Alytaus miesto savivaldybės dokumentų paieška
Susijęs Atsisiųskite aktą byloje
Įsakymas, Nr. DV-119 2009-02-18
Padalinys: ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 
DEL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBES 2009 METU BENDROSIOS KULTUROS UGDYMO IR ETNOKULTUROS PUOSELEJIMO PROGRAMOS BENDRUOMENES KULTUROS VEIKLOS, VALSTYBINIU ŠVENCIU, ATMINTINU DATU IR KITU RENGINIU PAPROGRAMES (BIUDŽETO EILUTE ,,KULTUROS PROJEKTAI“) IR JOS PRIEDU TVIRTINIMO

 ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS

DIREKTORIUS

 

 ĮSAKYMAS

 DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS 2009 METŲ BENDROSIOS KULTŪROS UGDYMO IR ETNOKULTŪROS PUOSELĖJIMO PROGRAMOS

BENDRUOMENĖS KULTŪROS VEIKLOS, VALSTYBINIŲ ŠVENČIŲ, ATMINTINŲ DATŲ IR KITŲ RENGINIŲ PAPROGRAMĖS (BIUDŽETO EILUTĖ ,,KULTŪROS PROJEKTAI“) IR JOS PRIEDŲ TVIRTINIMO

 

 2009 m. vasario 18 d. Nr. DV-119

Alytus

 

 Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos biudžeto sandaros įstatymo 5 straipsnio 1 dalies 1 ir 3 punktais, Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2009 m. sausio 29 d. sprendimu Nr. T-5 „Dėl Alytaus miesto savivaldybės 2009 m. biudžeto tvirtinimo“, Alytaus miesto savivaldybės kultūros projektų atrankos taisyklių, patvirtintų Alytaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2008 m. spalio 13 d. įsakymu Nr. DV-734, atsižvelgdamas į Projektų atrankos komisijos posėdžio 2009 m. vasario 3 d. protokolą,

 t v i r t i n u Alytaus miesto savivaldybės 2009 m. bendrosios kultūros ugdymo ir etnokultūros puoselėjimo programos Bendruomenės kultūros veiklos, valstybinių švenčių, atmintinų datų ir kitų renginių paprogramę (pridedama) ir jos priedus:

 1. Sąmatą (pridedama).

 2. 2009 metų valstybinių švenčių ir atmintinų datų renginių bei kitų priemonių, kurių vykdymą organizuoja Kultūros skyrius, sąrašą (pridedamas).

 3. Alytaus miesto savivaldybės 2009 metų bendrosios kultūros ugdymo ir etnokultūros puoselėjimo programos projektų, kuriems skiriamos savivaldybės biudžeto lėšos, sąrašą (pridedamas).

 

Administracijos direktoriaus pavaduotojas,

pavaduojantis administracijos direktorių                                                                       Linas Jonas Palionis

______________

 

PATVIRTINTA

Alytaus miesto savivaldybės

administracijos direktoriaus

2009 m. vasario 18 d.

įsakymu Nr. DV-119

 

ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS 2009 METŲ BENDROSIOS KULTŪROS UGDYMO IR ETNOKULTŪROS PUOSELĖJIMO

PROGRAMOS

BENDRUOMENĖS KULTŪROS VEIKLOS, VALSTYBINIŲ ŠVENČIŲ, ATMINTINŲ DATŲ IR KITŲ RENGINIŲ

 PAPROGRAMĖ

(BIUDŽETO EILUTĖ ,,KULTŪROS PROJEKTAI“)

 

Biudžetiniai metai

2009

Asignavimų valdytojai

 Alytaus miesto savivaldybės administracijos direktorius

 

 

 

Paprogramės kodas

 02

Paprogramės parengimo argumentai.

 Paprogramėje išdėstoma veikla, kuria siekiama įgyvendinti Bendrosios kultūros ugdymo ir etnokultūros puoselėjimo programos tikslus: sudaryti sąlygas mėgėjų menui, etnokultūrai puoselėti, skatinti kūrybingumą ir bendrosios kultūros ugdymo plėtrą; ugdyti bendruomeniškumą, skatinti įvairių žmonių grupių kultūrinę edukaciją ir komunikaciją.

Paprogramę įgyvendina kultūros įstaigos ir organizacijos pagal finansavimui pateiktus projektus.

Valstybinių švenčių renginius organizuoja ir/ar koordinuoja Kultūros skyrius. Galimi rengnių organizavimo ar kitų kultūros paslaugų pirkimo variantai.

