Alytaus miesto savivaldybės dokumentų paieška
Pakeistas Susijęs Atsisiųskite aktą byloje
Sprendimas, Nr. T-108 2008-05-29
Padalinys: ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 
DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ŽELDYNŲ IR ŽELDINIŲ APSAUGOS TAISYKLIŲ TVIRTINIMO

ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

 SPRENDIMAS

 DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ŽELDYNŲ IR ŽELDINIŲ APSAUGOS TAISYKLIŲ TVIRTINIMO

 

 2008 m. gegužės 29 d. Nr. T-108

Alytus

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 11 straipsnio 2 dalimi, 17 straipsnio 33 dalimi, Želdynų įstatymo (Žin., 2007, Nr. 80-3215) 10 straipsnio 1 dalies 9 punktu, Alytaus miesto savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:

1. Tvirtinti Alytaus miesto savivaldybės želdynų ir želdinių apsaugos taisykles (pridedama).

2. Pripažinti netekusiu galios Alytaus miesto savivaldybės tarybos 1998-10-01 sprendimą „Dėl Alytaus miesto želdinių apsaugos taisyklių patvirtinimo“.

 

Savivaldybės meras                                                                                                        Česlovas Daugėla

______________

 

PATVIRTINTA

Alytaus miesto savivaldybės tarybos

2008 m. gegužės 29 d.

sprendimu Nr.T-108

 

ALYTAUS MIESTO ŽELDYNŲ IR ŽELDINIŲ APSAUGOS TAISYKLĖS

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Šios taisyklės parengtos vadovaujantis Lietuvos Respublikos želdynų įstatymu (Žin., 2007, Nr. 80-3215), Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008-03-12 nutarimu Nr. 206 „Dėl Kriterijų, pagal kuriuos medžiai ir krūmai, augantys ne miškų ūkio paskirties žemėje, priskiriami saugotiniems, sąrašo patvirtinimo ir medžių ir krūmų priskyrimo saugotiniems“, aplinkos ministro 2008-01-31 įsakymu Nr. D1-87 „Dėl Saugotinų medžių ir krūmų kirtimo, persodinimo ar kitokio pašalinimo atvejų, šių darbų vykdymo ir leidimų šiems darbams išdavimo, medžių ir krūmų vertės atlyginimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (Žin., 2008, Nr. 17-611), 2007-12-29 įsakymu Nr. D1-716 „Dėl Kriterijų, pagal kuriuos dendrologiškai, ekologiškai, estetiškai vertingi, kultūros paveldui ir kraštovaizdžiui reikšmingi želdiniai, augantys privačioje žemėje, priskiriami saugotiniems, patvirtinimo“ (Žin., 2008, Nr. 2-76), 2007-12-14 įsakymu Nr. D1-673 „Dėl Želdinių būklės ekspertizės tvarkos aprašo patvirtinimo“ (Žin., 2007, Nr. 135-5503), 2008-01-29 įsakymu Nr. D1-62 „Dėl Atskirųjų želdynų apsaugos ir tvarkymo pavyzdinio reglamento ir Priklausomųjų želdynų apsaugos ir tvarkymo pavyzdinio reglamento patvirtinimo“ (Žin., 2008, Nr. 15-533), 2007-12-14 įsakymu Nr. D1-675 „Dėl Želdynų ir želdinių sanitarinės apsaugos taisyklių patvirtinimo“ (Žin., 2007, Nr. 135-5505), 2007-12-29 įsakymu Nr. D1-717 „Dėl Medžių ir krūmų veisimo, vejų ir gėlynų įrengimo taisyklių patvirtinimo“ (Žin., 2008, Nr. 2-77), 2008-01-18 įsakymu Nr. D1-45 „Dėl Medžių ir krūmų priežiūros, vandens telkinių, esančių želdynuose, apsaugos, vejų ir gėlynų priežiūros taisyklių patvirtinimo“ (Žin., 2008, Nr. 10-356), 2005-07-01 įsakymu Nr. D1-338 „Dėl statybos techninio reglamento STR 2.02.09:2005 „Vienbučiai gyvenamieji pastatai“ patvirtinimo“ (Žin., 1999, Nr. 18-483), Statybos ir urbanistikos ministerijos 1993-12-15 įsakymu Nr. 214 „Dėl Želdinių apsaugos, vykdant statybos darbus, taisyklių patvirtinimo“ (Žin., 1993, Nr. 72-1368).

2. Alytaus miesto želdynų ir želdinių apsaugos taisyklių (toliau – taisyklių) tikslas – išsaugoti želdynus ir želdinius kaip estetiškai, ekologiškai, istoriškai ir kultūrai svarbius kraštovaizdžio elementus, kurie užtikrintų gamtinio ir kultūrinio kraštovaizdžio stabilumą, gyventojų teisę į jų gyvenimo kokybę gerinančias aplinkos sąlygas.

3. Šios taisyklės nustato Alytaus miesto savivaldybės teritorijoje esančių želdynų ir želdinių apsaugos, tvarkymo, priežiūros ir naudojimo kultūrinei bei švietėjiškai veiklai reikalavimus, kurių turi laikytis žemės savininkai ir naudotojai, fiziniai ir juridiniai asmenys įstatymų nustatyta tvarka priskirtose ir bendrojo naudojimo teritorijose vykdantys tvarkymo, priežiūros, statybos ar remonto darbus.

4. Taisyklėse želdynai suprantami kaip specialioje teritorijoje žmogaus sukurti ar pritaikyti želdinių (medžių, krūmų, vejų, gėlynų) ir įrenginių (takų, aikštelių ir kt.) teritoriniai kompleksai, skirti želdiniams auginti ir naudoti rekreaciniams, kultūriniams ir kitiems tikslams.

5. Želdynų paskirtis daugiafunkcinė (apsauginė, kultūros, mokslo, sveikatingumo). Apsauginės želdynų funkcijos yra: specifinio klimato sukūrimas (želdynai mažina vėjo greitį ir apsaugo nuo sniego kelius), priešerozinis poveikis, aplinkos sąlygų gerinimas (sugeria anglies dvideginį, produkuoja deguonį).

