Alytaus miesto savivaldybės dokumentų paieška
Keičiantis Pakeistas Atsisiųskite aktą byloje
Sprendimas, Nr. T-127 2008-06-25
Padalinys: ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA
Pastaba: Negalioja 1 ir 3 punktai

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 
DĖL PARAMOS MOKINIO REIKMENIMS ĮSIGYTI ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖJE TVARKOS APRAŠO TVIRTINIMO

 ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

 SPRENDIMAS

 DĖL PARAMOS MOKINIO REIKMENIMS ĮSIGYTI ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖJE TVARKOS APRAŠO TVIRTINIMO

 

 2008 m. birželio 25 d. Nr. T-127

Alytus

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo (Žin., 1994, Nr. 55-1049; 2000, Nr. 91-2832) 17 straipsnio 49 punktu, Lietuvos Respublikos socialinės paramos mokiniams įstatymo (Žin. 2008, Nr. 63-2382) 2 straipsnio „Įstatymo įgyvendinimas“ 3 dalies 3 punktu, Alytaus miesto savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:

1. Neteko galios.

2014 m. vasario 27 d. Alytaus miesto savivaldybės tarybos sprendimo Nr. T-41 redakcija

 

2. Pripažinti netekusiu galios Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2006 m. gruodžio 21 d. sprendimą Nr. T-244 „Dėl Mokinių aprūpinimo mokinio reikmenimis Alytaus miesto savivaldybėje tvarkos aprašo“.

3. Neteko galios.

2014 m. vasario 27 d. Alytaus miesto savivaldybės tarybos sprendimo Nr. T-41 redakcija

 

 

Savivaldybės meras                                                                                                        Česlovas Daugėla

______________

 

patvirtinta

alytaus miesto savivaldybės tarybos

2008 m. birželio 25 d.

sprendimu Nr. T-127

 

PARAMOS MOKINIO REIKMENIMS ĮSIGYTI ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖJE

TVARKOS APRAŠAS

 

Neteko galios.

2014 m. vasario 27 d. Alytaus miesto savivaldybės tarybos sprendimo Nr. T-41 redakcija

Į pradžią