Alytaus miesto savivaldybės dokumentų paieška
Susijęs Atsisiųskite aktą byloje
Sprendimas, Nr. T-5 2010-01-28
Padalinys: ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 
DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS APLINKOS APSAUGOS RĖMIMO SPECIALIOSIOS PROGRAMOS 2010 METŲ SĄMATOS TVIRTINIMO

ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

SPRENDIMAS

 DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS APLINKOS APSAUGOS RĖMIMO SPECIALIOSIOS PROGRAMOS 2010 METŲ SĄMATOS TVIRTINIMO

 

2010 m. sausio 28 d. Nr.T-5

Alytus

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo (Žin., 1994, Nr. 55-1049; Žin., 2008, Nr. 113-4290) 16 straipsnio 2 dalies 17 punktu, Lietuvos Respublikos savivaldybių aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos įstatymo (Žin., 2003, Nr. 61-2760; Žin., 2004, Nr. 25-754; Žin., 2007, Nr. 80-3217) 2 straipsnio 3 dalimi ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2003-11-05 įsakymu Nr. 533 „Dėl Savivaldybių aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos ataskaitos apie programos priemonių vykdymą formos, jos pildymo instrukcijos bei Aplinkosaugos priemonių sąrašo patvirtinimo“ (Žin., 2003, Nr. 108-4842), Alytaus miesto savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:

Tvirtinti Alytaus miesto savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos 2010 metų sąmatą (pridedama).

 

Savivaldybės meras                                                                                                        Česlovas Daugėla

______________

 

PATVIRTINTA

Alytaus miesto savivaldybės tarybos

2010 m. sausio 28 d.

sprendimu Nr. T-5

 

ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS

APLINKOS APSAUGOS RĖMIMO SPECIALIOSIOS PROGRAMOS

2010 METŲ SĄMATA

 

PAJAMOS

Eil.

Nr.

Pajamų šaltiniai

2010 m. numatyta surinkti lėšų, tūkst. Lt

I.

Juridinių ir fizinių asmenų mokesčiai, mokami įstatymų nustatytomis proporcijomis ir tvarka už teršalų išmetimą į aplinką

120,0

 

II.

Medžioklės plotų naudotojų 70 procentų mokamo mokesčio už medžiojamųjų gyvūnų išteklių naudojimą

-

 

III.

Lėšos, gautos kaip želdinių atkuriamosios vertės kompensacija

30,0

 

IV.

Savanoriškos juridinių ir fizinių asmenų įmokos

-

 

V.

Kitos teisėtai gautos lėšos (mokesčiai už valstybinius gamtos išteklius)

20,0

 

 

IŠ VISO PAJAMŲ

170,0

 

 

                                                119,8

LĖŠŲ LIKUTIS 2010-01-01 _____________________ tūkst. Lt

(P. S. Iš to skaičiaus 20,3 tūkst. Lt sutaupyta ir liko

nepanaudota, vykdant 2009 m. aplinkos apsaugos priemones)

 

                                                           289,8

 2010 metų PROGRAMOS LĖŠOS _____________________ tūkst. Lt (100%)

 

IŠLAIDOS

Eil.

Nr.

Išlaidų straipsniai

Skirtos lėšos,

tūkst. Lt

I. Priemonėms, kuriomis kompensuojama aplinkai padaryta žala; gamtosaugos objektams projektuoti, statyti, rekonstruoti, remontuoti, eksploatuoti; aplinkos teršimo šaltiniams pašalinti

Ia. Priemonėms, kuriomis kompensuojama aplinkai padaryta žala

1.

Želdynams miesto bendrojo naudojimo teritorijose, Birutės gatvės teritorijoje, miesto parkuose kurti, želdiniams veisti (medžių ir krūmų sodinukams įsigyti, pasodinti ir prižiūrėti), želdiniams tvarkyti (medžiams genėti, avariniams medžiams šalinti) ir kitoms želdinių apsaugos priemonėms įgyvendinti; želdynų ir želdinių būklės stebėsenos programai vykdyti

204,9

2.

Alytaus miesto požeminio vandens šaltinių apsaugos planui įgyvendinti (Alytaus miesto savivaldybės požeminio vandens monitoringui vykdyti)

10,0

Ib. Gamtosaugos objektams projektuoti, statyti, rekonstruoti, remontuoti, eksploatuoti

 

 

 

Ic. Aplinkos teršimo šaltiniams pašalinti

 

 

 

IŠ VISO I STRAIPSNIO IŠLAIDŲ (Ia+Ib+Ic)

214,9

II. Savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiajai programai

1.

Savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiajai programai

53,9

 

IŠ VISO II STRAIPSNIO IŠLAIDŲ

53,9

III. Priemonėms, numatytoms Lietuvos Respublikos medžioklės įstatyme, kurios pagal Lietuvos Respublikos savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos įstatymą gali būti finansuojamos šios programos lėšomis

 

 

 

IŠ VISO III STRAIPSNIO IŠLAIDŲ

IV. Kitoms aplinkos apsaugos priemonėms

1.

Visuomenės aplinkosauginiam švietimui, projektams, renginiams organizuoti, leidybai, spaudos prenumeratai

20,0

2.

Želdynų ir želdinių apsaugos ir priežiūros komisijos bei kitai aplinkosauginei veiklai užtikrinti

1,0

IŠ VISO IV STRAIPSNIO IŠLAIDŲ

21,0

 

 

IŠ VISO IŠLAIDŲ

289,8

______________

 

Į pradžią