Alytaus miesto savivaldybės dokumentų paieška
Susijęs Atsisiųskite aktą byloje
Sprendimas, Nr. T-180 2009-09-24
Padalinys: ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 
DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS 2009 METŲ SPECIALIOSIOS KOMUNALINIŲ ATLIEKŲ TVARKYMO PROGRAMOS TVIRTINIMO

 ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

 SPRENDIMAS

DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS 2009 METŲ SPECIALIOSIOS KOMUNALINIŲ ATLIEKŲ TVARKYMO PROGRAMOS TVIRTINIMO

 

 2009 m. rugsėjo 24 d. Nr. T-180

Alytus

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 40 punktu, Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2008 m. lapkričio 27 d. sprendimu Nr. T-214 patvirtintų Vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą nuostatų 39 punktu, atsižvelgdama į 2009 m. birželio 22 d. Alytaus miesto savivaldybės vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą administravimo sutarties Nr. 166/SR-738 7.25 punktą, Alytaus miesto savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:

1. Tvirtinti Alytaus miesto savivaldybės 2009 metų specialiąją komunalinių atliekų tvarkymo programą (pridedama).

2. Įpareigoti miesto savivaldybės merą Č. Daugėlą potvarkiu sudaryti komunalinių atliekų surinkimo ir tvarkymo sistemos tobulinimo grupę iš Alytaus miesto savivaldybės tarybos narių, administracijos valstybės tarnautojų bei verslo atstovų ir pavesti šiai grupei paskutiniame 2009 m. miesto savivaldybės tarybos posėdyje pateikti savo darbo išvadas.

 

Savivaldybės meras                                                                                                        Česlovas Daugėla

______________

 

PATVIRTINTA

Alytaus miesto savivaldybės tarybos

2009 m. rugsėjo 24 d.

sprendimu Nr. T-180

 

ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS 2009 METŲ SPECIALIOJI KOMUNALINIŲ ATLIEKŲ TVARKYMO PROGRAMA

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Alytaus miesto savivaldybės komunalinių atliekų tvarkymo programa (toliau vadinama – programa) vykdoma vadovaujantis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymu, Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo įstatymu.

2. Alytaus miesto savivaldybės komunalinių atliekų tvarkymo programa parengta siekiant įdiegti visoje savivaldybės teritorijoje racionalią, patikimą, ekonomiškai pagrįstą ir pažangią atliekų tvarkymo sistemą (toliau vadinama –sistema).

3. Programos vykdytojas – UAB Alytaus regiono atliekų tvarkymo centras (toliau vadinama ARATC).

4. Programos įgyvendinimo trukmė – 2009 metai.

 

II. ESAMOS PADĖTIES ANALIZĖ

 

5. Alytaus miesto savivaldybė ir UAB Alytaus regiono atliekų tvarkymo centras pasirašė Komunalinių atliekų tvarkymo sistemos organizavimo sutartį (2007-10-25 Nr.169/SR-1445) ir Vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymo administravimo sutartį, kurios ARATC įpareigojo organizuoti ir eksploatuoti komunalinių atliekų tvarkymo sistemą, apimančią:

5.1. komunalinių atliekų surinkimą iš fizinių ir juridinių asmenų visoje savivaldybės teritorijoje bei atliekų turėtojų aprūpinimą reikiamo – jų poreikius tenkinančio dydžio konteineriais;

5.2. atliekų šalinimą regioniniame sąvartyne;

5.3. vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų tvarkymą administravimą;

5.4. visuomenės informavimą apie atliekų tvarkymą, t. y. savivaldybės gyventojų, atliekų turėtojų, vietinės rinkliavos mokėtojų informavimas apie komunalinių atliekų tvarkymo sistemą ir atliekų surinkimo tvarką, atliekų tvarkymo vietas ir teikiamas paslaugas.

6. Atliekų vežėją, vadovaudamasi Viešųjų pirkimų įstatymu, parinko UAB Alytaus regiono atliekų tvarkymo centro direktoriaus įsakymu sudaryta komisija, kurios nariais buvo deleguoti 3 Alytaus miesto savivaldybės tarnautojai. Konkursą laimėjo UAB Dzūtra ir su šia įmone pasirašyta trišalė (Alytaus miesto savivaldybė, paslaugos teikėjas ir UAB ARATC) paslaugos teikimo sutartis.

 

III. PROGRAMOS TIKSLAI IR UŽDAVINIAI

 

7. Programos tikslas – pažangus, Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo, Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo įstatymo reikalavimus atitinkantis komunalinių atliekų tvarkymas savivaldybės teritorijoje.

8. Programos uždaviniai:

8.1. surinkti ir pašalinti komunalines atliekas jų susidarymo vietose bei jas tvarkyti, užtikrinant kuo mažesnį neigiamą poveikį aplinkai, tausojant gamtos išteklius, užkertant kelią užkrečiamoms ligoms plisti, saugant aplinką nuo organinės, fizinės ir cheminės taršos.

8.2. sukurti komunalinių atliekų tvarkymui reikalingą infrastruktūrą;

8.3. formuoti tvarkingą, saugią gyventojų ir svečių poreikius atitinkančią, poilsiui tinkamą aplinką;

8.4. užtikrinti viešosios komunalinių atliekų tvarkymo paslaugos teikimą visiems savivaldybės atliekų turėtojams;

8.5. pasiekti, kad būtų įgyvendintas principas „teršėjas moka“, t.y. atliekų tvarkymo sąnaudoms padengti nustatoma vietinė rinkliava už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą.

 

IV. PROGRAMOS PRIEMONĖS IR VERTINIMO KRITERIJAI

 

8.6. Programos laikotarpiu numatomos priemonės, skirtos savivaldybėje įdiegti racionalią, pažangią komunalinių atliekų tvarkymo sistemą.

 

Eil.Nr.

Priemonės pavadinimas

Matavimo vnt.

Vertinimo kriterijai (planuojamas surinkti ir šalinti komunalinių atliekų kiekis)

Pastabos

1.

Komunalinių atliekų surinkimas ir transportavimas iki regioninio sąvartyno

 

tonos

 

 

9898

 

2.

Komunalinių atliekų šalinimas

tonos

 

9898

 

 

V. PROGRAMOS SĄMATA

 

PAJAMOS

 

Eil.

Nr.

Pajamų šaltiniai

2009 m. numatyta

surinkti lėšų, tūkst. Lt

 

Vietinė rinkliava už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą mokama pagal Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2008-11-27 sprendimu Nr.T-214 patvirtintus Vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą nuostatus

1847.5

 

IŠ VISO PAJAMŲ

1847.5

 

IŠLAIDOS

 

Eil.

Nr.

Išlaidų straipsniai

Skirtos lėšos, tūkst. Lt

 

Komunalinių atliekų surinkimas ir transportavimas šalinti sąvartyne, atliekų šalinimas

 

1.

Komunalinių atliekų surinkimas ir transportavimas šalinti regioniniame sąvartyne (atviro konkurso būdu UAB ARATC parinktas paslaugos teikėjas UAB „Dzūtra“)

828,9

2.

Atliekų šalinimas (UAB ARATC)

1018,6

 

IŠ VISO IŠLAIDŲ

1847,5

______________

 

 

Į pradžią