Alytaus miesto savivaldybės dokumentų paieška
Keičiantis Pakeistas Susijęs Atsisiųskite aktą byloje
Sprendimas, Nr. T-125 2009-05-28
Padalinys: ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 
DĖL NUOMPINIGIŲ UŽ SAVIVALDYBĖS MATERIALIOJO TURTO NUOMĄ SKAIČIAVIMO TVARKOS APRAŠO TVIRTINIMO

 ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

 SPRENDIMAS

 DĖL NUOMPINIGIŲ UŽ SAVIVALDYBĖS MATERIALIOJO TURTO NUOMĄ SKAIČIAVIMO TVARKOS APRAŠO TVIRTINIMO

 

 2009 m. gegužės 28 d. Nr. T-125

Alytus

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo (Žin., 1994, Nr. 55-1049; 2007, Nr. 80-3219; 2008, Nr. 113-4290) 18 straipsnio 1 dalimi, Valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymo (Žin., 1998, Nr. 54-1492; 2006, Nr. 87-3397; 2008, Nr. 36-1273) 11 straipsnio 1, 2 dalimis ir atsižvelgdama į Lietuvos Respublikos aplinkos ministro ir finansų ministro 2007-06-07 įsakymą Nr. D1- 322/1K-206 „Dėl Nuompinigių už valstybės materialiojo turto nuomą skaičiavimo taisyklių patvirtinimo“ (Žin., 2007, Nr. 65-2541; 2009, Nr. 42-1644), Alytaus miesto savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:

1. Tvirtinti Nuompinigių už savivaldybės materialiojo turto nuomą skaičiavimo tvarkos aprašą (pridedama).

2. Pripažinti netekusiu galios Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2004-02-26 sprendimą Nr. T-31 „Dėl nuompinigių už savivaldybės ilgalaikio materialiojo turto nuomą skaičiavimo taisyklių tvirtinimo ir Savivaldybės ilgalaikio materialiojo turto nuomos taisyklių 13 punkto pakeitimo“.

 

Savivaldybės meras                                                                                                     Česlovas Daugėla

______________

 

PATVIRTINTA

Alytaus miesto savivaldybės tarybos

2009 m. gegužės 28 d.

sprendimu Nr. T-125

 

NUOMPINIGIŲ UŽ SAVIVALDYBĖS MATERIALIOJO TURTO NUOMĄ SKAIČIAVIMO TVARKOS APRAŠAS

 

1. Šis Nuompinigių už savivaldybės materialiojo turto nuomą skaičiavimo tvarkos aprašas (toliau – aprašas) reglamentuoja savivaldybės materialiojo turto (toliau – turto), išskyrus gyvenamosios paskirties patalpas, nuompinigių dydžio nustatymo tvarką.

2. Turto valdytojas (Alytaus miesto savivaldybės administracija, kurios apskaitoje yra nuomojamas turtas; savivaldybės biudžetinės įstaigos, kurios patikėjimo teise valdo, naudoja ir disponuoja savivaldybei nuosavybės teise priklausantį materialųjį turtą; savivaldybės viešosios įstaigos, kurioms savivaldybės turtas perduotas panaudos pagrindais) pradinį nuompinigių dydį nustato vadovaudamasis šiuo aprašu.

3. Negyvenamųjų pastatų ir patalpų metinis nuompinigių dydis apskaičiuojamas pagal formulę N=V * Kv * Ki / T, kur:

3.1. N – metinis negyvenamųjų pastatų ir patalpų vieno kubinio metro nuompinigių dydis;

3.2. V – negyvenamųjų pastatų ir patalpų naujo statinio vieno kubinio metro vidutinė statybos vertė, neskaičiuojant fizinio nusidėvėjimo, iki kiekvienų kalendorinių metų vasario 1 d. tvirtinama valstybės įmonės Registrų centro direktoriaus įsakymu ir skelbiama „Valstybės žiniose“;

3.3. Kv – vietovės pataisos koeficientas, pagal turto paskirtį ir jo vietovę iki kiekvienų kalendorinių metų vasario 1 d. tvirtinamas valstybės įmonės Registrų centro direktoriaus įsakymu ir skelbiamas „Valstybės žiniose“;

3.4. Ki – turto valdytojo (nuomotojo) parinktas nuompinigių dydžio koregavimo koeficientas priklausomai nuo turto būklės:

3.4.1. Ki – 1–1,3 (labai geros ir geros būklės turtui, kurio nusidėvėjimas neviršija 30%);

3.4.2. Ki – 1– 0,7 (vidutinės būklės turtui, kurio nusidėvėjimas nuo 30% iki 60%);

3.4.3. Ki – 0,7–0,5 (patenkinamos ir blogos būklės turtui, kurio nusidėvėjimas daugiau kaip 60%);

3.5. T – ilgalaikio materialiojo turto maksimalus nusidėvėjimo normatyvas, nurodytas šių taisyklių priede.

4. Negyvenamųjų pastatų ir patalpų mėnesinis vieno kubinio metro nuompinigių dydis apskaičiuojamas pagal formulę Nmk = N / 12, kur:

4.1. Nmk – mėnesinis negyvenamųjų pastatų ir patalpų vieno kubinio metro nuompinigių dydis;

4.2. N – metinis negyvenamųjų pastatų ir patalpų vieno kubinio metro nuompinigių dydis.

5. Perskaičiuojant negyvenamųjų pastatų ir patalpų vieno kubinio metro nuompinigių dydį į vieno kvadratinio metro nuompinigių dydį, vieno kubinio metro nuompinigių dydis dauginamas iš patalpos aukščio.

