Alytaus miesto savivaldybės dokumentų paieška
Keičiantis Susijęs Atsisiųskite aktą byloje
Sprendimas, Nr. T-214 2008-11-27
Padalinys: ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA
Pastaba: Pakeistas 11 punktas

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 
SPRENDIMAS<br> <br> DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS VIETINĖS RINKLIAVOS UŽ KOMUNALINIŲ ATLIEKŲ SURINKIMĄ IŠ ATLIEKŲ TURĖTOJŲ IR ATLIEKŲ TVARKYMĄ NUOSTATŲ, KOMUNALINIŲ ATLIEKŲ SUSIKAUPIMO NORMŲ, RINKLIAVOS DYDŽIŲ IR NEKILNOJAMOJO TURTO OBJEKTŲ RŪŠIŲ PATVIRTINIMO

Nauja redakcija:

2017 m. vasario 9 d. Alytaus miesto savivaldybės tarybos sprendimo Nr. T-38 redakcija

 

 

ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS VIETINĖS RINKLIAVOS UŽ KOMUNALINIŲ ATLIEKŲ SURINKIMĄ IŠ ATLIEKŲ TURĖTOJŲ IR ATLIEKŲ TVARKYMĄ NUOSTATŲ,  KOMUNALINIŲ ATLIEKŲ SUSIKAUPIMO NORMŲ, RINKLIAVOS DYDŽIŲ IR NEKILNOJAMOJO TURTO OBJEKTŲ RŪŠIŲ PATVIRTINIMO

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 37 punktu, Atliekų tvarkymo įstatymo 30-2 straipsnio 3 ir 4 dalimi, Rinkliavų įstatymo 11 straipsnio 1 dalies 8 punktu ir atsižvelgdama į Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2016-04-20 nutarimo Nr. 384 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2013 m. liepos 24 d. nutarimo Nr. 711 „Dėl Rinkliavos ar kitos įmokos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą dydžio nustatymo metodikos patvirtinimo“ pakeitimo“ 1 punktu patvirtintas Vietinės rinkliavos ar kitos įmokos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą dydžio nustatymo taisykles, Alytaus miesto savivaldybės taryba  n u s p r e n d ž i a:

1. Patvirtinti:

1.1. Alytaus miesto savivaldybės vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą nuostatus (pridedama).

1.2. Alytaus miesto savivaldybės mišrių komunalinių atliekų susikaupimo normas ir vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą dydžius pagal nekilnojamojo turto objektų kategorijas (pridedama).

1.3. Alytaus miesto savivaldybės nekilnojamojo turto objektų rūšis (pridedama).

2. Nustatyti, kad:

2.1.  Sprendimas įsigalioja 2017 m. liepos 1 d.

2.2. Neteko galios.

2017 m. birželio 29 d. Alytaus miesto savivaldybės tarybos sprendimo Nr. T-227 redakcija

 

Šis sprendimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo tvarka ir pagrindais.

 

 

 

Savivaldybės meras                                                                                             Vytautas Grigaravičius

______________

 


 

 

PATVIRTINTA

Alytaus miesto savivaldybės tarybos

2008 m. lapkričio 27 d.

sprendimu Nr. T-214

2017 m. birželio 29 d. Alytaus miesto savivaldybės tarybos sprendimo Nr. T-227 redakcija

 

ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS VIETINĖS RINKLIAVOS UŽ KOMUNALINIŲ ATLIEKŲ SURINKIMĄ IŠ ATLIEKŲ TURĖTOJŲ IR ATLIEKŲ TVARKYMĄ NUOSTATAI

 

 

I SKYRIUS

 BENDROSIOS NUOSTATOS

 

                      1. Vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą nuostatai (toliau – nuostatai) nustato vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą (toliau – rinkliava) apskaičiavimo ir administravimo principus, Rinkliavos mokėtojų registro sudarymą, rinkliavos mokėjimo, lengvatų teikimo ir permokų grąžinimo tvarką.

                      2. Nuostatai parengti vadovaujantis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymu, Lietuvos Respublikos rinkliavų įstatymu, Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo įstatymu,  Vietinės rinkliavos ar kitos įmokos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą dydžio nustatymo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2013 m. liepos 24 d. nutarimu Nr. 711 (2016 m. balandžio 20 d. nutarimo Nr. 384 redakcija) (toliau – taisyklės), Vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą dydžio nustatymo ir būtinųjų su komunalinių atliekų tvarkymu susijusių sąnaudų paskirstymo (išlyginimo vadovaujantis solidarumo principu) Alytaus regiono savivaldybėms metodika, patvirtinta Alytaus regiono plėtros tarybos 2016 m. lapkričio 29 d. sprendimu Nr. 51/6S-49 (toliau – metodika).

                      3. Rinkliava nustatoma visiems Alytaus miesto savivaldybės (toliau − savivaldybė)  komunalinių atliekų turėtojams savivaldybės teritorijoje.

                      4. Regioninės komunalinių atliekų tvarkymo būtinosios išlaidos apskaičiuojamos iki kiekvienų metų spalio 1 d. ir išdalijamos Alytaus regiono savivaldybėms.

                      5. Nekilnojamojo turto objektai (toliau – NTO) skirstomi į kategorijas, kurioms nustatomos konkrečios komunalinių atliekų susikaupimo normos ir rinkliavos dydžiai.

 

II SKYRIUS

PAGRINDINĖS SĄVOKOS

 

                      6. Nuostatuose vartojamos šios sąvokos:

                      6.1. nekilnojamojo turto objektų kategorijos – nekilnojamojo turto objektų  suskirstymas į kategorijas, kurių viduje nustatomi vienodi rinkliavos apskaičiavimo principai ir rinkliavos dydžiai;

                      6.2. mišrių komunalinių atliekų susikaupimo norma – vidutinis mišrių komunalinių atliekų (toliau – MKA) kiekis (kilogramais), surenkamas į MKA konteinerius, tenkantis kiekvienos NTO rūšies vienam kvadratiniam metrui arba NTO vienetui per metus;

                      6.3. mokestinis laikotarpis – kalendoriniai metai, jeigu nuostatuose nenurodyta kitaip;

                      6.4. rinkliava savivaldybės tarybos sprendimu nustatyta privaloma įmoka, galiojanti tos savivaldybės teritorijoje;

                      6.5. rinkliavos mokėtojas – fizinis ir juridinis asmuo – atliekų turėtojas, nuosavybės teise valdantis rinkliava apmokestinamos kategorijos nekilnojamąjį turtą, arba teisės aktų nustatyta tvarka jo įgaliotas asmuo, kuriam savivaldybės tarybos sprendimu yra nustatyta mokėti rinkliavą;

                      6.6. nesinaudojimas NTO – gyvenamosios paskirties NTO savininko ar naudotojo faktinis nesinaudojimas gyvenamosios paskirties NTO ir nesinaudojimas rūšiuojamojo surinkimo paslauga.

                      7. Kitos nuostatuose vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos apibrėžtos Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo įstatyme ir kituose atliekų tvarkymą reglamentuojančiuose teisės aktuose.

 

III SKYRIUS

RINKLIAVOS MOKĖTOJAI IR JŲ REGISTRAVIMAS

 

                      8. Rinkliavos mokėtojų registrą (toliau – registras) kuria, atnaujina ir administruoja rinkliavos administratorius – UAB Alytaus regiono atliekų tvarkymo centras (toliau – administratorius), vadovaudamasis aplinkos ministro 2012-11-20 įsakymu Nr. D1-950 „Dėl Komunalinių atliekų turėtojų registravimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ patvirtintu Komunalinių atliekų turėtojų registravimo tvarkos aprašu.

                      9. Administratorius registrą tvarko naudodamas VĮ Registrų centro, Gyventojų registro, Mokesčių mokėtojų registro, savivaldybės ir kitų subjektų turimus duomenis. Kai patalpos faktiškai naudojamos pagal kitą paskirtį, nei nurodyta VĮ Registrų centro duomenų bazėje, rinkliavos mokėtojų registras tikslinamas vadovaujantis administratoriaus nustatyta tvarka.

