Alytaus miesto savivaldybės dokumentų paieška
Susijęs Atsisiųskite aktą byloje
Sprendimas, Nr. T-196 2006-10-26
Padalinys: ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 
DĖL PAVEDIMO VYKDYTI ATLIEKŲ TVARKYMO FUNKCIJAS IR UŽDUOTIS

ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL PAVEDIMO VYKDYTI ATLIEKŲ TVARKYMO FUNKCIJAS IR UŽDUOTIS

 

2006 m. spalio 26 d. Nr. T-196

Alytus

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 7 straipsnio 20 punktu, 10 straipsnio 3 dalimi, Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo įstatymo 25 ir 30 straipsniais, atsižvelgdama į Europos Komisijos ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės pasirašytą finansinį memorandumą Nr. 2001/LT/16/P/PE/003 dėl projekto „Alytaus regiono atliekų tvarkymo sistemos plėtra“, Alytaus regiono savivaldybių jungtinės veiklos 2002-02-18 sutartį Nr. 5/44, UAB Alytaus regiono atliekų tvarkymo centro (toliau – UAB ARATC) įstatus, Lietuvos Respublikos valstybės kontrolės 2006-05-09 atliktą valstybinio audito „Komunalinių atliekų tvarkymas“ ataskaitą Nr. 2020-20-2, Alytaus miesto savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:

1. Pavesti (kaip privalomą užduotį) uždarajai akcinei bendrovei Alytaus regiono atliekų tvarkymo centrui administruoti Alytaus miesto komunalinių atliekų tvarkymo sistemą ir vykdyti šias funkcijas:

1.1. tvarkyti Alytaus mieste atliekas taip, kad būtų įvykdytos valstybiniame atliekų tvarkymo plane numatytos užduotys;

1.2. eksploatuoti naują pastatytą regioninį sąvartyną Takniškių kaime bei vykdyti sąvartyno priežiūrą po jo uždarymo, eksploatuoti ir uždaryti seną nepavojingų atliekų sąvartyną Takniškių kaime;

1.3. atlikti atliekų tvarkymo paslaugų rinkliavų skaičiavimus ir teikti juos miesto savivaldybės tarybai;

1.4. administruoti Alytaus miesto savivaldybės teritorijoje vietinę rinkliavą iš atliekų turėtojų už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą;

1.5. organizuoti ir vykdyti atliekų tvarkymo operatorių parinkimą;

1.6. prižiūrėti ir kontroliuoti atliekų surinkimo operatorių darbą;

1.7. rengti Alytaus mieste susidarančių atliekų srautų apskaitos ataskaitas;

1.8. kartu su savivaldybės administracija rengti ir teikti Alytaus miesto savivaldybės tarybai dokumentų projektus atliekų tvarkymo klausimais:

1.8.1. Alytaus miesto savivaldybės atliekų tvarkymo planų projektus;

1.8.2. Alytaus miesto atliekų tvarkymo taisyklių projektus;

1.8.3. kitus atliekų tvarkymą reglamentuojančių sprendimų projektus;

1.9. vykdyti visuomenės informavimo (švietimo) apie atliekų tvarkymą programą.

2. Įpareigoti Alytaus miesto savivaldybės administracijos direktorių parengti UAB ARATC ir Alytaus miesto savivaldybės komunalinių atliekų tvarkymo sistemos administravimo ir vietinės rinkliavos iš atliekų turėtojų už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą administravimo sutarčių projektus ir teikti juos Alytaus miesto savivaldybės tarybai.

 

Savivaldybės meras                                                                                                  Vytautas Kirkliauskas

______________

 

Į pradžią