instrumental 05_2.jpg

ALYTAUS MUZIKOS MOKYKLA

Svečių knyga

Spauda apie mus 

Visas mokyklos pavadinimas — Alytaus muzikos mokykla. Sutrumpintas        mokyklos pavadinimas – Muzikos mokykla.

Muzikos mokyklos įsteigimo data —  1957-09-10.

Muzikos mokyklos kodas — 191057492.

Muzikos mokyklos veiklos pradžios data — 1957-11-01.

Muzikos mokyklos teisinė forma ir priklausomybė — savivaldybės biudžetinė įstaiga, turinti viešojo juridinio asmens statusą, ūkinį, finansinį organizacinį ir teisinį savarankiškumą, savo antspaudą, atributiką, sąskaitas banke.

Muzikos mokyklos grupė ir tipas —   neformaliojo švietimo mokykla.

 Muzikos mokyklos paskirtis — neformalusis ugdymas.

Pagrindinė veiklos rūšis  —  švietimas, kodas — 85;

 Kitos veiklos rūšys:

  kitas, niekur kitur nepriskirtas, švietimas, kodas 85.59;

  kultūrinis švietimas, kodas 85.52;

  švietimui būdingų paslaugų veikla, kodas 85.6;

 

 kitas mokymas 85.5.

Muzikos mokyklos buveinė — Sporto g. 12, LT- 62152,  Alytus. El. paštas    amm@muzika.alytus.lm.lt, tel. 74115.

muzikos_mokykla2.jpg

 Mokymo kalba — lietuvių.

Muzikos mokyklos savininkė — Alytaus miesto savivaldybės taryba, kodas 188640271, Rotušės a. 4, LT- 62504 Alytus.

Muzikos mokyklos veiklą koordinuoja Alytaus miesto savivaldybės administracija, kodas 188706935.

Mokymosi formos —  dieninė ir vakarinė.

Išsilavinimo pažymėjimas —  mokiniams, baigusiems Muzikos mokyklos teikiamas muzikinio ugdymo dalykų mokymo programas (pradinio ir pagrindinio ugdymo programa) ir išlaikiusiems mokyklos baigiamuosius žinių, gebėjimų ir įgūdžių patikrinimą, išduodami Švietimo mokslo ministerijos patvirtinti neformaliojo ugdymo pažymėjimai.

  

MOKYKLOS VIZIJA

            Moderni neformaliojo muzikinio ugdymo institucija, tenkinanti Alytaus regiono vaikų ir jaunimo muzikinio ugdymo ir meninės saviraiškos poreikius. Tai – kultūros metodikos centras, bendraujantis ir bendradarbiaujantis su įvairiomis šalies ir užsienio institucijomis, aktyviai dalyvaujantis įvairiuose projektuose.

MOKYKLOS MISIJA

             Sudaryti lygias sąlygas  ir galimybes ugdyti kiekvieno vaiko muzikinius ir meninius gebėjimus, bei poreikius, rengti   profesionalius muzikos atlikėjus, organizuoti tikslingą, moksleivių užimtumą, mokyti siekti meistriškumo rezultatų, jais džiaugtis.

MOKYKLOS TIKSLAI

   Tenkinti mokinių saviraiškos poreikius muzikos pažinimo, ugdymo ir įgūdžių lavinimo srityje, padėti jiems įgyti pradinius muzikinius įgūdžius, ugdyti naujus muzikinius gebėjimus, skonį, kultūrą; teikti galimybę susipažinti su pasirinktos muzikos srities ir konkrečios muzikinės raiškos instrumento savybėmis, teikti konkrečios muzikos srities ir instrumento technologijos, meninės ir kūrybinės terpės pažinimo pagrindus; teikti kryptingą muzikinį išsilavinimą, padedantį pasirengti tolesniam mokymuisi aukštesnės pakopos muzikinio ar pedagoginio profilio ugdymo institucijose muzikai gabiems vaikams, jaunuoliams, o suaugusiems — tęsti mokymosi visą gyvenimą galimybes;

 

 


Alytaus muzikos mokykla

Sporto g. 12, LT-62152
Tel./faks.: (+370) 315 74115
El. paštas 
amm@muzika.alytus.lm.lt