai arba kas penktas Lietuvos gyventojas. Alytaus miesto savivaldybėje pensinio amžiaus asmenų – 10,3 tūkstančio, tai sudaro 15,3 procento visų savivaldybės gyventojų. Šiems asmenims reikalingos pagalbos į namus, socialinės globos, transporto paslaugos ir aprūpinimo techninės pagalbos priemonėmis.

 Alytaus miesto savivaldybėje neįgaliųjų asmenų, vyresnių kaip 18 metų, 1000-iui gyventojų tenka 63,4, neįgaliųjų vaikų 1000-iui vaikų savivaldybėje – 25,8. Asmenims su negalia reikalingos tokios pačios socialinės paslaugos kaip ir pensinio amžiaus asmenims. Tai pagalbos į namus, socialinės globos, transporto, aprūpinimo techninės pagalbos priemonėmis, būsto pritaikymo neįgaliųjų poreikiams ir kitos paslaugos.

Didėjantis alkoholio, narkotinių, psichotropinių ir kitų medžiagų vartojimas bei psichologinė, fizinė ar seksualinė prievarta lemia vaikų, suaugusių asmenų ir šeimų priskyrimą socialinės rizikos grupei. Teikiant socialines paslaugas, galima sumažinti neigiamas socialinių problemų pasekmes vaikams ir šeimoms.

2009 m. rugsėjo mėnesį atlikta socialinės rizikos šeimų apklausa. Šios apklausos pagrindinis tikslas buvo išsiaiškinti esamą Alytaus miesto socialinės rizikos šeimų situaciją ir nustatyti socialinių paslaugų poreikį. Atliekant apklausą Alytaus mieste buvo 96 socialinės rizikos šeimos, apklausoje dalyvavo 80 socialinės rizikos šeimų. 2010 metų vasario mėnesio duomenimis, Alytaus mieste yra 97 socialinės rizikos šeimos, jose auga 163 vaikai.

1 paveikslas. Socialinės rizikos šeimų skaičius

 

Kaip matyti iš diagramos, socialinės rizikos šeimų skaičius kinta. Kiekvienais metais šių šeimų daugėja.

Alytaus miesto savivaldybės socialinės paramos skyriuje dirba 11 specialistų, kurie teikia bendrąsias ir socialinės priežiūros paslaugas socialinės rizikos šeimoms. Kiekvienas specialistas lanko vidutiniškai po 9–10 šeimų. Socialinės rizikos šeima lankoma keletą kartų per savaitę ar dažniau.

Pagrindiniai darbo su socialinės rizikos šeimomis tikslai: didinti tėvų atsakomybę už vaikus, ugdyti tėvystės įgūdžius, mažinti socialinę atskirtį.

2 paveikslas. Šeimos, išbrauktos iš socialinės rizikos šeimų apskaitos

 

Pagal pateikiamą paveikslą, mažiausia šeimų iš socialinės rizikos šeimų apskaitos buvo išbraukta 2007 metais (7 šeimos), 2008 metais – 22 šeimos, 2009 metais – 12 šeimų. Nors išbrauktų šeimų iš Alytaus miesto savivaldybės apskaitos vis daugėja, tačiau bendras socialinės rizikos šeimų skaičius didėja.

 

 3 paveikslas. Respondentų šeimos narių skaičius

 

Dauguma apklaustųjų nėra gausių šeimų atstovai. 29 % apklaustų šeimų sudaro 3 asmenys, 21 % sudaro 4 asmenys, 19 % šeimų sudaro 2 asmenys.

 

4 paveikslas. Tyrime dalyvavusių asmenų amžius

 

Respondentų amžius yra nuo 20 metų iki 60 metų: 19% apklaustųjų yra nuo 20 metų iki 30 metų, 50% – nuo 30 metų iki 40 metų, 31% – nuo 40 metų iki 60 metų. Respondentų išsilavinimas: 59 % turi vidurinį išsilavinimą, 30 % žemesnį nei vidurinį, aukštesnįjį – 7%, aukštąjį išsilavinimą turi 4% respondentų.

 

 5 paveikslas. Priežastys, darančios įtaką rizikos šeimų grupės didėjimui

 

Kaip matyti iš diagramos, dažniausiai respondentai nurodo, kad šeimos yra įtraukiamos į rizikos šeimų grupę dėl girtavimo, socialinių įgūdžių stokos. Rečiau dėl narkotinių medžiagų naudojimo – 4%. 15% apklaustųjų nenorėjo nurodyti priežasčių (5 paveikslas).

 

6 paveikslas. Socialinės rizikos šeimų narių skaičius, kurie gydosi nuo priklausomybės

 

Dažniausiai asmenys iš socialinės rizikos šeimų nuo priklausomybės ligų gydosi Alytaus psichikos sveikatos centre. Lanko psichologines konsultacijas pas priklausomybės ligų psichiatrą. Rečiau gydosi ilgo veikimo vaistais „Kodas“.

 7 paveikslas. Socialinių paslaugų rūšys

 

Kaip pavaizduota 7 paveiksle, socialinės rizikos šeimos gauna informavimo, konsultavimo, tarpininkavimo, socialinių įgūdžių ugdymo paslaugas. Socialinės rizikos šeimoms yra teikiama nuolatinė pagalba padedant spręsti įvairias problemas: individualiai bendraujama su suaugusiais šeimos nariais jiems aktualiais klausimais (tėvų ir vaikų tarpusavio santykių gerinimo, vaikų auklėjimo, gydymo nuo priklausomybė ligų ir kt. klausimais). Tarpininkaujama šeimai tvarkant reikalingus dokumentus (piniginei socialinei paramai, išmokoms vaikams, mokinių socialinei paramai, socialiniam būstui gauti ir kt.). Kiekvieną mėnesį minėtų šeimų tėvams rengiamos paskaitos, į kurias kviečiami įvairių sričių specialistai.

