Alytaus miesto savivaldybės dokumentų paieška
Keičiantis Susijęs Atsisiųskite aktą byloje
Sprendimas, Nr. T-23 2007-02-01
Padalinys: ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 
DĖL SOCIALINIŲ PASLAUGŲ SKYRIMO KOMISIJOS SUDARYMO IR KOMISIJOS VEIKLOS NUOSTATŲ PATVIRTINIMO

 ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

 SPRENDIMAS

 DĖL SOCIALINIŲ PASLAUGŲ SKYRIMO KOMISIJOS SUDARYMO IR KOMISIJOS VEIKLOS NUOSTATŲ PATVIRTINIMO

 

 2007 m. vasario 1 d. Nr. T-23

Alytus

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo (Žin. 1994, Nr.55-1049, 2005, Nr. 57-1941) 17 straipsnio 6 punktu ir įgyvendindama Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2006 m. lapkričio 24 d. sprendimu Nr. T-229 patvirtinto Alytaus miesto savivaldybės socialinių paslaugų organizavimo ir mokėjimo už socialines paslaugas tvarkos aprašo 13 punktą, Alytaus miesto savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:

1. Neteko galios.

2007 m. gruodžio 28 d. Alytaus miesto savivaldybės tarybos sprendimo Nr. T-275 redakcija

 

2. Patvirtinti Socialinių paslaugų skyrimo komisijos veiklos nuostatus (pridedama).

 

Savivaldybės mero pavaduotojas,

pavaduojantis savivaldybės merą                                                                                      Sigitas Kauzonas

______________

 

PATVIRTINTA

Alytaus miesto savivaldybės tarybos

2007 m. vasario 1 d.

sprendimu Nr. T-23

 

SOCIALINIŲ PASLAUGŲ skyrimo KOMISIJOS VEIKLOS

nuostatai

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Socialinių paslaugų komisijos (toliau – komisijos) nuostatai nustato komisijos funkcijas, teises ir darbo organizavimą.

2. Komisijos tikslas – teikti pasiūlymus administracijos direktoriui ar jo įgaliotam asmeniui dėl socialinių paslaugų asmeniui (šeimai) skyrimo, tęsimo, sustabdymo ir nutraukimo.

3. Komisija savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Socialinių paslaugų įstatymu, miesto savivaldybės tarybos sprendimais, kitais teisės aktais ir šiais nuostatais.

4. Savivaldybės tarybos sprendimu sudaroma komisija ir tvirtinami jos nuostatai.

 

II. KOMISIJOS FUNKCIJOS

 

5. Komisijos teikia siūlymus dėl:

5.1. socialinių paslaugų skyrimo asmeniui (šeimai) tikslingumo;

5.2. socialinių paslaugų rūšies parinkimo asmeniui (šeimai);

5.3. socialinių paslaugų sustabdymo, tęsimo ir nutraukimo tikslingumo.

6. Komisijos teikiami siūlymai yra patariamojo pobūdžio.

 

III. KOMISIJOS TEISĖS

 

7. Komisija, vykdydama jai pavestas funkcijas, turi teisę:

7.1. prireikus pakviesti į komisijos posėdį asmenį (šeimą);

7.2. susipažinti su asmens (šeimos), kuriam reikalingos socialinės paslaugos, pateiktais dokumentais.

8. Visi komisijos nariai turi lygias teises.

 

IV. KOMISIJOS DARBO ORGANIZAVIMAS

 

9. Socialinės paramos skyriaus atsakingas darbuotojas pateikia komisijai išvadas apie socialinių paslaugų poreikio asmeniui (šeimai) nustatymą ir dokumentus apie asmens sveikatos būklę, socialinį statusą ir materialinę padėtį.

10. Komisijos pirmininkas organizuoja komisijos darbą, šaukia komisijos posėdžius ir jiems pirmininkauja. Jam nesant, komisija išsirenka posėdžio pirmininką.

11. Komisijos posėdžiai rengiami prireikus. Posėdžiai teisėti, jeigu juose dalyvauja daugiau kaip pusė visų komisijos narių.

12. Komisija svarstomais klausimais priima protokolinį nutarimą. Nutarimai priimami posėdyje dalyvaujančių narių balsų dauguma, atviru balsavimu. Balsams pasiskirsčius po lygiai, lemia komisijos pirmininko balsas.

13. Komisijos posėdžio protokolus pasirašo komisijos pirmininkas ir posėdžio sekretorius.

14. Komisijos posėdžių protokolai saugomi savivaldybės administracijos Švietimo ir socialinių reikalų departamento Socialinės paramos skyriuje.

15. Komisijos darbo technines funkcijas atlieka Socialinės paramos skyriaus paskirtas darbuotojas.

 

V. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

16. Komisijos veiklos nuostatai keičiami, papildomi, pasikeitus komisijos veiklą reglamentuojantiems teisės aktams.

17. Komisijos veikla pasibaigia savivaldybės tarybai priėmus sprendimą dėl jos veiklos nutraukimo.

______________

 

Į pradžią