Alytaus miesto savivaldybės dokumentų paieška
Atsisiųskite aktą byloje
Sprendimas, Nr. T-188 2003-08-28
Padalinys: ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 
Dėl apmokėjimo sistemos už atliekų tvarkymą

ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL APMOKĖJIMO SISTEMOS UŽ ATLIEKŲ TVARKYMĄ

 

2003 m. rugpjūčio 28 d. Nr. T-188

Alytus

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 17 straipsnio 21 punktu, Lietuvos Respublikos rinkliavų įstatymo 11 straipsnio 1 dalies 8 punktu ir įgyvendindama Alytaus regiono atliekų tvarkymo sistemos projektą, Alytaus miesto savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:

1. Pritarti, kad už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą būtų taikoma vietinė rinkliava.

2. Pavesti uždarajai akcinei bendrovei Alytaus regiono atliekų tvarkymo centrui parengti rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą nuostatų projektą ir pateikti miesto savivaldybės tarybai.

 

Meras                                                                                                                      Vytautas Kirkliauskas

______________

 

Į pradžią