Alytaus miesto savivaldybės dokumentų paieška
Keičiantis Susijęs Atsisiųskite aktą byloje
Sprendimas, Nr. T-253 2007-12-07
Padalinys: ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 
DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS PETICIJŲ KOMISIJOS NUOSTATŲ TVIRTINIMO

 ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

 SPRENDIMAS

 DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS PETICIJŲ KOMISIJOS NUOSTATŲ TVIRTINIMO

 

 2007 m. gruodžio 7 d. Nr. T-253

Alytus

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo (Žin., 1994, Nr. 55-1049; 2006, Nr. 82-3251) 16 straipsnio 2 dalimi, Lietuvos Respublikos peticijų įstatymo (Žin., 1999, Nr. 66; 2003, Nr. 5405) 6 straipsnio 2 dalimi, Alytaus miesto savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:

Tvirtinti Alytaus miesto savivaldybės peticijų komisijos nuostatus (pridedama).

 

Savivaldybės meras                                                                                                     Česlovas Daugėla

______________

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PATVIRTINTA

Alytaus miesto savivaldybės tarybos

2007 m. gruodžio7 d.

sprendimu Nr. T-253

 

2018 m. spalio 25 d. Alytaus miesto savivaldybės tarybos sprendimo Nr. T-306 redakcija

 

ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS PETICIJŲ KOMISIJOS NUOSTATAI

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Šie nuostatai reglamentuoja Alytaus miesto savivaldybės peticijų komisijos (toliau –Komisija) kompetenciją ir darbo organizavimo tvarką.

2. Komisija yra sudaryta Alytaus miesto savivaldybės tarybos įgaliojimų laikui. Ji sprendžia kreipimosi į Alytaus miesto savivaldybę (toliau – savivaldybė) pripažinimo peticija bei peticijų priėmimo nagrinėti klausimus, jas nagrinėja ir pateikia išvadas dėl peticijoje išdėstytų reikalavimų ir siūlymų tenkinimo Lietuvos Respublikos peticijų įstatymo nustatyta tvarka. Komisija sudaroma iš 9 asmenų.

2019 m. rugsėjo 25 d. Alytaus miesto savivaldybės tarybos sprendimo Nr. T-283 redakcija

 

3. Komisijos pirmininką skiria Alytaus miesto savivaldybės taryba, o komisijos sekretorių – Alytaus miesto savivaldybės administracijos direktorius.

4. Komisija savo veikloje vadovaujasi Peticijų įstatymu, Vietos savivaldos įstatymu, Alytaus miesto savivaldybės tarybos veiklos reglamentu, kitais galiojančiais teisės aktais ir šiais nuostatais.

5. Komisija yra atsakinga ir atskaitinga Alytaus miesto savivaldybės tarybai.

 

II SKYRIUS

Komisijos pirmininko, Komisijos narių

teisės ir pareigos

 

6. Komisijos pirmininkas:

6.1. šaukia komisijos posėdžius, rūpinasi, kad būtų parengti jiems reikalingi dokumentai, kita medžiaga;

6.2. duoda komisijos nariams pavedimus, teikia reikalingą medžiagą.

7. Komisijos narys turi teisę:

7.1. teikti Komisijos pirmininkui pasiūlymus dėl Komisijos darbo organizavimo;

7.2. dalyvauti Komisijos posėdžiuose;

7.3. jei nesutinka su Komisijos sprendimu, raštu per 24 val. pareikšti savo atskirąją nuomonę, kuri tampa neatskiriama sprendimo dalimi.

7.4. teikti Komisijos pirmininkui raštu ir žodžiu pasiūlymus ir pastabas dėl Komisijos darbo organizavimo;

7.5. atsistatydinti  pateikęs prašymą raštu Tarybai (Komisijos pirmininkui).

8. Komisijos narys privalo:

8.1. dalyvauti Komisijos posėdžiuose. Jei Komisijos narys į posėdį atvykti negali, jis apie tai turi iš anksto pranešti Komisijos pirmininkui, o jo nesant Komisijos sekretoriui, nurodydamas nedalyvavimo priežastį;

8.2. vykdyti Komisijos, jos pirmininko pavedimus, susijusius su Komisijos veikla;

8.3. tirdamas Komisijos kompetencijai priklausančius klausimus, veikti viešai ir oficialiai.

