Alytaus miesto savivaldybės dokumentų paieška
Atsisiųskite aktą byloje
Sprendimas, Nr. T-21 2007-02-01
Padalinys: ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 
DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS APLINKOS APSAUGOS RĖMIMO SPECIALIOSIOS PROGRAMOS 2007 METŲ SĄMATOS

 ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

 SPRENDIMAS

 DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS APLINKOS APSAUGOS RĖMIMO SPECIALIOSIOS PROGRAMOS 2007 METŲ SĄMATOS

 

 2007 m. vasario 1 d. Nr. T-21

Alytus

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo (Žin., 1994, Nr. 55-1049; Žin., 2006, Nr. 82-3251) 17 straipsnio 13 punktu, Lietuvos Respublikos savivaldybių aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos įstatymo (Žin., 2003, Nr. 61-2760; Žin., 2004, Nr. 25-754) 2 straipsnio 3 dalimi, Alytaus miesto savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:

Patvirtinti Alytaus miesto savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos 2007 metų sąmatą (pridedama).

 

Savivaldybės mero pavaduotojas,

pavaduojantis savivaldybės merą                                                                                      Sigitas Kauzonas

______________

 

PATVIRTINTA

Alytaus miesto savivaldybės tarybos

2007 m. vasario 1 d.

sprendimu Nr. T-21

 

ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS

APLINKOS APSAUGOS RĖMIMO SPECIALIOSIOS PROGRAMOS

2007 METŲ SĄMATA

 

PAJAMOS

 

Eil.

Nr.

Pajamų šaltiniai

Numatyta surinkti lėšų, tūkst. Lt

I.

Juridinių ir fizinių asmenų mokesčiai, mokami įstatymų nustatytomis proporcijomis ir tvarka už teršalų išmetimą į aplinką

416,0

 

 

 

II.

Medžioklės plotų naudotojų 70 procentų mokamo mokesčio už medžiojamųjų gyvūnų išteklių naudojimą

-

 

 

 

III.

Savanoriškos juridinių ir fizinių asmenų įmokos

-

 

 

 

IV.

Kitos pajamos:

 

1.

Mokėjimai už želdinių sunaikinimą

30,0

 

 

 

 

IŠ VISO PAJAMŲ :

446,0

                                                                   44,0

 LĖŠŲ LIKUTIS 2007-01-01: _____________________ tūkst. Lt

                                                                  490,0

 2007 metų PROGRAMOS LĖŠOS: _____________________ tūkst. Lt (100%)

 

IŠLAIDOS

 

Eil.

Nr.

Išlaidų straipsniai

Skirtos lėšos,

tūkst. Lt

I. Priemonėms, kuriomis kompensuojama aplinkai padaryta žala; gamtosaugos objektams projektuoti, statyti, rekonstruoti, remontuoti, eksploatuoti; aplinkos teršimo šaltiniams pašalinti

 I a. Priemonėms, kuriomis kompensuojama aplinkai padaryta žala

1.

Želdiniams atkurti miesto bendrojo naudojimo teritorijose, miesto parkuose

30,0

2.

Miesto parkams, skverams projektuoti, įrengti, tvarkyti, VšĮ „Alytaus parkai“ Gulbynės ornitologinio mikrodraustinio gamtotvarkos planui įgyvendinti

218,0

I b. Gamtosaugos objektams projektuoti, statyti, rekonstruoti, remontuoti, eksploatuoti

1.

Alytaus miesto pietinio pramonės rajono (Dailidės baseino) paviršinių (lietaus) nuotekų surinkimo ir valymo įrenginių techniniam projektui parengti

60,0

2.

Dviračių stovams miesto švietimo įstaigų teritorijose pastatyti

25,0

I c. Aplinkos teršimo šaltiniams pašalinti

1.

Užterštoms teritorijoms, taršos šaltiniams ir pavojingoms atliekoms tvarkyti

10,0

IŠ VISO I STRAIPSNIO IŠLAIDŲ (Ia+Ib+Ic) :

343,0

II. Savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiajai programai

1.

Savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiajai programai

95,3

 

IŠ VISO II STRAIPSNIO IŠLAIDŲ :

95,3

III. Priemonėms, numatytoms Lietuvos Respublikos medžioklės įstatyme, kurios pagal Lietuvos Respublikos savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos įstatymą gali būti finansuojamos šios programos lėšomis

1.

Priemonėms, numatytoms Lietuvos Respublikos medžioklės įstatyme, kurios pagal Lietuvos Respublikos savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos įstatymą gali būti finansuojamos šios programos lėšomis

IŠ VISO III STRAIPSNIO IŠLAIDŲ:

IV. Kitoms aplinkos apsaugos priemonėms

1.

Visuomenės aplinkosauginiam švietimui, projektams, renginiams organizuoti, leidybai, spaudos prenumeratai; Medžių saugos ir leidimo kirsti komisijos bei kitai aplinkosauginei veiklai užtikrinti

24,5

2.

Alytaus miesto savivaldybės požeminio vandens monitoringui

27,2

IŠ VISO IV STRAIPSNIO IŠLAIDŲ :

51,7

 

 

IŠ VISO IŠLAIDŲ:

490,0

______________

 

Į pradžią