                      10. Administratoriaus prašymu papildomus duomenis privalo pateikti visi rinkliavos mokėtojai, jeigu šie duomenys yra būtini nuostatuose nurodytoms funkcijoms atlikti.

                      11. Rinkliavos mokėtojai, perleisdami NTO, privalo informuoti naują savininką (naudotoją) apie prievolės mokėti rinkliavą įvykdymą, o naujas rinkliavos mokėtojas privalo informuoti administratorių apie prievolės pradžią ir pateikti reikiamus duomenis.

                      12. Administratorius Rinkliavos mokėtojų registro duomenų bazėje registruoja ir tvarko šiuos duomenis apie rinkliavos mokėtojus:

                      12.1. rinkliavos mokėtojo asmens vardas, pavardė, gimimo data, gyvenamosios vietos deklaravimo adresas, juridinio asmens pavadinimas, kodas, buveinės adresas;

                      12.2. rinkliavos mokėtojo unikalus kodas;

                      12.3. NTO pavadinimas;

                      12.4. NTO adresas;

                      12.5. NTO pagrindinė naudojimo ir visos kitos paskirtys;

                      12.6. kiti duomenys, būtini Rinkliavos mokėtojų registrui administruoti.

                      13. Prievolė mokėti rinkliavą atsiranda rinkliavos mokėtojui pradėjus naudotis NTO. Registrui būtini duomenys periodiškai atnaujinami naudojant duomenų bazes, bet kuriuo metu, paaiškėjus naujoms faktinėms aplinkybėms arba rinkliavos mokėtojui pateikus informaciją administratoriui. Bankrutavusioms ir likviduotoms įmonėms, bankrutavusiems fiziniams asmenims, susidarius mirusiųjų, kai nėra paveldėtojų, skoloms, mokėjimo pranešimai nesiunčiami ir jų susidariusios skolos pripažįstamos beviltiškomis­.  

 

IV SKYRIUS

VIETINĖS RINKLIAVOS DYDŽIO NUSTATYMAS

 

                      14. Rinkliavos dydžius tvirtina savivaldybės taryba.

                      15. Rinkliava susideda iš pastoviosios ir kintamosios rinkliavos dedamųjų.

                      16. Pastovioji rinkliavos dedamoji nustatoma:

                      16.1. NTO, kuriems galima nustatyti tikslų plotą – eurais už 1 m2 bendro nekilnojamojo turto plotą, neskirstant jo pagal paskirtis. Gyvenamosios paskirties individualių namų būstams ir butams daugiabučiuose namuose taikomas maksimalus apmokestinamas plotas – 100 m2.

                      16.2. NTO, kuriems negalima nustatyti tikslaus nekilnojamojo turto ploto – eurais NTO vienetui pagal turto paskirtį ir jo skaičių.

                      17. Kintamosios rinkliavos dedamoji nustatoma:

                      17.1.  NTO, kuriems galima nustatyti tikslų plotą ir juos valdantys rinkliavų mokėtojai naudojasi tik individualiam naudojimui priskirtais rūšiuojamojo surinkimo konteineriais: pagal naudojamų komunalinių atliekų konteinerių skaičių, tūrį (dydį) ir ištuštinimo dažnį;

                      17.2. NTO, kuriems galima nustatyti tikslų plotą ir kuriuos valdantys rinkliavos mokėtojai naudojasi jiems priskirtais kolektyviniais rūšiuojamojo surinkimo konteineriais: pagal atiduodamų mišrių komunalinių atliekų svorio (kiekio) normą NTO paskirčiai. Gyvenamosios paskirties individualių namų būstams ir butams daugiabučiuose namuose taikomas maksimalus apmokestinamas plotas – 100 m2;

                   17.3. NTO, kuriems negalima nustatyti tikslaus ploto ir kuriuos valdantys rinkliavos mokėtojai naudojasi jiems priskirtais kolektyviniais rūšiuojamojo surinkimo konteineriais: pagal atiduodamų mišrių komunalinių atliekų svorio (kiekio) normą.

                   18. Individualiems namams, patenkantiems į 17.1 punkto reglamentavimą, minimalus ištuštinimų kiekis, naudojantis 120 litrų konteineriu, yra 12 kartų per metus, naudojantis 240 litrų konteineriu ‒ 8 kartai per metus.

                         2018 m. gegužės 30 d. Alytaus miesto savivaldybės tarybos sprendimo Nr. T-165 redakcija (nuo 2018-07-01)

 

                   19. NTO, išskyrus gyvenamosios paskirties NTO, kurie naudojasi jiems priskirtais individualiais rūšiuojamojo surinkimo konteineriais, minimali konteinerių ištuštinimo norma apskaičiuojama  atitinkamai NTO rūšiai nustatytą MKA normą dauginant iš koeficiento 0,8.

                   20. Rinkliava apskaičiuojama kiekvienam apmokestinamo NTO bendrasavininkiui proporcingai jo valdomai tokio NTO daliai, jeigu bendrasavininkiai nesusitaria kitaip.

 

V SKYRIUS

RINKLIAVOS MOKĖJIMO TVARKA

 

                      21. Pagal registro duomenis administratorius vieną kartą per metus iki vasario 1 dienos parengia ir pateikia rinkliavos mokėtojams administratoriaus nustatytos formos mokėjimo pranešimus apie apskaičiuotas mokėtinas rinkliavos įmokas ir mokėjimo terminus.

                      22. Juridiniams asmenims, kurie naudojasi individualiais rūšiuojamojo surinkimo konteineriais, mokėjimo pranešimai formuojami ir siunčiami kiekvieną mėnesį elektroniniu paštu.

                      23. Mokėjimo pranešimai siunčiami rinkliavos mokėtojams NTO arba kitu rinkliavos mokėtojo nurodytu adresu paprastuoju arba elektroniniu paštu:

                      23.1. mokėjimo pranešimai siunčiami pagal Nekilnojamojo turto registro duomenų bazėje nurodytą apmokestinamo NTO adresą;

                      23.2. atvejais, kai tam pačiam atliekų turėtojui priskaičiuota rinkliava už daugiau negu vieną apmokestinamą NTO, jam siunčiamas vienas mokėjimo pranešimas jo deklaruotos nuolatinės gyvenamosios vietos adresu, kai rinkliavos mokėtojas yra fizinis asmuo,  arba buveinės registracijos adresu, kai rinkliavos mokėtojas yra juridinis asmuo, o esant rinkliavos mokėtojo rašytiniam prašymui, toks mokėjimo pranešimas gali būti siunčiamas kitu faktiniu (nuolatinės gyvenamosios ar veiklos) vietos adresu;

                      23.3. atvejais, kai apmokestinamas NTO neturi adreso, arba rinkliavos mokėtojo rašytiniu prašymu mokėjimo pranešimas siunčiamas pagal rinkliavos mokėtojo deklaruotą ar jo pageidavimu nuolatinę gyvenamąją vietą;

                      23.4. atvejais, kai apmokestinamo NTO adresu neįrengta rakinama, aiškiai ir suprantamai numeruota gaunamųjų laiškų dėžutė laiškininkams lengvai prieinamoje vietoje, kaip to reikalaujama Pašto įstatyme, rinkliavos mokėtojui mokėjimo pranešimai nesiunčiami, kol rinkliavos mokėtojas nepraneš raštu administratoriui apie tinkamai įrengtą pašto dėžutę.      

                      24. Rinkliavos mokėtojai gali visą rinkliavos sumą sumokėti iš karto arba dalimis, bet ne mažiau nei ¼  iki kiekvieno metų ketvirčio paskutinės dienos.

                      25. Mokėjimo pranešime yra nurodomi šie duomenys:

                      25.1. rinkliavos mokėtojo fizinio asmens vardas, pavardė arba juridinio asmens pavadinimas;

                      25.2. rinkliavos mokėtojo kodas;

                      25.3. rinkliavos mokėtojo adresas;

                      25.4. NTO, už kurį skaičiuojama rinkliava, adresas;

                      25.5. administratoriaus rekvizitai (pavadinimas, įmonės kodas, banko pavadinimas, sąskaitos numeris, įmokos kodas);

                      25.6. pastovioji rinkliavos dedamoji;

                      25.7. kintamoji rinkliavos dedamoji;

                      25.8. mokėtina suma;

                      25.9. duomenys apie skolą / permoką.

