Alytaus miesto savivaldybės dokumentų paieška
Keičiantis Pakeistas Atsisiųskite aktą byloje
Sprendimas, Nr. T-126 2008-06-25
Padalinys: ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA
Pastaba: Negalioja 1 ir 3 punktai

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 
DĖL SOCIALINĖS PARAMOS MOKINIAMS KREIPIMOSI TVARKOS APRAŠO TVIRTINIMO

 ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

 SPRENDIMAS

 DĖL SOCIALINĖS PARAMOS MOKINIAMS KREIPIMOSI TVARKOS APRAŠO

TVIRTINIMO

 

 2008 m. birželio 25 d. Nr. T-126

Alytus

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo (Žin., 1994, Nr. 55-1049; 2000, Nr. 91-2832) 17 straipsnio 49 punktu, Lietuvos Respublikos socialinės paramos mokiniams įstatymo (Žin. 2008, Nr. 63-2382), 2 straipsnio „Įstatymo įgyvendinimo „ 3 dalies 1 punktu, Alytaus miesto savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:

1. Neteko galios.

2014 m. vasario 27 d. Alytaus miesto savivaldybės tarybos sprendimo Nr. T-41 redakcija

 

2. Pripažinti netekusiu galios Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2006 m. gruodžio 21 d. sprendimą Nr. T-243 „Dėl Kreipimosi dėl socialinės paramos mokiniams Alytaus miesto savivaldybėje tvarkos aprašo“.

3. Neteko galios.

2014 m. vasario 27 d. Alytaus miesto savivaldybės tarybos sprendimo Nr. T-41 redakcija

 

 

Savivaldybės meras                                                                                                        Česlovas Daugėla

______________

 

patvirtinta

alytaus miesto savivaldybės tarybos

2008 m. birželio 25 d.

sprendimu Nr. T-126

 

Kreipimosi dėl socialinės paramos

mokiniams ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖJE

tvarkos aprašas

 

Neteko galios.

2014 m. vasario 27 d. Alytaus miesto savivaldybės tarybos sprendimo Nr. T-41 redakcija

Į pradžią