Alytaus miesto savivaldybės dokumentų paieška
Keičiantis Susijęs Atsisiųskite aktą byloje
Įsakymas, Nr. DV-835 2008-11-24
Padalinys: ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 
DĖL SAUGAUS EISMO KOMISIJOS SUDARYMO IR JOS NUOSTATŲ TVIRTINIMO

 ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS

DIREKTORIUS

 

 ĮSAKYMAS

 DĖL SAUGAUS EISMO KOMISIJOS SUDARYMO IR JOS NUOSTATŲ TVIRTINIMO

 

 2008 m. lapkričio 24 d. Nr. DV-835

Alytus

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 29 straipsnio 8 dalies 2 punktu (Žin., 1994, Nr. 95-1049; 2008, Nr. 113-4290) ir Lietuvos Respublikos saugaus eismo automobilių keliais įstatymo 10 straipsnio 8 dalies 2 punktu (Žin., 2000, Nr. 92-2883; 2007, Nr. 128-5213):

1. Neteko galios.

2009 m. sausio 19 d. Alytaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo Nr. DV-31 redakcija

 

2. T v i r t i n u Saugaus eismo komisijos nuostatus (pridedama).

 

Administracijos direktorius                                                                                               Feliksas Džiautas

______________

 

PATVIRTINTA

Alytaus miesto savivaldybės

administracijos direktoriaus

2008 m. lapkričio 24 d.

įsakymu Nr. DV-835

 

SAUGAUS EISMO KOMISIJOS NUOSTATAI

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Šie nuostatai reglamentuoja Saugaus eismo komisijos (toliau – komisija) uždavinius, funkcijas, teises, pareigas ir darbo organizavimą.

2. Komisija sudaroma, keičiama ir naikinama Alytaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu.

3. Komisija savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos įstatymais, kitais teisės aktais ir šiais nuostatais.

 

II. KOMISIJOS FUNKCIJOS

 

4. Komisija vykdo šias funkcijas:

4.1. sprendžia eismo reguliavimo klausimus:

4.2. teikia pasiūlymus dėl saugaus eismo valdymo sistemų kūrimo ir techninių eismo reguliavimo priemonių įrengimo, priežiūros bei tobulinimo;

4.3. sprendžia autotransporto stovėjimo aikštelių klausimus;

4.4. rengia priemonių eismo saugumui didinti ir eismo sąlygoms gerinti programas;

4.5. analizuoja eismo saugumo būklę mieste, koordinuoja visų eismo saugumu suinteresuotų įstaigų bei organizacijų darbą;

4.6. rūpinasi, kad būtų vykdomos valstybinės saugumo programos;

4.7. organizuoja eismo saugumo agitaciją ir propagandą, rūpinasi saugaus eismo kompanijų sėkmingu organizavimu;

4.8. pagal savo kompetenciją dalyvauja rengiant mokymo, agitacines ir kitas šviečiamąsias eismo saugumo priemones;

4.9. padeda eismo saugumu suinteresuotoms valstybės institucijoms įgyvendinti jų uždavinius;

4.10. teikia pasiūlymus Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijos Saugaus eismo komisijai dėl eismo saugumo programų ir priemonių eismo saugumui gerinti įgyvendinimo;

4.11. bendradarbiauja dėl eismo saugumo su atitinkamomis valstybinėmis institucijomis;

4.12. sprendžia kitus su eismo saugumu susijusius klausimus.

 

III. KOMISIJOS TEISĖS

 

5. Komisija, vykdydama jai pavestas funkcijas, turi teisę:

5.1. kviesti į savo posėdžius valstybės institucijų, mokslo ir mokymo, kitų įstaigų, visuomeninių organizacijų, visuomenės informavimo priemonių atstovus;

5.2. gauti iš įvairių institucijų ir įstaigų paaiškinimus, apibendrinimus, kitą informaciją, kurios reikia funkcijoms vykdyti, kiek tai neprieštarauja teisės aktams;

5.3. kviesti specialistus ir ekspertus dalyvauti jos veikloje.

 

IV. KOMISIJOS NARIŲ TEISĖS IR PAREIGOS

 

6. Komisijos narys turi teisę:

6.1. teikti pasiūlymus komisijos pirmininkui dėl komisijos posėdžio sušaukimo ir posėdžių darbotvarkės sudarymo;

6.2. dalyvauti rengiant klausimus, numatytus svarstyti jos posėdyje;

6.3. iš anksto susipažinti su nagrinėjimui pateiktais dokumentais;

6.4. reikšti savo pastabas ir teikti pasiūlymus komisijos nagrinėjamais klausimais, pareikšti atskirąją nuomonę dėl priimto komisijos sprendimo.

7. Komisijos narys privalo:

7.1. dalyvauti komisijos posėdžiuose;

7.2. teikti komisijai pasiūlymus dėl veiklos tobulinimo;

7.3. negalėdamas dalyvauti komisijos posėdyje, apie tai iš anksto informuoti komisijos pirmininką ar sekretorių.

 

V. KOMISIJOS DARBO ORGANIZAVIMAS

 

8. Komisijai vadovauja ir jos darbą organizuoja komisijos pirmininkas, jam neesant - komisijos pirmininko pavaduotojas.

9. Komisijos pirmininkas:

9.1. organizuoja komisijos darbą ir atsako už jos veiklą;

9.2. veikia komisijos vardu, atstovauja jai savivaldybės institucijose, įmonėse, įstaigose ir organizacijose ar įgalioja tai daryti kitus komisijos narius;

9.3. šaukia komisijos posėdžius, jiems pirmininkauja;

9.4. kviečia specialistus ir ekspertus mokslo ir mokymo, kitų įstaigų, visuomeninių organizacijų, visuomenės informavimo priemonių atstovus dalyvauti komisijos posėdyje;

9.5. pasirašo komisijos posėdžių protokolus, kitus dokumentus, susijusius su komisijos veikla.

10. Komisijos posėdžiai šaukiami ne rečiau kaip kartą per mėnesį arba prireikus (atsiradus reikalui) .

11. Komisijos posėdis laikomas teisėtu, jeigu jame dalyvauja daugiau kaip pusė komisijos narių. Komisijos sprendimai priimami atviru balsavimu posėdyje visų dalyvaujančių komisijos narių balsų dauguma. Balsams pasiskirsčius po lygiai, sprendimą lemia komisijos pirmininko balsas.

12. Posėdžio metu priimami sprendimai įrašomi į komisijos posėdžio protokolą. Posėdžių protokolai įforminami pagal Dokumentų rengimo taisykles, juos pasirašo komisijos pirmininkas ir sekretorius. Protokolų išrašai įteikiami komisijos nariams ir suinteresuotoms institucijoms.

13. Jeigu dėl komisijos posėdžio metu priimto sprendimo komisijos narys pareiškia atskirtąją nuomonę, ji įrašoma posėdžio protokole.

14. Komisijos sekretorius organizuoja komisijos posėdžius – rengia darbotvarkių projektus, tvarko komisijos dokumentus, kaupia ir sistemina surinktus dokumentus.

15. Komisiją ūkiškai ir techniškai aptarnauja Alytaus miesto savivaldybės administracija.

 

VI. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

16. Komisijos veiklos dokumentai saugojami Alytaus miesto savivaldybės administracijos Komunalinio ūkio skyriuje.

17. Pasikeitus komisijos pirmininkui ir sekretoriui, visi komisijos dokumentai per 5 darbo dienas perduodami paskirtam naujam komisijos sekretoriui ir surašomas perdavimo – priėmimo aktas.

______________

 

Į pradžią