Socialinės rizikos šeimų tėvai pageidauja didesnio užimtumo vaikams – vasaros stovyklų (nurodė 83 % apklaustųjų), 10% respondentų norėtų leisti vaikus į dienos užimtumo centrą.

 

4.3. Kiti rodikliai

 

Rodiklis

Alytaus miesto savivaldybėje

Šalyje

2007 m.

2008 m.

2009 m.

2007 m.

2008 m.

2009 m.

Bedarbiai, tūkst.

1,5

2,0

9,3

67,3

73,4

203,1

Bedarbių įdarbinimas, tūkst.

2,8

2,7

3,0

107,2

118,2

 

Bedarbių % nuo darbingo amžiaus gyventojų

3,4

3,2

15,4

3,4

3,4

9,4

Socialinė pašalpa:

 

 

 

 

 

 

Gavėjų skaičius

1187

1432

4622

36621

37292

 

Gavėjų skaičius 1000-iui gyventojų

17,3

20,9

69,9

10,8

11,1

 

Išlaidos, tūkst. Lt

698,7

1059,8

4096,8

52134,6

78927,3

 

Išlaidos, tenkančios 1 gyventojui (litais)

10,1

15,5

61,1

15,4

23,4

 

www.stat.gov.lt

 

 Alytaus darbo biržos duomenimis, 2010 metų sausio mėnesį Alytaus mieste buvo 67143 gyventojai, iš jų darbingo amžiaus – 45610 asmenų, registruoti 7274 ieškantys darbo asmenys, iš registruotų asmenų 3377 arba 46,4 proc. sudaro moterys. Palyginti su 2009 m. pradžia, ieškančių darbo asmenų skaičius 2010-01-01 padidėjo 4384 asmenimis, arba 60,2 procento. Per 2009 m. darbo biržoje įregistruota 3610 naujų darbo vietų, palyginus su 2008 m. užregistruotų darbo vietų skaičius sumažėjo 394 vietomis arba 15 procentų. Vidutinis nedarbo lygis Alytaus mieste 2008 m. sudarė 4,4 proc., 2009 m. nedarbo lygis išaugo ir sudarė 12,4 proc.

Socialinės paramos skyriuje padidėjo gyventojų, besikreipiančių socialinės paramos, skaičius. Lyginant 2009-02-01 ir 2010-02-01 laikotarpius nuo 417 iki 2129 išaugo socialinių pašalpų šeimų skaičius; dėl būsto šildymo, karšto ir šalto vandens išlaidų kompensacijų besikreipiančių šeimų skaičius padidėjo nuo 2307 iki 5595; socialinė parama mokiniams – nuo 1048 iki 1857. Paramą maistu gavusių iš intervencinių atsargų labiausiai nepasiturintiems asmenims, žmonių skaičius išaugo, lyginant 2008 ir 2009 m., nuo 2288 iki 8047. Per 2010 sausio–vasario mėnesius priimta 3040 prašymų gauti maisto produktus (2009 m. sausio–vasario mėnesiais – 767 prašymai).

 

5. Esamos socialinių paslaugų infrastruktūros savivaldybėje analizė

 

Eil. Nr.

Socialinių paslaugų įstaigos tipas

Socialinių paslaugų įstaigos pavadinimas

Pavaldumas

Vietų (gavėjų) skaičius

iš viso

iš jų finansuojamų savivaldybės

1

2

3

4

6

7

1

Socialinės globos namai

VšĮ Alytaus medicininės reabilitacijos ir sporto centras

Visuotinis dalininkų susirinkimas

34

34

2

Šeimynos

Zitos ir Juozo Algirdo Kaluževičių šeimyna,

Angelės ir Jono Skinkių šeimyna

Savivaldybės

taryba

12

12

3

Laikino gyvenimo namai

Alytaus nakvynės namai

 

Savivaldybės taryba

66. Iš jų 36 – trumpalaikė globa; 30 – laikinas apnakvindinimas

66

4

Dienos socialinės globos centrai

VšĮ „Vilties pastogė“

 

Visuotinis dalininkų susirinkimas

40. Iš jų 16 – dienos globa įstaigoje; 12 – globa namuose;

12 – pagalba namuose

40

5

Dienos socialinės globos centrai

VšĮ „Mūsų atgaiva“

Visuotinis dalininkų susirinkimas

22

22

6

Savarankiško gyvenimo namai

 

 

 

 

7

Bendruomeninės įstaigos

1. VšĮ Alytaus bendruomenės užimtumo dienos centras

NVO

350

 

2. Alytaus miesto moterų krizių centras

NVO

55

 

3. Lietuvos Raudonojo Kryžiaus draugijos Alytaus komiteto socialinių ligų anoniminio konsultavimo centras ,,Pasitikėjimas“

Lietuvos Raudonojo kryžiaus draugijos Alytaus komitetas

100

 

4. Lietuvos žmonių su stuburo pažeidimais asociacijos Alytaus miesto ir rajono skyrius

NVO

130

 

5. Alytaus miesto neįgaliųjų draugija

Lietuvos invalidų draugija

1200

 

6. VšĮ Vilniaus ir Alytaus apskričių aklųjų ir silpnaregių tarybos Alytaus filialas

Lietuvos aklųjų ir silpnaregių sąjunga

180

 

7. Lietuvos kurčiųjų draugijos Vilniaus teritorinės valdybos Alytaus pirminė organizacija

Vilniaus teritorinė valdyba, LKD

40

 