6. Taisyklės yra privalomos visiems Alytaus miesto savivaldybės teritorijoje esantiems želdynų ir želdinių savininkams ir valdytojams, želdynus ir želdinius prižiūrinčioms įmonėms, fiziniams ir juridiniams asmenims.

 

II. PAGRINDINĖS SĄVOKOS

 

7. Taisyklėse vartojamos šios sąvokos:

7.1. Atskirasis želdynas – želdynas, esantis tik jam skirtame žemės sklype.

7.2. Krūmas – augalas su keliais ar keliolika maždaug vienodo storumo sumedėjusiais, beveik nuo pat žemės besišakojančiais stiebais.

7.3. Medis – sumedėjęs augalas, dažniausiai su vienu pagrindiniu stiebu ir laja.

7.4. Medžių ir krūmų naikinimas – neteisėtas medžių ar krūmų pjovimas, kirtimas, rovimas, laužymas, deginimas, nuodijimas cheminėmis medžiagomis ar kitais būdais, žemės paviršiaus ir (ar) jo lygio aplink medį ar krūmą keitimas (žeminimas, užpylimas ar sandarinimas), darantys poveikį medžių ar krūmų būklei.

7.5. Miesto sodas – ramiam poilsiui ir renginiams skirtas ne mažesnis kaip 0,5 hektaro atskirasis želdynas, kurio lajų glaudumas – ne mažesnis kaip 70 procentų.

7.6. Parkas – ne mažesnis kaip 1 hektaro žmogaus sukurtas ar jo pertvarkytas želdynas, kuriame yra meniškai sukomponuotų želdinių, mažųjų kraštovaizdžio architektūros ir (ar) inžinerinių statinių, skirtas poilsio, mokslo, kultūros reikmėms arba pramogoms ir aplinkos kokybei gerinti.

7.7. Priklausomasis želdynas – želdynas, esantis kito objekto žemės sklype.

7.8. Skveras – ne mažesnis kaip 0,05 hektaro trumpalaikiam poilsiui skirtas želdynas su vyraujančiomis atviromis erdvėmis, gerinantis miesto, miestelio ir kaimo estetinę ir ekologinę būklę.

7.9. Suinteresuota visuomenė – visuomenė, kuriai daro arba gali daryti poveikį rengiami želdynų kūrimo ir (arba) tvarkymo dokumentų sprendiniai ar kuriai yra svarbus tų sprendinių įgyvendinimas.

7.10. Veja – lygaus (horizontalaus ar nuolaidaus) paviršiaus viena žole ar kelių žolių mišiniu apsėtas prižiūrimas žolynas.

7.11. Žaliosios atliekos – žaliųjų teritorijų, parkų bei sodų tvarkymo atliekos (šakos, lapai, nupjauta žaliųjų vejų žolė) ir kitos panašios kilmės atliekos, kurios gali būti suskaidytos aerobiniu ar anaerobiniu būdu.

7.12. Žalioji jungtis – ne siauresnis kaip 20 metrų pločio atskirasis želdynas, jungiantis miesto ir (ar) miestelio želdynus ir miškus mieste ir už jo ribų į želdynų sistemą, skirtas rekreacijai, darantis poveikį oro masių judėjimui ir atliekantis migracijos koridoriaus funkciją.

7.13. Želdynas – ne mažesnis kaip 0,05 hektaro želdinių žemės sklypas, kuriame gali būti mažųjų kraštovaizdžio architektūros, inžinerinių ir laikinų statinių.

7.14. Želdiniai – žmogaus pasėti ar pasodinti medžiai (tarp jų ir pasodinti pavieniai ar natūraliai išaugę), krūmai, krūmokšniai, puskrūmiai, lianos ir žoliniai augalai.

7.15. Želdinių būklės ekspertizė – želdinių ekologinės ir estetinės būklės tyrimas ir vertinimas.

7.16. Želdyno kūrimas – želdyno projekto rengimas ir įgyvendinimas.

7.17. Želdyno kūrimo ir (arba) tvarkymo projektas – dokumentas, kuriame smulkiai aprašomi želdyno kūrimo ir (arba) tvarkymo darbai, jų atlikimo eilės tvarka, nurodoma tų darbų sąmatinė vertė, technologijos, veisiamos medžių, krūmų, žolinių augalų (vejoms ir gėlynams) rūšys, išvardijami numatomi darbai įkūrus želdyną.

7.18. Želdyno naikinimas – veikimas arba neveikimas, dėl kurių blogėja želdyno būklė, mažėja jo teigiamas poveikis aplinkai ir visuomenės galimybės naudotis juo viešųjų interesų reikmėms.

7.19. Želdyno pertvarkymas – želdyno planinės erdvinės struktūros keitimas šalinant ne mažiau kaip 20 procentų medžių, krūmų ar žolinių augalų ir sodinant naujus.

7.20. Želdyno tvarkymas – želdyno augalijos, mažosios kraštovaizdžio architektūros ir inžinerinių statinių reikiamos būklės palaikymas ar atkūrimas vadovaujantis želdyno tvarkymo projektu.

7.21. Želdinių tvarkytojai – fiziniai ir juridiniai asmenys, prižiūrintys ir tvarkantys teisės aktų nustatyta tvarka jiems priskirtas teritorijas, arba fiziniai ir juridiniai asmenys, želdinius tvarkantys pagal sutartis.

7.22. Želdynų ir želdinių savininkas – valstybė, savivaldybė, fizinis ar juridinis asmuo, Lietuvos Respublikoje įsteigtas Europos Sąjungos valstybėje narėje ar kitoje Europos ekonominės erdvės valstybėje įsisteigusios įmonės filialas, taip pat užsienio valstybėje įsteigta organizacija, neturinti juridinio asmens statuso, tačiau turinti civilinį teisnumą pagal tos valstybės įstatymus (toliau – fizinis ir juridinis asmuo), įstatymų nustatyta tvarka įgiję nuosavybės teisę į žemę, kurioje yra želdynų, želdinių, arba tik į želdinius.