6. Kilnojamojo turto metinis nuompinigių dydis apskaičiuojamas pagal formulę N=L*1 / T*Ki , išskyrus šio aprašo 8 punktą, kur:

6.1. N – kilnojamojo turto metinis nuompinigių dydis;

6.2. L – išnuomojamo turto įsigijimo kaina;

6.3. T – ilgalaikio materialiojo turto maksimalus nusidėvėjimo normatyvas, nurodytas šių taisyklių priede;

6.4. Ki – turto valdytojo (nuomotojo) priklausomai nuo turto būklės parinktas nuompinigių dydžio koregavimo koeficientas 0,5 – 1,3:

6.4.1. Ki – 1,3 (labai geros ir geros būklės turtui – ne senesniam kaip iki 10 metų);

6.4.2. Ki – 1 (vidutinės būklės turtui – ne senesniam kaip 10 – 15 metų );

6.4.3. Ki – 0,5 (patenkinamos ir blogos būklės turtui – senesniam kaip 15 metų).

7. Kilnojamojo turto mėnesinis nuompinigių dydis apskaičiuojamas pagal formulę Nm = N / 12, kur:

7.1. Nm – kilnojamojo turto mėnesinis nuompinigių dydis;

7.2. N – kilnojamojo turto metinis nuompinigių dydis.

8. Kilnojamojo turto metinis nuompinigių dydis, esant visiškam normatyviniam turto nusidėvėjimui, apskaičiuojamas pagal formulę N = L*Ki, kur:

8.1. N – kilnojamojo turto metinis nuompinigių dydis;

8.2. L – esant visiškam normatyviniam turto nusidėvėjimui, išnuomojamo turto įsigijimo kaina, prilyginta 30 procentų naujo turto įsigijimo kainos;

8.3. Ki – turto valdytojo (nuomotojo) priklausomai nuo turto būklės parinktas nuompinigių dydžio koregavimo koeficientas nuo 0,5 iki 1,3.

9. Išnuomojant trumpalaikį materialųjį turtą kartu su ilgalaikiu materialiuoju turtu, trumpalaikio materialiojo turto nuompinigių dydis apskaičiuojamas turto įsigijimo vertę dauginant iš koregavimo koeficiento (Ki = 0,05).

10. Pradinis nuompinigių dydis, apskaičiuotas pagal turto nuompinigių dydžio nustatymo formules (šių taisyklių 3–8 punktai), turto valdytojo sprendimu gali būti didinamas atsižvelgus į išnuomojamojo turto paklausą.

11. Kai turtas išnuomojamas subjektams, organizuojantiems trumpalaikius neatidėliotinus darbus ar trumpalaikius (iki 360 valandų per kalendorinius metus) renginius, pradinį nuompinigių dydį už faktinį turto naudojimą (už dieną /valandą) apskaičiuoja turto nuomotojas, nustatytą pradinį mėnesinį nuompinigių dydį dalydamas iš atitinkamo dienų/valandų skaičiaus ir tvirtina įmonės, įstaigos ar organizacijos vadovo įsakymu.

12. Jei išnuomojamo turto valdytojas yra registruotas kaip PVM mokėtojas, tuomet jis privalo prie nuompinigių pridėti ir PVM mokestį.

13. Nuomininkas nuompinigius už turto nuomą moka nuomos sutartyje nustatytais terminais.

14. Turto pagerinimo (kapitalinio remonto arba rekonstravimo) metu nuomininkas tarybos sprendimu gali būti atleidžiamas nuo nuompinigių mokėjimo, jei negali naudotis išsinuomotu turtu. Atleidimo nuo nuompinigių mokėjimo terminas nustatomas dvišaliuose (nuomotojo ir nuomininko) susitarimuose. Kitais turto pagerinimo atvejais nuompinigiai mokami nuomos sutartyje nustatytais terminais ir sąlygomis.

______________

 

Nuompinigių už savivaldybės

materialiojo turto nuomą skaičiavimo

taisyklių priedas

 

ILGALAIKIO MATERIALIOJO TURTO MAKSIMALUS NUSIDĖVĖJIMO NORMATYVAS

 

Eilės

Nr.

Ilgalaikio materialiojo turto grupė

Normatyvas metais

1.

Veiklai naudojami nauji pastatai ir rekonstruoti pastatai, įtraukti į Lietuvos Respublikos nekilnojamųjų kultūros vertybių registrą, jei pastatai pastatyti arba rekonstravimas atliktas nuo 2002 m. sausio 1 d.

8

2.

Kiti negyvenamieji pastatai

15

3.

Mašinos ir įrengimai

10

4.

Įrenginiai (statiniai, gręžiniai ir kt.)

8

5.

Elektros perdavimo ir ryšių įtaisai (išskyrus kompiuterinius tinklus)

8

6.

Vamzdynai

15

7.

Baldai, inventorius

6

8.

Kompiuterinė technika ir ryšių priemonės (kompiuteriai, jų tinklai ir įranga)

3

9.

Lengvieji automobiliai:

 

9.1.

naudojami trumpalaikės automobilių nuomos veiklai, vairavimo mokymo paslaugoms ar transporto paslaugoms teikti – ne senesni kaip 5 metų

4

9.2.

kiti lengvieji automobiliai – ne senesni kaip 5 metų

6

9.3.

kiti lengvieji automobiliai

10

10.

Krovininiai automobiliai, priekabos, puspriekabės, autobusai – ne senesni kaip 5 metų

4

11.

Kiti krovininiai automobiliai, priekabos, puspriekabės, autobusai

10

12.

Kitas materialusis turtas

4

2015 m. vasario 26 d. Alytaus miesto savivaldybės tarybos sprendimo Nr. T-47 redakcija

______________

 

Į pradžią