                      26. Mokėjimo pranešime nurodyta rinkliava mokama už mokėjimo pranešime nurodytą laikotarpį ir pranešime nurodytais terminais.

                      27. Rinkliava mokama į  Alytaus miesto savivaldybės biudžeto sąskaitą.

                      28. Rinkliava gali būti sumokama bankų ir kitų kredito įstaigų skyriuose ar naudojantis elektroninės bankininkystės paslaugomis, pašto skyriuose arba kitose įmokų surinkimo vietose. Už įmokos priėmimo paslaugą moka rinkliavos mokėtojas pagal įmokas priimančio subjekto nustatytus tarifus.

                      29. Rinkliavos mokėtojams, kurie naudojasi gyvenamosios paskirties NTO, rinkliava mažinama 5 proc., kai mokėtojas rinkliavos el. aptarnavimo savitarnos svetainėje (nuoroda internete  http://www.aratc.lt/rinkliavos-el-aptarnavimo-svetaine/) užsisako gauti mokėjimo pranešimus tik elektroniniu paštu ir rinkliavą už visą mokestinį laikotarpį sumoka vienu pervedimu iki kovo 31 d.

                             2018 m. gegužės 30 d. Alytaus miesto savivaldybės tarybos sprendimo Nr. T-165 redakcija

 

 

VI SKYRIUS

VIETINĖS RINKLIAVOS GRĄŽINIMO ATVEJAI

 

                      30. Rinkliavos mokėtojui sumokėjus didesnio dydžio, nei rinkliavos mokėjimo pranešime nurodyta, rinkliavą arba, jeigu ji neteisingai apskaičiuota ar nepagrįstai arba neteisėtai išieškota, taip pat atlikus rinkliavos perskaičiavimą, permokėta rinkliavos suma įskaitoma kaip įmoka už būsimą laikotarpį arba rinkliavos mokėtojo raštišku prašymu jam grąžinama.

                      31. Rinkliavos mokėtojų prašymus dėl permokų grąžinimo nagrinėja ir dėl rinkliavos įskaitymo ar jos permokos grąžinimo klausimus sprendžia administratorius kartu su savivaldybės administracija.

                      32. Permokėta rinkliavos suma grąžinama rinkliavos mokėtojui per 30  dienų nuo rinkliavos mokėtojo rašytinio prašymo gavimo dienos į prašyme nurodytą rinkliavos mokėtojo banko sąskaitą.

 

VII SKYRIUS

RINKLIAVOS MOKĖTOJŲ TEISĖS IR PAREIGOS

 

                      33. Rinkliavos mokėtojai, pateikę patvirtinančius dokumentus, turi teisę:

                      33.1. reikalauti iš administratoriaus pakeisti ar patikslinti registro duomenis, jei tokie duomenys yra neteisingi, netikslūs ar neišsamūs;

                      33.2. reikalauti perskaičiuoti netinkamai apskaičiuotas rinkliavos įmokas;

                      33.3. gauti papildomą rinkliava neapmokestinamą atliekų surinkimo konteinerį, kai gyvenamosios paskirties NTO – individualiame name slaugomas ligonis arba auginami mažamečiai vaikai iki 3 metų.

                      34. Rinkliavos mokėtojai privalo:

                      34.1. laiku sumokėti rinkliavą, nurodytą rinkliavos mokėjimo pranešimuose;

                      34.2. savo iniciatyva arba administratoriaus prašymu teikti visus duomenis, reikalingus rinkliavai administruoti;

                      34.3. per 10 dienų raštu informuoti administratorių apie NTO, kuriame gyvenama arba jis naudojamas kitais būdais;

                      34.4. per 10 dienų raštu informuoti administratorių apie NTO faktinį naudojimo būdą, jeigu jis skiriasi nuo nekilnojamojo turto paskirties, įregistruotos Nekilnojamojo turto registre;

                      34.5. per 10 dienų raštu informuoti administratorių apie konteinerio grąžinimą ir grąžinti konteinerį, išnykus nuostatų 33.3 p. nurodytoms aplinkybėms;

                      34.6. atliekų surinkimui naudoti tik konteinerių indentifikavimo kortele pažymėtus konteinerius, leidžiančius užfiksuoti konteinerių ištuštinimo / neištuštinimo faktą;

                      34.7. laikytis kitų pareigų, numatytų šiuose nuostatuose.

 

VIII SKYRIUS

RINKLIAVOS IŠIEŠKOJIMAS

 

                      35. Nesumokėta rinkliava išieškoma Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka, įskaitant neteisminį ir teisminį skolų išieškojimą, naudojantis skolų išieškojimo įmonių paslaugomis. Nesumokėjus rinkliavos per nustatytą terminą, rinkliavos skolininkui registruotu laišku siunčiamas įspėjimas.

                      36. Rinkliavos išieškojimo senaties terminas taikomas pagal Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatymą.

 

IX SKYRIUS

VIETINĖS RINKLIAVOS PERSKAIČIAVIMAS IR DEKLARAVIMO TVARKA

 

                      37. Vietinės rinkliavos kintamosios įmokos dedamosios nemoka gyvenamosios paskirties nekilnojamojo turto objektų savininkai arba jų įgalioti asmenys deklaravę, kad tam tikrą laikotarpį nebus naudojamasi nekilnojamojo turto objektu ir iš šio objekto tuo laikotarpiu komunalinės atliekos nebus surenkamos. Deklaruojama tokia tvarka:

                      37.1. Rinkliavos mokėtojas, norintis, kad jam deklaruotu laikotarpiu (ne trumpiau kaip vieną metų ketvirtį ir ne ilgiau kaip vienerius metus) nebūtų skaičiuojama kintamoji vietinės rinkliavos dalis, administratoriui arba savivaldybei  turi pateikti:

                      37.1.1. Motyvuotą prašymą patikslinti vietinės rinkliavos kintamąją dalį dėl nekilnojamojo turto nenaudojimo-sąžiningumo deklaraciją (toliau – deklaracija, jos forma pateikiama 1 priede), nurodydamas nekilnojamojo turto objekto nesinaudojimo priežastis bei nesinaudojimo laikotarpį ir kad iš šio objekto tuo laikotarpiu komunalinės atliekos nebus surenkamos, kad nekilnojamojo turto objekto naudojimosi teisės nebus perleidžiamos tretiesiems asmenims.

                      37.1.2. Nekilnojamojo turto objekto vandens (jeigu vanduo tiekiamas iš centralizuotų vandens tiekimo tinklų) ir elektros apskaitos prietaisų nesinaudojimo pradžios rodmenis.

                      37.1.3. Pasibaigus deklaruotam laikotarpiui, nekilnojamojo turto objekto vandens ir elektros apskaitos prietaisų nesinaudojimo pabaigos rodmenis. Leidžiamas minimalus elektros energijos suvartojimo dydis neturi viršyti 10 kWh/ mėn., sunaudotas vandens kiekis – 1 m3 per pusę kalendorinių metų.

                      37.2. Pasibaigus deklaruotam laikotarpiui, kai nekilnojamojo turto objekto savininkas ar jo įgaliotas asmuo (deklaravęs, kad nesinaudos nekilnojamojo turto objektu) pateikia tai įrodančius dokumentus, administratorius perskaičiuoja rinkliavą išminusuodamas deklaruoto laikotarpio kintamąją rinkliavos dedamosios dalį.

                      37.3. Jeigu deklaraciją pateikęs rinkliavos mokėtojas nepateikia nurodytų dokumentų arba pateikti dokumentai patvirtina, kad deklaravimo laikotarpiu elektros energijos ar vandens sunaudotas kiekis viršija nustatytą minimalų dydį, nuo kintamosios vietinės rinkliavos dalies neatleidžiama, t. y. mokama pastovioji ir kintamoji vietinės rinkliavos dedamoji.

