Alytaus miesto savivaldybės dokumentų paieška
Keičiantis Susijęs Atsisiųskite aktą byloje
Sprendimas, Nr. T-97 2006-05-25
Padalinys: ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 
DĖL TRIUKŠMO PREVENCIJOS ALYTAUS MIESTO VIEŠOSIOSE VIETOSE TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO

 ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

 SPRENDIMAS

 DĖL TRIUKŠMO PREVENCIJOS ALYTAUS MIESTO VIEŠOSIOSE VIETOSE TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO

 

 2006 m. gegužės 25 d. Nr. T-97

Alytus

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 17 straipsnio 48 punktu, Triukšmo valdymo įstatymo 13 straipsnio 1 dalies 4 punktu ir Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2003-09-03 įsakymu Nr. V-520 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 33-1:2003 „Akustinis triukšmas. Leidžiami lygiai gyvenamojoje ir darbo aplinkoje. Matavimo metodikos bendrieji reikalavimai“ patvirtinimo“, Alytaus miesto savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a :

1. Patvirtinti Triukšmo prevencijos Alytaus miesto viešosiose vietose taisykles (pridedama).

2. Triukšmo prevencijos Alytaus miesto viešosiose vietose taisyklės įsigalioja nuo 2006 m. birželio 1 d.

 

Savivaldybės meras                                                                                              Vytautas Kirkliauskas

______________

 

PATVIRTINTA

Alytaus miesto savivaldybės tarybos

2006 m. gegužės 25 d.

sprendimu Nr. T-97

 

2017 m. balandžio 27 d. Alytaus miesto savivaldybės tarybos sprendimo Nr. T-146 redakcija

 

 

 

TRIUKŠMO PREVENCIJOS ALYTAUS MIESTO VIEŠOSIOSE VIETOSE TAISYKLĖS

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Triukšmo prevencijos Alytaus miesto viešosiose vietose taisyklės (toliau – taisyklės) parengtos vadovaujantis Lietuvos Respublikos triukšmo valdymo įstatymo ir kitais poįstatyminiais teisė aktais.

2. Taisyklių tikslas – reglamentuoti veiklos, kurią vykdant skleidžiamas triukšmas viešosiose vietose, valdymą, siekiant apsaugoti žmonių sveikatą bei aplinką nuo neigiamo triukšmo poveikio ir užtikrinti žmonių gyvenimo kokybės gerinimą.

3. Taisyklės netaikomos paties asmens keliamo ir jį veikiančio triukšmo atvejais, esant triukšmui darbo vietose ir transporto priemonių viduje, taip pat triukšmo dėl karinių veiksmų karinėse teritorijose atvejais.

4. Šių taisyklių Alytaus mieste privalo laikytis visi fiziniai ir juridiniai asmenys.

 

II  SKYRIUS

PAGRINDINĖS SĄVOKOS

 

5. Viešoji vieta – savivaldybei nuosavybės teise priklausanti ar patikėjimo teise valdoma teritorija (aikštės, skverai, parkai, gatvės, paplūdimiai, gyvenamųjų namų kiemai, viešasis transportas ir kt. visuomenės reikmėms naudojama teritorija, gyvenamoji aplinka, bendro naudojimo pastatai, barai, kavinės, diskotekos ir kt.).

6. Viešosios rimties trikdymas – šauksmai, švilpimas, garsus dainavimas arba grojimas muzikos instrumentais ir kitokiais garsiniais aparatais, pastatų durų, transporto priemonių durelių trankymas, šunų lodymas, netvarkingos signalizacijos veikimas, transporto priemonių triukšmingas veikimas gatvėse, aikštėse, parkuose, paplūdimiuose ir kitose viešosiose vietose, o vakaro ir nakties metu – ir gyvenamosiose patalpose, įmonėse, įstaigose ar organizacijose, jeigu tai trikdo viešąją rimtį, poilsį ir darbą.

7. Kitos taisyklėse vartojamos sąvokos atitinka Lietuvos Respublikos triukšmo valdymo įstatyme ir kituose triukšmą reglamentuojančiuose teisės aktuose vartojamas sąvokas.