8.Visuomeninė organizacija specialiosios kūrybos draugija Alytaus „Guboja“

NVO

59

 

9. Alytaus miesto pensininkų draugija „Bočiai“

NVO

85

 

10. Vilkaviškio vyskupijos Alytaus dekanato „Caritas“

Vilkaviškio vyskupija

90

 

11. VšĮ „Dienos namai“

Fiziniai asmenys

80

 

12. Alytaus neįgaliųjų savanorių savitarpio pagalbos grupė „Gaja“

NVO

30

 

13. Alytaus neprigirdinčių organizacija „Garsiai“

NVO

15

 

14. VšĮ ,,Padovanokim šypseną“

NVO

15

 

 

 

15. Pagyvenusių žmonių asociacija

NVO

20

 

 

 

16. Alytaus miesto ir rajono diabeto asociacija „Viltis „

NVO

15

 

 

 

17. Alytaus apskrities išsėtine skleroze sergančių asmenų draugija „Ateitis“

NVO

100

 

 

 

 

 

 

 

18. VO klubas „Artritas“

NVO

65

 

 

 

19. Lietuvos sutrikusio intelekto žmonių globos bendrijos „Viltis“ Alytaus padalinys

NVO

61

 

 

5.1. Socialinių paslaugų infrastruktūros išsidėstymas ir socialinių paslaugų teikimo savivaldybėje pakankamumo lygis

 

 Socialinių įstaigų patalpos pritaikytos neįgalių žmonių poreikiams, jiems teikiamos įvairios socialinės paslaugos, todėl neįgalieji gali aktyviau įsitraukti į bendruomenės gyvenimą.

Daugiausia sociokultūrinių, darbinio užimtumo paslaugų bendruomenei teikiama VšĮ Alytaus bendruomenės dienos užimtumo centre. Šioje įstaigoje socialinę veiklą organizuoja apie 10 neįgaliųjų ir senyvo amžiaus asmenų organizacijų. Centras įsikūręs „Dainavos“ mikrorajone, jį pasiekti neįgaliesiems nėra paprasta, kadangi šioje vietovėje nevažinėja miesto mikroautobusai. Pagyvenę ir neįgalieji ne kartą išreiškė pageidavimą, kad netoli centro būtų įrengta autobusų stotelė su aikštele ir miesto mikroautobusais jie galėtų pasiekti savo gyvenamąsias vietas.

Alytaus mieste yra Alytaus apskrities vaikų globos namai, kuriuose nuolat gyvena apie 170 vaikų ir Alytaus apskrities sutrikusio vystymosi kūdikių namai, kuriuose nuolat gyvena apie 100 vaikų. Nuo 2010 metu liepos 1 dienos panaikinus apskričių administracijas, Alytaus miesto savivaldybei planuojama perduoti Alytaus apskrities vaikų globos namus, Alytaus apskrities sutrikusio vystymosi kūdikių namus ir Alytaus apskrities invalidų socialinių paslaugų ir reabilitacijos centrą „Sveikata“.

Alytaus miesto savivaldybėje veikia trys viešosios socialinių paslaugų įstaigos, teikiančios socialines paslaugas senyvo amžiaus ir asmenims su negalia: VšĮ „Vilties pastogė“, VšĮ Alytaus medicininės reabilitacijos ir sporto centras, VšĮ „Mūsų atgaiva“. Šiose įstaigose teikiamos socialinės paslaugos daugiau kaip 200 asmenų.

Nakvynės namai teikia trumpalaikės globos, laikino apnakvindinimo paslaugas, nemokamo maitinimo ir asmeninės higienos paslaugas socialinės rizikos asmenims, šiomis paslaugomis pasinaudoja apie 180 žmonių.

Alytuje veikia dvi dvylika vaikų auginančios šeimynos. Aktyvios visuomeninės organizacijos, teikiančios socialines paslaugas įvairioms socialinėms klientų grupėms, iš jų 20 organizacijų teikia socialines paslaugas suaugusiems su negalia ir senyvo amžiaus asmenims, 2 – socialinės rizikos asmenims, 2 – socialinės rizikos šeimoms ir vaikams. Aktyviai dirba Alytaus miesto moterų krizių centras, kuris be pagrindinės veiklos – teikti kompleksinę pagalbą smurtą ir prievartą patiriančioms moterims – dalyvauja įvairiuose respublikiniuose ir tarptautiniuose socialiniuose projektuose. Viešoji įstaiga „Padovanokim šypseną“ teikia socialines paslaugas socialinės rizikos šeimų vaikams.

 Mieste trūksta dienos centrų vaikams, nėra savarankiško gyvenimo namų senyvo amžiaus asmenims, ilgalaikės globos paslaugas teikiančių įstaigų asmenims su proto negalia.

 

6. Savivaldybės galimybių teikti socialines paslaugas ir socialinių paslaugų poreikio įvertinimas

 

Eil. Nr.

Socialinių paslaugų rūšys pagal žmonių socialines grupes[1]

Skaičius asmenų (šeimų), kuriems socialinių paslaugų poreikis

1000 gyventojų tenka vietų

iš jų finansuoja savivaldybė

įvertintas

nepatenkin-tas

 

1

2

3

4

5

6

1.

Ilgalaikė socialinė globa

 

76

 

2

1,26

76

2.

Trumpalaikė socialinė globa

79

-

1,17

79

3.

Dienos socialinė globa institucijoje

48

 

-

0,71

48

4.

Dienos socialinė globa asmens namuose

40

-

0,59

40

5.

Apgyvendinimas savarankiško gyvenimo namuose

-

-

-

-

6.

Pagalba į namus

132

10

1,96

132

7.