                      37.4.  Tais atvejais, kai kyla abejonių dėl nekilnojamojo turto nenaudojimo ar iš dalies naudojimo, nekilnojamojo turto objekto savininkas ar jo įgaliotas asmuo turi sudaryti galimybę administratoriui patikrinti nekilnojamojo turto objektą.

                      37.5. Rinkliavos mokėtojas, norintis, kad jam deklaruotu laikotarpiu (ilgiau kaip vienerius metus) nebūtų skaičiuojama kintamoji vietinės rinkliavos dalis, administratoriui turi pateikti 37.1 punkte nurodytus dokumentus ir išvykimą į užsienį ar kitą Lietuvos vietovę įrodančius dokumentus (pvz., atsakingų institucijų pažymas apie išvykimą iš Lietuvos arba gyvenimą kitoje Lietuvos vietovėje). Dokumentai turi būti teikiami periodiškai, 1 kartą per metus.

                      37.6. Individualaus gyvenamojo namo (kuriam yra priskirtas individualaus rūšiuojamojo surinkimo konteineris) savininkas arba jo įgaliotas asmuo, deklaruojantis, kad nesinaudos nekilnojamojo turto objektu ir iš šio objekto deklaruojamu laikotarpiu komunalinės atliekos nebus surenkamos, privalo šiuo laikotarpiu komunalinėms atliekoms skirtus konteinerius laikyti individualaus namo sklype, t. y. jų neišstumti už sklypo ribų. Deklaruotu laikotarpiu komunalinių atliekų tvarkymo paslauga nebus teikiama.

                       38. Alytaus miesto savivaldybės švietimo biudžetinės ir viešosios įstaigos, liepos ir rugpjūčio mėnesiais nevykdančios ugdymo veiklos ir nesinaudojančios komunalinių atliekų surinkimo ir tvarkymo paslauga, atleidžiamos nuo vietinės rinkliavos kintamosios dalies mokėjimo. Alytaus miesto savivaldybės administracijos Švietimo skyrius kiekvienais metais iki birželio 30 d. UAB Alytaus regiono atliekų tvarkymo centrui pateikia raštu informaciją, kurios Alytaus miesto savivaldybės švietimo biudžetinės ir viešosios įstaigos ir kokiu laikotarpiu nevykdys ugdomosios veiklos ir nesinaudos komunalinių atliekų surinkimo ir tvarkymo paslauga.  

                      39. Administratorius kiekvienais metais Alytaus miesto savivaldybės administracijai pateikia informaciją apie vietinės rinkliavos mokėtojų, kurie atleisti nuo vietinės rinkliavos kintamosios dalies įmokų, skaičių ir nemokamos kintamosios dalies bendrą lėšų sumą.   

                      40. Administratorius, formuodamas kitų metų rinkliavos mokėjimo pranešimą, pakoreguoja jį pagal einamaisiais metais faktiškai ištuštintą arba minimaliai leidžiamą ištuštinti konteinerių skaičių.

                      41. Jeigu savivaldybė surenka daugiau rinkliavos nei būtinosios atliekų tvarkymo išlaidos, perviršis atimamas iš ateinančių metų būtinųjų sąnaudų pastoviosios dedamosios dalies.

                      42. Jeigu savivaldybė surenka mažiau rinkliavos nei būtinosios atliekų tvarkymo išlaidos, trūkumas pridedamas prie ateinančių metų būtinųjų sąnaudų pastoviosios dedamosios dalies.

                      43. Savivaldybės taryba atskiru sprendimu gali vietinės rinkliavos dydį kartą per metus indeksuoti, taikydama metinį vartojimo kainų indeksą, jeigu jis didesnis negu 1,1.

0

X SKYRIUS

VIETINĖS RINKLIAVOS LENGVATOS

 

PIRMASIS SKIRSNIS

LENGVATOS MAŽAS PAJAMAS TURINTIEMS ASMENIMS

 

Lengvatų dydis

 

                      44. Lengvatų teisė nustatoma vadovaujantis Lietuvos Respublikos piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatymu, tačiau nevertinant bendrai gyvenančių asmenų ar vieno gyvenančio asmens (turinčių nuosavybės teise vieną gyvenamąjį būstą Alytaus mieste) turimo turto, ir nuostatų reikalavimais.

                      45. Lengvata skiriama Alytaus miesto savivaldybėje registruoto būsto valdytojui ar naudotojui, deklaruojančiam gyvenamąją vietą Alytaus miesto savivaldybėje, jeigu bendrai gyvenančių ar vieno gyvenančio asmens vidutinės mėnesio pajamos neviršija 4 valstybės remiamų pajamų dydžio.

                      46. Lengvatos dydis yra lygus per mėnesį patirtų išlaidų už komunalinių atliekų surinkimą bei atliekų tvarkymą ir bendrai gyvenančių asmenų arba vieno gyvenančio asmens 1 % mėnesio pajamų skirtumui:

L = I – 0,01 x P, kur:

L – lengvatos dydis per mėnesį;

I – vieno mėnesio išlaidos už komunalinių atliekų surinkimą ir atliekų tvarkymą;

P – bendrai gyvenančių asmenų arba vienos gyvenančio asmens vieno mėnesio vidutinės pajamos 0,01 – norma lengvatai už komunalinių atliekų surinkimą ir jų tvarkymą skaičiuoti.

 

Kreipimasis dėl lengvatų

 

                      47. Dėl lengvatos bendrai gyvenantys asmenys arba vienas gyvenantis asmuo (toliau – pareiškėjas) kreipiasi į Alytaus miesto savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyrių (toliau – Socialinės paramos skyrius), užpildo prašymo suteikti vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą lengvatą (toliau – prašymas) formą (2 priedas) ir prideda visus reikiamus dokumentus.

                      48. Kai pareiškėjai, turintys sunkią negalią, negali patys kreiptis dėl lengvatų, artimi jų giminaičiai arba socialiniai darbuotojai užpildo prašymą ir surenka visus reikiamus dokumentus bei informaciją, reikalingus lengvatoms skirti.

                      49. Prašymas ir reikiami dokumentai dėl lengvatų skyrimo, nesant pasikeitimų, turinčių įtakos lengvatų skyrimui, pateikiami kartą per kalendorinius metus, išskyrus pareiškėjus, gaunančius piniginę socialinę paramą, kurie prašymą pateikia tokia pat tvarka kaip tvarkydami dokumentus gauti piniginę socialinę paramą.

 

Lengvatų skyrimas ir teikimas

 

                      50. Lengvatos skiriamos pagal Lietuvos Respublikos piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatyme nustatytas sąlygas, tačiau neatsižvelgiama į bendrai gyvenančių asmenų ar vieno gyvenančio asmens (turinčių nuosavybės teise vieną gyvenamąjį būstą Alytaus mieste) turimą turtą.

Bendrai gyvenantiems asmenims ar vieniems gyvenantiems asmenims, turintiems nuosavybės teise daugiau kaip vieną gyvenamąjį būstą Alytaus mieste, lengvatos neskiriamos.

                      51. Lengvatas skiria savivaldybės administracijos direktorius arba jo įgaliotas asmuo. Užpildoma sprendimo dėl vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą lengvatos skyrimo forma (3 priedas). Lengvatų gavėjų sąrašai kasmet sudaromi kalendorinių metų pirmąjį ketvirtį ir elektroniniu būdu (,,Excel“ formatu) pateikiami administratoriui. Lengvatų gavėjų sąrašai tikslinami ir papildomi ne rečiau kaip kartą per mėnesį.

                      52. Lengvata skiriama kalendoriniams metams nuo prašymo pateikimo mėnesio pirmos dienos, jei nesikeičia bendrai gyvenančių asmenų sudėtis ir bendrai gyvenančių asmenų ar vieno gyvenančio asmens pajamos. Pareiškėjams, gaunantiems piniginę socialinę paramą, lengvata skiriama tam pačiam laikotarpiui kaip ir piniginė socialinė parama.