Iš viso paprogramei – 650,0

Savivaldybės prioritetas (-ai)

Žmogiškųjų išteklių ugdymas

 

 

Kodas

Paprogramės tikslų pavadinimai:

02 02 01 Sudaryti sąlygas mėgėjų menui, ugdyti ir skatinti kūrybingumą.

02 02 02 Puoselėjant tradicinės kultūros vertybes kurti miesto kultūrinį savitumą.

02 02 03 Užtikrinti Alytaus miesto savivaldybės kultūros informacijos sklaidą.

02 02 04 Burti ir ugdyti kultūros ir meno atstovų bendruomenę.

02 02 05 Skatinti kultūros ir meno atstovų kultūrinius mainus ir kvalifikacijos tobulinimą(si).

 02 02 01

Sudaryti sąlygas mėgėjų menui, ugdyti ir skatinti kūrybingumą

Siekiant įgyvendinti šį tikslą skelbiamas projektų atrankos konkursas. Projektų atranka vykdoma vadovaujantis Alytaus miesto savivaldybės kultūros programos projektų atrankos taisyklėmis, patvirtintomis Alytaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2008-10-13 įsakymu Nr. DV-734. Iš pateiktų 74 projektų finansavimo paraiškų yra atrinkta 31 pateikėjo 43 projektai.. Projektams finansuoti skiriama 367,4 tūkst. Lt. ir 36,0 tūkst. Lt Alytaus miesto teatro projektui, kuris yra Lietuvos vardo tūkstantmečio programos dalis.

Uždavinys – sudaryti sąlygas (dalinai finansuojant) įvykdyti 43 projektus.

Projektų sąrašas pridedamas.

Priemonės pateikėjų projektuose.

Vertinimo kriterijai ir rodikliai kiekvieno projekto finansavimo sutartyje.

Įstaigai, organizacijai (asociacijai), laimėjusiai 2009 metais skelbtą konkursą projekto finansavimui iš valstybės biudžeto gauti (jei projektas svarbus Alytaus miesto bendruomenei, o ne tik laimėjusiai įstaigai(organizacijai)), skiriamas kofinansavimas pagal savivaldybės biudžeto galimybes.

 02 02 02

Puoselėjant tradicinės kultūros vertybes kurti miesto kultūrinį savitumą

 

Tikslo įgyvendinimo aprašymas.

 Tikslą įgyvendina Alytaus miesto savivaldybės kultūros įstaigos ir kultūros organizacijos (asociacijos), vykdydamos kūrybinės veiklos projektus. Esant būtinybei, šventinių renginių organizavimo paslaugos gali būti perkamos teisės aktų nustatyta tvarka.

Uždavinys – užtikrinti valstybinių švenčių ir atmintinų datų paminėjimą, sudaryti sąlygas įvykdyti šventinių renginių projektus.

Renginių planas pridedamas.

Kiekvienam renginiui, finansuojamam savivaldybės biudžeto lėšomis, yra rengiama atskira renginio įvykdymo sąmata.

Renginys vertinamas pagal tai, kiek pritraukė dalyvių, kiek užfiksuota tradicinės kultūros vertybių puoselėjimo atvejų, kokie dalyvių atsiliepimai apie renginio atitikimą poreikiams.

 

02 02 03 Užtikrinti Alytaus miesto savivaldybės kultūros informacijos sklaidą.

 

Tikslo įgyvendinimo aprašymas.

 Numatoma plėtoti kultūros informacijos sistemos kūrimo veiklą.

Kuriant informacijos sistemą, būtina rinkti ir kaupti ir viešinti informaciją apie kultūros ir meno įstaigas, organizacijas (asociacijas), darbuotojus, kultūros ir meno įvairių sričių atstovus analizuoti įstaigų teikiamas ataskaitas, viešinti veiklą ir jos rezultatus. Teikti informaciją miesto bendruomenei per įstaigų ir organizacijų internetinius tinklalapius bei visuomenės informavimo priemones.

Vertinami informacijos pateikimo visuomenei faktai, įstaigų ir organizacijų internetiniai tinklalapiai.

 

02 02 04 Burti ir ugdyti kultūros ir meno atstovų bendruomenę

 

Tikslo įgyvendinimo aprašymas.

 Siekiama ugdyti bendruomeniškumą skatinant ir apdovanojant ar kitaip pagerbiant kultūros ir meno atstovus bei jų bendruomenes jų jubiliejų, reikšmingų pasiekimų įvertinimo progomis, remti kultūros įstaigų ir organizacijų reikšmingus renginius, dalyvavimo ir laimėjimo konkursuose, festivaliuose atvejus ir kitą svarbią, kultūros ir meno bendruomenę, o per ją - ir Alytaus miestą reprezentuojančią veiklą.