Peticijų komisija turi teisę:

9.1. pasitelkti specialistus (ekspertus);

9.2. kreiptis į valstybės valdymo institucijas, mokslo bei studijų, švietimo įstaigas su prašymu jos nustatytu laiku pateikti duomenis, išvadas, pasiūlymus ar kitą reikiamą medžiagą;

9.3. kviesti į savo posėdžius valstybės valdymo institucijų atstovus iš anksto su jais suderintu laiku ir išklausyti jų informaciją;

9.4. nustačiusi, kad kreipimesi iškeltų reikalavimų ir siūlymų nagrinėjimas nepriklauso Alytaus miesto savivaldybės kompetencijai, persiųsti kreipimąsi Peticijų įstatymo 7 straipsnio 1 dalyje nurodytai kompetentingai institucijai;

9.5. sujungti kreipimusis dėl tų pačių reikalavimų bei siūlymų ir nagrinėti juos kaip vieną;

9.6. esant Lietuvos Respublikos peticijų įstatymo 9 straipsnio 8 dalyje nurodytiems trūkumams, nustatyti terminą jiems ištaisyti, taip pat atsisakyti priimti peticiją nagrinėti, jeigu nustatytu laiku šie trūkumai nebuvo ištaisyti;

9.7. teikti Alytaus miesto savivaldybės tarybai išvadas dėl peticijoje išdėstytų reikalavimų ir siūlymų tenkinimo;

9.8. teikti Alytaus miesto savivaldybės tarybai teisės aktų projektus, siūlyti sudaryti komisiją ar darbo grupę teisės akto projektui parengti.

 

III SKYRIUS

Kreipimosi nagrinėjimas

 

10. Kreipimasis, po jo įregistravimo, perduodamas Komisijos pirmininkui.

11. Komisija, susipažinusi su kreipimusi, išsiaiškina, ar jame iškeltų reikalavimų ir siūlymų nagrinėjimas priklauso Alytaus miesto savivaldybės tarybos, Alytaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus kompetencijai. Jeigu išsiaiškinama, kad kreipimąsi nagrinėti turi kita institucija, jis ne vėliau kaip per 4 darbo dienas nuo išsiaiškinimo dienos persiunčiamas valdžios ar valdymo institucijai, atsižvelgiant į tai, kieno kompetencijai priklauso kreipimesi iškeltų reikalavimų ir siūlymų nagrinėjimas, ir apie tai pranešama pareiškėjui ar jo atstovui.

12. Anoniminis kreipimasis atmetamas ir laikomas nepaduotu. Šiuo atveju nesiaiškinama, ar kreipimesi iškeltų reikalavimų ir siūlymų nagrinėjimas priklauso Alytaus miesto savivaldybės kompetencijai, ir tokio kreipimosi pripažinimo peticija klausimas nesprendžiamas.

13. Komisija, išsiaiškinusi, kad kreipimesi iškeltų reikalavimų ir siūlymų nagrinėjimas priklauso Alytaus miesto savivaldybės tarybos, Alytaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus kompetencijai, sprendžia klausimą dėl kreipimosi pripažinimo peticija.

14. Kreipimasis nepripažįstamas peticija, jei:

14.1.  jis neatitinka Peticijų įstatymo 4 straipsnio 1 dalies reikalavimų;

14.2. iškeltiems reikalavimams ir siūlymams tenkinti nereikia priimti naujo teisės akto, pakeisti, papildyti galiojančio teisės akto ar pripažinti jo netekusiu galios;

14.3. tas pats pareiškėjas dėl tų pačių reikalavimų ir siūlymų per kalendorinius metus padavė daugiau kaip vieną kreipimąsi Alytaus miesto savivaldybei;

14.4. pareiškėjas visiškai nepagrindžia kreipimesi išdėstytų reikalavimų ir siūlymų ar kitaip piktnaudžiauja peticijos teise;

14.5. komisija per kalendorinius metus dėl kreipimesi išdėstytų reikalavimų ir siūlymų jau yra priėmusi sprendimą;

14.6. kreipimąsi paduoda jaunesnis kaip 16 metų Lietuvos Respublikos pilietis, ne Lietuvos Respublikos pilietis ar užsienietis, nuolat gyvenantis Lietuvos Respublikoje, arba jų grupė.