7.23. Želdynų ir želdinių valdytojas – želdynų ir želdinių savininkas ar savivaldybė, valstybės įmonė ar organizacija, patikėjimo teise valdantys įstatymų nustatyta tvarka jiems Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais perduotą valstybinėms funkcijoms įgyvendinti valstybinę žemę, kurioje yra želdynų ir želdinių, ar kitas fizinis ar juridinis asmuo, teisėtai įgijęs privačios žemės valdymo teisę ar žemę naudojantis įstatymų, administracinių aktų, teismo sprendimo, sandorių ar kitu pagrindu, arba turintis tik želdynų ir želdinių valdymo teisę.

8. Kitos taisyklėse vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos apibrėžtos galiojančiuose teisės aktuose.

 

III. BENDRIEJI ŽELDYNŲ IR ŽELDINIŲ APSAUGOS BEI TVARKYMO PRINCIPAI

 

9. Alytaus miesto želdynai ir želdiniai turi gerinti aplinkos kokybę, tenkinti visuomenės sveikos gyvensenos ir rekreacijos poreikius, nekelti pavojaus žmonėms, pastatams, saugiam eismui gatvėse.

10. Želdynus ir želdinius būtina išsaugoti kaip estetiškai, ekologiškai, istoriškai ir kultūrai svarbius kraštovaizdžio elementus.

11. Želdynų ir želdinių apsauga ir tvarkymas organizuojami pagal šiuos principus:

11.1. Želdynų ir želdinių priežiūros darbai atliekami nedarant neigiamo poveikio aplinkai ir žmogui.

11.2. Želdynuose ir želdiniuose saugoma biologinė įvairovė.

11.3. Nemažinamas Alytaus miesto bendrasis atskirųjų želdynų, kurie išskiriami bendrajame bei specialiuosiuose teritorijų planuose, plotas.

11.4. Formuojamas gamtinis karkasas, kuriama vientisa tolygi miesto želdynų sistema.

11.5. Išlaikomi užstatytų ir atvirų, gyventojų poilsiui ir sveikatingumui skirtų teritorijų optimalūs ploto santykiai (nustatyti pagal galiojančias normas), ekologiniai ir estetiniai ryšiai.

11.6. Siekiama išsaugoti ir tinkamai tvarkyti esamus geros būklės želdynus jų augimo vietoje, prioritetą teikiant jau susiformavusiems želdynams prižiūrėti, atnaujinti, o ne naujiems kurti.

11.7. Kritinės būklės medžių laipsniškas pakeitimas sveikais, atsparesnių rūšių ir veislių individais.

11.8. Pertvarkant esamus želdynus ir kuriant naujus, įvertinama suinteresuotos visuomenės motyvuota nuomonė.

 

IV. ŽELDYNŲ IR ŽELDINIŲ APSAUGOS, TVARKYMO BEI KŪRIMO VALDYMAS ALYTAUS MIESTE

 

12. Už miesto želdinių išsaugojimą, tinkamą jų priežiūrą ir tvarkymą atsako visų nuosavybės formų įmonės, įstaigos, organizacijos, maldos namai, kariniai daliniai, griežtojo rėžimo pataisos namai, visuomeninės ir politinės organizacijos, privačių valdų savininkai ir valdytojai, daugiabučių gyvenamųjų namų savininkų bendrijos.

12.1. Žinybinių valdų (mokyklų, kolegijos, vaikų darželių, ligoninių ir kt.) želdinius tvarko ir prižiūri šios valdos juridiniai asmenys arba pagal sutartį kiti subjektai.

12.2. Miesto bendrojo naudojimo savivaldybės teritorijoje (jei ji nepriskirta juridiniams asmenims) augančių želdynų planavimo, kūrimo, apsaugos, tvarkymo ir priežiūros darbus organizuoja Alytaus miesto savivaldybės administracija, minėtų želdynų tvarkymo ir priežiūros darbus atlieka pagal sutartis kiti subjektai.

12.3. Miesto teritorijoje esančių parkų ir skverų želdynų bei gėlynų planavimo, kūrimo, apsaugos, tvarkymo ir priežiūros darbus organizuoja VšĮ „Alytaus parkai“.

12.4. Želdinius, augančius po elektros ir ryšių linijomis, prižiūri ir tvarko tinklus eksploatuojanti organizacija ar įmonė.

13. Savivaldybės administracijos Komunalinio ūkio skyrius sprendžia visus klausimus, susijusius su želdinių apsauga, priežiūra, tvarkymu ir sodinimu.

14. Savivaldybės administracijos Architektūros ir urbanistikos bei Aplinkos apsaugos skyriai organizuoja savivaldybės teritorijoje esančių želdynų ir želdinių inventorizavimą ir apskaitą, vykdo jų būklės stebėseną, kuria ir tvarko jų duomenų bazes (skaitmenines ir geoinformacines).

15. Savivaldybės administracijos Žemėtvarkos skyrius organizuoja atskirųjų želdynų žemės sklypų kadastrinius matavimus ir įrašymą į Nekilnojamojo turto kadastrą.

16. Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu sudaryta darbo grupė rengia želdynų ir želdinių tvarkymo, želdynų kūrimo ir želdinių veisimo programą, kurią tvirtina savivaldybės taryba. Savivaldybės administracijos Architektūros ir urbanistikos skyrius organizuoja kraštovaizdžio tvarkymo planų rengimą, užtikrina, kad želdynų sistema būtų pažymėta savivaldybės teritorijos bendrajame plane.

17. Saugotinus medžius ir krūmus, augančius ne miško žemėje, galima kirsti, genėti, persodinti ar kitaip pertvarkyti tik turint savivaldybės išduotą leidimą, be kurio šių želdinių kirtimas ar kitoks pertvarkymas laikomas savavališku.

18. Kirsti ar kitaip pertvarkyti medžius ir krūmus, augančius miško žemėje, galima tik gavus Alytaus regiono aplinkos apsaugos departamento Miškų kontrolės skyriaus leidimą.