 Organizuoti kandidatų atranką ir Alytaus miesto savivaldybės kultūros premijų įteikimą.

Vertinami kultūros įstaigų ir organizacijų bendruomeniškumo pasireiškimo atvejai, reprezentavimo, konkursų šalyje ir užsienyje laimėjimo atvejai.

02 02 05 Skatinti kultūros ir meno atstovų kultūrinius mainus ir kvalifikacijos tobulinimą(si)

 

Tikslo įgyvendinimo aprašymas.

Skatinti ir remti bendradarbiavimą ir kultūrinius mainus (remiantis informacija apie poreikį, atsižvelgiant į bendradarbiavimo partnerių kvietimus).

Tobulinti kultūros ir meno darbuotojų kvalifikaciją, organizuoti pasidalijimą patirtimi ir mokymus dėl projektų rengimo ir jų administravimo, veiklos planavimo ir darbo organizavimo, marketingo ir kt. strategiškai būtinų reikmių).

Vertinama įvairių kultūros sričių atstovų bendradarbiavimo faktai, kvalifikacijos tobulinimo(si) atvejai.

 

Paprogramės tikslų ir uždavinių įgyvendinimą koordinuoja Alytaus miesto savivaldybės administracijos Kultūros skyriaus specialistai pagal paskirtąsias veiklos sritis.

 

Numatomi paprogramės įgyvendinimo rezultatai:

1. Sudaromos sąlygos meno mėgėjų veiklai, įvairių meno sričių atstovų saviraiškai, pritraukiama lėšų iš kitų finansavimo šaltinių.

2. Kokybiški tradicinės kultūros renginiai papildo kultūros renginių įvairovę, kuria kultūrinę aplinką, atitinkančią bendruomenės socialinių grupių poreikius.

3. Kuriama kultūros informacijos kaupimo ir sklaidos sistema.

4. Kultūros įstaigose sudarytas palankus darbui mikroklimatas.

5. Vyksta tarpkultūriniai mainai, keliantys kultūros ir meno kolektyvų, atlikėjų, kūrėjų meninį lygį, reprezentuojantys Alytų šalyje ir užsienyje.

 

 

Asignavimai ir numatomi finansavimo šaltiniai

 (tūkst. litų)

Ekonominės klasifikacijos grupės

Asignavimai 2008-iesiems metams

Asignavimai biudžetiniams 2009-iesiems metams

Projektas 2010-iesiems metams

Projektas 2011-iesiems metams

1. Iš viso asignavimų:

750

650

650

650

išlaidoms

750

650

650

650

iš jų darbo užmokesčiui

 

 

 

 

turtui įsigyti

 

 

 

 

2. Finansavimo šaltiniai:

 

 

 

 

2.1. Savivaldybės biudžeto lėšos

750

650

650

650

2.2. Savivaldybės biudžeto lėšos (specialioji tikslinė dotacija)

 

 

 

 

2.3. ES ir užsienio fondų lėšos

 

 

 

 

2.4. Valstybės biudžeto lėšos

80

50

50

50

2.5. Aplinkos apsaugos specialioji programa

 

 

 

 

2.6. Savivaldybės privatizavimo fondo lėšos

 

 

 

 

2.7. Užimtumo fondo lėšos

 

 

 

 

2.8. Kiti šaltiniai

200

50

50

50

 

Kita svarbi informacija. Biudžeto eilutė ,,Kultūros projektai“ ir ši paprogramė yra Alytaus miesto savivaldybės bendrosios kultūros ugdymo ir etnokultūros puoselėjimo programos dalis. 40,0 tūkst. Lt iš šios sumos yra skiriama Lietuvos vardo tūkstantmečio programos kai kurioms priemonėms.

Šios paprogramės priedai:

1.2009 metų valstybinių švenčių ir atmintinų datų renginių bei kitų priemonių, kurias organizuoja Kultūros skyrius, sąrašas.

2. Alytaus miesto savivaldybės bendrosios kultūros ugdymo ir etnokultūros puoselėjimo programos projektų, kuriems skirta savivaldybės biudžeto lėšų, sąrašas.

 

Programos koordinatorius                                                                                                Birutė Salickienė

______________

 

PATVIRTINTA

Alytaus miesto savivaldybės

administracijos direktoriaus

2009 m. vasario 18 d.