Socialinių įgūdžių ugdymas ir palaikymas institucijoje

-

-

-

-

8.

Socialinių įgūdžių ugdymas ir palaikymas asmens (šeimos) namuose

88

 

1,3

88

9.

Laikinas apnakvindinimas

337

 

4,99

337

10.

Kitos socialinės priežiūros paslaugos –

intensyvi krizių įveikimo pagalba

 

 

 

 

11.

Bendrosios socialinės paslaugos

 

 

 

 

 

6.1. Savivaldybės organizuojamų socialinių paslaugų analizė

 

Savivaldybėje yra teikiamos bendrosios ir specialiosios paslaugos.

Bendrosios socialinėms paslaugos:

informavimas;

konsultavimas;

tarpininkavimas ir atstovavimas;

maitinimo organizavimas;

transporto organizavimas;

sociokultūrinės paslaugos;

asmeninės higienos ir priežiūros paslaugų organizavimas;

 kitos bendrosios socialinės paslaugos.

Specialiosios socialinės paslaugos:

 1. socialinė priežiūra:

pagalba į namus;

socialinių įgūdžių ugdymas ir palaikymas;

 laikinas apnakvindinimas

intensyvi krizių įveikimo pagalba

 2. socialinė globa:

dienos socialinė globa;

trumpalaikė socialinė globa;

 ilgalaikė socialinė globa.

______________

 

 

8 paveikslas. Socialinių paslaugų rūšys

Pagalbos į namus paslaugos teikiamos 122 asmenims, juos aptarnauja 16 socialinių darbuotojų. 2009 metais 36-iems asmenims pradėtos teikti dienos socialinės globos paslaugos namuose.

 

Socialinių paslaugų

Žmonių socialinės grupės

Socialinių paslaugų poreikio tenkini-mas

Alytaus miesto normatyvas

Šalies

vietų

Gavė-jų

vietų

gavėjų

 

1

2

3

4

5

 

 

Dienos socialinė globa asmens namuose ir institucijoje

1. suaugusiems asmenims su negalia;

2. vaikams su negalia;

3. senyvo amžiaus asmenims

88

 

 

20

 

2

27

 

3,0

 

0,3

4,0

Trumpalaikė socialinė globa institucijoje

1. suaugusiems asmenims su negalia;

2. vaikams su negalia;

3. likusiems be tėvų globos vaikams, kuriems nustatyta laikinoji globa, ir socialinės rizikos vaikams;

4. senyvo amžiaus asmenims;

5. socialinės rizikos suaugusiems asmenims

79

 

3

 

7

33

 

 

 

2

31

 

 

 

 

 

 

 

0,5

 

1,1

5,0

 

 

 

0,3

4,6

 

Ilgalaikė socialinė globa institucijoje

1. suaugusiems asmenims su negalia;

2. vaikams su negalia;

3. likusiems be tėvų globos vaikams, kuriems nustatyta nuolatinė globa;

4. senyvo amžiaus asmenims.

74

47

 

7

57

 

 

68

 

 

 

 

 

7,0

 

1,0

8,5

 

 

10,0

 

Socialinė priežiūra

1. suaugusiems asmenims su negalia;

2. senyvo amžiaus asmenims;

3. vaikams su negalia ir jų šeimoms (teikiama asmens (šeimos) namuose, socialinės priežiūros centruose, savarankiško gyvenimo namuose ir kt.);

4. socialinės rizikos suaugusiems asmenims, socialinės rizikos šeimoms (teikiama asmens (šeimos) namuose, socialinės priežiūros centruose, savarankiško

gyvenimo namuose ir kt.);

5. socialinės rizikos vaikams (teikiama socialinės priežiūros centruose ir kt.)

122

 

 

 

 

 

 

 

 

 

97

 

 

 

 

 

 

 

 

10

 

281

 

 

 

 

 

 

 

 

 

290

 

 

 

 

 

 

 

 

162

 

41,6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

43,0

 

 

 

 

 

 

 

 

24,0

Bendrosios socialinės paslaugos

Sociokultūrinės paslaugos;

transporto organizavimas;

informavimas, konsultavimas,

kitos bendrosios socialinės paslaugos

5306

 

 

 

 

1620

 

 

88

 

240,0

13,0

 

 

7. Socialinių darbuotojų ir socialinių darbuotojų padėjėjų skaičius savivaldybėje

 

Eil. Nr.

Įstaigos

Socialinių darbuotojų skaičius

Socialinių darbuotojų padėjėjų skaičius

iš viso

iš jų finansuojamų iš valstybės biudžeto

1.

Savivaldybės socialinių paslaugų įstaigose:

16,5

5,5

25,5

1.1.

 biudžetinėse

3

-

6,5

1.2.

 viešosiose

13,5

5,5

19

2.

Savivaldybės administracijoje

-

-

-

 

Iš viso

16,5

5,5

25,5

 

III. TIKSLAI, UŽDAVINIAI IR PRIEMONIŲ PLANAS

 

 8. Ankstesnių metų socialinių paslaugų plano įgyvendinimo rezultatų trumpa apžvalga

 

 Įvertinus 2009 metų Socialinių paslaugų plane numatytas priemones, buvo teikiamos visos plane numatytos socialinės paslaugos. Apžvelgus 2009 metų Socialinių paslaugų plane nustatytas prioritetines socialinių paslaugų plėtros kryptis, pastebimas paslaugų gavėjų skaičiaus augimas, daugiau suteikiama socialinių paslaugų.

2009 metais paslaugų gavėjų, gaunančių dienos socialinės globos paslaugas asmens namuose bei ilgalaikės globos paslaugas, skaičius lyginant su 2008 metais padidėjo 2 kartus.

