Alytaus miesto savivaldybės dokumentų paieška
Atsisiųskite aktą byloje
Sprendimas, Nr. T-198 2004-10-14
Padalinys: ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 
DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS APLINKOS APSAUGOS RĖMIMO SPECIALIOSIOS PROGRAMOS 2004 METŲ SĄMATOS

ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

SPRENDIMAS

 DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS APLINKOS APSAUGOS RĖMIMO SPECIALIOSIOS PROGRAMOS 2004 METŲ SĄMATOS

 

 2004 m. spalio 14 d. Nr. T-198

Alytus

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos savivaldybių aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos įstatymo 2 straipsnio 2 dalimi ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2003-11-05 įsakymu Nr. 533 „Dėl Savivaldybių aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos ataskaitos apie programos priemonių vykdymą formos, jos pildymo instrukcijos bei aplinkosaugos priemonių sąrašo patvirtinimo“, Alytaus miesto savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:

Tvirtinti patikslintą Alytaus miesto savivaldybės Aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos 2004 metų sąmatą (pridedama).

 

Savivaldybės meras                                                                                                  Vytautas Kirkliauskas

______________

 

PATVIRTINTA

Alytaus miesto savivaldybės tarybos

2004 m. spalio 14 d.

sprendimu Nr. T-198

 

ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS

APLINKOS APSAUGOS RĖMIMO

SPECIALIOSIOS PROGRAMOS

2004 METŲ SĄMATA

 

PAJAMOS

 

Eil.

Nr.

Pajamų šaltiniai

Numatyta surinkti lėšų, Lt

I.

Mokesčiai už aplinkos teršimą:

415 000

 

 

 

 

 

 

II.

Mokėjimai už želdinių sunaikinimą

3 500

 

 

 

 

IŠ VISO PAJAMŲ :

418 500

 

                                                               81 500

 LĖŠŲ LIKUTIS 2004-01-01_____________________Lt

                                                                          500 000

 2004 metų PROGRAMOS LĖŠOS:_____________________Lt

 

IŠLAIDOS

 

Eil.

Nr.

Išlaidų straipsniai

Skirtos lėšos (Lt)

 

I. Priemonėms, kuriomis kompensuojama aplinkai padaryta žala; gamtosaugos objektams projektuoti, statyti, rekonstruoti, remontuoti, eksploatuoti; aplinkos teršimo šaltiniams pašalinti

 

 

Ia. Priemonėms, kuriomis kompensuojama aplinkai padaryta žala

 

1.1.

Europos Sąjungos direktyvų įgyvendinimo per Mėlynosios vėliavos programą projektui dalinai finansuoti

1 000

1.2.

Želdiniams atkurti miesto bendrojo naudojimo teritorijose, miesto parkuose

16 000

1.3.

Miesto žaliųjų plotų detaliųjų planų, ribų, kraštotvarkos projektams

 

97 842

1.4.

Ypatingųjų ekologinių situacijų valdymo bei padarinių likvidavimo priemonėms

2 000

1.5.

Studentų skverui projektuoti

4 800

 

Ib.Gamtosaugos objektams projektuoti, statyti, rekonstruoti, remontuoti, eksploatuoti

 

1.6.

Alytaus regiono atliekų tvarkymo sistemos plėtros projektui dalinai finansuoti

124 000

1.7.

Stambiagabaričių atliekų aikštelei eksploatuoti

57 226

 

Ic.Aplinkos teršimo šaltiniams pašalinti

 

1.8.

Užterštoms teritorijoms, taršos šaltiniams ir pavojingoms atliekoms tvarkyti

46 815

1.9 .

Pesticidams sandėliuoti

317

 

 

 

 

IŠ VISO I STRAIPSNIO IŠLAIDŲ (Ia+Ib+Ic) :

350 000

 

 

 

 

II. Gyventojų sveikatos apsaugai

 

2.1.

Požeminio vandens stebėsenai

19 752

2.2.

VšĮ „Alytaus parkai“ Dailidės mažojo ežerėlio hidrodinaminiam balansui palaikyti, Dailidės paplūdimiui eksploatuoti

68 248

2.3.

Miesto maudyklos vandens kokybės tyrimams

2 000

2.4.

Oro kokybei vertinti

10 000

 

IŠ VISO II STRAIPSNIO IŠLAIDŲ :

100 000

 

3. Kitoms aplinkos apsaugos priemonėms

 

3.1.

Visuomenės aplinkosauginiam švietimui, renginiams, leidybai

20 000

3.2.

Transporto išlaidoms

10 000

3.3.

Interneto svetainei ir jos duomenų bazei sukurti

8 000

3.4.

DVD įrenginiui, Aplinkos apsaugos skyriaus baldams įsigyti, kitoms nenumatytoms išlaidoms

12 000

 

 

 

 

 

 

 

IŠ VISO III STRAIPSNIO IŠLAIDŲ :

50 000

 

IŠ VISO IŠLAIDŲ:

500 000

______________

 

Į pradžią