įsakymu Nr. DV-119

 

ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS 2009 METŲ BENDROSIOS KULTŪROS UGDYMO IR ETNOKULTŪROS PUOSELĖJIMO PROGRAMOS PROJEKTŲ, KURIEMS SKIRIAMOS SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO LĖŠOS,

SĄRAŠAS

 

Eil.

Nr.

Projekto pateikėjas ir projekto vadovas

Projekto pavadinimas

Skirta tūkst. Lt

1.

Asociacija Lietuvos tautodailininkų sąjungos Dzūkijos skyrius, A. Lampickienė

1.1. Folkloro festivalio „Ateik, saulute, su pyragais“ metu tradicinių amatų demonstravimo šventė;

1.2. Dzūkiškas suvenyras. Seminaras, kūryba, paroda.

6,0

 

5,0

2.

Asociacija Alytaus Afganistano karo Veteranų klubas, S. Kavaliauskas

Renginiai sovietų kariuomenės įvedimo 30-mečiui ir 20-ties metų įvedimo iš

Afganistano metinėms paminėti

3,0

3.

Asociacija „A Priori Projektai“,

N. Babijonienė

Dainuojamosios poezijos, literatūros ir menų festivalis „Dainų slėnis“

4,0

4.

Asociacija Alytaus liaudies meno studija „Dainava“

P.D. Plytnikienė

4.1.2009 m. kūrybinės veikos programa;

4.2. V tarptautinis vaikų ir jaunimo festivalis „Ateik, Saulute, su pyragais“

48,0

9,0

5.

VšĮ Alytaus kultūros ir komunikacijos centras,

V. Simanauskas

5.1. Etnokultūros veikla Alytuje

5.2. Dailės ir fotografijų parodų, kūrybinių susitikimų sezonas „3 aukštas“

5.3. III – asis tarptautinis Alytaus cirko festivalis – seminaras

5.4. Dainavos šalies muzikos festivalis

5.5. A.K.I.S Alytaus kultūros informacijos sistema

50,0

17,0

8,0

8,0

14,0

6.

VšĮ „Aktorių artelė“, E. Rakauskas

„Seku pasaką lietuvišką“ paminėti tarptautinę vaikų gynimo dieną.

2,0

7.

Asociacija Lietuvos Laisvės Kovos Sąjūdis. Dainavos apygarda, J. Čeponis

„Dainavos apygardos partizanų takais“

2,0

8.

Asociacija Dzūkų kultūros draugė, S. Nedzinskienė

„Žurnalas „Dainava“ – dzūkų etninio savitumo sklaidos garantas“

3,0

9.

UAB „Alytaus radijas“, L. Ramanauskas

Radijo laidų ciklas „Dzūkų seklytelė“

6,0

10.

Asociacija Kūrybinė studija „Alytaus miestelėnai“,

V. Ežerskis 869804168)

„Alytaus miestelėnai“

12,0

11.

Alytaus kraštotyros muziejus, A. Jakunskienė

Renginys „Muziejų naktis“

3,0

12.

VšĮ „Gintarinė svajonė“, G. Lučinskas

G. Lučinsko knyga „Pogrindinė antisovietinė „Geležinio vilko“ organizacija (1940-1941)“

2,0

13.

Asociacija Alytaus tautinių mažumų kultūros centras,

G. Mikalauskienė

Renginių ciklas „Kur Nemunas teka“

2,0

14.

Asociacija Trečiojo amžiaus universitetas,

J. Ingelevičienė

„Pažinkime Lietuvos istoriją bei tradicijas“

3,4

15.

Asociacija Alytaus apskrities literatų klubas „Tėkmė“, E. Krušinksienė,

„Poezija ir daina – tau, Tėvyne, Lietuva“

1,0

16.

Asociacija Sambūris „Erdvės“, L. Liausaitė

16.1. Kino/videomeno festivalis „Mano privatus gyvenimas“

16.2. Alytaus bienalė 3 – „Meno streiko bienalė“

16.3. Atviros kūrybinės dirbtuvės „Menų parkas 09“

8,0

5,0

8,0

17.

Alytaus kolegija, D. Remeikienė

Alytaus kolegijos ir miesto Jaunimo choras

6,0

18.

Asociacija Alytaus miesto liaudies muzikos studija „Varsa“, V. Simanauskas

Ilgalaikė liaudies muzikos studijos kamerinio choro“Varsa“ programa

12,0

19.

VšĮ „Dzūkų versmė“, K. Čyvienė

2009 metų kūrybinės veiklos programa Lietuvos tūkstantmečio metams

paminėti

6,0

20.