                      53. Lengvata gali būti skiriama trumpesniam negu iki kalendorinių metų pabaigos laikotarpiui arba paskirtos lengvatos teikimas gali būti nutrauktas nuo sekančio mėnesio 1 dienos, jei yra žinoma, kad per tą laikotarpį bendrai gyvenantys asmenys arba vienas gyvenantis asmuo neteko lengvatos teisės.

                      54. Praėjusio laikotarpio lengvata skiriama, jei dėl jos buvo kreiptasi ne vėliau kaip per 12 mėnesių nuo prašymo pateikimo dienos.

                      55. Sprendimas dėl lengvatos skyrimo ir teikimo priimamas per mėnesį nuo prašymo ir visų reikalingų dokumentų gavimo dienos.

                      56. Jei lengvata neskiriama, nurodoma neskyrimo priežastis ir šio sprendimo apskundimo tvarka. Pateikti dokumentai grąžinami pareiškėjui, o jo byloje paliekamos šių dokumentų kopijos.

                      57. Pagal Socialinės paramos skyriaus pateiktus sąrašus nurodytiems asmenims administratorius apskaičiuoja lengvatas ir jiems išsiunčia vietinės rinkliavos mokėjimo pranešimus.

                      58. Administratorius kiekvieną ketvirtį Socialinės paramos skyriui elektroniniu būdu perduoda duomenis apie nepasiturintiems gyventojams apskaičiuotas lengvatas.

                      59. Sprendimas dėl lengvatos skyrimo gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

                      60. Lengvata neskiriama bendrai gyvenantiems asmenims arba vienam gyvenančiam asmeniui, įsiskolinusiems už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą.

                      61. Jeigu viename būste gyvenamąją vietą yra deklaravę dvi ir daugiau bendrai gyvenančių asmenų grupių ir (arba) du ar daugiau vienų gyvenančių asmenų, kurie už komunalinių atliekų surinkimą ir jų tvarkymą atsiskaito pagal vieną vietinės rinkliavos mokėjimo pranešimą, tačiau bent vieni iš jų neturi kompensacijų teisės, lengvata neskiriama nė vienai iš šių bendrai gyvenančių asmenų grupių ir nė vienam iš vienų gyvenančių asmenų.

 

Socialinės paramos skyriaus pareigos ir teisės skiriant lengvatas

 

                      62. Socialinės paramos skyrius privalo:

                      62.1. gavęs informaciją apie pasikeitusias aplinkybes, turinčias įtaką lengvatoms gauti ar kilus įtarimui, kad pateikta neteisinga informacija arba ji yra nuslėpta, apie tai informuoti administratorių;

                      62.2. užtikrinti bendrai gyvenančių asmenų ir vienų gyvenančių asmenų pateiktų lengvatai gauti duomenų konfidencialumą.

                      63. Socialinės paramos skyrius turi teisę:

                      63.1. papildomai apklausti asmenis, kurie kreipiasi dėl lengvatos skyrimo ar gauna šią lengvatą, tikrinti jų pateiktus dokumentus ir reikalauti papildomų duomenų, įrodančių bendrai gyvenančių asmenų  arba vieno gyvenančio asmens teisę į lengvatą;

                      63.2. neskirti lengvatų įsiskolinusiems už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą bendrai gyvenantiems asmenims arba vienam gyvenančiam asmeniui.

 

Lengvatas gaunančių bendrai gyvenančių asmenų ir vieno gyvenančio asmens

pareigos

 

                      64. Bendrai gyvenantys asmenys arba vienas gyvenantis asmuo, kurie kreipiasi dėl lengvatų skyrimo arba jas gauna, privalo:

                      64.1. pagal prašymo formą pateikti visą ir teisingą informaciją, įrodančią bendrai gyvenančių asmenų arba vieno gyvenančio asmens teisę gauti lengvatą, taip pat būtinus lengvatai gauti dokumentus;

                      64.2. per mėnesį pranešti apie padėties pasikeitimą ar atsiradusias aplinkybes, turinčius įtaką lengvatos teisei arba jos dydžiui.

 

Neteisėtai gautos lengvatos išieškojimas

 

                      65. Nustačius, kad bendrai gyvenantys asmenys arba vienas gyvenantis asmuo lengvatą gavo neteisėtai, nes kreipimosi metu pateikė neteisingus duomenis apie bendrai gyvenančius asmenis ar kitus duomenis, reikalingus lengvatai skirti, arba nepranešė apie materialinės padėties pasikeitimą ar atsiradusias aplinkybes, turinčias įtaką lengvatos teisei, bendrai gyvenantys asmenys arba vienas gyvenantis asmuo turi grąžinti neteisėtai gautą sumą arba ją mokėti dalimis.

                      66. Negrąžintą neteisėtai gautą lengvatą savivaldybės administracija išieško įstatymų nustatyta tvarka.

 

ANTRASIS SKIRSNIS

LENGVATOS KITIEMS ATLIEKŲ TURĖTOJAMS

 

                      67. Fiziniam ar juridiniam asmeniui, kurio nuosavybės teise valdomas ir vietine rinkliava apmokestinamas nekilnojamojo turto objektas yra fiziškai sunaikintas, sudegęs ar netinkamas naudoti / gyventi (nėra dalies stogo dangos, ji sulūžusi, stogo konstrukcijos supuvę ir sulūžę, nėra dalies langų, nėra namo lauko durų, įgriuvusi perdanga tarp rūsio ir pirmojo aukšto, tarp pirmojo aukšto ir mansardos, nugriuvusi dalis lauko sienų, suirę pamatai, sugriuvę krosnis ir kaminas, negalimi namo šildymo būdai, nėra elektros, vandens tiekimo ir nuotekų šalinimo sistemų), taikoma vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą lengvata – 100 proc. atleidimas nuo pastoviosios ir kintamosios vietinės rinkliavos dalies.

                      68. Nekilnojamojo turto savininkai ar jų įgalioti asmenys, norintys, kad jiems būtų suteikta nuostatų 67 punkte nustatyta lengvata, administratoriui turi:

                      68.1. pateikti prašymą-sąžiningumo deklaraciją (forma pateikiama 4 priede), patvirtinančią, kad nekilnojamojo turto objektas yra fiziškai sunaikintas, sudegęs ar netinkamas naudoti / gyventi (nėra dalies stogo dangos, ji sulūžusi, stogo konstrukcijos supuvę ir sulūžę, nėra dalies langų, nėra namo lauko durų, įgriuvusi perdanga tarp rūsio ir pirmojo aukšto, tarp pirmojo aukšto ir mansardos, nugriuvusi dalis lauko sienų, suirę pamatai, sugriuvę krosnis ir kaminas, negalimi namo šildymo būdai, nėra elektros, vandens tiekimo ir nuotekų šalinimo sistemų) ir kad nekilnojamojo turto objekto teritorija yra sutvarkyta ir atitinka Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2013-12-19 sprendimu Nr. T-284 „Dėl Alytaus miesto tvarkymo ir švaros taisyklių tvirtinimo“ patvirtintų Alytaus miesto tvarkymo ir švaros taisyklių reikalavimus;

                      68.2. sudaryti sąlygas nekilnojamojo turto objektą leisti patikrinti vietoje, suderinę patikrinimo laiką su administratoriumi.

                      69. Fiziniam ar juridiniam asmeniui, kurio nuosavybės teise valdomas ir vietine rinkliava apmokestinamas nekilnojamojo turto objektas yra nebaigtos statybos, yra atliekama jo rekonstrukcija ar kapitalinis remontas, juo nėra disponuojama ir jis nėra naudojamas pagal paskirtį, taikoma vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą lengvata – 100 proc. atleidimas nuo pastoviosios ir kintamosios vietinės rinkliavos dalies.