 Įvertinus didėjantį socialiai remtinų asmenų skaičių ir ekonominę situaciją 2009 metais buvo iš naujo apsvarstyti teisės aktai, susiję su socialinių paslaugų teikimu. Alytaus miesto savivaldybės taryba naujai patvirtino Alytaus miesto savivaldybės socialinių paslaugų organizavimo ir mokėjimo už jas tvarkos aprašą, Asmeninės higienos paslaugos organizavimo ir teikimo bei Maitinimo organizavimo paslaugos teikimo taisykles. Lyginant su pirmiau galiojančiais teisės aktais, socialinės paslaugos teikiamos labiausiai pažeidžiamoms žmonių grupėms. Buvo išnagrinėtos Alytaus nakvynės namuose teikiamų paslaugų kainos, mokesčio už šias paslaugas dydis priklauso nuo paslaugos gavimo laikotarpio trukmės.

 

9. Prioritetinės socialinių paslaugų plėtros kryptys

 

1. Plėsti dienos socialinės globos paslaugas namuose senyvo amžiaus ir neįgaliems asmenims.

2. Teikti socialinių įgūdžių ugdymo ir palaikymo bei užimtumo paslaugas socialinės rizikos šeimų vaikams.

3. Sujungti socialines paslaugas teikiančias įstaigas, kurių steigėja yra Alytaus miesto savivaldybė, į socialinių paslaugų centrą, siekiant ekonomiškiau panaudoti socialinei paramai skirtas lėšas.

10. Priemonių planas

 

1 tikslas įgyvendinant Alytaus miesto savivaldybės socialinės paramos sistemos įgyvendinimo programą 05 – organizuoti ir teikti socialines paslaugas įvairioms žmonių socialinėms grupėms

Uždaviniai

Priemonės

Lėšos tūkst. Lt,

finansavimo šaltiniai

Atsakingi vykdytojai

Laukiamas rezultatas

 

1

2

3

4

5

1. Užtikrinti asmenų be nuolatinės vietos socialines garantijas

Trumpalaikė socialinė globa, laikinas apnakvindinimas, maitinimo organizavimo paslaugos įstaigoje

Iš viso 289,8, iš jų – 276,3

savivaldybės biudžetas

 

Alytaus nakvynės namai

36 socialinės rizikos suaugusiems asmenims teikiamos trumpalaikės socialinės globos paslaugos, 30 vietų skirta laikinam apnakvindinimui, vidutiniškai 42 asmenims per dieną suteikiama maitinimo paslauga; laikino apnakvindinimo paslaugomis naudosis vidutiniškai 300 socialinės rizikos suaugusių asmenų.

2. Vykdyti prevencinę veiklą bei teikti socialinę pagalbą socialinės rizikos šeimų vaikams

Dienos centre vaikams teikiamos socialinių įgūdžių ugdymo ir palaikymo paslaugos

 

Labdaros paramos fondo SOS vaikų kaimų Lietuvoje draugija

Teikiamos socialinės priežiūros paslaugos 15-ai vaikų iš socialinės rizikos šeimų

3. Teikti kompleksinę pagalbą smurtą šeimoje patiriančioms moterims, vaikams ir rizikos šeimų asmenims

Teikti specialistų konsultacijas, lankyti socialinės rizikos šeimas, organizuoti joms reikalingų socialinių paslaugų teikimą, teikti laikino apnakvindinimo paslaugą, savitarpio pagalbos užsiėmimus

3,0 –

savivaldybės biudžetas,

262,8 tūkst. litų - valstybės biudžetas

Alytaus miesto moterų krizių centras, Socialinės paramos skyrius

97 savivaldybėje esančioms rizikos grupės šeimoms teikiamos socialinės paslaugos, apie 30 moterų, patiriančių smurtą šeimoje, centre bus suteikta kompleksinė pagalba, sudaroma galimybė 5 moterims ir 10 vaikų vienu metu gauti laikino apnakvindinimo paslaugas.

4. Mažinti socialinę atskirtį, sprendžiant su narkotikais ir kitomis priklausomybę sukeliančiomis medžiagomis bei ŽIV/AIDS susijusias problemas

Teikti anoniminę ir nemokamą švirkštimosi įrangą, dezinfektantus, konsultacijas ir socialinę paramą narkotikus vartojantiems asmenims

 

24,0 –

savivaldybės biudžetas

 

Lietuvos Raudonojo Kryžiaus draugijos Alytaus komiteto padalinys socialinių ligų anoniminio konsultavimo centras „Pasitikėjimas“

124 intraveninius narkotikus naudojantys asmenys gaus individualias konsultacijas sveikatos ir socialiniais klausimais, bus keičiami naudoti švirkštai ir adatos, dalijami prezervatyvai, ankstyva ŽIV/AIDS, hepatitų C ir B bei lytinių ligų, plintančių kraujo keliu, diagnostika.