15. Komisija, priėmusi motyvuotą sprendimą nepripažinti kreipimosi peticija, apie tai praneša pareiškėjui ar jo atstovui raštu ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo sprendimo priėmimo dienos. Tokį kreipimąsi nagrinėja įregistravusi institucija kitų įstatymų ir teisės aktų nustatyta tvarka arba persiunčia nagrinėti kitoms valstybės institucijoms.

16. Komisija, gavusi ne vieną kreipimąsi dėl tų pačių reikalavimų ir siūlymų, turi teisę nagrinėti juos kaip vieną kreipimąsi.

17. Pripažinusi kreipimąsi peticija, Komisija kartu išsprendžia klausimą, ar galima priimti peticiją nagrinėti.

18. Jeigu kreipimasis yra nepasirašytas arba jame nenurodytas pareiškėjo vardas, pavardė, išskyrus atvejus, kai kreipimasis yra anoniminis, Komisija nustato terminą trūkumams pašalinti ir praneša apie tai pareiškėjui ar jo atstovui. Pareiškėjui arba pareiškėjo atstovui per nustatytą terminą ištaisius trūkumus, Komisija ne vėliau kaip per 3 darbo dienas priima sprendimą peticiją nagrinėti. Apie peticijos nagrinėjimą pranešama ir paskelbiama šių nuostatų 21 punkte nustatyta tvarka.

19. Kreipimasis, pateiktas elektroniniu būdu, privalo būti pasirašytas elektroniniu parašu.

20. Komisija atsisako priimti peticiją nagrinėti, jeigu per nustatytą terminą nebuvo ištaisyti šių nuostatų 18 punkte nurodyti trūkumai. Komisija neturi teisės atsisakyti nagrinėti peticiją dėl to, kad pareiškėjas ar pareiškėjo atstovas nenurodė kreipimesi asmens kodo, gyvenamosios vietos, telefono ar telefakso numerio.

21. Apie peticijos priėmimą nagrinėti arba apie atsisakymą priimti peticiją nagrinėti Komisija praneša pareiškėjui ar jo atstovui raštu ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo sprendimo priėmimo dienos, neatsižvelgdama į tai, ar pareiškėjas ar pareiškėjo atstovas dalyvavo priimant sprendimus. Šių nuostatų 16 punkte nurodytu atveju pranešama kiekvienam pareiškėjui. Sprendimas atsisakyti priimti peticiją nagrinėti turi būti motyvuotas.

22. Komisija, priėmusi sprendimą peticiją nagrinėti, paskiria peticijos nagrinėjimo vietą ir laiką, apie tai raštu praneša pareiškėjui ar jo atstovui ir paskelbia vietos spaudoje, Alytaus miesto savivaldybės interneto tinklalapyje.

23. Kreipimosi pripažinimo peticija ir peticijų priėmimo nagrinėti klausimą Komisija išsprendžia ne vėliau kaip per 20 darbo dienų nuo kreipimosi įregistravimo dienos. Jei kreipimosi pripažinimo peticija ir peticijų priėmimo nagrinėti klausimui išspręsti reikia papildomų dokumentų ar išvadų, terminas skaičiuojamas nuo paskutinio reikiamo dokumento gavimo dienos.

 

IV SKYRIUS

PETICIJŲ NAGRINĖJIMAS

 

24. Nagrinėdama peticiją Komisija vadovaujasi Peticijų įstatymo 11 straipsnyje nustatytais principais.

25. Komisijos posėdžiuose turi teisę dalyvauti pareiškėjas ar jo atstovas. Jie gali išdėstyti peticijos esmę ir atsakyti į Komisijos narių klausimus.

26. Sprendimo priėmimo metu posėdžio pirmininkas turi teisę paprašyti pareiškėją ar jo atstovą apleisti posėdžio patalpą.

27. Pareiškėjo ar jo atstovo nedalyvavimas Komisijos posėdyje netrukdo Komisijai klausimus spręsti iš esmės.

28. Peticijų komisija, išnagrinėjusi peticiją iš esmės, Vietos savivaldos įstatymo ir savivaldybės tarybos veiklos reglamento nustatyta tvarka, teikia Tarybai išvadas dėl peticijoje išdėstytų reikalavimų ir siūlymų tenkinimo. Tuo atveju, kai nusprendžiama tenkinti peticijoje išdėstytus reikalavimus ir siūlymus, gali būti parengiamas atitinkamo teisės akto projektas arba siūloma sudaryti komisiją ar darbo grupę teisės akto projektui parengti, arba siūloma pavesti Administracijos direktoriui parengti teisės akto projektą.

