Alytaus miesto savivaldybės dokumentų paieška
Susijęs Atsisiųskite aktą byloje
Sprendimas, Nr. T-30 2009-02-06
Padalinys: ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 
DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS APLINKOS APSAUGOS RĖMIMO SPECIALIOSIOS PROGRAMOS 2009 METŲ SĄMATOS TVIRTINIMO

ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

 SPRENDIMAS

 DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS APLINKOS APSAUGOS RĖMIMO SPECIALIOSIOS PROGRAMOS 2009 METŲ SĄMATOS TVIRTINIMO

 

 2009 m. vasario 6 d. Nr. T-30

Alytus

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo (Žin., 1994, Nr. 55-1049; Žin., 2008, Nr. 113-4290) 16 straipsnio 2 dalies 17 punktu, Lietuvos Respublikos savivaldybių aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos įstatymo (Žin., 2003, Nr. 61-2760; Žin., 2004, Nr. 25-754; Žin., 2007, Nr. 80-3217) 2 straipsnio 3 dalimi ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2003-11-05 įsakymu Nr. 533 „Dėl Savivaldybių aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos ataskaitos apie programos priemonių vykdymą formos, jos pildymo instrukcijos bei Aplinkosaugos priemonių sąrašo patvirtinimo“ (Žin., 2003, Nr. 108-4842), Alytaus miesto savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:

Tvirtinti Alytaus miesto savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos 2009 metų sąmatą (pridedama).

 

Savivaldybės meras                                                                                                        Česlovas Daugėla

______________

 

PATVIRTINTA

Alytaus miesto savivaldybės tarybos

2009 m. vasario 6 d.

sprendimu Nr. T-30

 

ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS

APLINKOS APSAUGOS RĖMIMO SPECIALIOSIOS PROGRAMOS

2009 METŲ SĄMATA

 

PAJAMOS

 

Eil.

Nr.

Pajamų šaltiniai

2009 m. numatyta surinkti lėšų, tūkst. Lt

I.

Juridinių ir fizinių asmenų mokesčiai, mokami įstatymų nustatytomis proporcijomis ir tvarka už teršalų išmetimą į aplinką

390,0

 

II.

Medžioklės plotų naudotojų 70 procentų mokamo mokesčio už medžiojamųjų gyvūnų išteklių naudojimą

-

 

III.

Savanoriškos juridinių ir fizinių asmenų įmokos

-

 

IV.

Lėšos, gautos kaip želdinių atkuriamosios vertės kompensacija

53,7

 

 

 

 

 

 

IŠ VISO PAJAMŲ

443,7

 

 

                                                     46,3

 LĖŠŲ LIKUTIS 2009-01-01 _____________________ tūkst. Lt

                                                      490,0

 2009 metų PROGRAMOS LĖŠOS _____________________ tūkst. Lt (100%)

 

 

IŠLAIDOS

 

Eil.

Nr.

Išlaidų straipsniai

Skirtos lėšos,

tūkst. Lt

I. Priemonėms, kuriomis kompensuojama aplinkai padaryta žala; gamtosaugos objektams projektuoti, statyti, rekonstruoti, remontuoti, eksploatuoti; aplinkos teršimo šaltiniams pašalinti

Ia. Priemonėms, kuriomis kompensuojama aplinkai padaryta žala

1.

Želdynams kurti, želdiniams veisti miesto bendrojo naudojimo teritorijose, miesto parkuose; želdynų ir želdinių būklės stebėsenos programai parengti ir vykdyti

140,0

2.

Likiškių parko, miesto gatvių želdynų kūrimo ir tvarkymo techniniams projektams parengti

120,7

3.

Didžiosios Dailidės ežero išvalymo techniniam projektui koreguoti

10,0

4.

VšĮ „Alytaus parkai“ Gulbynės ornitologinio mikrodraustinio gamtotvarkos planui įgyvendinti

1,0

5.

Alytaus miesto požeminio vandens šaltinių apsaugos planui įgyvendinti (Alytaus miesto savivaldybės požeminio vandens monitoringui vykdyti)

26,3

6.

Sorbentui (vandens ir grunto valymui nuo išsiliejusių naftos produktų) įsigyti

1,0

Ib. Gamtosaugos objektams projektuoti, statyti, rekonstruoti, remontuoti, eksploatuoti

1.

Vidzgirio botaninio draustinio ekologiniame-mokomajame take esančioms priemonėms rekonstruoti ir naujoms pastatyti

30,0

Ic. Aplinkos teršimo šaltiniams pašalinti

1.

Užterštoms teritorijoms, taršos šaltiniams ir pavojingoms atliekoms tvarkyti

14,0

 

 

 

IŠ VISO I STRAIPSNIO IŠLAIDŲ (Ia+Ib+Ic)

343,0

II. Savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiajai programai

1.

Savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiajai programai

96,4

 

IŠ VISO II STRAIPSNIO IŠLAIDŲ

96,4

III. Priemonėms, numatytoms Lietuvos Respublikos medžioklės įstatyme, kurios pagal Lietuvos Respublikos savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos įstatymą gali būti finansuojamos šios programos lėšomis

 

 

 

IŠ VISO III STRAIPSNIO IŠLAIDŲ

IV. Kitoms aplinkos apsaugos priemonėms

1.

Visuomenės aplinkosauginiam švietimui, projektams, renginiams organizuoti, leidybai, spaudos prenumeratai

28,0

2.

Želdynų ir želdinių apsaugos ir priežiūros komisijos bei kitai aplinkosauginei veiklai užtikrinti

2,6

3.

Oro kokybei vertinti

16,0

4.

Transporto priemonės važiuoklės užblokavimo specialiems įtaisams įsigyti

4,0

 

 

 

IŠ VISO IV STRAIPSNIO IŠLAIDŲ

50,6

 

 

IŠ VISO IŠLAIDŲ

490,0

______________

Į pradžią