5. Užtikrinti socialinių paslaugų teikimą pagyvenusiems asmenims, asmenims su negalia, globojamiems vaikams

Ilgalaikė (trumpalaikė) globa globos namuose, dienos globa centre ir namuose, pagalba į namus

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

160,1 –

savivaldybės

biudžetas,

180,0 –

valstybės biudžetas,

– 39,0

klientų lėšos

 

 

 

 

 

 

 

 

 

129,0 –

savivaldybės biudžetas,

35,0 – valstybės biudžetas

64,1 –

kiti šaltiniai

 

535,1 –

savivaldybės biudžetas,

195,1–

valstybės biudžetas,

0,8 – spec.

programa; 318,3 – klientų lėšos

 

 

452,00 –

savivaldybės biudžetas,

259,9 –

valstybės biudžetas

 

 

VšĮ „Vilties pastogė“

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VšĮ „Mūsų atgaiva“

 

 

 

 

 

 

 

VšĮ Alytaus reabilitacijos ir sporto centras

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kitų miestų globos įstaigos,

vaikų globos įstaigos

 

 

20 su proto negalia suaugusiųjų asmenų bus teikiamos dienos globos paslaugos centre, teikiant trumpalaikės socialinės globos paslaugas asmeniui, bus suteikta galimybė dalyvauti bendruomenės gyvenime, 10 asmenų bus suteikiamos socialinės priežiūros pagalbos į namus socialinės paslaugos; 12 asmenų suteikta socialinės globos paslaugos namuose

 

Įstaigoje 22 sutrikusio intelekto asmenims bus teikiamos dienos socialinės globos paslaugos

 

 

 

 

34 senyvo amžiaus ar neįgaliesiems asmenims bus suteiktos ilgalaikės socialinės globos paslaugos centre, 100 asmenų pasinaudos paslaugomis į namus, 16 asmenims planuojama teikti dienos globos paslaugas kliento namuose.

 

22 senyvo amžiaus asmenims ir suaugusiems asmenims su negalia, suteiktos ilgalaikės globos paslaugos;

35 vaikams – ilgalaikės socialinės globos paslaugos vaikų namuose.

6. Skatinti organizuoti bendrąjį užimtumą ir socialines paslaugas pagyvenusiems žmonėms ir žmonėms su negalia

Transporto, asmeninės higienos ir priežiūros, sociokultūrinės ir pagalbos į namus paslaugos

117,1 –

savivaldybės biudžetas

 

Alytaus miesto savivaldybės administracija,

VšĮ Alytaus bendruomenės užimtumo dienos centras,

Lietuvos žmonių su stuburo pažeidimais asociacijos Alytaus miesto ir rajono skyrius, Alytaus miesto neįgaliųjų draugija

Teikiamos transporto organizavimo, sociokultūrinės, socialinės priežiūros (pagalbos į namus), būsto pritaikymo, maitinimo organizavimo paslaugos neįgaliems, senyvo amžiaus, socialinės rizikos asmenims.

 

 

2 tikslas įgyvendinant Alytaus miesto savivaldybės socialinės paramos sistemos įgyvendinimo programą 05 – plėtoti socialinių paslaugų infrastruktūrą bei prisidėti prie socialinės visuomenės formavimo, palaikant bendruomenės iniciatyvą

Uždaviniai

Priemonės

Lėšos Lt,

finansavimo šaltiniai

Atsakingi vykdytojai

Laukiamas rezultatas

Plėsti ir gerinti socialinių paslaugų teikimą įvairioms socialinėms asmenų grupėms

Socialinių paslaugų centro steigimas Alytuje

Iš viso 2,48 mln. litų. Iš jų 1,32 mln. litų – ES lėšos; 1,16 mln. litų – savivaldybės lėšos.

Savivaldybės administracija

Techninės dokumentacijos parengimas, patalpų, skirtų centro veiklai, įrengimo darbai, centro įkūrimas.

Įkūrus centrą, bus teikiamos dienos socialinės globos paslaugos įstaigoje (15 asmenų); pagalba į namus (110 asmenų); socialinė globa namuose (25 asmenys); bendrosios socialinės paslaugos; socialinės priežiūros paslaugos soc. rizikos vaikams (15 asmenų); krizių įveikimo pagalba (15 asmenų).

 

11. Regioninių socialinių paslaugų poreikis 2010 m.

 

Eil. Nr.

Socialinių paslaugų rūšys pagal žmonių socialines grupes

Socialinės globos įstaiga

Mastas

(vietų sk.)

1

2

3

4

1.

Ilgalaikė socialinė globa:

 

 

1. Senyvo amžiaus asmenims

Veisiejų pensionatas

Prienų pensionatas

5

1

2. Suaugusiems asmenims su negalia (proto)

Marijampolės apskrities pensionatai

4

3. Be tėvų globos likę vaikai, kuriems nustatyta nuolatinė globa

Alytaus valstybiniai vaikų globos namai,

Valkininkų vaikų globos namai „Spengla“

10

5

4. Vaikai ir jaunimas su negalia (proto)

Vilijampolės vaikų ir jaunimo pensionatas

1

2.

Trumpalaikė socialinė globa

suaugusiems žmonėms su negalia (proto)

 

 

 

 

3.

Kitos socialinės paslaugos (įrašykite)

 

 

 

Regioninių socialinių paslaugų poreikis 2009 metais buvo patenkintas, t. y. 8 asmenys apgyvendinti ilgalaikės socialinės globos namuose.

 

IV. FINANSAVIMO PLANAS

 

12. Socialinių paslaugų finansavimo šaltiniai

 

Eil. Nr.

 

Socialinių paslaugų finansavimo šaltiniai

Pagal faktines išlaidas

Pagal planines išlaidas

2009 m.

2010 m.

 2011 m.

1

2

3

4

5

1.

Savivaldybės biudžeto išlaidos socialinėms paslaugoms, tūkst. Lt

1993,4

1727,1

1730,0

 

Palyginti su bendru savivaldybės biudžetu, proc.

1,39

1,34

1,4

2.

LR valstybės biudžeto specialiosios tikslinės dotacijos, tūkst. Lt

772,1

968,8

976,0

 

iš jų:

 

 

 

2.1.

socialinės rizikos šeimų socialinei priežiūrai organizuoti

247,2

262,8

270,0

2.2.

asmenų su sunkia negalia socialinei globai organizuoti

524,9

706,0

730,0

2.3.

vaikų globos (rūpybos) išmokoms

-

-

-

3.