 

V. SAUGOTINŲ ŽELDINIŲ, AUGANČIŲ NE MIŠKŲ ŪKIO PASKIRTIES ŽEMĖJE, TVARKYMO REGLAMENTAVIMAS

 

19. Alytaus mieste privačių namų valdose augantys saugotini ekologiškai vertingi želdiniai – pušys, ąžuolai, uosiai, skroblai, klevai, liepos, beržai, nevietinės kilmės (introdukuoti) medžiai (išskyrus uosialapį klevą, tuopą ir vaismedžius).

20. Saugotinų medžių ir krūmų, augančių ne miškų ūkio paskirties žemėje, kriterijus nustato ir pagal juos saugotiniems priskiria Vyriausybė Aplinkos ministerijos teikimu. Medžiai ir krūmai, augantys Alytaus miesto teritorijoje, ne miškų ūkio paskirties žemėje, priskiriami saugotiniems, jei auga miesto bendro naudojimo teritorijose, kitose miesto valstybinės žemės teritorijose, privačiose žemės valdose mieste (išskyrus vaismedžius, vaiskrūmius, natūraliai išaugusius, atžalinės kilmės krūmus).

21. Saugotinų medžių ir krūmų kirtimo, persodinimo ar kitokio pašalinimo, genėjimo darbai turi būti vykdomi turint savivaldybės išduotą leidimą saugotinų medžių ir krūmų kirtimo, persodinimo ar kitokio pašalinimo, genėjimo darbams (toliau – leidimas) ir atlyginus medžių ir krūmų vertę, nurodytą leidime. Alytaus miesto savivaldybėje leidimus išduoda savivaldybės administracijos direktoriaus įgaliotas asmuo, Želdynų ir želdinių apsaugos ir priežiūros komisijos siūlymu.

22. Leidimai išduodami žemės ar želdynų ir želdinių savininkams ir valdytojams ar jų įgaliotiems asmenims vadovaujantis Aplinkos ministerijos patvirtintu saugotinų medžių ir krūmų kirtimo, persodinimo ar kitokio pašalinimo atvejų, šių darbų vykdymo ir leidimų šiems darbams išdavimo, medžių ir krūmų vertės atlyginimo tvarkos aprašu.

23. Leidimo medžių ir krūmų kirtimui ar kitokiam pašalinimui nereikia:

23.1. vaismedžiams, vaiskrūmiams;

23.2. želdiniams, kai jie auga ant pastatų stogų, pamatų ar kitų jo dalių;

23.3. kapinėse (individualiose kapavietėse) želdinių savininko pasodintoms tujoms, kadagiams ir kitiems žemaūgiams dekoratyviniams spygliuočiams;

23.4. neturint leidimo (jis išduodamas per 5 darbo dienas, įvykdžius darbus) galima šalinti (kirsti) vėjo, sniego, žaibo ar dėl kitų priežasčių išverstus, nulaužtus medžius, genėti medžius, kai kelia pavojų žmonėms, pastatams ir statiniams ar eismui.

24. Leidimai saugotinų medžių ir krūmų kirtimui gali būti išduodami šiais atvejais, kai:

24.1. pažeisti stiebo ir šaknų puviniu, apipulti vabzdžių kenkėjų ir grybinių ligų, nudžiūvę, išversti, nulaužti, apdegę gaisro metu ar kitaip pažeistos gyvybinės funkcijos;

24.2. pasvirę didesniu kaip 45o kampu ir pasvirimas kasmet didėja;

24.3. vykdomi kraštovaizdžio formavimo ar medžių ir krūmų kokybę gerinantys kirtimai;

24.4. auga kapinėse pažeistomis gyvybinėmis funkcijomis ir gadina paminklus, antkapius, kapinių tvorą;

24.5. auga skveruose ir kitose urbanizuotose teritorijoje kaip nepageidaujamos rūšys;

24.6. auga arti pastatų ir tamsina langus (vasaros metu kambariuose apšvietimas neatitinka galiojančių normų), gadina pamatus, kelia grėsmę pastatui;

24.7. auga apsaugos zonose, kuriose pagal Vyriausybės nutarimu patvirtintas specialiųjų žemės ir miško naudojimo sąlygas, neturi augti;

24.8. auga teritorijose, kuri numatoma naudoti magistraliniams vamzdynams, aukštos įtampos elektros linijoms, valstybinės reikšmės keliams, geležinkeliams, gatvėms tiesti, rekonstruoti, svarbioms valstybinės reikšmės statyboms;

24.9. numatyti kirsti, atlikus želdynų ir želdinių inventorizavimą;

24.10. yra nustatyta tvarka parengti saugomų teritorijų planavimo dokumentai, kuriuose nurodyti kertami ar kitaip pertvarkomi medžiai ir krūmai;

25. Leidimų išdavimo tvarka:

25.1. Želdynų ir želdinių savininkas ar valdytojas, kitas fizinis ar juridinis asmuo pateikia savivaldybei argumentuotą nustatytos formos prašymą kirsti, persodinti ar kitaip pašalinti, genėti saugotinus medžius ir krūmus.

25.1.1. Privačių valdų savininkai ir valdytojai, norėdami savo sklype iškirsti želdinius (saugotinus ar nesaugotinus), pateikia nustatytos formos prašymą Alytaus miesto savivaldybės administracijos Aplinkos apsaugos skyriui. Saugotiniems želdiniams išduodamas leidimas nustatyta tvarka.

25.1.2. Daugiabučių gyvenamųjų namų savininkų bendrijų pirmininkai, daugiabučių gyvenamųjų namų administratoriai, kiti fiziniai asmenys prašymą kirsti, genėti ar kitaip pertvarkyti želdinius, augančius miesto bendrojo naudojimo teritorijose (nepriskirtose juridiniams asmenims) šalia daugiabučių namų, kapinėse, pateikia Alytaus miesto savivaldybės administracijos Komunalinio ūkio skyriui, kuris gavęs leidimą organizuoja ir vykdo želdinių tvarkymo ir priežiūros darbus.