29. Peticijos nagrinėjimo procedūra baigiama savivaldybės tarybos motyvuotu sprendimu tenkinti ar atmesti peticijoje išdėstytus reikalavimus ir siūlymus. Savivaldybės tarybos sprendimo projektą teikia Komisijos pirmininkas, jam nesant jo įgaliotas komisijos narys. Prie sprendimo projekto gali būti pridėti kiti dokumentai.

30. Peticijos visos nagrinėjimo procedūros turi būti baigtos ne vėliau kaip per 90 kalendorinių dienų nuo sprendimo nagrinėti peticiją priėmimo dienos.

31. Išnagrinėjus peticiją Alytaus miesto savivaldybės taryboje, apie priimtus sprendimus per 10 darbo dienų raštu pranešama pareiškėjui ar jo atstovui ir apie tai paskelbiama peticiją išnagrinėjusios savivaldybės interneto tinklalapyje. Alytaus miesto savivaldybės tarybos sprendimai dėl peticijose išdėstytų reikalavimų ir siūlymų tenkinimo yra galutiniai ir neskundžiami.

32. Komisijos sprendimą nepripažinti kreipimosi peticija ar sprendimą atsisakyti priimti peticiją nagrinėti ne vėliau kaip per 1 mėnesį nuo pranešimo apie sprendimą nepripažinti kreipimosi peticija ar sprendimą atsisakyti priimti peticiją nagrinėti gavimo dienos pareiškėjas gali apskųsti. Gautas skundas savivaldybės taryboje išnagrinėjamas ne vėliau kaip per 30 dienų nuo jo gavimo dienos. Savivaldybės tarybai adresuotas skundas perduodamas Komisijos pirmininkui, kuris artimiausiame Alytaus miesto savivaldybės tarybos posėdyje supažindina Alytaus miesto savivaldybės tarybos narius su gautu skundu, ankstesniu kreipimusi bei Komisijos sprendimu. Taryba, nusprendusi patenkinti skundą ir priėmusi sprendimą pripažinti kreipimąsi peticija, perduoda Komisijai spręsti peticijos priėmimo nagrinėti klausimą. Taryba, nusprendusi patenkinti skundą ir priėmusi sprendimą priimti peticiją nagrinėti, peticiją perduoda Komisijai nagrinėti. Dėl skundo taryba priima motyvuotą sprendimą. Projektą savivaldybės tarybai pateikia Komisijos pirmininkas.

 

V SKYRIUS

KOMISIJOS DARBO ORGANIZAVIMAS

 

33. Komisijos posėdžiai organizuojami taip, kad būtų užtikrinti kreipimųsi ir peticijų nagrinėjimo terminai.

34. Peticijų komisijos veiklos forma yra posėdžiai, kurie rengiami pagal poreikį, atsižvelgiant į pateiktus kreipimusis ir jų nagrinėjimo terminus.

35. Komisija savo įgaliojimus įgyvendina kolegialiai komisijos posėdžiuose, kurie rengiami atsižvelgiant į pateiktus kreipimusis, jų nagrinėjimo terminus. Komisijos posėdžiai protokoluojami. Komisijos posėdžio metu gali būti daromas garso įrašas, kuris nėra viešinamas. Protokolą pasirašo posėdžio pirmininkas ir sekretorius. Komisija savo išvadas ir pasiūlymus pateikia raštu.

36. Komisijos nariai į posėdžius kviečiami ne vėliau kaip prieš 3 kalendorines dienas, jiems pateikiami planuojamų nagrinėti kreipimųsi ir su jais susijusių dokumentų kopijos.

37. Komisijos posėdžiai yra teisėti, kai juose dalyvauja daugiau kaip pusė visų jos narių. Sprendimai priimami posėdyje dalyvaujančių narių balsų dauguma. Balsams pasiskirsčius po lygiai, sprendimą lemia komisijos pirmininko balsas, o kai jo nėra – posėdžiui pirmininkaujančio  komisijos nario balsas.

38. Komisijos posėdžio protokolo kopija siunčiama pareiškėjui ar jo įgaliotam atstovui.

 

VI SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

39. Informaciją apie Komisijos sprendimus teikia Komisijos pirmininkas arba jo įgaliotas Komisijos narys.

 

                                      _______________

 

Į pradžią