Alytaus miesto savivaldybės dokumentų paieška
Atsisiųskite aktą byloje
Sprendimas, Nr. T-3 2005-01-20
Padalinys: ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 
DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS APLINKOS APSAUGOS RĖMIMO SPECIALIOSIOS PROGRAMOS 2005 METŲ SĄMATOS

ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

SPRENDIMAS

 DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS APLINKOS APSAUGOS RĖMIMO SPECIALIOSIOS PROGRAMOS 2005 METŲ SĄMATOS

 

2005 m. sausio 20 d. Nr. T-3

Alytus

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos savivaldybių aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos 2003-06-10 įstatymo Nr. IX-1607 2 straipsnio 3 dalimi ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2003-11-05 įsakymu Nr. 533 „Dėl Savivaldybių aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos ataskaitos apie programos priemonių vykdymą formos, jos pildymo instrukcijos bei aplinkosaugos priemonių sąrašo patvirtinimo“, Alytaus miesto savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:

Patvirtinti Alytaus miesto savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos 2005 metų sąmatą (pridedama).

 

Savivaldybės meras                                                                                                  Vytautas Kirkliauskas

______________

 

PATVIRTINTA

Alytaus miesto savivaldybės tarybos

2005 m. sausio 20 d.

sprendimu Nr. T-3

 

ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS

APLINKOS APSAUGOS RĖMIMO SPECIALIOSIOS PROGRAMOS

2005 METŲ SĄMATA

 

PAJAMOS

Eil.

Nr.

Pajamų šaltiniai

Numatyta surinkti lėšų, Lt

1.

Mokesčiai už aplinkos teršimą:

400 000

 

 

 

2.

Medžioklės plotų naudotojų 70 procentų mokamo mokesčio už medžiojamų gyvūnų išteklių naudojimą

 

 

 

3.

Mokėjimai už želdinių sunaikinimą

15 000

 

 

 

 

IŠ VISO PAJAMŲ :

415 000

______________

 

                                                     26 000

 LĖŠŲ LIKUTIS 2005-01-01: _____________________ Lt

                                                     441 000

 2005 metų PROGRAMOS LĖŠOS: _____________________ Lt (100%)

 

IŠLAIDOS

 

Eil.

Nr.

Išlaidų straipsniai

Skirtos lėšos (Lt)

 

I. Priemonėms, kuriomis kompensuojama aplinkai padaryta žala; gamtosaugos objektams projektuoti, statyti, rekonstruoti, remontuoti, eksploatuoti; aplinkos teršimo šaltiniams pašalinti

 

 

Ia. Priemonėms, kuriomis kompensuojama aplinkai padaryta žala

 

1.1.

Didžiosios Dailidės teritorijos, užterštos sunkiaisiais metalais, išvalymo ir sutvarkymo projektui dalinai finansuoti

19 800

1.2.

Želdiniams atkurti miesto bendrojo naudojimo teritorijose, miesto parkuose

20 000

1.3.

Miesto kraštovaizdžio tvarkymo specialiajam planui parengti

 

41 000

1.4.

Ypatingųjų ekologinių situacijų valdymo bei padarinių likvidavimo priemonėms

2 000

1.5.

Miesto parkams, skverams projektuoti

70 400

 

Ib. Gamtosaugos objektams projektuoti, statyti, rekonstruoti, remontuoti, eksploatuoti

 

1.6.

Stambiagabaričių atliekų aikštelei eksploatuoti

64 000

1.7.

Lietaus nuotekų surinkimo ir valymo galimybių studijai dalinai finansuoti

40 000

1.8.

Alytaus regiono atliekų tvarkymo sistemos plėtros projektui dalinai finansuoti

46 500

 

Ic. Aplinkos teršimo šaltiniams pašalinti

 

1.9.

Užterštoms teritorijoms, taršos šaltiniams ir pavojingoms atliekoms tvarkyti

5 000

 

 

 

 

IŠ VISO I STRAIPSNIO IŠLAIDŲ (Ia+Ib+Ic) :

308 700

 

 

 

 

II. Savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiajai programai

 

2.1.

Savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiajai programai, tarpe jų požeminio vandens stebėsenai

83 000

 

 

IŠ VISO II STRAIPSNIO IŠLAIDŲ :

83 000

 

 

 

 

III. Priemonėms, numatytoms Lietuvos Respublikos medžioklės įstatyme, kurios pagal Lietuvos Respublikos savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos įstatymą gali būti finansuojamos šios programos lėšomis

 

IŠ VISO III STRAIPSNIO IŠLAIDŲ:

 

 

 

 

IV. Kitoms aplinkos apsaugos priemonėms

 

4.1.

Visuomenės aplinkosauginiam švietimui, renginiams, leidybai, interneto svetainei ir jos duomenų bazei sukurti

39 300

4.2.

Medžių saugos ir leidimo kirsti komisijos bei kitai aplinkosauginei veiklai užtikrinti

10 000

 

 

 

 

IŠ VISO IV STRAIPSNIO IŠLAIDŲ :

49 300

 

IŠ VISO IŠLAIDŲ:

441 000

______________

 

Į pradžią