25.1.3. Daugiabučių gyvenamųjų namų savininkų bendrijų pirmininkų, daugiabučių gyvenamųjų namų administratorių prašymai kirsti geros būklės, nekeliančius pavojaus želdinius nagrinėjami tada, kai kartu su prašymu pateikiama susirinkimo protokolo kopija arba jo išrašas, patvirtinantis, kad daugiau kaip 51% namo gyventojų savininkų pritaria šiam prašymui. (Išimtis gali būti padaryta atsižvelgus į vasaros metu kambariuose atliktus apšvietimo tyrimus, kurie neatitinka galiojančių normų).

25.2. Savivaldybės administracija gavusi prašymą sukviečia prie savivaldybės administracijos sudarytą Želdynų ir želdinių apsaugos ir priežiūros komisiją, kuri įvertina prašomų kirsti, persodinti ar genėti saugotinų medžių ir krūmų būklę natūroje, nufotografuoja numatytus kirsti želdinius. Komisija surašo aktą, kuriame nurodomi motyvai dėl leidžiamų kirsti, genėti ar pertvarkyti želdinių, išvardijamas numatytų kirsti ar pertvarkyti nurodytų matmenų (1,3 m aukštyje) medžių ir krūmų rūšių kiekis, numatomas pasodinti nurodytų matmenų medžių ir krūmų rūšių kiekis, sodinimo vieta. Neigiamo želdinių kirtimo atsakymo atveju akte nurodomi motyvai, išvardijami neleistini kirsti nurodytų matmenų medžiai ir krūmai, jų rūšis ir kiekis.

25.3. Želdynų ir želdinių apsaugos ir priežiūros komisijos, veikiančios prie savivaldybės administracijos visuomeniniais pagrindais, sudėtį ir nuostatus tvirtina savivaldybės administracijos direktorius.

25.4. Saugotinų medžių ir krūmų vertės atlyginimo būdą įrašant jį į leidimą nustato savivaldybės administracijos direktoriaus įgaliotas asmuo Želdynų ir želdinių apsaugos ir priežiūros komisijos siūlymu. Saugotinų želdinių ir krūmų atkuriamoji vertė apskaičiuojama vadovaujantis Aplinkos ministerijos patvirtinta Želdinių atkuriamosios vertės nustatymo metodika ir vertės įkainiais.

25.5. Tikslinės lėšos, gautos kompensavus atkuriamąją želdinių vertę, įtraukiamos į apskaitą atskirai. Apie jų panaudojimą kasmet per spaudą informuojama visuomenė. Draudžiama šias lėšas naudoti kitai paskirčiai.

25.6. Saugotinų medžių ir krūmų vertė neatlyginama, kai:

25.6.1. 24 punkte nurodytais atvejais darbus vykdo žemės ar želdynų ir želdinių savininkas ir valdytojas ar jo įgaliotas asmuo;

25.6.2. želdiniai auga naudingųjų iškasenų telkiniuose;

25.6.3. pareiškėjas sutartimi raštu įsipareigoja ne vėliau kaip per metus pasodinti savivaldybės nurodytoje vietoje kertamų ar kitokiu būdu pašalinamų medžių ir krūmų atkuriamąją vertę atitinkantį nurodytų rūšių ir matmenų medžių ir krūmų kiekį ir prižiūrėti 3 metus.

25.7. Kai būtina papildoma informacija ar kyla ginčai dėl želdinių, numatytų pertvarkyti, naikinti ar įveisti būklės, atliekama želdinių būklės ekspertizė – želdinių ekologinės ir estetinės būklės tyrimas ir vertinimas.

25.8. Želdinių būklės ekspertizę vykdo prie savivaldybės administracijos visuomeniniais pagrindais veikianti želdynų ir želdinių apsaugos ir priežiūros komisija, kuri esant būtinumui gali pasitelkti atitinkamos srities specialistą (-us).

25.9. Komisija, atlikusi ekspertizę, per 30 kalendorinių dienų surašo ekspertizės išvadas ir pateikia suinteresuotiems asmenims.

25.10. Leidimas derinamas su:

25.10.1. Lietuvos Respublikos Alytaus regiono aplinkos apsaugos departamento Alytaus miesto agentūra, išskyrus 24 punkte numatytus atvejus.

25.10.2. Kultūros paveldo departamento prie kultūros ministerijos Alytaus teritoriniu padaliniu, kai medžiai ir krūmai kertami, genimi ar pertvarkomi nekilnojamųjų kultūros vertybių teritorijoje ir jos apsaugos zonoje.

25.10.3. Želdynų ir želdinių savininku ar valdytoju, kai prašymą pateikė ne jis (išskyrus savivaldybę).

25.11. Savivaldybės administracijos direktoriaus įgaliotas asmuo leidimą išduoda jo nederindamas, jei nustatytąja tvarka parengtuose ir patvirtintuose detaliuosiuose ir specialiuosiuose planuose, atskirtųjų ir priklausomųjų želdynų kūrimo ir tvarkymo projektuose, saugomų teritorijų planavimo dokumentuose yra pateikti duomenys apie kertamų ar pertvarkomų medžių ir krūmų rūšinę sudėtį, skaičių bei jų augimo vietas ir šie dokumentai yra nustatytąja tvarka suderinti su Aplinkos ministerijos Alytaus regiono aplinkos apsaugos departamentu.

25.12. Leidimas arba motyvuotas atsisakymas jį išduoti pateikiamas per 30 kalendorinių dienų (išskyrus atvejus, kai atliekama ekspertizė) nuo raštiško želdynų ar želdinių savininko ar valdytojo, kito fizinio ar juridinio asmens prašymo pateikimo dienos ir galioja vienerius metus nuo jo išdavimo datos.

