Alytaus miesto savivaldybės dokumentų paieška
Pakeistas Atsisiųskite aktą byloje
Sprendimas, Nr. T-7 2010-01-28
Padalinys: ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 
DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2008-06-25 SPRENDIMU NR. T-128 PATVIRTINTO MOKINIŲ NEMOKAMO MAITINIMO ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS MOKYKLOSE TVARKOS APRAŠO PAKEITIMO

 ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

 SPRENDIMAS

 DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2008-06-25 SPRENDIMU NR. T-128 PATVIRTINTO MOKINIŲ NEMOKAMO MAITINIMO ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS MOKYKLOSE TVARKOS APRAŠO PAKEITIMO

 

 2010 m. sausio 28 d. Nr. T-7

Alytus

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo (Žin., 1994, Nr. 55-1049; 2008, Nr. 113-4290) 18 straipsnio 1 dalimi, Socialinės paramos mokiniams įstatymo (Žin., 2006, Nr. 73-2755; 2008, Nr. 63-2382) 11 straipsniu, 12 straipsnio 4 dalimi, Alytaus miesto savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:

1. Pakeisti Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2008-06-25 sprendimu Nr. T-128 patvirtinto Mokinių nemokamo maitinimo Alytaus miesto savivaldybės mokyklose tvarkos aprašo:

1.1. 2, 3 punktus ir juos išdėstyti taip:

,,2. Šis tvarkos aprašas netaikomas mokiniams, kurie yra išlaikomi (nemokamai gauna nakvynę, maistą ir mokinio reikmenis) valstybės arba savivaldybės finansuojamose įstaigose arba kuriems įstatymų nustatyta tvarka yra skiriama globos (rūpybos) išmoka.

3. Šiame tvarkos apraše nustatytas nemokamas maitinimas neskiriamas mokiniams, jei tėvai, globėjai (rūpintojai) yra atleisti nuo mokėjimo už vaikų maitinimą mokyklų bendrabučiuose.“

1.2. 6 punktą ir jį išdėstyti taip:

,,6. Nemokamas maitinimas mokiniams teikiamas mokyklose mokymosi dienomis ir vasaros atostogų metu mokyklose organizuojamose dieninėse vasaros poilsio stovyklose.“

2. Panaikinti Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2008-06-25 sprendimu Nr. T-128 patvirtinto Mokinių nemokamo maitinimo Alytaus miesto savivaldybės mokyklose tvarkos aprašo 8.2 ir 9 punktus.

3. Šis sprendimas įsigalioja nuo 2010 metų vasario 1 dienos.

 

Savivaldybės meras                                                                                                        Česlovas Daugėla

______________

 

 

 

Į pradžią