Alytaus miesto savivaldybės dokumentų paieška
Susijęs Atsisiųskite aktą byloje
Sprendimas, Nr. T-3 2008-01-31
Padalinys: ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 
DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS APLINKOS APSAUGOS RĖMIMO SPECIALIOSIOS PROGRAMOS 2008 METŲ SĄMATOS

ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

SPRENDIMAS

 DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS APLINKOS APSAUGOS RĖMIMO SPECIALIOSIOS PROGRAMOS 2008 METŲ SĄMATOS

 

2008 m. sausio 31d. Nr. T-3

Alytus

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos savivaldybių aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos įstatymo (Žin., 2003, Nr. 61-2760; Žin., 2004, Nr. 25-754; Žin., 2007, Nr. 80-3217) 2 straipsnio 3 dalimi ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2003-11-05 įsakymu Nr. 533 „Dėl Savivaldybių aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos ataskaitos apie programos priemonių vykdymą formos, jos pildymo instrukcijos bei aplinkosaugos priemonių sąrašo patvirtinimo“ (Žin., 2003, Nr. 108-4842), Alytaus miesto savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:

Patvirtinti Alytaus miesto savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos 2008 metų sąmatą (pridedama).

 

Savivaldybės meras                                                                                                        Česlovas Daugėla

______________

 

PATVIRTINTA:

Alytaus miesto savivaldybės tarybos

2008 m. sausio 31 d.

sprendimu Nr. T-3

 

ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS

APLINKOS APSAUGOS RĖMIMO SPECIALIOSIOS PROGRAMOS

2008 METŲ SĄMATA

 

PAJAMOS

 

Eil.

Nr.

Pajamų šaltiniai

2008 m. numatyta surinkti lėšų, tūkst. Lt

I.

Juridinių ir fizinių asmenų mokesčiai, mokami įstatymų nustatytomis proporcijomis ir tvarka už teršalų išmetimą į aplinką

410,0

II.

Medžioklės plotų naudotojų 70 procentų mokamo mokesčio už medžiojamųjų gyvūnų išteklių naudojimą

-

III.

Savanoriškos juridinių ir fizinių asmenų įmokos

-

IV.

Kitos pajamos:

-

 

Mokėjimai už želdinių sunaikinimą

45,4

 

IŠ VISO PAJAMŲ

455,4

                                                    

                                                     64,6

 LĖŠŲ LIKUTIS 2008-01-01 _____________________ tūkst. Lt

                                                      520,0

 2008 metų PROGRAMOS LĖŠOS _____________________ tūkst. Lt (100%)

 

IŠLAIDOS

 

Eil.

Nr.

Išlaidų straipsniai

Skirtos lėšos,

tūkst. Lt

I. Priemonėms, kuriomis kompensuojama aplinkai padaryta žala; gamtosaugos objektams projektuoti, statyti, rekonstruoti, remontuoti, eksploatuoti; aplinkos teršimo šaltiniams pašalinti

Ia. Priemonėms, kuriomis kompensuojama aplinkai padaryta žala

1.

Želdynų kūrimui, želdinių veisimui miesto bendrojo naudojimo teritorijose, miesto parkuose

54,0

2.

Studentų skverui projektuoti, įrengti, tvarkyti

299,0

3.

VšĮ „Alytaus parkai“ Gulbynės ornitologinio mikrodraustinio gamtotvarkos planui įgyvendinti

1,0

Ib. Gamtosaugos objektams projektuoti, statyti, rekonstruoti, remontuoti, eksploatuoti

 

 

 

Ic. Aplinkos teršimo šaltiniams pašalinti

1.

Užterštoms teritorijoms, taršos šaltiniams ir pavojingoms atliekoms tvarkyti

10,0

 

 

 

IŠ VISO I STRAIPSNIO IŠLAIDŲ (Ia+Ib+Ic)

364,0

II. Savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiajai programai

1.

Savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiajai programai

104,0

 

IŠ VISO II STRAIPSNIO IŠLAIDŲ

104,0

III. Priemonėms, numatytoms Lietuvos Respublikos medžioklės įstatyme, kurios pagal Lietuvos Respublikos savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos įstatymą gali būti finansuojamos šios programos lėšomis

1.

Priemonėms, numatytoms Lietuvos Respublikos medžioklės įstatyme, kurios pagal Lietuvos Respublikos savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos įstatymą gali būti finansuojamos šios programos lėšomis

IŠ VISO III STRAIPSNIO IŠLAIDŲ

IV. Kitoms aplinkos apsaugos priemonėms

1.

Visuomenės aplinkosauginiam švietimui, projektams, renginiams organizuoti, leidybai, spaudos prenumeratai

21,0

2.

Medžių saugos ir leidimo kirsti komisijos bei kitai aplinkosauginei veiklai užtikrinti

1,0

3.

Alytaus miesto savivaldybės požeminio vandens monitoringui

19,0

4.

Oro kokybei vertinti

7,0

5.

Miesto maudyklos vandens kokybės tyrimams

4,0

IŠ VISO IV STRAIPSNIO IŠLAIDŲ

52,0

 

 

IŠ VISO IŠLAIDŲ

520,0

______________

 

Į pradžią