26. Numatyti kirsti medžiai pažymimi dažais, kirsti – raudonai, persodinti – geltonai.

27. Saugotinų medžių ir krūmų persodinimas gavus leidimą vykdomas išimtiniais atvejais: platinant gatves, vykdant statybos ir kitus darbus:

27.1. Medžiai ir krūmai persodinami užsakovo lėšomis savivaldybės administracijos nurodytoje vietoje.

27.2. Saugotinų medžių ir krūmų persodinimo darbai vykdomi pagal parengtą ir patvirtintą želdinių tvarkymo projektą ar schemą.

27.3. Persodinami sveiki, gerai išsivystę, be mechaninių pažeidimų medžiai, ne storesni kaip 25 cm diametro (1,3 m aukštyje). Persodintus medžius privaloma 3 metus prižiūrėti.

 

VI. ŽELDINIŲ SODINIMAS

 

28. Želdynai kuriami, želdiniai veisiami vadovaujantis teritorijų planavimo dokumentais, želdynų ir želdinių tvarkymo, želdynų kūrimo ir želdinių veisimo programa, želdynų tvarkymo ir kūrimo projektais, kitais dokumentais, atsižvelgiant į savivaldybės tvarkomų objektų prioritetus, Aplinkos ministerijos patvirtintomis Medžių ir krūmų veisimo, vejų ir gėlynų įrengimo taisyklėmis.

29. Želdynų tvarkytojai Alytaus miesto savivaldybės teritorijoje (išskyrus privačioje žemėje ir privačiose namų valdose) sodinti želdinius gali tik suderinę su Alytaus miesto savivaldybės administracijos Architektūros ir urbanistikos skyriumi apželdinimo projektą arba schemą.

30. Medžius ir krūmus draudžiama veisti apsaugos juostose ir zonose, nurodytose Vyriausybės nutarimu patvirtintose specialiosiose žemės ir miško naudojimo sąlygose.

31. Draudžiama veisti medžius kapavietėse ir kapinėse be specialaus projekto.

32. Pertvarkant želdinius nuo kaimyninių sklypų ribų ir gatvės raudonosios linijos medžių ir krūmų sodinimo atstumai turi būti:

32.1. krūmų ir gyvatvorių – ne mažiau kaip 1 m;

32.2. žemaūgių medžių, išaugančių ne daugiau kaip iki 3 m aukščio – 2 m;

32.3. kitų medžių – 3 m.

32.4. formuojant gyvatvorę, jos aukštis sklypo šiaurės, šiaurės rytų ar šiaurės vakarų pusėje turi būti ne didesnis kaip 1,3 m.

33. Atstumai nuo pastatų, statinių, taip pat inžinerinės įrangos objektų iki medžių ir krūmų skaičiuojami pagal lentelėje pateiktus duomenis.

 

Mažiausi leistini atstumai tarp želdinių ir statinių elementų,

užtikrinantieji statinių mechaninį atsparumą ir pastovumą

 

Pastatų ir inžinerinių statinių elementai

Atstumas iki ašies, m

Medžio kamieno

Krūmo

Pastatų išorinės pusės

5

1,5

Apšvietimo tinklo, inžinerinių statinių atramos

4

-

Šlaitų papėdės ir kt.

1

0,5

Atraminių sienelių papėdės išorinės pusės

3,0

1,0

Šaligatvių ir sodo takelių kraštas

0,7

0,5

Bortinis akmuo ar kelio sustiprintos juostos kelkraščio pakraštys

2,0

1,2

Požeminiai tinklai:

 

 

dujotakio, nuotekų

1,5

-

šilumos tinklų (nuo kanalo sienelės)

2,0

1,0

bekanalinių šilumos tinklų, vandentiekių, drenažų

2,0

jėgos kabelių ir elektroninių ryšių kabelių

2,0

0,7

 

VII. MEDŽIŲ IR KRŪMŲ APSAUGOS, TVARKYMO BEI PRIEŽIŪROS REIKALAVIMAI

 

34. Želdynų ir želdinių tvarkymo metu turi būti išsaugoti esami gyvybingi perspektyvūs želdiniai.

35. Želdynų tvarkymo darbams vykdyti turi būti rengiami želdynų tvarkymo projektai.

36. Vykdant statybos darbus, želdiniai saugomi vadovaujantis Statybos ir urbanistikos ministerijos patvirtintomis Želdinių apsaugos vykdant statybos darbus taisyklėmis.

37. Statybos objektus, kurių projektinėje dokumentacijoje numatytas teritorijos želdinimas, statinių pripažinimo tinkamais naudoti komisijos priima tiktai tuomet, kai įvykdyti želdinimo darbai ir šie objektai priimti savivaldybės. Kai objektas priimamas naudoti želdinimui nepalankiu metu, o želdinimo darbai objekte numatyti, jie užbaigiami per artimiausią želdinimo sezoną ir pateikiami minėtai komisijai.

38. Želdynai ir želdiniai nuo ligų ir kenkėjų saugomi vadovaujantis Aplinkos ministerijos patvirtintomis Želdynų ir želdinių sanitarinėmis apsaugos taisyklėmis. Želdynų ir želdinių savininkai ir valdytojai, želdynus ir želdinius prižiūrinčios įmonės privalo:

38.1. Saugoti želdinius nuo ligų, kenkėjų, antropogeninės veiklos poveikio, bloginančio želdinių sanitarinę būklę.

38.2. Sodinti atsparias ligoms ir kenkėjams augalų rūšis, kurių sanitarinė būklė turi būti patikrinta jau medelyne.

38.3. Anksti pavasarį ar rudenį išpjaustyti medžių ir krūmų pažeistas, nudžiūvusias, nušalusias šakas ar jų dalis, šalinti išdžiūvusius medžius ir krūmus.

38.4. Nupjovus stambesnes medžių šakas, žaizdas dezinfekuoti 3 % vario sulfatu, Bordo tirpalu arba užtepti emulsiniais dažais.

39. Medžius ar krūmus iškerta, išrauna kelmus, išveža, užlygina duobes fiziniai ar juridiniai asmenys, kuriems išduotas leidimas arba pagal sutartį vykdantys darbus kiti subjektai.

40. Iškirtus medžius bendrojo naudojimo teritorijose, mediena yra realizuojama arba kitaip panaudojama savivaldybės reikmėms, o gautos lėšos panaudojamos miesto želdiniams prižiūrėti ir atželdinti.

