Alytaus miesto savivaldybės dokumentų paieška
Keičiantis Atsisiųskite aktą byloje
Įsakymas, Nr. DV-155 2006-03-08
Padalinys: ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 
DĖL SUTIKIMŲ ŽEMĖS DARBAMS VYKDYTI ALYTAUS MIESTE IŠDAVIMO TAISYKLIŲ

 ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS

DIREKTORIUS

 

 ĮSAKYMAS

 DĖL SUTIKIMŲ ŽEMĖS DARBAMS VYKDYTI ALYTAUS MIESTE IŠDAVIMO TAISYKLIŲ

 

 2006 m. kovo 8 d. Nr. DV-155

Alytus

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 29 straipsnio 5 dalies 2 punktu, aplinkos ministro 2005 m. gruodžio 21 d. įsakymu Nr. 21-629 patvirtintu statybos techniniu reglamentu STR 1.07.02:2005 „Žemės darbai“ (Žin., 2005, Nr. 151-5569),

p a t v i r t i n u Sutikimų vykdyti žemės darbus Alytaus mieste išdavimo taisykles (pridedama).

 

Administracijos direktorius                                                                                               Feliksas Džiautas

______________

 

PATVIRTINTA

Alytaus miesto savivaldybės

administracijos direktoriaus

2006 m. kovo 8 d.

įsakymu Nr. DV-155

 

SUTIKIMŲ VYKDYTI ŽEMĖS DARBUS

ALYTAUS MIESTE IŠDAVIMO

TAISYKLĖS

 

1. Šios taisyklės yra privalomos visiems statybos proceso dalyviams, inžinerinių tinklų savininkams ir kitiems juridiniams ir fiziniams asmenims, kurie atlieka žemės darbus Alytaus miesto laisvos valstybinės žemės fonde.

2. Šių taisyklių tikslas yra išvengti inžinerinių tinklų, statinių sugadinimų, apsaugoti dangas, želdinius vykdant žemės kasimo darbus.

3. Žemės darbai turi būti vykdomi laikantis statybos techninio reglamento STR 1.07.02:2005 „Žemės darbai“ reikalavimų (Žin., 2005, Nr. 151-5569).

4. Žemės darbams miesto laisvos valstybinės žemės fonde vykdyti Alytaus miesto savivaldybės administracijos įgaliotas asmuo išduoda raštišką sutikimą pagal nustatyta formą (1 priedas). Miesto ūkio skyriuje tvarkoma raštiškų sutikimų registracija, apskaita ir kontrolė.

5. Norėdamas gauti sutikimą vykdyti žemės darbus, rangovas arba statytojas (užsakovas) savivaldybės administracijos Miesto ūkio skyriaus atsakingam darbuotojui pateikia:

5.1. nustatytos formos paraišką, kurioje pateikti paskirtojo statinio statybos vadovo duomenys, nurodytas žemės darbų terminas, dangų atkūrimo data, garantija arba sutartis su atkuriančiąja įmone, naudojami mechanizmai (2 priedas);

5.2. statybos leidimo kopiją arba raštišką pritarimą;

5.3. žemės darbų vykdymo vietos brėžinį (schemą);

5.4. rinkliavos sumokėjimo dokumentą;

5.5. eismo organizavimo schemą suderintą su Alytaus miesto ir rajono policijos komisariato viešosios policijos Eismo priežiūros poskyrio Eismo organizavimo grupės specialistais, jeigu darbai bus vykdomi gatvėse, kuriomis vyksta visuomeninių transporto priemonių eismas.

6. Sutikimas vykdyti žemės darbus išduodamas per 1darbo dieną po dokumentų pateikimo paraiškoje nurodytam laikotarpiui. Nespėjus žemės darbus atlikti laiku, sutikimas vykdyti žemės darbus gali būti pratęsiamas pateikus argumentuotą prašymą ir apmokėjus rinkliavą.

7. Rinkliavos už žemės darbus mokamos Lietuvos Respublikos rinkliavų įstatymu ir Alytaus miesto savivaldybės tarybos 1998-01-29 sprendimu Nr. 760 patvirtintų Vietinių rinkliavų nuostatų nustatyta tvarka.

8. Žemės darbai gatvėse, aikštėse nepradedami, kol nustatyta tvarka neįrengtos ir nesuderintos su policija apylankos bei eismo reguliavimo priemonės, o veikiančių inžinerinių tinklų ir statinių apsaugos zonoje nesuderinus su jų savininkais, neįvykdytos saugos priemonės ir kiti nurodymai.

9. Jeigu žemės darbai vykdomi gatvėse, kuriose asfaltuota danga, intensyvus eismas, važinėja visuomeninio susisiekimo transportas ir dėl vykdomų darbų reikia keisti nusistovėjusias eismo kryptis ar rengti apvažiavimo kelius, informaciją apie eismo sustabdymą gatvėje rangovas arba statytojas paskelbia spaudoje ir kitose visuomenės informavimo priemonėse prieš 2 dienas iki eismo sustabdymo.

