Alytaus miesto savivaldybės dokumentų paieška
Keičiantis Pakeistas Susijęs Atsisiųskite aktą byloje
Sprendimas, Nr. T-237 2007-11-30
Padalinys: ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA
Pastaba: Negalioja 1 punktas

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 
DĖL SAVIVALDYBĖS MATERIALIOJO TURTO NUOMOS TVARKOS APRAŠO TVIRTINIMO

 ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

 SPRENDIMAS

 DĖL SAVIVALDYBĖS MATERIALIOJO TURTO NUOMOS TVARKOS APRAŠO TVIRTINIMO

 

 2007 m. lapkričio 30 d. Nr. T-237

Alytus

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo (Žin., 1994, Nr. 55-1049, 2000, Nr. 91-2832; 2005, Nr. 57-1941, 2006, Nr. 82-3251) 17 straipsnio 26 punktu, 29 straipsnio 5 dalies 5 punktu ir Valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymo (Žin., 1998, Nr. 54-1492, 2002, Nr. 60-2412; 2003, Nr.38-1721, 2006, Nr. 87-3397) 14 straipsnio 6 dalimi, Alytaus miesto savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:

1.      Neteko galios.

2011 m. kovo 31 d. Alytaus miesto savivaldybės tarybos sprendimo Nr. T-81 redakcija

 

2. Pripažinti netekusiais galios:

2.1. Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2003-03-27 sprendimą Nr. T-57 „Dėl Savivaldybės turto nuomos, panaudos ir perdavimo valdyti, nuomoti ir disponuoti juo patikėjimo teise taisyklių“;

2.2. Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2003-07-24 sprendimą Nr. T-173 „Dėl Savivaldybės ilgalaikio materialiojo turto nuomos taisyklių pakeitimo“;

2.3. Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2006-03-30 sprendimą Nr. T-46 „Dėl Savivaldybės ilgalaikio materialiojo turto nuomos taisyklių 5 punkto pakeitimo“.

 

Savivaldybės meras                                                                                                     Česlovas Daugėla

______________

 

PATVIRTINTA

Alytaus miesto savivaldybės tarybos

2007 m. lapkričio 30

sprendimu Nr. T-237

 

SAVIVALDYBĖS MATERIALIOJO TURTO NUOMOS TVARKOS APRAŠAS

 

Neteko galios.

2011 m. kovo 31 d. Alytaus miesto savivaldybės tarybos sprendimo Nr. T-81 redakcija

 

Į pradžią