41. Fiziniai ir juridiniai asmenys, valantys gatves, šaligatvius, aikštes ir skverus, privalo nepilti ir nelaikyti ant žaliųjų plotų, gėlynų, krūmų ir medžių sniego su žvyru ir druska, žvyro, įvairių chemikalų, taip pat nuo gatvių, skverų nuvalomų nešvarumų ir žemių.

42. Fiziniai ir juridiniai asmenys, vykdantys medžių ir krūmų (išskyrus augančių privačioje žemėje) priežiūros darbus, vadovaujasi Aplinkos ministerijos patvirtintomis Medžių ir krūmų priežiūros, vandens telkinių, esančių želdynuose, apsaugos, vejų ir gėlynų priežiūros taisyklėmis. Medžių ir krūmų priežiūra apima šiuos darbus: medžių ir krūmų laistymą ir trešimą, dirvožemio purenimą ir mulčiavimą, medžių ir krūmų šiltinimą, genėjimą ir kitus priežiūros darbus.

43. Fiziniai ir juridiniai asmenys, veisiantys medžius ir krūmus, parenkantys vejų žolių ir gėlių asortimentą ir įrengiantys vejas ir gėlynus Alytaus miesto želdynuose (išskyrus privačioje žemėje ir privačiose namų valdose) turi vadovautis Aplinkos ministerijos patvirtintomis Medžių ir krūmų veisimo, vejų ir gėlynų įrengimo taisyklėmis.

 

VIII. DRAUDIMAI BENDROJO NAUDOJIMO ŽELDYNUOSE

 

44. Atskiruosiuose želdynuose (parkuose, skveruose, miesto sode, kituose poilsiui skirtuose, memorialinės, apsauginės ir ekologinės paskirties želdynuose, kurie žymimi miesto bendrajame ir specialiuosiuose planuose) bei priklausomuosiuose (gyvenamųjų, visuomeninės paskirties, komercinės paskirties, inžinerinės infrastruktūros, rekreacinių ir kitų teritorijų) želdynuose draudžiama:

44.1. sodinti teršiančius aplinką žiedadulkėmis, žiedynais ir vaisiais medžius ir krūmus, intensyviai plintančius šaknų atžalomis augalus;

44.2. kirsti, persodinti ar kitaip pašalinti želdinius augalų vegetacijos metu;

44.3. fiziniams ir juridiniams asmenims savavališkai sodinti, persodinti, genėti, kirsti ar kitaip pašalinti želdinius;

44.4. kirsti, laužyti ar kitaip žaloti (kalti vinis, tvirtinti reklaminius skydus ir kt.) medžius, krūmus, jų šakas, skinti lapus, žiedus, vaisius, pažeisti šaknis, trypti pomedį;

44.5. pjaustinėti medžio žievę, daryti kitus mechaninius medžių pažeidimus;

44.6. kabinti ant medžių sūpuokles, virves, kitus daiktus, klijuoti skelbimus arba kitą informaciją;

44.7. mindžioti gėlynus, vejas;

44.8. važinėti sportinėmis ir bevariklio transporto priemonėmis, išskyrus takus;

44.9. be leidimo važiuoti motorinėmis transporto priemonėmis, kur neįrengta kieta danga;

44.10. statyti motorines transporto priemones ne tam skirtose vietose, ant neuždengtų specialiomis grotelėmis pomedžių;

44.11. plauti visų rūšių transporto priemones;

44.12. deginti atliekas, lapus, šakas;

44.13. kūrenti laužus ne tam skirtose vietose;

44.14. be leidimo statyti palapines, laikinus statinius, reklaminius skydus;

44.15. ganyti gyvulius;

44.16. gaudyti ir naikinti paukščius, žvėris, smulkiąją fauną, ardyti skruzdėlynus;

44.17. pilti šiukšles, buitines atliekas, pakuotes, sniegą (išskyrus neužterštą druskomis ir nukastą nuo želdyne esančių takų);

44.18. valyti sniegą nuo stogų, neapsaugojus želdinių;

44.19. sandėliuoti statybines ir kitas medžiagas, prekių atsargas ir tarą;

44.20. žaisti sportinius žaidimus tam nepritaikytose vietose.

45. Želdynus ir želdinius tvarkančios įmonės privalo turėti specialistų, kuriems būtų suteikta teisė vykdyti želdinių veisimo, augančių medžių ir krūmų genėjimo, želdinių apsaugos nuo ligų ir kenkėjų, vejų ir gėlynų įrengimo darbus.

 

IX. ŽALIŲJŲ ATLIEKŲ TVARKYMAS

 

46. Želdinių tvarkytojai želdinių tvarkymo metu susidarančias ir atskirai surinktas žaliąsias atliekas turi pristatyti į organinių atliekų kompostavimo aikštelę (esančią regioniniame nepavojingų atliekų sąvartyne Takniškių kaime, Alytaus rajone).

47. Individualių valdų savininkai skatinami kompostuoti žaliąsias atliekas savo privačių valdų teritorijose.

 

X. ŽELDYNŲ IR ŽELDINIŲ SAVININKŲ IR VALDYTOJŲ TEISĖS IR PAREIGOS

 

48. Želdynų ir želdinių valdytojai ir savininkai privalo:

48.1. Išsaugoti želdynus ir želdinius, tinkamai juos tvarkyti, iškirsti pavojingus žmonėms ir pastatams, atkurti ir veisti naujus.

48.2. Taikyti kovos su kenkėjais ir ligomis priemones.

49. Želdynų ir želdinių savininkai ir valdytojai turi teisę:

49.1. Privačioje žemės valdoje esančius želdynus ir želdinius, kurie teisės aktais nėra priskirti saugotiniems, želdynų ir želdinių savininkai ir valdytojai gali tvarkyti savo nuožiūra, nepažeisdami kaimyninių žemės sklypų ir namų valdų savininkų, valdytojų ar naudotojų interesų.