8. Gyvenamuosiuose ir visuomeninės paskirties pastatuose, taip pat gretimose teritorijose reglamentuojamas paros laikas:

8.1. dienos – nuo 7 iki 19 val.;

8.2. vakaro – nuo 19 iki 22 val.;

8.3. nakties – nuo 22 iki 7 val.

 

III SKYRIUS

TRIUKŠMO PREVENCIJA IR JO MAŽINIMO PRIEMONĖS

 

9. Gyvenamuosiuose ir visuomeniniuose pastatuose bei jų teritorijose leidžiamas triukšmo lygis reglamentuojamas teisės aktų nustatyta tvarka.

10. Triukšmo prevencija – priemonių, mažinančių triukšmo šaltinių įvairovę ir (ar) skaičių, užkertančių kelią viršyti triukšmo ribinius dydžius ir (ar) mažinančių triukšmo šaltinių – garso slėgio, galios, stiprumo, energijos lygius, įgyvendinimas.

11. Triukšmo prevencija įgyvendinama siekiant valdyti triukšmą bei jo poveikį žmonių sveikatai.

12. Siekiant apsaugoti žmonių sveikatą ir aplinką, kai viršijami triukšmo ribiniai dydžiai, Alytaus miesto savivaldybės administracija kartu su Sveikatos ministerija ar jos įgaliota institucija turi teisę laikinai:

12.1. apriboti stacionarių triukšmo šaltinių veiklą;

12.2. apriboti arba uždrausti transporto priemonių eismą;

12.3. nustatyti tyliąsias gamtos ir tyliąsias viešąsias zonas;

12.4. taikyti kitas triukšmo mažinimo priemones.

13. Triukšmo šaltinių skleidžiamo triukšmo matavimus atlieka viešojo administravimo institucijos teisės aktų nustatyta tvarka.

IV SKYRIUS

TRIUKŠMO PREVENCIJA RIBOJANT VEIKLĄ

 

14. Savivaldybės teritorijoje triukšmo šaltinių keliamas triukšmas neturi viršyti galiojančioje Lietuvos higienos normoje patvirtintų triukšmo ribinių dydžių.

15. Alytaus miesto viešosiose vietose organizuojamuose muzikiniuose, informaciniuose, reklaminiuose ir kituose renginiuose, triukšmo šaltinių naudojimo laikas ir trukmė nustatoma Alytaus miesto savivaldybės administracijos (toliau – savivaldybės administracija) direktoriaus įsakymu, vadovaujantis Renginių organizavimo Alytaus mieste taisyklėmis,  patvirtintomis Alytaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2012 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. DV-942

16. Gyvenamosiose teritorijose triukšmingas transporto priemones ir triukšmingus mechanizmus darbo dienomis leidžiama naudoti nuo 7 iki 21 val., poilsio ir švenčių dienomis – nuo 9 iki 21 val., išskyrus gelbėjimo, gatvių ir šaligatvių valymo transporto priemones. Šie reikalavimai netaikomi avarijų likvidavimo atvejais.

17. Alytaus miesto viešosiose vietose nuo 22 iki 7 val. draudžiama:

17.1. veikla (ūkinė ir gamybinė), kuri neigiamai veiktų žmonių sveikatą, darbą, poilsį bei miegui būtino akustinio komforto kokybę;

17.2. garsiai groti muziką automobiliuose esant atviroms automobilių durims arba atviriems automobilių langams;

17.3. vykdyti prekių pristatymo ir krovos darbus prekybos įstaigose, kurios įsikūrusios arčiau nei 100 m nuo gyvenamųjų namų;

17.4. naudoti pirotechnikos priemones, išskyrus švenčių dienomis bei per renginius, kurių metu pirotechnikos priemonių naudojimas suderintas su savivaldybės administracija.

18. Auginamų ir laikomų gyvūnų savininkai privalo užtikrinti, kad jų gyvūnai netrikdytų viešosios rimties.

19. Daugiabučių namų savininkų bendrijoms, namus administruojančioms įmonėms rekomenduojama namo vidaus tvarkos ir žemės sklypo priežiūros taisyklėse nustatyti triukšmo prevencijos reikalavimus, kurie būtų privalomi visiems daugiabučių namų patalpų savininkams.