 

10. Individualiems statytojams (nuosavų namų savininkams, gyvenamųjų namų bendrijoms), norintiems atlikti mažos apimties žemės darbus (pakloti ar remontuoti komunikacijų įvadus, sodinti medelius, įrengti įvažiavimo kelius ir kt.), kai nereikalingas statybos darbų leidimas, sutikimas vykdyti žemės darbus gali būti išduodamas ir nesant atestuoto darbų vadovo su sąlyga, kad aplinkos sutvarkymo darbus (šaligatvio, asfaltbetonio dangą atkurs) atliks atestuota, šiuos darbus atlikti galinti įmonė. Atsakomybė už darbus tenka statytojui.

11. Avarijų likvidavimo žemės darbai gali būti pradėti be raštiško sutikimo, pranešus apie avariją žemės darbų vykdymo vietoje esančių inžinerinių tinklų savininkams, žemės savininkams. Jei darbai vykdomi miesto laisvos valstybinės žemės fonde, informuojamas Miesto ūkio skyriaus atsakingas darbuotojas, o dirbant gatvėse – ir policijos komisariato Eismo organizavimo grupės specialistai.

Atkurtą dangą avariją likvidavusi įmonė atiduoda naudoti Miesto ūkio skyriui. Jeigu sugadinta danga neatkuriama per 5 kalendorines dienas arba 10 kalendorinių dienų, kai remontuojami tinklai pakloti gelžbetoniniuose kanaluose (pagal vietinių rinkliavų nuostatus), avariją likvidavusi įmonė kreipiasi į Miesto ūkio skyrių dėl sutikimo vykdyti žemės darbus įforminimo ir sumoka rinkliavos mokestį už laikotarpį iki visiško dangos atkūrimo ir atidavimo naudoti.

12. Jeigu rangovas ar statytojas nesilaiko sutikime nurodytų sąlygų arba neturi sutikimo, nevykdo saugaus eismo reikalavimų, darbai gali būti sustabdomi, surašomi administracinių teisės pažeidimų protokolai. Darbus organizavę asmenys atsako Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

13. Draudžiama vykdyti žemės darbus nuo gruodžio 1 d. iki balandžio 15 d. gatvės ribose, taip pat 5 metus ardyti naujai pakloto asfaltbetonio dangą (išskyrus avarijų likvidavimo darbus). Darbai gali būti atliekami uždaru būdu.

14. Sutikimai vykdyti žemės darbus gali būti neišduodami, jeigu neįvykdyti ankstesnių sutikimų vykdyti žemės darbus reikalavimai, nesumokėta rinkliava ar bauda, neatiduota naudoti sutvarkyta aplinka.

15. Užpilant iškasas gatvės zonoje, ar atkastas požemines komunikacijas, būtina apie tai informuoti sutikimą vykdyti žemės darbus išdavusį asmenį ir komunikacijų savininką. Gatvės važiuojamosios dalies ir šaligatvių ribose turi būti matuojamas užpilamo grunto sutankinimas. Matavimus atlikti gali tik atestuota laboratorija.

Viršutinis dangos sluoksnis gali būti atkuriamas tik leidus Miesto ūkio skyriaus atsakingam asmeniui, kai rangovas arba statytojas pateikia grunto sutankinimo matavimo rezultatus. Atsakingas asmuo, įvertinęs matavimų duomenis, sutikime vykdyti žemės darbus įrašo apie leidimą toliau tęsti dangos atkūrimą arba pareikalauja sutvirtinti gruntą ir pasiekti reikalaujamą sutankinimą.

16. Sutvarkyta aplinka, atkurta danga sutikime vykdyti žemės darbus nurodytu terminu perduodama Miesto ūkio skyriaus atsakingam asmeniui. Išardyta danga atkuriama laikantis statybos techninio reglamento STR 1.07.02:2005 „Žemės darbai“ reikalavimų. Sutikimas vykdyti žemės darbus laikomas baigtu, kai atsakingas asmuo padaro žymą apie dangos sutvarkymą, rinkliavų apmokėjimą.

17. Išardytų gatvių ir jų elementų dangų atkūrimo darbus atlieka tik atestuotos, šiuos darbus atlikti galinčios įmonės. Rangovai ir statytojai, kurie nėra atestuoti atlikti aplinkos tvarkymo, gatvių, šaligatvių įrengimo darbus, pateikia sutartį su atestuota įmone dėl dangų atkūrimo. Atkurtą dangą ir sutvarkytą aplinką Miesto ūkio skyriui atiduoda naudoti sutikimą paėmęs rangovas ar statytojas.

18. Garantinis dangos atkūrimo, aplinkos sutvarkymo terminas yra 3 metai. Per tą laiką atsiradę defektai (deformavosi ar ištrupėjo danga, nusėdo gruntas, nedygo žolė ar išryškėjo kiti trūkumai) nedelsiant šalinami rangovo ar statytojo lėšomis.