                      70. Nekilnojamojo turto objekto savininkai ar jų įgalioti asmenys, norintys kad jiems būtų suteikta šio sprendimo 69 punkte nustatyta lengvata, administratoriui turi:

                      70.1. pateikti:

                      70.1.1. prašymą-sąžiningumo deklaraciją (forma pateikiama 5 priede), patvirtinančią, kad nekilnojamojo turto objektas yra nebaigtos statybos, yra atliekama jo rekonstrukcija ar kapitalinis remontas, juo nėra disponuojama ir jis nėra naudojamas pagal paskirtį;

                      70.1.2. dokumentus, įrodančius, kad statybinės atliekos perduotos šias atliekas tvarkančiai įmonei;

                      70.1.3. statybą leidžiančio dokumento kopiją;

                      70.2. sudaryti sąlygas nekilnojamojo turto objektą leisti patikrinti vietoje, suderinę patikrinimo laiką su UAB Alytaus regiono atliekų tvarkymo centru.

                      71. Nepateikus 68.1 ir 70.1.1–70.1.3 punktuose nurodytų dokumentų ar nesudarius sąlygų nekilnojamojo turto objekto patikrinti vietoje, vietinės rinkliavos lengvatos netaikomos.

                      72. Pateikus visus 68.1 ir 70.1.1–70.1.3 punktuose nurodytus dokumentus, sudarius sąlygas nekilnojamojo turto objektą patikrinti vietoje, vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą lengvata įsigalioja nuo ataskaitinio ketvirčio pradžios, jei nurodyti dokumentai pateikiami iki ataskaitinio ketvirčio paskutinės dienos. Lengvatos taikomos tik tuo atveju, kai nėra įsiskolinimo už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą. Lengvatos galiojimo terminas nustatomas vieneriems metams. Jeigu nekilnojamojo turto objekto savininkas ar jo įgaliotas asmuo nori, kad lengvata būtų suteikiama ilgiau kaip vienerius metus, dokumentai turi būti teikiami periodiškai, 1 kartą per metus. Iš nekilnojamojo turto objektų, kuriems nustatyta lengvata, jos galiojimo metu komunalinės atliekos nesurenkamos.

                      73. Tuo atveju, kai nekilnojamojo turto objekto savininkai ar jų įgalioti asmenys kreipiasi dėl praėjusio laikotarpio lengvatos, numatytos 67 ar 69 punktuose, suteikiama vienerių praėjusių kalendorinių ataskaitinių metų laikotarpio lengvata, pateikus visus 68.1 ir 70.1.1–70.1.3 punktuose nurodytus dokumentus, sudarius sąlygas nekilnojamojo turto objektą patikrinti vietoje ir jeigu tai galima įrodyti pateikus įrodomuosius dokumentus. Maksimalus galimas lengvatos suteikimo terminas už praėjusį laikotarpį ne ilgesnis kaip trys metai.

                      74. Administratorius pagal patikrintus pateiktus dokumentus bei atlikęs patikrinimą vietoje, patikslina vietinės rinkliavos mokėtojų registro duomenis: išbraukia iš registro, kai nekilnojamojo turto objektu nesinaudojama pagal paskirtį / įrašo į registrą, nekilnojamojo turto objektu pradėjus naudotis pagal paskirtį.  

                      75. Jei lengvata bendrai gyvenantiems asmenims arba vienam gyvenančiam asmeniui priklauso pagal du ar daugiau šių nuostatų punktus, taikoma palankiausia lengvata.

 

XI SKYRIUS

DELSPINIGIŲ DYDIS, JŲ APSKAIČIAVIMO, MOKĖJIMO TVARKA IR ATLEIDIMO NUO DELSPINIGIŲ ATVEJAI

 

                      76. Delspinigiai skaičiuojami už nesumokėtą  arba pavėluotai į savivaldybės biudžeto sąskaitą sumokėtą vietinės rinkliavos įmoką.

                      77. Delspinigiai pradedami skaičiuoti nuo kitos dienos po to, kai vietinės rinkliavos įmoka turėjo būti sumokėta į savivaldybės biudžeto sąskaitą.

                      78. Delspinigiai skaičiuojami kiekvieną dieną ir baigiami skaičiuoti vietinės rinkliavos įmokos sumokėjimo dieną įskaitytinai arba tą dieną, kai teisės aktų nustatyta tvarka mokestinė prievolė pasibaigia (pvz., priverstinai išieškoma mokestinė nepriemoka, fizinis asmuo mirė ir nėra galimybės padengti mokestinės nepriemokos iš mirusio asmens palikimo ir kt.).

                      79. Delspinigių dydis neturi viršyti Lietuvos Respublikos finansų ministro pagal Mokesčių administravimo įstatymą nustatyto delspinigių dydžio. Delspinigių dydis už konkrečią mokesčio ar su juo susijusių sumų nesumokėjimo arba nepervedimo dieną apskaičiuojamas pagal tą dieną paskelbtą galiojusių delspinigių dydį.

                      80. Rinkliavos mokėtojas atleidžiamas nuo delspinigių mokėjimo, jeigu įrodo, kad negalėjo laiku sumokėti vietinės rinkliavos įmokos dėl aplinkybių, kurios nepriklausė nuo jo valios ir kurių jis nenumatė ir negalėjo numatyti.

 

XII SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

                      81. Rinkliavos administravimo veiksmai, nereglamentuoti nuostatuose, atliekami vadovaujantis Lietuvos Respublikos įstatymais ir kitais teisės aktais.

                      82. Administratorius yra atsakingas už nuostatų vykdymą, rinkliavos dydžių rinkliavos mokėtojams apskaičiavimo ir perskaičiavimo teisingumą, mokėjimo pranešimų rinkliavos mokėtojams pateikimą laiku, rinkliavos išieškojimą.

                      83. Rinkliavos mokėtojai, nepateikę duomenų ar pateikę neteisingus duomenis rinkliavai apskaičiuoti, laiku nemokantys rinkliavos, pažeidžia nuostatus, kitus atliekų tvarkymą reglamentuojančius teisės aktus, atsako Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka. 

 

________________

                                                                                                                                                                                                                                               Vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų

                                                                                       surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų

                                                                                       tvarkymą nuostatų

                                                                                       1 priedas

                                                                                      

(Prašymo patikslinti vietinės rinkliavos kintamąją dalį dėl nekilnojamojo turto nenaudojimo- sąžiningumo deklaracijos forma)

 

________________________________________________________________________________

(vardas, pavardė, juridinio asmens pavadinimas didžiosiomis raidėmis)

 

Asmens kodas / gimimo data, įmonės kodas____________________________________________

 

Vietinės rinkliavos mokėtojo kodas __________________________________________________

 

Vietinės rinkliavos mokėtojo adresas _________________________________________________

 

________________________________________________________________________________

 

Telefonas ______________________________________ el. paštas ______________________

 

UAB Alytaus regiono atliekų tvarkymo centrui

(toliau – vietinės rinkliavos administratorius)

 

PRAŠYMAS PATIKSLINTI VIETINĖS RINKLIAVOS KINTAMĄJĄ DALĮ DĖL NEKILNOJAMOJO TURTO NENAUDOJIMO-SĄŽININGUMO DEKLARACIJA

 

20__   m. __________________ ___d.

Alytus

                     

                      Prašyčiau patikslinti vietinės rinkliavos kintamosios dalies dydį už 20_______ m. nuo ___________ iki __________ laikotarpiu (nurodyti metų ketvirčius ir datas), kadangi mano valdomas nekilnojamojo turto objektas, adresu ____________________________________________________________________________

                                                          (nurodyti nekilnojamojo turto objekto buvimo adresą)

nebus naudojamas, jo naudojimosi teisės nebus perleidžiamos tretiesiems asmenims ir iš šio objekto tuo laikotarpiu komunalinių atliekų išvežimas nebus vykdomas nes _______________________________________________________________________________ .

(nurodyti nesinaudojimo nekilnojamojo turto objektu priežastį)

                       

                      Už neteisingų duomenų pateikimą aš mokėsiu rinkliavos nepriemokas.

                      Leidžiu suderintu laiku  vietinės rinkliavos administratoriui minėtą nekilnojamojo turto objektą patikrinti vietoje.

                      Pradėjus naudoti nekilnojamojo turto objektą pagal paskirtį ar juo disponuoti, informuosiu Alytaus miesto savivaldybės administraciją ar UAB Alytaus regiono atliekų tvarkymo centrą dėl jo įtraukimo į vietinės rinkliavos mokėtojų registrą.