Asociacija Alytaus chorinės muzikos studija ,,Putinas“, J.V.Pavilonis

2009 m. kūrybinė programa

12,0

21.

Asociacija Alytaus lėlių teatras „Aitvaras“,

L. Skruibienė

21.1. Ilgalaikė lėlių teatro kūrybinės veiklos programa

21.2. IX tarptautinis lėlių teatro festivalis – konkursas „Aitvaras“

16,0

8,0

22.

Asociacija Teatro bendrija „Apartė“, A. Kinderis

Teatro mokykla

10,0

23.

Asociacija Alytaus styginių kvartetas, D. Martikonytė

23.1. Alytaus styginių kvarteto 2009 m. kūrybinės veikos programa

23.2. „Alytus groja džiazą“

10,0

10,0

24.

Asociacija Specialiosios kūrybos draugija Alytaus „Guboja“, S. Bitinienė

VII tarptautinis neįgaliųjų vaikų ir jaunimo teatrų festivalis „Džiaugsmo ašara-2008“

3,0

25.

Asociacija Alytaus miesto mokyklinių teatrų koordinacinis centras, J. Gaižauskas

X mokyklinių teatrų miniatiūrų festivalis „1000 akimirkų“

3,0

26.

Asociacija Alytaus šokių studija „Alemana“,

K. Bernatavičius

Tarptautinis pučiamųjų orkestro festivalis „Dainavos fanfaros `008“

7,0

27.

Asociacija Alytaus rusų kultūros draugija ,,Malachit“, N. Krakovskaja

,,Kalnų gaidos“

3,0

28.

Alytaus mokslininkų draugija „Vizija“, P. Tunaitis

,,Alytaus krašto mokslininkai“, skirtas Lietuvos vardo paminėjimo tūkstantmečiui

4,0

29.

Asociacija Alytaus miesto pensininkų bendrija „Bočiai“, J. Dimša

,,Po tėviškės dangum“

2,0

30.

Lietuvos politinių kalinių ir tremtinių sąjungos Alytaus skyrius, J. Juodžbalienė

,,Atmink ir išsaugok tai, kas buvo sukurta kovose už Tėvynės laisvę“

8,0

31.

Alytaus miesto teatras, V. Ežerskis

35.1. Lietuvos Valstybės atkūrimo diena – Vasario 16-oji.

 35.2. Roko operos „Žuviaganys“ perkėlimas į teatro sceną

35.3 Spektaklis J. Grušo ,,Barbora Radvilaitė“ (projektas ir jam skirtos lėšos

yra Lietuvos vardo tūkstantmečio minėjimo programoje)

8,0

10,0

36,0

Iš viso 31 pateikėjas

Iš viso 43 projektai

403,4

______________

 

PATVIRTINTA

Alytaus miesto savivaldybės

administracijos direktoriaus

2009 m. vasario 18 d.

įsakymu Nr. DV-119

 

2009 METŲ VALSTYBINIŲ ŠVENČIŲ IR ATMINTINŲ DATŲ RENGINIŲ

BEI KITŲ PRIEMONIŲ, KURIAS ORGANIZUOJA KULTŪROS SKYRIUS,

SĄRAŠAS

 

1. Vasario 16-oji, Lietuvos valstybės atkūrimo diena                                                   2,0

2. Kovo 11-oji, Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo diena                                         3,0

3. Balandžio 15-oji, Lietuvos kultūros diena                                                                2,0

4. Birželio 12–14-osios dienos – Miesto gimtadienio

šventiniai renginiai                                                                                                       80,0

5. Spalio mėn. – Pagyvenusiųjų žmonių dienos minėjimas                                             2,0

6. Liepos mėn. – dalyvavimas Lietuvos tūkstantmečio dainų

šventėje (suaugusiųjų kolektyvai)                                                                                 60,0

7. Dalyvavimas Lietuvos vardo paminėjimo tūkstantmečio

programoje                                                                                                                 4,0

8. Kultūros premijų teikimas                                                                                        20,0

9. Kultūros informacijos sklaidos užtikrinimas                                                              30,0

10. Kultūros komunikacijos (mainų) ir kitų (nenumatytų)

priemonių vykdymas, Kultūros ministerijos skelbtuose

konkursuose laimėjusių kultūros projektų dalinis

finansavimas                                                                                                               43,6

Iš viso                                                                                                                        246,6

 

Kultūros skyriaus vedėja                                                                                                  Birutė Salickienė

______________

 

 

Į pradžią