49.2. Sudaryti sutartis su fiziniais ir juridiniais asmenimis, valstybės institucijomis ir savivaldybėmis dėl želdynų ir želdinių apsaugos ir priežiūros, kovos su augalų ligomis ir kenkėjais.

50. Savivaldybė turi teisę naudoti želdynus ir želdinius moksliniams tyrimams, mokymui, kultūrinei, švietėjiškai veiklai, rekreacijai ir kitiems tikslams.

51. Želdynams ir želdiniams naudoti 50 punkte išvardytiems tikslams priskiriama ši veikla:

51.1. Mokslo ir studijų institucijų moksliniai tyrimo darbai.

51.2. Švietimo įstaigų rengiamos praktikos, pamokos gamtoje.

51.3. Visuomeninių organizacijų, klubų rengiamos ekskursijos, išvykos.

51.4. Kultūrinių ir gamtosauginių renginių organizavimas želdynuose.

51.5. Gamtinių ir kultūrinių vertybių, esančių želdynuose apsaugos propagavimas žiniasklaidos priemonėmis, atskirais leidiniais.

52. Saugomose teritorijose (Vidzgirio botaniniame draustinyje, Kurorto parke, Miesto sode, Alytaus piliakalnyje) želdynus ir želdinius mokslo tyrimams, mokymui leidžiama naudoti, jeigu tai neprieštarauja saugomų teritorijų apsaugą, veiklą, paskirtį reglamentuojantiems įstatymams ir kitiems teisės aktams arba tai neuždrausta savivaldybių sprendimais.

53. Atskirieji želdynai, esantys valstybinėje ir savivaldybei priskirtoje žemėje, turi būti atviri lankymui, jeigu juose nevyksta uždaro pobūdžio renginiai, nevykdomi priežiūros ir kiti darbai.

 

XI. VISUOMENĖS INFORMAVIMAS

 

54. Savivaldybės administracija įstatymų nustatyta tvarka informuoja visuomenę, kai numatomi vykdyti želdynų tvarkymo, kūrimo, medžių ir krūmų kirtimo, persodinimo, kitokio naikinimo darbai ar keičiama žemės sklypo, kuriame auga želdiniai, pagrindinė tikslinė žemės naudojimo paskirtis ar žemės sklypo naudojimo būdas.

55. Savivaldybė teikia fiziniams ir juridiniams asmenims informaciją medžių ir krūmų sodinimo, kirtimo, genėjimo, perkėlimo klausimais.

56. Savivaldybė užtikrina želdynų ir želdinių inventorizacijos, jų būklės stebėsenos bei kitų su želdynais ir želdiniais susijusių duomenų viešumą.

57. Supažindina visuomenę su Želdynų ir želdinių tvarkymo, želdynų kūrimo ir želdinių veisimo programa, želdynų ir želdinių būklę keičiančiais projektais.

 

XII. LĖŠŲ, REIKALINGŲ ŽELDYNAMS IR ŽELDINIAMS APSAUGOTI, TVARKYTI, ŽELDYNAMS KURTI IR NAUJIEMS ŽELDINIAMS VEISTI, SKYRIMO TVARKA

 

58. Lėšos reikalingos, želdynams ir želdiniams apsaugoti, tvarkyti, želdynams kurti ir naujiems želdiniams veisti, skiriamos ir naudojamos vadovaujantis Alytaus miesto savivaldybės tarybos sprendimu patvirtinta Alytaus miesto želdynų ir želdinių tvarkymo, želdynų kūrimo ir želdinių veisimo programa.

 59. Vadovaujantis Alytaus miesto bendruoju planu ir kraštovaizdžio tvarkymo specialiuoju planu, 5 metams planuojamos lėšos želdynams ir želdiniams apsaugoti, tvarkyti, želdynams kurti ir naujiems želdiniams veisti, rengiant ir Alytaus miesto savivaldybės tarybos sprendimu tvirtinant Alytaus miesto savivaldybės želdynų ir želdinių tvarkymo, želdynų kūrimo ir želdinių veisimo programą.

60. Lėšos skiriamos diferencijuotai pagal skirtingus želdynus: parkus, skverus, žaliąsias jungtis, gatves, kapines, daugiabučių namų teritorijas, švietimo įstaigas.

61. Lėšos skiriamos:

61.1. medžių ir krūmų priežiūrai (medžių ir krūmų laistymas, tręšimas, dirvožemio purenimas, mulčiavimas, medžių ir krūmų šiltinimas, genėjimas, apsauga nuo ligų ir kenkėjų, kiti medžių ir krūmų priežiūros darbai);

61.2. vejų priežiūrai;

61.3. gėlynų priežiūrai;

61.4. želdynų tvarkymo ir kūrimo projektams rengti;

61.5. želdynų kūrimo ir želdinių veisimo darbams atlikti;

61.6. kas dešimt metų skiriamos lėšos želdynų ir želdinių inventorizavimui atlikti;

61.7. atlikti atskirtųjų želdynų žemės sklypų kadastrinius matavimus ir įrašymą į nekilnojamo turto registrą;

61.8. želdynų ir želdinių būklės stebėsenos programai rengti ir vykdyti.

 

XIII. TAISYKLIŲ KONTROLĖ IR ATSAKOMYBĖ UŽ JŲ PAŽEIDIMUS

 

62. Šių taisyklių laikymosi kontrolę užtikrina Alytaus miesto savivaldybės administracijos, Alytaus regiono aplinkos apsaugos departamento darbuotojai, Alytaus miesto ir rajono policijos komisariato pareigūnai pagal savo kompetenciją.

63. Fiziniai ir juridiniai asmenys, pažeidę šių taisyklių reikalavimus, atsako Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

 

XIV. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

64. Šios taisyklės gali būti keičiamos, papildomos ir panaikintos Alytaus miesto savivaldybės tarybos sprendimu.

65. Pasikeitus šiose taisyklėse nurodytiems Alytaus miesto savivaldybės dokumentams, galioja patvirtinti naujos redakcijos dokumentai.

______________

Į pradžią