ES struktūrinių fondų lėšos, tūkst. Lt

550,0

774,7

-

4.

Asmenų mokėjimai už socialines paslaugas, tūkst. Lt

319,2

290,0

290,0

5.

Kitos lėšos, tūkst. Lt

659,0

450,0

500,0

 

Iš viso, tūkst. Lt

 

 

 

 

12.1. Socialinių paslaugų finansavimo šaltinių įvertinimas

 

 Pagrindinis socialinių paslaugų teikimo finansavimo šaltinis yra savivaldybės ir valstybės lėšos. Visuomeninės organizacijos vykdo veiklą naudodamos ir kitus šaltinius – projektų lėšas, lėšas gaunamas iš rėmėjų ir kt. 2009 metais nevyriausybinės organizacijos, vykdančios įvairius projektus, įsisavino apie 300 tūkst. litų lėšų. Projektų vykdymas, gaunant lėšas iš Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, ES struktūrinių fondų, kitų šaltinių numatomas ir 2010 metais. Nevyriausybinių organizacijų projektams finansuoti Neįgaliųjų reikalų departamentas prie SADM 2010 metams skyrė 151 tūkst. litų.

 Lyginant 2009 su 2010 metais planuojamas savivaldybės biudžeto išlaidų, skirtų socialinėms paslaugoms, mažėjimas. Vidutiniškai savivaldybės lėšų mažėjimas planuojamas 13,4 procento. O valstybės lėšų dotacijos turi tendenciją didėti. Tai nulemia didėjantis sunkią negalią turinčių asmenų skaičius.

 2007 m. iš savivaldybės biudžeto socialinėms paslaugoms panaudota 2,3 mln. Lt, socialines paslaugas gavo apie 1100 paslaugų gavėjų, 2008 metais iš savivaldybės biudžeto socialinėms paslaugoms skirta 2,2 mln. Lt, paslaugas gavo apie 1200 paslaugų gavėjų, 2009 metais – 2,8 mln. Lt, paslaugas gavo apie 1200 paslaugų gavėjų; 2010 metams numatyta skirti 1,7 mln. Lt.

 

13. Socialinių paslaugų finansavimo iš savivaldybės biudžeto būdai

 

Eil. Nr.

Finansavimo būdai

Lėšos

(tūkst. Lt arba proc.)

praėję metai

einamieji metai

1.

Socialinių paslaugų pirkimas

95,7

95,4

2.

Tiesioginis socialinių paslaugų įstaigų finansavimas

1763,5

1552,5

 

iš jo:

 

 

2.1.

savivaldybės pavaldumo įstaigoms

1305,4

1100,5

2.2.

apskričių viršininkų įstaigoms (regioninių socialinių paslaugų įstaigoms) pagal lėšų kompensavimo sutartis

458,1

452,0

2.3.

visuomeninių organizacijų įstaigoms pagal lėšų kompensavimo sutartis

 

 

3.

Savivaldybės biudžeto lėšos, skirtos visuomeninėms organizacijoms

134,2

79,2

4.

Finansavimas vykdant socialinių paslaugų programas

-

-

 

Iš viso

1993,4

1727,1

 

14. Lėšos, reikalingos žmogiškųjų išteklių plėtrai

 

Socialines paslaugas teikiančiose įstaigose 2010 metais darbuotojų kvalifikacijai kelti lėšų nenumatyta. Alytaus darbo rinkos mokymo ir konsultavimo tarnyba, atsižvelgdama į Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos patvirtintą tvarką dėl socialinių darbuotojų ir jų padėjėjų profesinės kvalifikacijos reikalavimų, kasmet organizuoja kvalifikacijos kėlimo kursus, kuriuose turi galimybę dalyvauti įstaigų darbuotojai.

 

15. Savivaldybės finansinių galimybių palyginimas su numatytų priemonių finansavimu

 

 Alytaus miesto savivaldybėje socialinės paslaugos organizuojamos pagal gyventojų poreikius. Planuojamos savivaldybės finansinės galimybės neatitinka įvertinto socialinių paslaugų poreikio bei planuojamos socialinių paslaugų plėtros. Siekiant išlaikyti Alytaus miesto savivaldybės organizuojamų socialinių paslaugų teikimo kokybę ir kiekybę, būtina didinti šiai sričiai skiriamą finansavimą.

 

15.1. Savivaldybės organizuojamų socialinių paslaugų įvertinimas

 

Alytaus miesto savivaldybėje socialinės paslaugos organizuojamos pagal gyventojų poreikius, tačiau savivaldybė neturi tiek finansinių ir žmoniškųjų išteklių, kad visiems esamiems ir potencialiems socialinių paslaugų gavėjams galėtų užtikrinti socialinių paslaugų teikimą.

Siekiant pagerinti socialinių paslaugų teikimą Alytaus mieste, reikia atsižvelgti į tai, ko labiausiai reikia paslaugų gavėjams, nes paslaugų plėsti nepavyks dėl riboto savivaldybės biudžeto. Todėl buvo išskiriamos prioritetinės socialinių paslaugų plėtros kryptys:

asmenų su negalia dienos socialinė globa asmens namuose;

asmenų su negalia dienos socialinė globa įstaigoje;

užtikrinti socialinės rizikos šeimų vaikams socialinės priežiūros paslaugų teikimą integruojant juos į šeimą ir visuomenę, išvengiant stacionarių socialinių paslaugų teikimo.

ilgalaikės socialinės globos neįgaliems asmenims psichoneurologiniuose pensionatuose;

pagalbos namuose paslaugų.

