Alytaus miesto savivaldybės dokumentų paieška
Susijęs Atsisiųskite aktą byloje
Sprendimas, Nr. T-8 2006-01-19
Padalinys: ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 
DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS APLINKOS APSAUGOS RĖMIMO SPECIALIOSIOS PROGRAMOS 2006 METŲ SĄMATOS

 ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

 SPRENDIMAS

 DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS APLINKOS APSAUGOS RĖMIMO SPECIALIOSIOS PROGRAMOS 2006 METŲ SĄMATOS

 

 2006 m. sausio 19 d. Nr. T-8

Alytus

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos savivaldybių aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos įstatymo 2 straipsnio 3 dalimi ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2003-11-05 įsakymu Nr. 533 „Dėl Savivaldybių aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos ataskaitos apie programos priemonių vykdymą formos, jos pildymo instrukcijos bei aplinkosaugos priemonių sąrašo patvirtinimo“, Alytaus miesto savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:

Patvirtinti Alytaus miesto savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos 2006 metų sąmatą (pridedama).

 

Savivaldybės meras                                                                                                  Vytautas Kirkliauskas

______________

 

PATVIRTINTA

Alytaus miesto savivaldybės tarybos

2006 m. sausio 19 d.

sprendimu Nr. T-8

 

ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS

APLINKOS APSAUGOS RĖMIMO SPECIALIOSIOS PROGRAMOS

2006 METŲ SĄMATA

 

PAJAMOS

 

Eil.

Nr.

Pajamų šaltiniai

Numatyta surinkti lėšų, tūkst. Lt

I.

Juridinių ir fizinių asmenų mokesčiai, mokami įstatymų nustatytomis proporcijomis ir tvarka už teršalų išmetimą į aplinką

425

 

 

 

II.

Medžioklės plotų naudotojų 70 procentų mokamo mokesčio už medžiojamųjų gyvūnų išteklių naudojimą

-

 

 

 

III.

Savanoriškos juridinių ir fizinių asmenų įmokos

-

 

 

 

IV.

Kitos pajamos:

 

1.

Mokėjimai už želdinių sunaikinimą

20

 

 

 

 

IŠ VISO PAJAMŲ :

445

 

                                                            155

 LĖŠŲ LIKUTIS 2006-01-01: _____________________ tūkst. Lt

                                                            600

 

2006 metų PROGRAMOS LĖŠOS: _____________________ tūkst. Lt (100%)

 

IŠLAIDOS

 

Eil.

Nr.

Išlaidų straipsniai

Skirtos lėšos,

tūkst. Lt

I. Priemonėms, kuriomis kompensuojama aplinkai padaryta žala; gamtosaugos objektams projektuoti, statyti, rekonstruoti, remontuoti, eksploatuoti; aplinkos teršimo šaltiniams pašalinti

 

Ia. Priemonėms, kuriomis kompensuojama aplinkai padaryta žala

 

1.

Didžiosios Dailidės teritorijos, užterštos sunkiaisiais metalais, išvalymo ir sutvarkymo projektui dalinai finansuoti

18

2.

Želdiniams atkurti miesto bendrojo naudojimo teritorijose, miesto parkuose

24

3.

Miesto kraštovaizdžio tvarkymo specialiajam planui parengti

41

4.

Miesto parkams, skverams projektuoti, įrengti, tvarkyti, VšĮ „Alytaus parkai“ Gulbynės ornitologinio mikrodraustinio gamtotvarkos planui įgyvendinti

127

Ib. Gamtosaugos objektams projektuoti, statyti, rekonstruoti, remontuoti, eksploatuoti

1.

Stambiagabaričių atliekų aikštelei eksploatuoti

40

2.

Alytaus miesto pietinio pramonės rajono (Dailidės baseino) paviršinių (lietaus) nuotekų surinkimo ir valymo galimybių studijai dalinai finansuoti

40

3.

Alytaus regiono atliekų tvarkymo sistemos plėtros projektui dalinai finansuoti

155

Ic. Aplinkos teršimo šaltiniams pašalinti

1.

Užterštoms teritorijoms, taršos šaltiniams ir pavojingoms atliekoms tvarkyti

5

 

 

 

IŠ VISO I STRAIPSNIO IŠLAIDŲ (Ia+Ib+Ic) :

450

II. Savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiajai programai

1.

Savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiajai programai, tarp jų požeminio vandens stebėsenai

100

 

IŠ VISO II STRAIPSNIO IŠLAIDŲ :

100

III. Priemonėms, numatytoms Lietuvos Respublikos medžioklės įstatyme, kurios pagal Lietuvos Respublikos savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos įstatymą gali būti finansuojamos šios programos lėšomis

1.

Priemonėms, numatytoms Lietuvos Respublikos medžioklės įstatyme, kurios pagal Lietuvos Respublikos savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos įstatymą gali būti finansuojamos šios programos lėšomis

IŠ VISO III STRAIPSNIO IŠLAIDŲ:

IV. Kitoms aplinkos apsaugos priemonėms

1.

Visuomenės aplinkosauginiam švietimui, projektams, renginiams, konkursams, akcijoms organizuoti, leidybai, spaudos prenumeratai

43

2.

Medžių saugos ir leidimo kirsti komisijos bei kitai aplinkosauginei veiklai užtikrinti

7

IŠ VISO IV STRAIPSNIO IŠLAIDŲ :

50

 

 

IŠ VISO IŠLAIDŲ:

600

______________

 

Į pradžią