                      Leidžiu naudotis savo asmens duomenimis, vietinės rinkliavos administratoriui tikslinant vietinės rinkliavos mokėtojų registro duomenis.

                      PRIDEDAMA:

                      1. Nekilnojamojo turto objekto vandens (jeigu vanduo tiekiamas iš centralizuotų vandens tiekimo tinklų) apskaitos prietaisų nesinaudojimo pradžios rodmenis patvirtinantis dokumentas, ... lapas (-ai).

                      2. Nekilnojamojo turto objekto elektros apskaitos prietaiso nesinaudojimo pradžios rodmenis patvirtinantis dokumentas, ... lapas (-ai).

 

                      Įsipareigoju, pasibaigus deklaruotam laikotarpiui, pateikti nekilnojamojo turto objekto vandens ir elektros prietaisų rodmenų nesinaudojimo pabaigą patvirtinančius dokumentus. Esu informuotas, kad nepateikus minėtų dokumentų, būsiu apmokestintas kintamosios dalies mokesčiu.

 

 

                                            _________________                               ________________________

                                                               (parašas)                                                                            (vardas, pavardė)

 


 

                                                                                       Vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų

                                                                                       surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų

                                                                                       tvarkymą nuostatų

                                                                                       2 priedas

 

(Prašymo suteikti vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą lengvatą forma)

 

ASMENS, KURIS KREIPIASI DĖL VIETINĖS RINKLIAVOS UŽ KOMUNALINIŲ ATLIEKŲ SURINKIMĄ IŠ ATLIEKŲ TURĖTOJŲ IR ATLIEKŲ TVARKYMĄ LENGVATOS, DUOMENYS

 

Vardas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pavardė

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Asmens kodas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Deklaruotos gyvenamosios vietos adresas

Tel. Nr.

 

Mokėtojo kodas

 

 

Alytaus miesto savivaldybės administracijos

Socialinės paramos skyriui

 

I. PRAŠYMAS SUTEIKTI VIETINĖS RINKLIAVOS UŽ KOMUNALINIŲ ATLIEKŲ SURINKIMĄ IŠ ATLIEKŲ TURĖTOJŲ IR ATLIEKŲ TVARKYMĄ LENGVATĄ

 

20___ m. _____________ d. Nr. _______

 

Prašyčiau skirti vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą lengvatą nuo __________________ iki ____________________.

 

DUOMENYS APIE BENDRAI GYVENANČIUS ASMENIS

 

Eil.

Nr.

Vardas ir pavardė

Asmens kodas

Socialinė padėtis

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II. PAJAMOS

 

Bendrai gyvenančių asmenų arba vieno gyvenančio asmens pajamos per paskutinius 3 mėn. iki kreipimosi arba kreipimosi mėnesio pajamos ______________________________ mėn.

 

 

Eil.

Nr.

 

Pajamų rūšys

 

Pajamos Eur

 

 

 

Vyras

Moteris

Vaikai

1.

Su darbo santykiais susijusios pajamos

 

 

 

2.

Nedarbo socialinio draudimo išmoka

 

 

 

3.

Autorinis atlyginimas, pajamos, gautos iš sporto veiklos, atlikėjo veiklos

 

 

 

4.

Pensijos, šalpos išmokos

 

 

 

5.

Dividendai

 

 

 

6.

Palūkanos

 

 

 

7.

Individualios įmonės savininko pajamos

 

 

 

8.

Individualios veiklos pajamos

 

 

 

9.

Pajamos iš žemės ūkio veiklos (daugiau kaip 1 ha žemės ūkio naudmenų)

 

 

 

10.

Išmokos žemės ūkio veiklai (tiesioginės ir kompensacinės išmokos)

 

 

 

11.

Piniginės lėšos, gautos vaikui išlaikyti, išmokos iš vaikų išlaikymo fondo

 

 

 

12.

Socialinio pobūdžio pajamos

 

 

 

13.

Išeitinė išmoka nutraukiant darbo sutartį

 

 

 

14.

Ligos, profesinės reabilitacijos, motinystės, tėvystės, motinystės (tėvystės) pašalpos

 

 

 

15.

Turtinės ir neturtinės žalos atlyginimas (periodinė ir vienkartinė netekto darbingumo kompensacija)

 

 

 

16.

Pajamos už kilnojamojo ar nekilnojamojo daikto nuomą

 

 

 

17.

Turto pardavimo pajamos (iki 580 Eur)

 

 

 

18.

Loterijų ar kitų žaidimų laimėjimai, prizai

 

 

 

19.

Gautos (negrąžintos) paskolos ar jų dalis

 

 

 

20.

Gautos dovanų piniginės lėšos

 

 

 

21.

Paveldėtos piniginės lėšos

 

 

 

22.

Užsienyje ar iš užsienio valstybės gautos piniginės lėšos

 

 

 

23.

Kitos faktiškai gautos lėšos (grąžintos gyventojų pajamų permokų sumos ir kt.)

 

 

 

 

TVIRTINU, kad pateikta informacija teisinga.

ĮSIPAREIGOJU per mėnesį laiko informuoti apie pasikeitusias aplinkybes, turinčias įtaką teisei į vietinės rinkliavos mokesčio už komunalinių atliekų tvarkymą lengvatą.

SUTINKU, kad išaiškėjus, jog pateikti duomenys neteisingi, lengvatos būtų panaikintos ir apskaičiuota už praėjusį laikotarpį visa vietinė rinkliava.

 

III. PATEIKIU ŠIUOS DOKUMENTUS:

 

         asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą;

         pažymas apie pajamas, ( ______ ) vnt.;

         vietinės rinkliavos mokėjimo pranešimą;

         dokumentus, įrodančius vietinės rinkliavos sumokėjimą;

         ........................................................... .

 

Pareiškėjas (-a) _______________                           __________________________________

                                             (parašas)                                         (vardas ir pavardė)

 

IV. IŠVADA

 

1. Pareiškėjo pateikti duomenys atitinka Alytaus miesto savivaldybės tarybos 20___ m. ________________d. sprendimu Nr. ________ patvirtintą Vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą lengvatų skyrimo ir teikimo mažas pajamas turintiems asmenims tvarkos aprašą.

Vidutinės bendrai gyvenančių asmenų ar vieno gyvenančio asmens pajamos per mėnesį ______________ Eur.

2. Vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą lengvata:

2.1. skiriama už 20___ m. _______________________________________ mėnesius;

2.2. neskiriama, nes___________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

20___ m. ______________ d.

 

Prašymą ir dokumentus priėmė bei išvadą pateikė

 

(Atsakingo valstybės tarnautojo ar

darbuotojo pareigų pavadinimas)

(Parašas)

(Vardas, pavardė)

 

 

 


 

                                                                                       Vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų

                                                                                       surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų

                                                                                       tvarkymą nuostatų

                                                                                       3 priedas

 

(Sprendimo dėl vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą lengvatos skyrimo forma)

 

ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS

SOCIALINĖS PARAMOS SKYRIUS

 

SPRENDIMAS

DĖL VIETINĖS RINKLIAVOS UŽ KOMUNALINIŲ ATLIEKŲ SURINKIMĄ IŠ ATLIEKŲ TURĖTOJŲ IR ATLIEKŲ TVARKYMĄ LENGVATOS SKYRIMO

 

___________________ Nr. __________

Alytus

 

Vadovaudamasis Alytaus miesto savivaldybės tarybos 20__ m. ____________ d. sprendimu Nr.________ patvirtintu Vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą lengvatų skyrimo ir teikimo mažas pajamas turintiems asmenims tvarkos aprašu:

1. S k i r i u vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą lengvatą šiems Alytaus miesto savivaldybės gyventojams:

 

Eil.

Nr.

Asmens vardas, pavardė

Deklaruotos gyvenamosios vietos adresas

Bendrai gyvenančių  asmenų (vieno gyvenančio asmens) vidutinės pajamos

per mėnesį, Eur

Skirta nuo, Eur

Skirta iki, Eur

 

 

 

 

 

 

2. N e s k i r i u vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą lengvatos šiems Alytaus miesto savivaldybės gyventojams:

 

Eil.