20. Tyliosiose viešosiose zonose, patvirtintose Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2006 m. gegužės 25 d. sprendimu Nr. T-98, nustačius triukšmo keliamų šaltinių pavojų žmonių sveikatai aplink tyliųjų zonų triukšmo šaltinį 50 m, Alytaus miesto savivaldybės tarybos sprendimu gali būti nustatomas žemesnis leidžiamas triukšmo lygis.

21. Statant naujus objektus, kurie gali tapti triukšmo šaltiniu, juos remontuojant, rekonstruojant, turi būti parinkti geriausi statybos (remonto, rekonstrukcijos) būdai, taip pat turi būti  numatomos triukšmo lygio mažinimo priemonės.

 


V SKYRIUS

TRIUKŠMO ŠALTINIŲ VALDYTOJŲ PAREIGOS

 

22. Triukšmo šaltinių valdytojai privalo laikytis šiose taisyklėse ir teisės aktuose nustatytų triukšmo ribinių dydžių ir užtikrinti, kad naudojami triukšmo šaltiniai jų neviršytų.

23. Savivaldybės administracijos direktorius privalo reikalauti, kad triukšmo šaltinių valdytojai tikslintų ir keistų triukšmo šaltinių naudojimo trukmę ir konkretų šių šaltinių veiklos pradžios ir pabaigos laiką.

24. Triukšmo šaltinių valdytojų pareigos:

24.1. naudojant įrangą ir prietaisus, kurie naudojimo metu kelia triukšmą, privaloma pasirinkti tokį būdą, kuris sudarytų galimybę neviršyti triukšmo ribinių dydžių;

24.2. naudoti technologinę įrangą ir triukšmo šaltinius pagal technines sąlygas ir papildomas sąlygas, jeigu jas nustatė kompetentingos valstybės arba savivaldybės institucijos, suderinusios su sąlygas patvirtinusiomis valstybės institucijomis;

24.3. Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka informuoti kompetentingas valstybės institucijas ir visuomenę apie triukšmo lygius ir priemones, kurių imtasi triukšmui mažinti.

VI SKYRIUS

TRIUKŠMO KONTROLĖ

 

25. Taisyklių vykdymą ir triukšmo kontrolę atlieka savivaldybės administracijos direktoriaus įgalioti asmenys.

26. Savivaldybės administracijos direktoriaus įgalioti asmenys teikia fiziniams ir juridiniams asmenims triukšmo prevencijos ir mažinimo priemonių reikalavimus. Asmenys šiuos reikalavimus turi įvykdyti Lietuvos Respublikos triukšmo valdymo įstatymo 22 straipsnio 4 ir 5 dalyse nustatytomis sąlygomis ir terminais.

 

VII SKYRIUS

FIZINIŲ IR JURIDINIŲ ASMENŲ TEISĖS

 

27. Fiziniai ir juridiniai asmenys iš Alytaus miesto savivaldybės administracijos turi teisę:

27.1. gauti teisingą informaciją apie triukšmo lygius, triukšmo prevencijos ir triukšmo mažinimo priemonių įgyvendinimą, leidžiamus triukšmo normatyvus ir planuojamų naudoti triukšmo šaltinių pavojingumą sveikatai;

27.2. dalyvauti vertinant planuojamos ūkinės veiklos, kurioje numatoma naudoti triukšmo šaltinius, poveikį visuomenės sveikatai ir aplinkai;

27.3. reikalauti, kad būtų nutrauktas triukšmo šaltinių poveikis visuomenės sveikatai ir aplinkai.

 

VIII SKYRIUS

ATSAKOMYBĖ

 

28. Triukšmo šaltinių valdytojai, pažeidę taisyklių reikalavimus, atsako įstatymų nustatyta tvarka.

 

IX SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

29. Šios taisyklės gali būti keičiamos, pildomos ir panaikintos Alytaus miesto savivaldybės tarybos sprendimu.  

____________________

 

Į pradžią