 

V. PLĖTROS VIZIJA IR PROGNOZĖ

 

16. Socialinių paslaugų plėtros vizija

 

Alytaus regiono plėtros 2010–2012 metų priemonių plane yra numatytos lėšos socialinių paslaugų centrui įkurti.

Šiame centre planuojama įkurti vaikų dienos užimtumo centrą, dienos socialinės globos paslaugų centrą neįgaliems asmenims, paramos šeimai tarnybą ir krizių centrą. Šiam projektui įgyvendinti skirta 2,48 mln. litų, iš jų 1,32 mln. Europos Sąjungos lėšos, 1,16 mln. litų – savivaldybės lėšos.

 Planuojama plėsti dienos socialinės globos paslaugas namuose senyvo amžiaus ir neįgaliems asmenims. Alytaus miesto savivaldybės administracija ir Labdaros paramos fondo SOS vaikų kaimų Lietuvoje draugija 2009-11-23 pasirašė bendradarbiavimo sutartį, kurioje numatyta socialinių paslaugų bei materialinės paramos teikiamos socialiai pažeistoms ir socialinės rizikos šeimoms.

 

17. Prognozuojamos socialinės paslaugos

 

Prognozuojamų plėsti savivaldybėje socialinių paslaugų rūšys:

1. Socialinės priežiūros paslaugos socialinės rizikos šeimų vaikams;

 2. Krizių įveikimo pagalba socialinės rizikos asmenims ir šeimoms;

3. Dienos socialinė globa namuose.

 

 18. Savivaldybės biudžeto augimo perspektyva ir numatomas pokytis

 

 Savivaldybės biudžeto lėšų, skirtų socialinėms paslaugoms teikti, augimo perspektyva 2010 metais nenumatoma.

 

19. Ateinančių 3 metų išteklių prognozė

 

Numatomi ištekliai, kurie leistų siekti geresnio socialinių paslaugų poreikio tenkinimo: 2008–2010 m. Socialinių paslaugų centrui steigti Alytuje numatoma skirti 2,48 mln. litų, iš jų 2009 metais panaudoti 0,55 mln. litų, 2010 m. – 1,93 mln. litų. Finansavimo šaltiniai: savivaldybės lėšos – 1,16 mln. litų, ES lėšos – 1,32 mln. litų.

 

VI. PLANO ĮGYVENDINIMO PRIEŽIŪRA

 

20. Socialinių paslaugų plano įgyvendinimo priežiūros vykdytojai

 

Alytaus miesto savivaldybės socialinių paslaugų plano įgyvendinimą prižiūrės Alytaus miesto savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyrius.

 

21. Socialinių paslaugų plano įgyvendinimo priežiūros etapai ir įvertinimo rezultatai

 

Socialinės paramos skyrius stebi ir vertina, kaip įstaigos įgyvendina Socialinio plano tikslus ir uždavinius, ar efektyviai ir taupiai naudojamos lėšos. Įstaigos skyriui teikia ketvirčio ir metų veiklos ataskaitas; vertinama, kaip įgyvendinami Socialinio plano tikslai, programos ir projektai, kaip planuojamos ir panaudojamos valstybės ir savivaldybės biudžeto lėšos, kitų finansavimo šaltinių lėšos.

Savivaldybės interneto tinklalapyje pateikiamas Alytaus miesto socialinių paslaugų plano projektas, savivaldybės gyventojams sudaromos sąlygos pareikšti nuomonę ir vertinti.

 

22. Pasiektų rezultatų, tikslų ir uždavinių analizė, numatytų vykdyti priemonių efektyvumas (lentelėje parodyti rodiklius)

 

 

Socialinių paslaugų efektyvumo vertinimo rodikliai

2007 m.

2008 m.

2009 m.

1.

Savivaldybės biudžeto išlaidos per metus socialinėms paslaugoms, tenkančios vienam savivaldybės gyventojui, Lt

35,33

32,24

29,7

2.

Valstybės skirtų dotacijų santykis su savivaldybės biudžeto lėšomis, skiriamomis socialinėms paslaugoms, proc.

11,7

25,6

38,7

3.

Vietų skaičiaus stacionariose socialinių paslaugų įstaigose santykis su vietų skaičiumi (maksimaliu lankytojų skaičiumi per dieną) nestacionariose socialinių paslaugų įstaigose (laikino gyvenimo namuose, dienos socialinės globos centruose, savarankiško gyvenimo namuose, socialinės priežiūros centruose).

0,37

 

 

0,48

 

 

0,42

4.

Socialinių paslaugų (įskaitant bendrąsias socialines paslaugas) gavėjų skaičiaus santykis su bendru savivaldybės gyventojų skaičiumi, proc.

1,9

 

4,3

 

9,6

5.

Socialinės globos ir socialinės priežiūros gavėjų skaičiaus santykis su bendru savivaldybės gyventojų skaičiumi, proc.

0,28

0,52

0,7

6.

Regioninių socialinių paslaugų gavėjų skaičiaus santykis su kitų socialinių paslaugų (išskyrus bendrąsias socialines paslaugas) gavėjais.

0,04

 

0,09

 

0,13

7.

Socialinių darbuotojų ir socialinių darbuotojų padėjėjų skaičius savivaldybėje, tenkantis 10 tūkst. savivaldybės gyventojų.

6,5

6,7

6,26

8.

Socialinių paslaugų poreikio patenkinimo procentas (asmenų (šeimų), kuriems patenkintas socialinių paslaugų poreikis, santykis su asmenų (šeimų) skaičiumi, kuriems įvertintas socialinių paslaugų poreikis).

0,75

 

0,77

 

0,82

______________

  

 

Į pradžią