Nr.

Asmens vardas, pavardė

Deklaruotos gyvenamosios vietos adresas

Neskyrimo priežastis

Pastabos

 

 

 

 

 

3. Šis sprendimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

(Asmens, priėmusio sprendimą,                       (parašas)      (vardas ir pavardė)

pareigų pavadinimas)

 

(Parašas)

(Vardas, pavardė)

 


 

                                                                                       Vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų

                                                                                       surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų

                                                                                       tvarkymą nuostatų

                                                                                       4 priedas

                                                                                      

(Prašymo-sąžiningumo deklaracijos, patvirtinančios, kad nekilnojamojo turto objektas yra  fiziškai sunaikintas, sudegęs ar netinkamas naudoti / gyventi, forma)

 

________________________________________________________________________________

(vardas, pavardė, juridinio asmens pavadinimas didžiosiomis raidėmis)

 

Asmens kodas / gimimo data, įmonės kodas____________________________________________

 

Vietinės rinkliavos mokėtojo kodas __________________________________________________

 

Vietinės rinkliavos mokėtojo adresas _________________________________________________

 

________________________________________________________________________________

 

Telefonas ______________________________________ el. paštas ______________________                 

 

UAB Alytaus regiono atliekų tvarkymo centrui

(toliau – vietinės rinkliavos administratorius)

 

PRAŠYMAS-SĄŽININGUMO DEKLARACIJA, PATVIRTINANTI, KAD NEKILNOJAMOJO TURTO OBJEKTAS YRA FIZIŠKAI SUNAIKINTAS, SUDEGĘS AR NETINKAMAS NAUDOTI / GYVENTI

 

20__   m. _____________________d.

Alytus

                     

                      Prašyčiau skirti vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą lengvatą – 100 proc. atleidimą nuo pastoviosios ir kintamosios vietinės rinkliavos dalies nuo ______________ iki ______________ laikotarpiu, nes mano valdomas nekilnojamojo turto objektas, esantis _______________________________________________________________________________,

                                                          (nurodyti nekilnojamojo turto objekto buvimo adresą)

nebus naudojamas ir iš šio objekto tuo laikotarpiu komunalinių atliekų išvežimas nebus vykdomas, nes vadovaudamasis šiais kriterijais:

Eil. Nr.

Pavadinimas

Taip

Ne

1.

Nėra dalies stogo  dangos, ji sulūžusi, stogo konstrukcijos supuvę ir sulūžę

 

 

2.

Nėra dalies langų: išdaužyti langų stiklai, visiškai supuvę rėmai, išpuvę angokraščiai ar kitaip visiškai susidėvėję

 

 

3.

Nėra namo lauko durų

 

 

4.

Įgriuvusi perdanga tarp rūsio ir pirmojo aukšto, tarp pirmojo ir antro aukšto ar mansardos

 

 

5.

Nugriuvusi dalis lauko sienų

 

 

6.

Suirę pamatai: vietomis suirę, yra kiauryminių plyšių, susmigę į žemę. Jei pamatai iš akmenų – nėra dalies akmenų

 

 

7.

Sugriuvę krosnis ir kaminas, negalimi namo šildymo būdai

 

 

8.

Nėra elektros

 

 

9.

Nėra vandens tiekimo ir nuotekų šalinimo sistemų

 

 

 

deklaruoju, kad minėtas nekilnojamojo turto objektas naudoti / gyventi netinkamas.

                      Pažymiu, kad nekilnojamojo turto objekto adresu ____________________ teritorija yra sutvarkyta ir atitinka Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2013-12-19 sprendimu Nr. T-284 „Dėl Alytaus miesto tvarkymo ir švaros taisyklių tvirtinimo“ patvirtintų Alytaus miesto tvarkymo ir švaros taisyklių reikalavimus.  

                      Už neteisingų duomenų pateikimą aš mokėsiu rinkliavos nepriemokas.

                      Leidžiu suderintu laiku  vietinės rinkliavos administratoriui pirmiau įvardytą naudoti / gyventi netinkamą nekilnojamojo turto objektą patikrinti vietoje.

                      Rekonstravus ir pripažinus tinkamu naudoti / gyventi pirmiau įvardytą nekilnojamojo turto objektą, informuosiu Alytaus miesto savivaldybės administraciją ar UAB Alytaus regiono atliekų tvarkymo centrą dėl jo įtraukiamo į vietinės rinkliavos mokėtojų registrą.

                      Leidžiu naudotis savo asmens duomenimis vietinės rinkliavos administratoriui tikslinant vietinės rinkliavos mokėtojų registro duomenis.

 

                     

                                            _________________                               ________________________

                                                               (parašas)                                                                            (vardas, pavardė)

 

 


 

                                                                                       Vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų

                                                                                       surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų

                                                                                       tvarkymą nuostatų

                                                                                       5 priedas

                                                                                      

(Prašymo-sąžiningumo deklaracijos, patvirtinančios, kad nekilnojamojo turto objektas yra nebaigtos statybos, yra atliekama jo rekonstrukcija ar kapitalinis remontas, juo nėra disponuojama ir jis nėra naudojamas pagal paskirtį, forma)

 

________________________________________________________________________________

(vardas, pavardė, juridinio asmens pavadinimas didžiosiomis raidėmis)

 

Asmens kodas / gimimo data, įmonės kodas____________________________________________

 

Vietinės rinkliavos mokėtojo kodas __________________________________________________

 

Vietinės rinkliavos mokėtojo adresas _________________________________________________

 

________________________________________________________________________________

 

Telefonas ______________________________________ el. paštas ______________________

 

UAB Alytaus regiono atliekų tvarkymo centrui

(toliau – vietinės rinkliavos administratorius)

 

PRAŠYMAS-SĄŽININGUMO DEKLARACIJA, PATVIRTINANTI, KAD NEKILNOJAMOJO TURTO OBJEKTAS YRA NEBAIGTOS STATYBOS, YRA ATLIEKAMA JO REKONSTRUKCIJA AR KAPITALINIS REMONTAS, JUO NĖRA DISPONUOJAMA IR JIS NĖRA NAUDOJAMAS PAGAL PASKIRTĮ

 

20__   m. __________________ ___d.

Alytus

                     

                      Prašyčiau skirti vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą lengvatą – 100 proc. atleidimą nuo pastoviosios ir kintamosios vietinės rinkliavos dalies nuo ______________ iki ______________ laikotarpiu, kadangi mano valdomas nekilnojamojo turto objektas, adresu ____________________________________________________________________________

                                                          (nurodyti nekilnojamojo turto objekto buvimo adresą)

nebus naudojamas pagal paskirtį ir iš šio objekto tuo laikotarpiu komunalinių atliekų išvežimas nebus vykdomas, nes _______________________________________________________________________.

                                                                 (nurodyti nesinaudojimo nekilnojamojo turto objektu priežastį)

                       

                      Už neteisingų duomenų pateikimą aš mokėsiu rinkliavos nepriemokas.

                      Leidžiu suderintu laiku  vietinės rinkliavos administratoriui minėtą nekilnojamojo turto objektą patikrinti vietoje.

                      Pradėjus naudoti nekilnojamojo turto objektą pagal paskirtį ar juo disponuoti, informuosiu Alytaus miesto savivaldybės administraciją ar UAB Alytaus regiono atliekų tvarkymo centrą dėl jo įtraukimo į vietinės rinkliavos mokėtojų registrą.

                      Leidžiu naudotis savo asmens duomenimis, vietinės rinkliavos administratoriui tikslinant vietinės rinkliavos mokėtojų registro duomenis.

                      PRIDEDAMA:

                      1. Dokumento, įrodančio, kad statybinės atliekos perduotos šias atliekas tvarkančiai įmonei, kopija, ... lapas (-ai).

                      2. Statybą leidžiančio dokumento kopija, ... lapas (-ai).

 

 

                                            _________________                               ________________________

                                                               (parašas)                                                                            (vardas, pavardė)

 

 

 

Į pradžią