19. Asmenys, pažeidę šių taisyklių reikalavimus, atsako Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

______________

 

Sutikimų vykdyti žemės darbus

Alytaus mieste išdavimo taisyklių

1 priedas

 

(Paraiškos forma)

 

________________________________________________________________________________

(rangovo arba statytojo įmonės pavadinimas)

________________________________________________________________________________

(pareiškėjo vardas, pavardė, adresas, telefono Nr., el. paštas)

 

Alytaus miesto savivaldybės administracijos

Miesto ūkio skyriui

 

PARAIŠKA

 

2006 m._______________ d.

Alytus

 

Prašau duoti sutikimą vykdyti žemės darbus Alytaus miesto fondinėje žemėje. Pateikiu šiuos duomenis ir dokumentus:

statinys__________________________________________________________________________

(pavadinimas, adresas, tel. Nr.)

žemės darbų vadovas (-ė)____________________________________________________________ ;

(v., pavardė, kvalifikacijos atestato Nr.)

žemės darbų tikslas ir pobūdis_________________________________________________________

(kuriam tikslui kasama arba atvežama žemė)

numatomi naudoti mechanizmai_________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ ;

(pavadinimas, tipas)

numatomas iškasti (užpilti) žemės kiekis _____ kub. m;

žemės perteklių numatoma išvežti _______________________________________________________

                                                                                       (nurodyti vietą)

 

žemės darbų pradžia 2006 m._______________________ d.

žemės darbų pabaiga 2006 m._______________________ d.

PRIEDAI:

1. Leidimo statyti statinį kopija arba įgaliotų savivaldybės ir valstybės tarnautojų pritarimas, žemės darbų vykdymo schema, ______ lapas (-ai).

2. Apylankų ir kelio ženklų išdėstymo schema (kasant žemę autotransporto eismo vietose), ___ lapas (-ai).

3. Sutartis arba garantija dėl dangos atkūrimo: išardytas ar kitaip pažeistas dangas ir aplinką sutvarkysime pagal statybos techninį reglamentą STR 1.07.02:2005 „Žemės darbai“ ir Sutikimų vykdyti žemės darbus Alytaus mieste išdavimo taisyklėmis

 

A. V.

_________________________               _______________________________

 (pareiškėjo parašas)                                            (pareiškėjo vardas, pavardė)

______________

 

Sutikimų vykdyti žemės darbus

Alytaus mieste išdavimo taisyklių

2 priedas

 

(Sutikimo vykdyti žemės darbus forma)

 

ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS

MIESTO ŪKIO DEPARTAMENTO MIESTO ŪKIO SKYRIUS

 

SUTIKIMAS VYKDYTI ŽEMĖS DARBUS

 

2006________________d. Nr. ŽDS - __________

Alytus

 

Leidžiama rangovui, statytojui __________________________________________

________________________________________________________________________________

(įmonės pavadinimas, fizinio asmens v., pavardė, adresas, tel. Nr.)

vykdyti statinio_________________________________________________________

___________________________________________________________________,

(pavadinimas, adresas, tel. Nr.)

žemės darbus ___________________________________________________________

                                                 (kokius, kuriam tikslui)

kurių apytikris kiekis __________________ kub. m

Žemės darbų vadovas (-ė)______________________________________________________

                                                          (v., pavardė, kvalifikacijos atestato Nr., tel. Nr.)

Leidžiama naudoti šiuos mechanizmus______________________________________________

                                                                                         (pavadinimas, tipas)

Žemės darbus pradėti 2006 m. _______________________ d..,

užbaigti 2006 m._______________________ d.

Sutikimas pratęstas 2006 m. _________________________ d.

                                2006 m. __________________________ d.

Reikalaujama:

1. Vykdyti žemės darbus, vadovaujantis statybos techniniu reglamentu STR 1.07.02:2005 „Žemės darbai“, statinio statybos projektu, žemės darbų aprašu, suderintos žemės darbų schemos reikalavimais, Sutikimų vykdyti žemės darbus Alytaus mieste taisyklėmis.

2. Iki žemės darbų pradžios užtikrinti normalias eismo sąlygas apylanka, įrengti technines eismo reguliavimo priemones (kai darbai vykdomi eismo vietoje).

3. Išsaugoti augalinį gruntą.

4. Atkurti kelio (gatvės ir jos statinių, įvažiavimo, aikštės) dangą, žaliuosius plotus, smulkius statinius pagal projekto ir normatyvinių statybos dokumentų reikalavimus iki 2006 m. ____________ d. ir perduoti sutikimą išdavusiam Miesto ūkio skyriaus atsakingam asmeniui.

5. Apie iškasų užpylimą gatvės zonoje prieš vieną dieną pranešti sutikimą išdavusiam asmeniui. Darbus vykdyti, tik jam leidus.

6. Sutikimą išdavė Miesto ūkio skyriaus specialistas ___________________________________

                                                                                            (pareigos, v., pavardė, parašas)

7. Leidžiama rengti dangos sluoksnį _______________________________________________

                                                                        (data, pareigos, vardas, pavardė, parašas)

8. Žemės darbai baigti, danga atkurta, rinkliavos sumokėtos _____________________________

                                                                                          (data, pareigos, vardas, pavardė, parašas)

 

Pastabos:

______________

 

Į pradžią