Alytaus miesto savivaldybės dokumentų paieška
Keičiantis Pakeistas Susijęs Atsisiųskite aktą byloje
Sprendimas, Nr. T-42 2009-02-13
Padalinys: ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 
DĖL MAITINIMO ORGANIZAVIMO PASLAUGOS TEIKIMO TAISYKLIŲ TVIRTINIMO

 ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

 SPRENDIMAS

 DĖL MAITINIMO ORGANIZAVIMO PASLAUGOS TEIKIMO TAISYKLIŲ TVIRTINIMO

 

 2009 m. vasario 13 d. Nr. T-42

Alytus

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo (Žin., 1994, Nr. 55-1049, 2008, Nr. 113-4290) 16 straipsnio 2 dalies 36 punktu ir 18 straipsnio 1 dalimi, Socialinių paslaugų įstatymu (Žin., 2006, Nr. 17-589), socialinės apsaugos ir darbo ministro 2006 m. balandžio 5 d. įsakymu Nr. A1-93 patvirtintu Socialinių paslaugų katalogu (Žin., 2006, Nr. 43-1570), Alytaus miesto savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:

1. Tvirtinti Maitinimo organizavimo paslaugos teikimo taisykles (pridedama).

2. Pripažinti netekusiu galios Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2008-10-30 sprendimo Nr. T-197 „Dėl Maitinimo organizavimo paslaugos teikimo taisyklių tvirtinimo“ 1 punktą.

 

Savivaldybės meras                                                                                                     Česlovas Daugėla

______________

 

PATVIRTINTA

Alytaus miesto savivaldybės tarybos

2009 m. vasario 13 d.

sprendimu Nr. T-42

 

MAITINIMO ORGANIZAVIMO PASLAUGOS TEIKIMO

TAISYKLĖS

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Maitinimo organizavimo paslaugos taisyklės (toliau – taisyklės) apibrėžia šios socialinės paslaugos tikslą, gavėjus, kreipimosi dėl maitinimo paslaugos tvarką, maitinimo paslaugos skyrimą, dokumentų tvarkymą ir paslaugos teikimo kontrolę.

2. Maitinimo organizavimo paslaugos tikslas – teikti maitinimą asmenims (šeimoms), kurie dėl nepakankamo savarankiškumo ar nepakankamų pajamų nepajėgia maitintis savo namuose.

3. Taisyklės parengtos vadovaujantis Lietuvos Respublikos socialinių paslaugų įstatymu (Žin., 2006, Nr. 17-589) ir socialinės apsaugos ir darbo ministro 2006 m. balandžio 5 d. įsakymu Nr. A1-93 patvirtintu Socialinių paslaugų katalogu (Žin., 2006, Nr.43-1570).

4. Taisyklėse vartojamos sąvokos atitinka Lietuvos Respublikos socialinių paslaugų įstatymo ir kitų teisės aktų, reglamentuojančių socialines paslaugas, apibrėžtas sąvokas.

 

II. MAITINIMO PASLAUGOS GAVĖJAI

 

5. Maitinimo paslauga skiriama asmenims, deklaravusiems gyvenamąją vietą Alytaus miesto savivaldybėje.

6. Maitinimo paslaugos gavėjai:

6.1. asmenys, gaunantys socialinę pašalpą;

6.2. asmenys, kurių pajamos vienam šeimos nariui neviršija 1 valstybės remiamų pajamų dydžio;

6.3. socialinės rizikos suaugę asmenys (šeimos);

6.4. negaunantys pajamų asmenys;

6.5. asmenys, grįžę iš laisvės atėmimo, kardomojo kalinimo vietų;

6.6. kiti asmenys (išskirtiniais atvejais, kai asmuo (šeima) patiria fizinį ar psichologinį smurtą arba kyla grėsmė jo fiziniam ar emociniam saugumui).

 

III. DOKUMENTŲ MAITINIMO PASLAUGAI GAUTI TEIKIMAS

 

           7. Asmenys, turintys teisę gauti maitinimo paslaugą, kreipiasi elektroniniu būdu ar į Alytaus miesto savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyrių arba į Alytaus nakvynės namuose dirbančius socialinius darbuotojus ir užpildo prašymą. Prie prašymo pateikia:

           7.1. asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą (pasą, asmens tapatybės kortelę, leidimą nuolat ar laikinai gyventi Lietuvoje);

           7.2. pažymą apie asmens (šeimos) pajamas, gautas per paskutinius 3 mėnesius iki kreipimosi datos;

7.3. pažymą, kad asmuo neserga tuberkulioze (pažyma galioja iki 2 metų).

2015 m. rugsėjo 24 d. Alytaus miesto savivaldybės tarybos sprendimo Nr. T-265 redakcija

2017 m. gegužės 25 d. Alytaus miesto savivaldybės tarybos sprendimo Nr. T-215 redakcija

 

7.4. kitus dokumentus, patvirtinančius maitinimo paslaugos poreikį (pažymą iš darbo biržos; pažymą apie paleidimą iš laisvės atėmimo, kardomojo kalinimo vietos ir kt.).

8. Maitinimo paslauga teikiama Nakvynės namų maitinimo poste.

 

IV. MAITINIMO PASLAUGOS SKYRIMAS IR DOKUMENTŲ TVARKYMAS

 

9. Socialinių paslaugų poreikis dėl maitinimo paslaugų nevertinamas.

10. Maitinimo paslaugą teikia Alytaus nakvynės namai. Maistą pristato įstaiga, su kuria Alytaus miesto savivaldybės administracija yra sudariusi socialiai remtinų asmenų maitinimo paslaugos teikimo sutartį.

11. Asmenys prašymus ir reikalingus maitinimo paslaugai gauti dokumentus pateikia Alytaus miesto savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyriui arba socialiniams darbuotojams, dirbantiems Alytaus nakvynės namuose. Paslauga skiriama Socialinės paramos skyriaus vedėjo sprendimu.

12. Maitinimo paslauga teikiama kitą dieną po asmens pateikto prašymo.

13. Maitinimo paslauga skiriama iki 3 mėnesių, 5 kartus per savaitę – darbo dienomis – skiriami pietūs.

14. Alytaus nakvynės namai, gavę prašymus, sekančią darbo dieną pateikia Socialinės paramos skyriui informaciją telefonu, elektroniniu paštu arba atveža prašymus ir reikalingus dokumentus apie paskirtą maitinimo paslaugą gavėjams.

15. Nakvynės namai ne vėliau kaip iki kito mėnesio 3 dienos pateikia Socialinės paramos skyriui maitinimo paslaugos gavėjų sąrašą.

16. 6.6 punkte nurodyti asmenys prašymus dėl maitinimo paslaugos skyrimo pateikia Socialinės paramos skyriui. Maitinimo paslauga skiriama Piniginės socialinės paramos teikimo komisijos siūlymu. Šios komisijos siūlymu taip pat gali būti pratęstas maitinimo paslaugos laikotarpis.

17. Socialinės paramos skyriaus specialistas, atsakingas už maitinimo paslaugos organizavimą, įtraukia į informacinę sistemą (SPIS) duomenis apie maitinimo paslaugos skyrimą, gavimą ar nutraukimą.

18. Maitinimo paslaugos teikimo dokumentai segami į bylą ir saugomi.

19. Maitinimo paslaugos teikimo kontrolė Alytaus nakvynės namų maitinimo poste vykdoma ne rečiau kaip vieną kartą per ketvirtį įforminant tai aktu.

______________

 

Į pradžią